Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

Номер 50                     10.04.2014 г.                  град   Стара Загора

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Окръжен съд                                                  Наказателен състав

На 9 април                                                                 Година 2014

В публично заседание, в следния състав:

 

                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИАНА ХРИСТАКИЕВА

 

                                          ЧЛЕНОВЕ:1.ИВА СТЕФАНОВА

                                                           2.КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ

                                                               

Секретар Р.Р.

Прокурор Вероника Гьонева

като разгледа докладваното от  съдия   ХРИСТАКИЕВА

внох дело №1074 по описа за 2014 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

        Производството е по реда на чл.313 и сл. от НПК.

            Въззивното производство е образувано по жалба, подадена    от   подсъдимия Г.Р.Р., в която се излагат съображения за неправилност на постановена присъда на Казанлъшки районен съд, изразяваща се в допуснати съществени нарушения на процесуалните правила – нарушаване правото на защита на подсъдимия. Искането, което се прави с жалбата, е за отмяна на  присъдата.

        Представителят на обвинението изразява становище, че постановената присъда на Казанлъшки районен съд е правилна и законосъобразна и следва да бъде потвърдена.

        В съдебно заседание подсъдимият Г.Р. заявява, че поддържа подадената жалба и направените с нея искания, като добавя, че не следва да изтърпява ефективно наложеното му наказание “лишаване от свобода”.

Съдът, след като обсъди оплакванията във въззивната жалба,  становищата на страните, изразени в съдебно заседание и събраните доказателства по нохд №1468/2013 г. на Казанлъшки районен съд,  намери за установено следното:

С Присъда №22/12.02.2014 г., постановена по нохд №1468/2013 г. по описа на Казанлъшки районен съд подсъдимият Г.Р.Р. – роден на *** ***, с ЕГН**********, е признат за виновен в това, че на 01.09.2013 год. в гр. Казанлък, бул. „23-ти ПШП“, южно от блок 35, в лек автомобил марка „Фолксваген„, с рег. № СТ 85 42 СМ, без надлежно разрешително държал високорискови наркотични вещества – комбинация /смес/ амфетамин /база/ 12,8% /тегловни процента/ и метамфетамин 0,8% /тегловни процента/ с тегло 1,1559 грама на обща стойност 34,68 лв.; комбинация /смес/ амфетамин /база/ 14,0 % тегловни процента/ и метамфетамин 0,6% /тегловни процента/ с тегло 0,3820 грама на обща стойност 11,46 лв.; комбинация/смес/ амфетамин /база/ 24,5% /тегловни процента/ и метамфетамин 0,9% /тегловни процента/ с тегло 0,4776 грама на обща стойност 14,33 лв.; марихуана с нетно тегло 1,4677 грама със съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 3,1% /тегловни процента/ на обща стойност 8,81 лева, или всичко на обща стойност 69,28 лева, поради което и на основание чл.354а ал.3 т.1 предл. I-во вр. с чл.55 ал.1 т.1 и ал.3 от НК съдът го осъдил на три месеца „лишаване от свобода” при първоначален „строг” режим в затвор.

С постановената присъда Казанлъшки районен съд на основание чл.55 ал.3 от НК не е наложил кумулативно предвиденото в закона наказание „Глоба”.

Със същата присъда първоинстанционният съд на основание чл.69 ал.2 вр. с ал.1 от НК е освободил изцяло подсъдимия Г.Р.Р. от изтърпяване на наказанието от десет месеца „лишаване от свобода”, което е общо наказание определено от Районен съд - Стара Загора по чнд №698/2013 г. на Районен съд - Стара Загора, по отношение на наложените му наказания по нохд №58/2013 г. на Окръжен съд - Стара Загора и по нохд №545/2013 г. на Районен съд - Стара Загора.

Казанлъшки районен съд е осъдил подсъдимия Г.Р.Р. да заплати на ОД на МВР - Стара Загора направените по делото разноски в размер на 159.75 лв.

        В хода на проведеното съдебно следствие първоинстанционният съд е събрал всички доказателства, необходими за обективно, всестранно и пълно разкриване на обстоятелствата по делото. Въз основа на анализ на доказателствения материал, съдът е приел за установена фактическа обстановка, която се споделя от настоящата инстанция. По тези съображения съдът не счита за нужно да преповтаря установената фактология по делото.

