О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

                                         07.04.2014 година                       град Стара Загора

 

СТАРОЗАГОРСКИ ОКРЪЖЕН СЪД, наказателно отделение, в закрито заседание на седми април,  две хиляди и четиринадесета година, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СОНЯ КАМЕНОВА

СЕКРЕТАР: …

ПРОКУРОР: …

 

като разгледа докладваното от съдия КАМЕНОВА НЧД 133 по описа за 2014 година, за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по чл.244, ал.5 от НПК и е образувано по жалба на К.А.А. срещу Постановление на Окръжна прокуратура – Стара Загора от 19.03.2014 г. за спиране на наказателното производство по ДП № ЗМ-1594/2012 г. по описа на 01 РУ “Полиция” – Стара Загора, водено срещу неизвестен извършител за извършено на 06.11.2012 г. в с.Х., общ. Стара Загора престъпление по чл.115 от НК.

 

Въз основа на данните по делото и закона, Окръжен съд – Стара Загора прие следното:

Досъдебното производство, водено под № 1594/2012 г. по описа на 01 РУ “Полиция” – град Стара Загора, е образувано на 06.11.2012 г. срещу неизвестен извършител за това, че на същата дата, в с.Х., общ.Стара Загора, умишлено е умъртвил Я.Й.А., ЕГН ********** от с.Х. – престъпление по чл.115 от НК.

Жалбоподателката в настоящото производство – К.А.А. и С.М.Т. са деца на пострадалата Я.Й.А.. Следователно жалбоподателката е активно легитимирана да обжалва постановлението за спиране на наказателното производство. Жалбата й срещу атакуваното постановление, препис от което е получила на 21.03.2014 г., е постъпила в Окръжна прокуратура – Стара Загора на 25.03.2014 г., поради което и се явява подадена  в указания в чл.244, ал.5 от НПК седмодневен срок. 

Препис от постановлението за прекратяване на наказателното производство е получен от  другия наследник на пострадалата – синът й С.М.Т., на 24.03.2014 г., видно от обратната разписка. Поради това, не отговаря на истината твърдяното в разглежданата жалба обстоятелство, че  няма данни на този от наследниците на пострадалата да е връчен препис от постановлението.

Разгледана по същество, жалбата е неоснователна.

С атакуваното Постановление от 19.03.2014 г. наказателното производство по ДП № 1594/2012 г. по описа на 01 РУ “Полиция” – Стара Загора е спряно на основание чл.244, ал.1, т.2 от НПК – поради неразкриване на извършителя на престъплението.

В хода на досъдебното производство са извършени множество действия по разследването. Извършени са два огледа на местопроизшествието, при които са иззети веществени доказателства. Изготвена е съдебно-медицинска експертиза на труп. Установено е с кои лица пострадалата е била в недобри, конфликтни взаимоотношения и с кои лица е имала най-чести контакти в ежедневието си. Всички тези лица, живеещите в съседство до пострадалата, живеещите в близост до местопроизшествието, както и други, които са контактували по различни поводи с  пострадалата, са разпитани, като общо в хода на досъдебното производство са проведени разпити на общо 48 свидетели, някои от които са разпитани повече от веднъж. Извършени са действия на претърсване и изземване в жилищата на двама от разпитаните свидетели. Извършени са огледи от вещи лица на веществените доказателства, иззети от местопроизшествието и при горепосочените действия по Раздел V на Глава ХІV от НПК, както и на вещите – доброволно предадени от някои от разпитаните свидетели.  Изготвена е съдебно-медицинска експертиза по отношение на един от свидетелите, трасологична следа от гумения цървул на който е иззета при първия оглед на местопроизшествие. В НИКК на МВР – София са осъществени множество на брой ДНК-експертизи на част от веществените доказателства, при огледа на които чрез други експертизи са установени следи от човешки биологичен материал. В хода на досъдебното производство са използвани и специални разузнавателни средства по отношение на част от разпитаните като свидетели лица. Изискани са справки по ЗЕС от мобилните оператори.

Проследявайки извършените в хода на досъдебното производство действия по разследването, съдът приема, тъй както е посочено и в атакуваното постановление, че  при наличните данни по делото  са използвани всички възможни  доказателствени способи за събиране на доказателства, свързани  с  настъпилата  насилствена смърт  на  пострадалата.  И тъй  като  изводът на  прокурора, че въз основа на извършените действия по разследването не са събрани доказателства, уличаващи конкретно лице в извършване на престъплението, е основан на обективно, всестранно и пълно изследване на всички обстоятелства по делото,  правилно  на основание чл.244, ал.1, т.2 от НПК  - неразкриване на  извършителя на престъплението, е постановено  спиране на наказателното производство.

Поради изложеното, оплакването за неправилност, поради необоснованост на  атакуваното постановление на Окръжна прокуратура – Стара Загора, се явява  неоснователно.

Правилно според съда и при наличието на законовите основания за това наблюдаващият досъдебното производство прокурор е постановил спиране на наказателното производство.  Жалбата срещу разглежданото постановление се явява неоснователна и като такава не следва да бъде уважена.

Водим от изложеното и на основание чл.244, ал.5 от НПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПОТВЪРЖДАВА Постановление на Окръжна прокуратура – Стара Загора от 19.03.2014 г. за спиране на наказателното производство по ДП № ЗМ-1594/2012 г. по описа на 01 РУ “Полиция” – Стара Загора, водено срещу неизвестен извършител за извършено на 06.11.2012 г. в с.Х., общ. Стара Загора престъпление по чл.115 от НК.

 

Определението не подлежи на жалба и/или протест.

 

 

                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: