Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

 

Номер 52                       14.04.2014 г.                           град Стара Загора

 

 

Окръжен съд                                                    Наказателен състав

На двадесет и шести февруари                                                                Година 2014

В  открито заседание, в следния състав:

 

                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИАНА ХРИСТАКИЕВА

 

                                       ЧЛЕНОВЕ:1. ИВА СТЕФАНОВА

                                                        2. КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ

 

Секретар Р.Р.

Прокурор НЕЙКА ТЕНЕВА

като разгледа докладваното от  съдия  ХРИСТАКИЕВА

ВНОХ дело номер 1041 по описа за 2014 година, намери за установено следното:

 

        Производството е по реда на чл.313 и сл. от НПК.

 

        С Присъда №156/24.10.2013 г., постановена по нохд №1373/2013 г. по описа на Казанлъшки районен съд подсъдимият Ж.А.К., ЕГН********** е признат за виновен в това, че на 10.10.2013 г. в гр. Казанлък управлявал МПС с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно 3.00 на хиляда, установено по надлежния ред, поради което и на основание чл.343б ал. 1 и чл. 54 от НК  съдът го осъдил на три месеца „лишаване от свобода”, което да изтърпи в затворническо общежитие от „открит” тип, при „общ” режим, а по обвинението по чл. 3436 ал. 2 вр. ал. 1 от НК го признал за невиновен и го оправдал.   На   основание   чл.    343г   от   НК  съдът лишил   подсъдимия   Ж.К. от право да управлява МПС за срок от две години.

 

         В срока по чл.319  НПК присъдата е обжалвана от  подсъдимия Ж.А.К.,  като в подадената жалба се излагат съображения за незаконосъобразност на постановената присъда и несправедливост на наложеното наказание. Искането, което се прави с жалбата, е за отмяна на  присъдата и връщане на делото за разглеждане от друг състав на същия съд. Алтернативно се прави искане за изменение на постановения съдебен акт, като бъде отложено изтърпяването на наложеното наказание от три месеца „лишаване от свобода” на основание чл.66 ал.1 от НК за срок от три години.

          

        В съдебно заседание жалбоподателят не се явява, като представя писмено становище, с което заявява, че поддържа подадената жалба.

                                                                              Представителят на обвинението, в  хода на съдебните прения, изразява становище, че  присъдата на Казанлъшки районен съд е правилна и законосъобразна и следва  да бъде потвърдена.

 

                Въззивният съдът, след като взе предвид становищата на страните и след цялостна служебна проверка на материалите по делото, съгласно изискванията на чл.314 ал. 1 от НПК, установи следното:

       

        При постановяване на съдебния акт от първоинстанционния съд е допуснато съществено нарушение на процесуалните правила, което води до отмяната му и връщане делото за ново разглеждане от стадия на съдебното заседание.

 

        Видно от приложения протокол от 24.10.2013 г. по нохд №1373/2013 г. по описа на казанлъшки районен съд, който е доказателствено средство за извършване на съответните действия, за реда, по който са извършени и за събраните доказателства – чл.131 НПК, след изслушване пледоариите на прокурора и подсъдимия, както и последната дума на последния, председателят на състава е вписал: „Съдът счете делото за изяснено и обяви приложената присъда”.

 

        Съгласно разпоредбата на чл.300 НПК съдът е следвало, след изслушване на пледоариите на страните и последната дума на подсъдимия К. да проведе тайно съвещание за постановяване на присъдата. Съпоставката между нормите по чл.259, чл.300 и чл.310, ал.1 НПК ясно определя поредността на съдебните действия, свързани с постановяване на присъда – изслушване на съдебните прения, последна дума на подсъдимия, оттегляне на тайно съвещание и публично обявяване на диспозитива незабавно след подписването й от всички членове на състава. Всички тези правила имат фундаментално значение за гарантиране процесуалните права на подсъдимия.

 

        В случая не е изпълнена императивната разпоредба на процесуалния закон, като грубо е нарушен чл.300 НПК и присъдата е постановена без да се проведе тайно съвещание, след приключване на пледоариите. Допуснато е съществено процесуално нарушение  от категорията на „абсолютните”, което опорочава постановения съдебен акт и неговото поправяне е възможно единствено чрез отмяна на присъдата и връщане делото за ново разглеждане на Казанлъшки районен съд от друг състав от стадия на съдебното заседание.

 

        При този изход Старозагорски окръжен съд не намира за нужно да обсъжда останалите възражения във въззивната жалба, относими към пороци при оценката на доказателствата и формиране на съдебното убеждение за виновност, правилното приложение на материалния закон.

 

        Водим от горното и на основание чл.335 ал.2 вр. чл.348, ал.3, т.4 НПК, съдът

 

                              Р    Е     Ш      И:

 

ОТМЕНЯ  Присъда №156/24.10.2013 г., постановена по нохд №1373/2013 г. по описа на Казанлъшки районен съд.

 

ВРЪЩА делото на Районен съд - Казанлък за ново разглеждане.

 

        РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване и/или  протестиране.

 

 

                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

ЧЛЕНОВЕ:1.

            

                 2.