Р Е Ш Е Н И Е

 

                                               16.05.2014 г.                 град Стара Загора

 

СТАРОЗАГОРСКИ ОКРЪЖЕН СЪД, наказателно отделение, първи състав, в открито заседание на шестнадесети май, две хиляди и  четиринадесета  година, в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРАСИМИР РАЧЕВ

ЧЛЕНОВЕ: СОНЯ КАМЕНОВА

ВАНЯ ТЕНЕВА

СЕКРЕТАР: И.Г.

ПРОКУРОР:  ВАНЯ МЕРАНЗОВА

                 

като разгледа докладваното от съдия КАМЕНОВА НЧД № 190 по  описа за 2014 година, въз основа на данните по делото и закона:

 

Р  Е  Ш  И:

 

ПРИЗНАВА на основание чл.32, ал.1 във връзка с чл.16, ал.7, т.1 от Закона за признаване, изпълнение и изпращане на решения за конфискация или отнемане и решения за налагане на финансови санкции (ЗПИИРКОРНФС) Решение № 34 Cs 95 Js 1440/13 от 15.02.2013 г., влязло в сила на 06.03.2013 г., издадено от Районен съд – Льоррах, Република Германия, с което на българската гражданка М.Д.В., ЕГН **********, родена на *** ***, с постоянен адрес *** е наложена финансова санкция в размер на 460 евро, равностойна на 899.68 лв.(осемстотин деветдесет и девет лева и 68 ст.) по курса на БНБ към деня на издаване на решението, за това, че  на 16.01.2013 г., около 23.31 часа  М.Д.В. хулиганствала в помещение с банкомати на Фолксбанк Ефринген-Кирхен, ул.”Хауптщрасе” № 21, 79588 Ефринген-Кирхен, като изкривила вратата на банкомата, изписала името си с химикалка върху банкомата, свалила таблото за картини от стената и отстранила изложените в него такива, с което причинила щета в размер на близо 1000 евро – престъпно увреждане по смисъла на чл.303, ал.1 и чл.303в от Наказателен кодекс на издалата решението държава.

 

ИЗПРАЩА на ТД на НАП – Пловдив, офис Стара Загора  на основание чл.36 във връзка с чл.22, ал.1 от ЗПИИРКОРНФС  Решение № 34 Cs 95 Js 1440/13 от 15.02.2013 г., влязло в сила на 06.03.2013 г., издадено от Районен съд – Льоррах, Република Германия,  заедно с препис от настоящото решение, за изпълнение по реда на Закона за Националната агенция за приходите и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

 

ДА СЕ УВЕДОМИ  незабавно на основание чл.38, ал.1, т.1 и т.4 от ЗПИИРКОРНФС компетентния орган на издаващата държава – Районен съд – Льоррах, Германия, за признаването и изпращането на решението за налагане на финансова санкция на ТД на НАП – Пловдив, офис Стара Загора, както и за приключване на изпълнението на решението.

 

ДА СЕ ИЗПРАТИ  на основание чл.38, ал.2 от ЗПИИРКОРНФС копие от уведомлението до компетентния орган на издаващата държава на Министерство на правосъдието на Р България.

 

Решението  подлежи на обжалване пред Апелативен съд – Пловдив в седмодневен срок от днес.

 

 

 

                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                    ЧЛЕНОВЕ:

 

 

                                                    1.

 

 

                                                    2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


М О Т И В И по ЧНД № 190/2014 г. по описа на Окръжен съд – Стара Загора:

 

Производството е по чл.32, ал.1 във връзка с чл.16, ал.1 – 8 от Закона за признаване, изпълнение и изпращане на решения за конфискация или отнемане и решения за налагане на финансови санкции (наричан по-долу ЗПИИРКОРНФС) и е образувано за разглеждане въз основа на постъпило в Окръжен съд – Стара Загора Удостоверение по чл.4 от Рамково решение № 2005/214/ПВР на СЕ относно прилагането на принципа за взаимно признаване на финансови санкции, издадено от Районен съд – Льоррах, Република Германия за признаване и изпълнение на Решение № 34 Cs 95 Js 1440/13 от 15.02.2013 г., влязло в сила на 06.03.2013 г., постановено спрямо българската гражданка М.Д.В., ЕГН **********,***.

В съдебно заседание представителят на Окръжна прокуратура – Стара Загора изразява становище за признаване на решението за налагане на финансовата санкция, поради наличие на законовите предпоставки за това.

 

Засегнатото лице М.Д.В.  не взема становище относно признаване на решението на съдебните власти на Република Германия, с което й е наложена финансова санкция.

 

Въз основа на данните по делото и закона, съобразявайки се с изразените становища от страните, Окръжен съд – Стара Загора прие следното:

 

С Удостоверение по чл.4 от Рамково решение 2005/214/ПВР на СЕ относно прилагането на принципа за взаимно признаване на финансови санкции е представено за признаване и изпълнение Решение № 34 Cs 95 Js 1440/13 от 15.02.2013 г., влязло в сила на 06.03.2013 г., издадено от Районен съд – Льоррах, Република Германия, с което на българската гражданка М.Д.В.  е наложена финансова санкция за деяние, извършено на територията на издаващата държава и непопадащо под юрисдикцията на българските съдилища. С цитираното решение е наложена финансова санкция за престъпно увреждане по смисъла на чл.303, ал.1 и чл.303в от Наказателен кодекс на издалата решението държава. Престъпното увреждане се изразява в това, че на 16.01.2013 г., около 23.31 часа  М.Д.В. хулиганствала в помещение с банкомати на Фолксбанк Ефринген-Кирхен, ул.”Хауптщрасе” № 21, 79588 Ефринген-Кирхен, като изкривила вратата на банкомата, изписала името си с химикалка върху банкомата, свалила таблото за картини от стената и отстранила изложените в него такива, с което причинила щета в размер на близо 1000 евро. На българската гражданка за извършеното деяние е наложена финансова санкция в размер на 400 евро, като същата е осъдена и да заплати 60 евро разноски, направени в съдебното и административно производство срещу й. Общият размер на дължимата по изпълняемото решение финансова санкция е 460 евро.

