Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

 

Номер 48                         02.04.2014 г.               град Стара Загора

 

 

Окръжен съд                                                  Наказателен състав

На 29 януари                                                               Година 2014

В  открито заседание, в следния състав:

 

                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИАНА ХРИСТАКИЕВА

 

                                       ЧЛЕНОВЕ:1. ИВА СТЕФАНОВА

                                                        2. КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ

 

Секретар Р.Р.

Прокурор РАДОСТИН РАХНЕВ

като разгледа докладваното от  съдия  ХРИСТАКИЕВА

ВНОХ дело номер 1006 по описа за 2014 година, намери за установено следното:

 

        Производството е по реда на чл.313 и сл. от НПК.

        Въззивното производство е образувано по жалби, подадени от подсъдимите П.Б.Д. и Д.С.Д., както и от служебния им защитник – адв. Д.Д.,  като в същите  се излагат съображения за незаконосъобразност и необоснованост на  присъдата, постановена при непълнота на доказателствата и груби процесуални нарушения. Искането, което се прави, е за отмяна на  първоинстанционната присъда и постановяване на нов съдебен акт, с който подсъдимите бъдат признати за невиновни и оправдани по повдигнатите с обвинителния акт обвинения. Алтернативно се правят искания за отмяна на обжалваната присъда и връщане делото на първоинстанционния съд за ново разглеждане или отмяна на присъдата и връщане делото  на досъдебното производство за допълнително разследване.

        В съдебно заседание защитникът на подсъдимите, адв.Д., моли съда да отмени постановената първоинстанционна присъда и да постанови нов съдебен акт, с който подзащитните му бъдат оправдани изцяло. Излага съображения за наличие предпоставките

на чл.14 НК.  

                                                                                      Представителят на обвинението, в  хода на съдебните прения, изразява становище, че  присъдата на Казанлъшки районен съд е правилна и законосъобразна и следва  да бъде потвърдена.             Въззивният съдът, след като взе предвид становищата на страните и след цялостна служебна проверка на материалите по делото, съгласно изискванията на чл.314 ал. 1 от НПК, установи следното:

        С Присъда №169/22.11.2013 г., постановена по нохд №1189/2013 г. по описа на Казанлъшки районен съд подсъдимите П.Б.Д. и Д.С.Д. са признати за невиновни в това, че в периода 04.04. – 05.04.2012 г. в с.Горно Черковище, общ.Казанлък, при условията на продължавано престъпление, на два пъти, в съучастие помежду си, като съизвършители в немаловажен случай, самоволно, не по установения от закона реда, са осъществили едно оспорвано от Х. Б. Б. свое предполагаемо право – да съборят оградата на дворно място, собственост на Х. Б. Б. в с. Горно Черковище, общ. Казанлък, на ул.”Христо Ботев” №43 – на стойност 658 лева, поради което са оправдани по обвинението по чл.323 ал.1 вр. чл.20 ал.2 вр. ал.1 вр. чл.26 ал.1 от НК.

        Със същата присъда на Казанлъшки районен съд подсъдимите П.Б.Д. и Д.С.Д. са признати за виновни в това, че на 04.04.2012 г. в с.Горно Черковище, общ.Казанлък, в съучастие помежду си като извършители, противозаконно са унищожили недвижима вещ – ограда на дворно място, собственост на Х. Б. Б. в с.Горно Черковище, общ.Казанлък на ул.”Христо Ботев” №43, на стойност 534.00 лева, поради което и на основание чл.216 ал.1 вр. чл.20 ал.2 вр. ал.1  и чл.54 от НК, са осъдени, всеки един от тях на по шест месеца „лишаване от свобода”, а по първоначалното обвинение по чл.26 ал.1 от НК и за стойността до 658.00 лева са признати за невиновни и оправдани.

        На основание чл.66 от НК е отложено изтърпяването на наложените наказания за срок от три години.

        С постановения съдебен акт на Казанлъшки районен съд подсъдимите П.Б.Д. и Д.С.Д. са осъдени да заплатят съразмерно по сметка на КРС направените по делото разноски в размер на 245.00 лева.

        При постановяване на съдебния акт от първоинстанционния съд е допуснато съществено нарушение на процесуалните правила, което води до отмяната му и връщане делото за ново разглеждане от стадия на съдебното заседание.

        Видно от приложения протокол от 22.11.2013 г. по нохд №1189/2013 г. по описа на Старозагорски районен съд, който е доказателствено средство за извършване на съответните действия, за реда, по който са извършени и за събраните доказателства – чл.131 НПК, след изслушване пледоариите на прокурора и на защитника на подсъдимите, адв Д., председателят на състава е вписал: „Съдът счете делото за изяснено и обяви приложената присъда, съобразно чл.300 НПК”.

        Позовавайки се на чл.300 НПК съдът е следвало, след изслушване на пледоариите на страните, да проведе тайно съвещание за постановяване на присъдата. Съпоставката между нормите по чл.259, чл.300 и чл.310, ал.1 НПК ясно определя поредността на съдебните действия, свързани с постановяване на присъда – изслушване на съдебните прения, последна дума на подсъдимия, оттегляне на тайно съвещание и публично обявяване на диспозитива незабавно след подписването й от всички членове на състава. Всички тези правила имат фундаментално значение за гарантиране процесуалните права на подсъдимия.

        В случая не е изпълнена императивната разпоредба на процесуалния закон, като грубо е нарушен чл.300 НПК и присъдата е постановена без да се проведе тайно съвещание, след приключване на пледоариите. Допуснато е съществено процесуално нарушение  от категорията на „абсолютните”, което опорочава постановения съдебен акт и неговото поправяне е възможно единствено чрез отмяна на присъдата и връщане делото за ново разглеждане на Казанлъшки районен съд от друг състав от стадия на съдебното заседание.

        При този изход Старозагорски окръжен съд не намира за нужно да обсъжда останалите възражения във въззивните жалби, относими към пороци при оценката на доказателствата и формиране на съдебното убеждение за виновност, правилното приложение на материалния закон.

        Водим от горното и на основание чл.335 ал.2 НПК, съдът

 

                              Р    Е     Ш      И:

 

ОТМЕНЯ  Присъда №169/22.11.2013 г., постановена по нохд №1189/2013 г. по описа на Казанлъшки районен съд.

 

ВРЪЩА делото на Районен съд - Казанлък за ново разглеждане.

 

        РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване и/или  протестиране.

 

 

 

                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

ЧЛЕНОВЕ:1.

           

                 2.