ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

№ 198                                            07.04.2014 г.                     град  Стара Загора

 

Старозагорски окръжен съд                                     Наказателно отделение

На седми април                                                                                         Година 2014

В открито заседание в следния състав:

 

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: К. ДОНЧЕВА

                               СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: Д.Д.

Д.Г.

                                                         

Секретар К.Ц.

Зам. окръжен прокурор НЕЙКА ТЕНЕВА

 

като разгледа докладваното от съдия К. ДОНЧЕВА

НОХД № 117 по описа за 2014 година, съдът

 

        

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

 

НА ОСНОВАНИЕ чл.60, ал.1 и чл.61, т.2 от ЗИНЗС наказанието “Лишаване от свобода” за срок от една година и шест месеца, наложено на осъдената М.Ж.Т., ЕГН ********** на основание чл.23, ал.1 от НК като общо с Присъда № 51/08.10.2013 г. по НОХД № 352/2013 г. по описа на Окръжен съд – Стара Загора ДА СЕ ИЗТЪРПИ в затворническо общежитие от “закрит тип” при първоначален “Строг” режим.

 

НА ОСНОВАНИЕ чл.60, ал.1 и чл.61, т.2 от ЗИНЗС общото наказание “Лишаване от свобода” за срок от една година и четири месеца, определено по ЧНД № 666/2012г. по описа на РС-Сливен, което е приведено в изпълнение на основание чл.68, ал.1 от НК с Присъда № 51/08.10.2013 г. по НОХД № 352/2013 г. по описа на Окръжен съд – Стара Загора ДА СЕ ИЗТЪРПИ от осъдената М.Ж.Т., ЕГН ********** в затворническо общежитие от “закрит тип” при първоначален “Строг” режим.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране в 15 - дневен срок от днес пред Апелативен съд - Пловдив.

 

След влизане в сила на определението да се изпрати препис от същото на Окръжна прокуратура - Стара Загора за изпълнение и на Бюро съдимост при Районен съд - Сливен за вписване в бюлетина за съдимост, както и на Затвора – Сливен за изпълнение.

        

 

      ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                     СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:  1.

 

 

                                                                                         2.

   

 

 

 МОТИВИ към Определение № 198 от 07.04.2013 г. по НОХД № 117/2014 г. по описа на Окръжен съд – Стара Загора.

                                                        

               

Производството има правно основание в чл.306, ал.1, т.2  от НПК.

 

С решение № 75 от 12.03.2014 г. по наказателно дело № 2329/2013г. по описа на ВКС, постановено в производство по реда на взобновяване на наказателни дела, на основание чл.425, ал.1, т.1 от НПК е отменена Присъда № 51/08.10.2013 г., постановена по НОХД № 352/2013 г. на Старозагорски окръжен съд в частта на определените първоначален режим и типа на затворническо заведение за изтърпяване на наложените наказания лишаване от свобода, като делото е върнато за ново разглеждане в тази част от друг състав на същия съд от стадия на съдебното заседание.

 

В съдебно заседание представителят на Окръжна прокуратура – Стара Загора пледира за определяне на основание чл.60, ал.1 и чл.61, т.2 от ЗИНЗС на първоначаленен “строг”  режим и “закрит тип” на затворническо заведение за изтърпяване от осъдената М.Ж.Т. на наложените й две общи наказания лишаване от свобода” с Присъда № 51/08.10.2013 г. по НОХД № 352/2013 г. по описа на Окръжен съд – Стара Загора.

 

 Служебният защитник на осъдената адв. С.К. намира, че в изпълнение решението на ВКС на подзащитната й следва да бъдат определени законосъобразните първоначален режим и типа на затворническо заведение за изтърпяване на наказанията лишаване от свобода, наложени на Т. с присъдата по НОХД № 352/2013 г. на Старозагорски окръжен съд, а именно – «закрит тип» и «строг» режим.  

 

Осъдената М.Ж.Т. взема становище, че следва да се приложи закона, макар и това да не е в нейн интерес.

 

Съдът, след като обсъди събраните по делото доказателства, становищата на страните, изразени в съдебно заседание, намери за установено следното:

 

 Видно от справката за съдимост и бюлетините М.Ж.Т., с ЕГН ********** е осъждана, както следва:

 

- със Споразумение от 17.11.2011 г. по НОХД № 508/2011 г. по описа на Окръжен съд – Сливен за престъпления по чл.244, ал.1, предл.1 от НК и по чл.209, ал.1 от НК, извършени на 07.06.2011 г., й е определено на основание чл.23, ал.1 от НК едно общо наказание “лишаване от свобода” за срок от шест месеца, изпълнението на което е отложено на основание чл.66, ал.1 от НК за изпитателен срок от три години; Определението е влязло в сила от 17.11.2011г.

-        с Присъда № 1104 от 15.12.2011 г. по НОХД № 1631/2011 г. по описа на Районен съд - Сливен за престъпление по чл.195, ал.1, т.4, предл.2 от НК, извършено за времето от 21.06.2011 г. – 03.07.2011 г. й е наложено наказание „лишаване от свобода” за срок от осем месеца, изтърпяването на което на основание чл.66, ал.1 от НК е отложено за срок от три години; Присъдата е влязла в сила от 05.03.2012г.