 

 

 По силата на Рамково решение 2005/214/ПВР на СЕ относно прилагането на принципа за взаимно признаване на финансови санкции, Република България е сезирана като изпълняваща държава в производството по признаване на решение на чуждестранен съд за налагане на финансова санкция. В случая е издадено решение на съдебен орган на страна членка на ЕС.

Изпратеното в Окръжен съд – Стара Загора решение съдържа необходимата информация, съответстваща на данните в приложения  акт, чието признаване се иска. Касае се за решение на съдебен орган на решаващата държава за налагане на финансова санкция по смисъла на чл.3, ал.1, т.1 от ЗПИИРКОРНФС.

Деянието, осъществено от засегнатото лице М.Д.В., попада сред изброените в чл.30, ал.2, т.5 от ЗПИИРКОРНФС случаи. И по българското законодателство аналогично поведение се санкционира като престъпно деяние по смисъла на чл.216 от НК.

Не е налице нито едно от основанията, при които може да се откаже признаването и изпълнението на  решението за налагане на финансова санкция от чужд съд, посочени в чл.35 от ЗПИИРКОРНФС. Решението е издадено по образец, съгласно Приложение № 2 към чл.4, ал.1 от ЗПИИРКОРНФС.  Същото е в писмена форма, придружено е с превод на български език, с подписа на издалия го орган е удостоверена верността на съдържанието му и отговаря на изискванията, залегнали в разпоредбите на чл.4 и чл.5 от ЗПИИРКОРНФС. Липсват доказателства, че срещу засегнатото лице М.Д.В. за същото деяние в Република България или в друга държава, различна от издаващата или изпълняващата, е постановено и приведено в изпълнение разглежданото решение за налагане на обсъжданата финансова санкция. Изпълнението на решението не е с изтекла давност по българското законодателство и не се отнася за деяние, подсъдно на български съд. Не са налице данни за имунитет или привилегия по българското законодателство, които да правят изпълнението на решението недопустимо. Решението не се отнася за деяния, които по българското законодателство се считат за извършени изцяло или отчасти на територията на Р България или са били извършени извън територията на издаващата държава и българското законодателство не позволява предприемане на наказателно производство по отношение на такива деяния. Наложената финансова санкция с решението не е по-малка от 70 евро, респ. левовата им равностойност. Осъдителният диспозитив на решението, подлежащо на изпълнение е за финансова санкция в размер на 460 евро, равностойна на 899.68 лв.(осемстотин деветдесет и девет лева и 68 ст.) по курса на БНБ към деня на издаване на решението. Същото е постановено срещу пълнолетно, съгласно българското законодателство, лице, което може да носи наказателна отговорност и подлежи на наказателно преследване за деянието, предмет на решението. Производството срещу М.Д.В. е било писмено, като същата е бил уведомена, съгласно законодателството на издаващата държава,  лично или чрез упълномощен според националния закон представител,  за правото си да обжалва решението, както и за сроковете на обжалването му.

По гореизложените съображения и на основание чл. 32, ал. 1 във връзка с чл.16, ал.7,  т.1 от ЗПИИРКОРНФС, Окръжен съд – Стара Загора постанови решението си, с което призна Решение № 34 Cs 95 Js 1440/13 от 15.02.2013 г., влязло в сила на 06.03.2013 г., издадено от Районен съд – Льоррах, Република Германия, с което на българската гражданка М.Д.В., ЕГН **********, родена на *** *** Загора, с постоянен адрес *** е наложена финансова санкция в размер на 460 евро, равностойна на 899.68 лв.(осемстотин деветдесет и девет лева и 68 ст.) по курса на БНБ към деня на издаване на решението, за това, че  на 16.01.2013 г., около 23.31 часа  М.Д.В. хулиганствала в помещение с банкомати на Фолксбанк Ефринген-Кирхен, ул.”Хауптщрасе” № 21, 79588 Ефринген-Кирхен, като изкривила вратата на банкомата, изписала името си с химикалка върху банкомата, свалила таблото за картини от стената и отстранила изложените в него такива, с което причинила щета в размер на близо 1000 евро – престъпно увреждане по смисъла на чл.303, ал.1 и чл.303в от Наказателен кодекс на издалата решението държава.

В съдебния си акт съдът се произнесе и относно въпросите по чл.36 във връзка с чл.22, ал.1 от ЗПИИРКОРНФС (изпълнение на признатото решение),  по чл.38, ал.1, т.1 и т.4 от ЗПИИРКОРНФС (задължение за уведомяване за признаване и приключване изпълнението на решението) и по чл.38, ал.2 от ЗПИИРКОРНФС.

 

 

 

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                    ЧЛЕНОВЕ:

 

 

                                                    1.

 

 

                                                    2.