        При приетата за установена фактическа обстановка първоинстанционният съд правилно е приел, че подсъдимият Р. от обективна и субективна страна е осъществил  състава на чл.354а, ал.3, т. 1, пр.1-во от НК като на 01.09.2013 г. в гр.Казанлък, бул."23-ти Пехотен шипченски полк", южно от блок 35, в лек автомобил марка „Фолксваген" с рег.№ СТ 8542 СМ, без надлежно разрешително държал високорискови наркотични вещества - комбинация /смес/ амфетамин /база/ 12,8 % /тегловни процента/ и метамфетамин 0,8 % /тегловни процента/ с тегло 1,1559 грама на обща стойност 34,68 лв./тридесет и четири лева и шестдесет и осем стотинки/; комбинация /смес/ амфетамин /база/ 14,0 % /тегловни процента/ и метамфетамин 0,6 % /тегловни процента/ с тегло 0,3820 грама на обща стойност 11,46 лева; комбинация/смес/амфетамин /база/ 24,5% /тегловни процента/ и метамфетамин 0,9% /тегловни процента/ с тегло 0,4776 грама на обща стойност 14,33 лева; марихуана с тегло 1,4677 грама със съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 3,1% /тегловни процента/ на обща стойност 8,81 лева или всичко на обща стойност 69,28 лева.

        От субективна страна подсъдимият Р. е извършил деянието умишлено, с пряк умисъл, като е съзнавал общественоопасния характер на деянието, предвиждал е общественоопасните последици и е искал настъпването им.

При определяне правната квалификация на деянието на подсъдимия Р. съдът не е допуснал нарушение на материалния закон, поради което не са налице основания за изменението й.

За да определи вида и размера на наказанието на подсъдимия Р., първоинстанционният съд е отчел като смекчаващи вината обстоятелства критичното отношение на подсъдимия към извършеното деяние, затрудненото му материално положение, младата му възраст, обстоятелството, че в момента е ученик в 12-ти клас в ПГВМ "Иван П.Павлов" гр.Стара Загора, оказаното съдействие на разследването, изразеното от него съжаление за постъпката му, неголямото количество и невисоката стойност на иззетите наркотични вещества, а като отегчаващи вината обстоятелства - наличието на предходни осъждания и недобрите характеристични данни.

        При съвкупна преценка на тези обстоятелства първоинстанционният съд правилно е счел, че наказателната отговорност на подсъдимия Р. следва да се реализира при условията на чл.55 ал.1 т.1 от НК, с оглед наличието на многобройни смекчаващи вината обстоятелства, при които и най-лекото, предвидено в закона наказание, се оказва несъразмерно тежко на извършеното от подсъдимия престъпление. Първоинстанционният съд е наложил на подсъдимия Р. наказание в размер на три месеца „лишаване от свобода”, което той следва да изтърпи ефективно, при първоначален „строг” режим в затвор, предвид това, че е осъждан към момента на извършване на деянието и не  са налице визираните в чл.66, ал.1 НК предпоставки. Така наложеното наказание е справедливо и не са налице основания за намаляването му.

На основание чл.55 ал.З от НК не следва на подсъдимия Р. да се налага кумулативно предвиденото в закона наказание „Глоба” с оглед на това че същият е учащ се и като такъв не разполага със собствен източник на материални средства.

Казанлъшки районен съд, възползвайки се от правната възможност, която дава разпоредбата  на чл.69 ал.2 вр. ал.1 от НК е освободил подсъдимия Р. изцяло от изтърпяване на наказанието от десет месеца „лишаване от свобода”, което е общо наказание, определено от Районен съд-Стара Загора по чнд №698/2013 г. на Районен съд - Стара Загора по отношение на наложените му наказания по нохд №58/2013 г. на Окръжен съд-Стара Загора и по нохд №545/2013 г. на Районен съд - Стара Загора.

 Така наложеното на подсъдимия Р. наказание е справедливо, същото е в размер на минимума на наказанието “Лишаване от свобода”, предвиден в НК. Същото следва да бъде изтърпяно ефективно с оглед на това, че не са налице предпоставките на чл.66, ал.1 НК.

        Настоящият състав не констатира допуснати от Казанлъшки районен съд съществени нарушения на процесуалните правила, изразяващи се в нарушаване правото на защита на подсъдимия Р.. При даване ход на делото пред първоинстанционния съд той е заявил, че не желае да му бъде назначен служебен защитник, с оглед на което не е налице нарушение на разпоредбата на чл.94, ал.1, т.9 НПК. Извън това, в разглеждания случай не е налице и някоя от другите предпоставки на чл.94, ал.1 НПК за задължително участие на служебен защитник в наказателното производство.

        Поради изложените по-горе съображения не са налице основания за отмяна или изменение на първоинстанционната присъда.

 

 

 

        Водим от гореизложеното и на основание чл.338 от НПК съдът

     

                               Р      Е      Ш      И:

 

ПОТВЪРЖДАВА  Присъда №22/12.02.2014 г., постановена по нохд №1468/2013 г. по описа на Казанлъшки районен съд.

 

        РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване и/или протестиране.

 

 

                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                   ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

                                                                   2.