-        с Присъда № 8 от 22.02.2012 г. по НОХД № 33/2012 г. по описа на Окръжен съд – Сливен за престъпление по чл.249, ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК и чл.54 и чл.58а от НК, извършено на 28.05.2011 г. й е наложено наказание “лишаване от свобода” за срок от една година и четири месеца и “Глоба” от 400 лв., изтърпяването на което на основание чл.66, ал.1 от НК е отложено за срок от три години; Присъдата е влязла в сила от 08.03.2012г.

-        с Присъда № 298 от 29.03.2012 г. по НОХД № 192/2012 г. по описа на Районен съд – Сливен за престъпление по чл.195, ал.1, т.4, предл.1 и 2 и т.5, вр. чл.26, ал.1 от НК, вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК, извършено за времето от началото на месец юни 2011 г. до 21.06.2011 г. й е наложено наказание “лишаване от свобода” за срок от шест месеца, изтърпяването на което на основание чл.66, ал.1 от НК е отложено за срок от три години; Присъдата е влязла в сила от 18.04.2012г.

-        с определение от 09.07.2012 г. по ЧНД № 666/2012 г. по описа на Районен съд – Сливен по влезли в сила съдебни актове по НОХД № 192/2012 г. и № 1631/2011 г., двете по описа на РС – Сливен и НОХД № 32/2012 г. и НОХД № 508/2011 г., двете по описа на ОС – Сливен й е определено едно общо наказание «Лишаване от свобода» за срок от една година и четири месеца, изтърпяването на което на основание чл.66, ал.1 от НК е отложено за срок от три години, както и наказание «глоба» в размер на 400 лв. Определението е влязла в сила от 25.07.2012г.

-        С Присъда № 51/08.10.2013 г. по НОХД № 352/2013 г. по описа на ОС – Стара Загора за престъпление по чл.249, ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК и чл.58а, ал.4, вр. чл.55, ал.1, т.1 и ал.3 от НК, извършено на 20.02.2013 г. й е наложено наказание “лишаване от свобода” за срок от една година и шест месеца, което да изтърпи в затворническо общежитие от “открит” тип при първоначален “общ” режим. Със същата присъда е призната за виновна в извършването на престъпление по чл.195, ал.1, т.7, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.28, ал.1 и чл.58а, ал.4, вр. чл.55, ал.1, т.1 и т.3 от НК, извършено но 19.02.2013 г., за което й е наложено наказание “лишаване от свобода” за срок от осем месеца, което да изтърпи в затворническо общежитие от “открит” тип при първоначален “общ” режим. На основание чл.23, ал.1 от НК така определените наказания са кумулирани и е определено едно общо наказание до размера на най-тежкото – “лишаване от свобода” в размер на една година и шест месеца, което да изтърпи в затворническо общежитие от “открит” тип при първоначален “общ” режим. На основание чл.68, ал.1 от НК е приведено в изпълнение определеното по ЧНД № 666/2012 г. общо наказание “лишаване от свобода” в размер на една година и четири месеца, което да изтърпи в затворническо общежитие от “открит” тип при първоначален “общ” режим.

С мотивите на решение № 75 от 12.03.2014 г. по наказателно дело № 2329/2013г. по описа на ВКС, с което по реда на взобновяването е отменена Присъда № 51/08.10.2013 г., постановена по НОХД № 352/2013 г. на Старозагорски окръжен съд в частта на определените първоначален режим и типа на затворническо заведение за изтърпяване на наложените наказания лишаване от свобода” и делото е върнато за ново разглеждане в тази му част от друг състав на същия съд, върхонвният съд е приел, че неправилно е приложен материалният закон – ЗИНЗС, тъй като при наличието на предходно условно осъждане М.Т. не е била лице, осъдено за първи път на лишаване от свобода. Прието е, че не са били налице предпоставките на чл.59, ал.1 от ЗИНЗС и оттам неправилно са определени затворническо общежитие от “открит” тип и първоначален “общ” режим за изтърпяване на наказанията лишаване от свобода, наложени на Т. с посочената присъда.
              Тъй като решението на ВКС има задължителен характер, тъй като касае приложението на материален закон, следва да бъде изпълнено от настоящия състав на Окръжен съд – Стара Загора, като на осъдената М.Т. на
основание чл.60, ал.1 и чл.61, т.2 от ЗИНЗС следва да бъде определен “закрит тип” на затворническо заведение и първоначаленен “строг” режим за изтърпяване на наложените й с Присъда № 51/08.10.2013 г. по НОХД № 352/2013 г. по описа на Окръжен съд – Стара Загора две общи наказания лишаване от свобода”, съответно една година и шест месеца и една година и четири месеца, приведено в изпълнение на основание чл.68, ал.1 от НК.

 

Воден от горните мотиви съдът постанови определението си.

 

 

 

        ПРЕДСЕДАТЕЛ: