Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 54                                          16.04.2014 година                 град Стара Загора

 

Старозагорски окръжен съд, Наказателно отделение, първи състав, в открито заседание на девети април, две хиляди и четиринадесета година, в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРАСИМИР РАЧЕВ

ЧЛЕНОВЕ: СОНЯ КАМЕНОВА

ВАНЯ ТЕНЕВА

СЕКРЕТАР: Н.К.

ПРОКУРОР: ДИЧО АТАНАСОВ

                

като разгледа докладваното от мл. съдия Тенева ВНОХД № 1076 по описа за 2014 година, за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по глава ХХІ на НПК.

С Присъда № 37/07.02.2014 г., постановена по описа на Районен съд – Раднево, подсъдимият Г.Е.Г., ЕГН: **********, е признат ЗА ВИНОВЕН в това, че: на 05.01.2014 г. в гр.Раднево, чрез използване на: МПС лекотоварен автомобил ”****” рег.№ **** и техническо средство: оксижен – състоящ се от: 1 бр. горелка, 2 бр. кислородни бутилки, 20 м. маркучи, 1 бр. срецинов вентил, 1 бр. промишлен вентил, 2 бр. манометри, 1 бр. бутилка за “пропан – бутан”, направил опит да отнеме чужди движими вещи – 1 бр. железопътна релса S49 и 1 бр. железопътна релса S49 – тип „стрелка”, на обща стойност 7254,33 лв. от владението на “****” ЕАД гр.Раднево, без съгласието на негов представител с намерение противозаконно да ги присвои, като по независещи от него причини, деянието е останало недовършено и представлява кражба в немаловажен случай, извършена повторно, за което и на основание чл.195, ал.1, т.4 и т.7, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.18, ал.1, вр. чл.28, ал.1 от НК и чл.54 от НК му е наложено наказание от  ЧЕТИРИ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, които да изтърпи при първоначален „строг” режим в закрит тип затворническо общежитие- „затвор”.

Със същата присъда подсъдимият Г.Е.Г. е признат ЗА ВИНОВЕН в това, че на 05.01.2014г. в гр.Раднево, унищожил противозаконно чужди движими вещи: 1 бр. железопътна релса S49 и 1 бр. железопътна релса S49 – тип „стрелка”, собственост на “****” ЕАД гр.Раднево, и е причинил значителни вреди на собственика в размер на 7254,33 лв., за което и на основание чл.216, ал.5, вр. ал.1 от НК и чл.54 от НК му е наложено наказание от три години лишаване от свобода, което да изтърпи в закрит тип затворническо общежитие - ”затвор” при първоначален „строг” режим.

На основание чл.23 ал. 1 от НК на подсъдимия Г.Е.Г. е определено ЕДНО ОБЩО НАКАЗАНИЕ - НАЙ-ТЕЖКОТО, а именно: ЧЕТИРИ  ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, КОЕТО ДА СЕ ИЗТЪРПИ ПРИ ПЪРВОНАЧАЛЕН  „СТРОГ” РЕЖИМ В ЗАКРИТ ТИП ЗАТВОРНИЧЕСКО ОБЩЕЖИТИЕ.

На основание чл.53, ал.1, б.”а” от НК е постановено веществените доказателства: 1 бр. горелка, 2 бр. кислородни бутилки, 20 м. маркучи, 1 бр. срецинов вентил, 1 бр. промишлен вентил, 2 бр. манометри, 1 бр. бутилка за “пропан – бутан”- да останат на съхранение в РУП гр.Раднево, като след минаване нуждата от тях да се отнемат в полза на държавата.

Подсъдимият Г.Е.Г. (със снета по-горе самоличност) е осъден да заплати в полза на Държавата по сметка на ОД на МВР – Стара Загора направените разноски по досъдебното производство в размер на 30 / тридесет / лв., а по сметка на РС гр. Раднево държавна такса за издаване на изпълнителен лист в размер на 5 /пет/ лв.

