Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер 57                                          25.04.2014 г.                           град Стара Загора

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Окръжен съд                                                                    ІІ Наказателен състав

На 09.04.                                                                           Година 2014

 

В публично заседание в следния състав:

                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИАНА ХРИСТАКИЕВА

                                                 ЧЛЕНОВЕ: ИВА СТЕФАНОВА

                                                                   КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ

Секретар  Р.  Р.   

Прокурор ВЕРОНИКА ГЬОНЕВА

като разгледа докладваното от  съдия ИВА СТЕФАНОВА

ВНОХ дело номер 1091 по описа за 2014 година,

за да се произнесе, намери за установено следното:

 

Производството е по реда на гл.ХХІ от НПК.

С присъда № 35 от 27.02.2014 г., постановена по н.о.х.д. № 1644/2013 г. по описа на Казанлъшкия районен съд, подсъдимият Р.А.Д. е признат за виновен в това, че на 28.04.2013 г. и на 22.05.2013 г. в с. ****, общ. Павел баня, в условията на продължавано престъпление, в едногодишен срок от наказването му по административен ред с НП № 4626/2011 г. на РУП – Казанлък, влязло в законна сила на 04.12.2012 г., за управление на МПС без съответно свидетелство за управление е извършил такова деяние – управлявал МПС – л.а. марка „Опел” модел „Вектра” с ДК № РВ **** ММ, без съответно свидетелство за управление, поради което и на основание чл.343в, ал.2, във връзка с ал.1, във връзка с чл.26, ал.1 и чл.54 от НК е осъден на шест месеца лишаване от свобода, което да се изтърпи в затвор при „строг” режим.

Недоволен от така постановената присъда е останал подсъдимият Р.А.Д., който е подал жалба в законоустановения срок. Счита, че присъдата е несправедлива и постановена в нарушение на процесуалните правила. Моли въззивния съд да намали размера на наложеното му наказание, като приложи чл.55 от НК. Алтернативно – моли присъдата да бъде отменена и делото да бъде върнато на прокурора. Подробни съображения за това са изложени в жалбата. Такива излага в пледоарията си служебният защитник на жалбоподателя адв. Д.Д..

Представителят на Окръжна прокуратура – Стара Загора взема становище, че обжалваната присъда е твърде строга по отношение на наложеното наказание. Счита, че присъдата следва да бъде изменена, като на подсъдимия Д. бъде наложено наказание „пробация”, като пробационните мерки да бъдат за по-дълъг срок /една година или една година и шест месеца/, с оглед постигане на възпитателната им роля.

                                                      - 2 -

Окръжният съд, след като се запозна с направените в жалбата оплаквания, събраните доказателства по н.о.х.д. № 1644/2013 г. по описа на Казанлъшкия районен съд, изразените становища на страните и провери изцяло правилността на обжалваната присъда, намери за установено следното:

Жалбата на Р.А.Д. е основателна.

В хода на съдебното следствие и при постановяване на обжалваната присъда първоинстанционният съд е допуснал съществено нарушение на процесуалните правила.

Въззивният съд констатира, че районният съд не се е оттеглил на тайно съвещание, за да постанови присъдата, и по този начин е нарушил чл.300 от НПК.

Видно от протокола от съдебното заседание на 27.02.2014 г., след като е дал последна дума на подсъдимия Д.,  районният съд е счел делото за изяснено и е обявил приложената присъда /протоколирано е: „Съдът счете делото за изяснено и обяви приложената присъда, съобразно чл.300 от НПК”/.

Независимо от това, че съставът на първоинстанционния съд се е състоял само от съдията-докладчик /съгласно разпоредбата на чл.28, ал.1, т.1 от НПК/, след изслушването на последната дума на подсъдимия Д. е следвало съдията да се оттегли на тайно съвещание, в което отново да обсъди и осмисли събраните в хода на съдебното следствие доказателства и становищата на страните, изложени в техните пледоарии. Едва тогава е следвало съдията да извика съдебния секретар, да му продиктува присъдата и да я обяви на страните.

Тези действия на районния съд, а именно – оттеглянето на тайно съвещание, което предхожда публичното обявяване на присъдата, би следвало да намерят отражение в съдебния протокол. А това не е сторено.

Въззивният съд счита, че споменаването в протокола от съдебното заседание на 27.02.2014 г. на чл.300 от НПК /императивно уреждащ действията на съда след изслушването на последната дума на подсъдимия/ не е достатъчно, за да се приеме, че е изпълнена процедурата по оттеглянето на съда на тайно съвещание за постановяване на присъдата, и не може да замести тази процедура.

По този начин районният съд е нарушил императивната норма на чл.300 от НПК, като не се е оттеглил на тайно съвещание, за да постанови присъдата и да обсъди и реши въпросите по чл.301 от НПК. Това би могло да създаде съмнение у страните за предубеденост и предрешаване на делото.

Съдебната доктрина и практика /Р-384-91-I н.о., Р-126-92-I н.о., Р-505-11-І н.о., Р-158-12-ІІІ н.о./ приемат категорично, че оттеглянето на съда за съвещание за постановяване на окончателен съдебен акт и неговото обявяване в съдебната зала са самостоятелни отделни задължителни етапи на стадия на съдебното заседание пред първоинстанционния съд.

Липсата на тайно съвещание за постановяване на присъдата е съществено нарушение на процесуалните правила и е абсолютна предпоставка за отмяна на присъдата и за връщане на делото на първата инстанция за ново разглеждане на основание чл.334, ал.1, във връзка с чл.335, ал.2, във връзка с чл.348, ал.3, т.4 от НПК.

Старозагорски окръжен съд                       - 3 -                           в.н.о.х.д. № 1091/2014 г.

 

Предвид подробно изложеното по-горе съществено нарушение на процесуалните правила, допуснато на съдебното производство, и на основание чл.334, ал.1, във връзка с чл.335, ал.2, във връзка с чл.348, ал.3, т.4 от НПК, въззивният съд следва да отмени обжалваната присъда и да върне делото на първоинстанционния съд за ново разглеждане.

Воден от горните мотиви и на основание чл.334, ал.1, във връзка с чл.335, ал.2, във връзка с чл.348, ал.3, т.4 от НПК, съдът

 

Р       Е       Ш       И    :

 

ОТМЕНЯ присъда № 35 от 27.02.2014 г., постановена по н.о.х.д. № 1644/2013 г. по описа на Казанлъшкия районен съд. 

ВРЪЩА делото на Казанлъшкия районен съд за ново разглеждане от друг състав на същия съд.

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.

 

 

                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                        

 

 

                                                               ЧЛЕНОВЕ:1.

 

 

                                                                                  2.