В срока по чл. 319 от НПК горепосоченото решение е обжалвано от подсъдимия Г.Е.Г. чрез защитника му адв. Ф.Г..

В жалбата се правят оплаквания, че първоинстанционният акт е незаконосъобразен и необоснован, постановен при допуснати съществени нарушения на процесуалните правила. Според защитата вината на подсъдимия Г. не е доказана по несъмнен начин – събраните по делото доказателства не доказват тезата на обвинението. Искането до въззивния съд е да отмени обжалваната присъда и да се постанови нова, с която Г. да бъде оправдан. Алтернативно е отправено искане до съда в случай, че приеме тезата на защитата за съществени процесуални нарушения, делото да бъде върнато на прокуратурата за ново разглеждане.

В съдебно заседание новият защитник на подсъдимия – адв. Ф. излага допълнителни съображения към подадената жалба, подробно описани в подаденото допълнително писмено изложение. В пледоарията си защитата развива аргументи за допуснати съществени процесуални нарушения. На първо място акцентира на факта, че присъдата на районния съд е постановена по НОХД номер 345 от 2013 г., а при проведените съдебни заседания съдът е събирал доказателства по НОХД номер 16 от 2014 г. и поради това счита, че делото следва да се върне на първата инстанция. Излага доводи за нарушение на материалния закон по отношение на повдигнатото обвинение и за двете престъпления, а така също счита, че присъдата е необоснована, а наложеното наказание е явно несправедливо. Подсъдимият моли да бъде оправдан или да му бъде наложено минимално наказание.

Окръжна прокуратура – Стара Загора излага становище, че първоинстанционната присъда е правилна и наложеното наказание е справедливо, а съдебният акт на първата инстанция следва да бъде потвърден.

 

Окръжен съд – Стара Загора, след като – съгласно чл.314, ал.1 от НПК – извърши цялостна служебна проверка на обжалваната присъда и по оплакванията, повдигнати в жалбата, прие следното:

 

Обжалваната присъда е постановена при допуснати съществени нарушения на процесуалните правила.

На стр.43 от делото на Районен съд Раднево, чиято присъда е предмет на обжалване, се намира и самият първоинстанционен акт, от който е видно, че е постановен по НОХД № 345 по описа за 2013 г. От корицата на делото, протоколите от съдебни заседания, призовки и другите книжа е видно, че предмет на разглеждане пред първата инстанция е било наказателно дело от общ характер под номер 16 от 2014 г. Самата присъда обаче е произнесена по НОХД с друг номер и от друга година.

Ирелевантни са причините за допускане на горепосоченото несъответствие, което дори и да се дължи на грешка, чрез самото си наличие поражда основателно съмнение във вътрешното убеждение на съда, постановил обжалваната присъда, а именно че е формирал воля да осъди именно подсъдимия Г. и то на основание събраните по НОХД № 16 от 2014 г. доказателства.

Допуснатото съществено процесуално нарушение е отстранимо от съда в стадия, в който е допуснато, поради което обжалваното решение следва да бъде отменено и делото върнато на първоинстанционния съд за ново разглеждане от друг състав на същия съд.

Поради характера на нарушението, съставляващо основание за отмяна на първоинстанционния съдебен акт, настоящата съдебна инстанция не разгледа оплакванията в жалбата за доказателствена необоснованост на същия.

 

Водим от горните мотиви и на основание чл.335, ал.2 във връзка с чл.348, ал.1, т.2 във вр. с ал. 3 т. 1 от НПК, Окръжен съд – Стара Загора

 

Р  Е  Ш  И:

 

ОТМЕНЯ Присъда № 37/07.02.2014 г., постановена по НОХД № 16/2014 г. по описа на Районен съд – Раднево и ВРЪЩА делото за ново разглеждане от нов състав на същия съд.

 

Решението не подлежи на жалба и/или протест.

 

                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                            ЧЛЕНОВЕ:

 

                                                            1.

 

                                                            2.