Р Е Ш Е Н И Е       

 

 

Номер………..……. 20 май .…....….Година 2014………...Град Стара Загора

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

Старозагорският окръжен съд…………………….….Наказателно отделение

На втори октомври........……............….…..Година две хиляди и тринадесета

В публичното заседание в следния състав:

 

                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: СПАСЕНА ДРАГОТИНОВА

                                       ЧЛЕНОВЕ: ТАТЯНА ГЬОНЕВА

                                                                    КРАСИМИРА ДОНЧЕВА

 

Секретар  Д.Х.

Зам.окръжен прокурор Дичо Атанасов

като разгледа докладваното от съдията ………………..ТАТЯНА ГЬОНЕВА

ВНОХ дело ..………….…номер 1197……................по описа за 2013 година

 

Производството е по реда на чл.313 и сл. НПК.

 

Обжалвана е Присъда №91/22.05.2013г., постановена по НОХД №2715/2012г. по описа на Старозагорски районен съд, с която подсъдимият А.И.В. е признат за виновен в това, че през м.септември 2010г. в гр. Стара Загора противозаконно присвоил чужда движима вещ – лек автомобил “Фиат типо” с рег. № СТ 43 97 СК, на стойност 1 352 лева, собственост на Галя Красимирова Желязкова, която движима вещ владеел, поради което и на основание чл.206 ал.1 НК и чл.54 НК е осъден на една година лишаване от свобода, изпълнението на което е отложено за изпитателен срок от три години. Със същата присъда подсъдимият А.И.В. е осъден да заплати направените съдебни и деловодни разноски в размер на 75 лева.

 

В проведеното в отсъствието на жалбоподателя подсъдим А.И.В. и защитника му адв.Б.З. съдебно заседание представителят на Окръжна прокуратура Стара Загора изразява становище, че постановената първоинстанционна присъда е правилна и законосъобразна и като такава следва да бъде потвърдена.

Съдът, като обсъди събраните по делото доказателства във връзка с доводите и становищата на страните и провери изцяло правилността на обжалваната присъда, намери за установено следното:

 

Подсъдимият А.И.В. е предаден на съд за престъпление по чл.206 ал.1 НК – за това, че през м.септември 2010г. в гр. Стара Загора противозаконно присвоил чужда движима вещ – лек автомобил “Фиат типо” с рег. № СТ 43 97 СК, на стойност 1 352 лева, собственост на Галя Красимирова Желязкова, която движима вещ владеел. Производството пред районния съд се е провело по реда на Глава Двадесет и седма НПК при условията на чл.371 т.1 НПК, като са приобщени чрез прочитането им протоколите за разпит на свидетели и заключението на съдебно-оценителната експертиза от досъдебното производство. По искане на подсъдимия съдът е разпитал доведения от него свидетел Янек Горанов, живущ на съпружески начала със сестра му. Проведен е и разпит на св. Галя Желязкова във връзка с изясняване на изложени от св. Горанов обстоятелства. По делото са събрани всички необходими доказателства за пълното му изясняване от фактическа страна. В първоинстанционното производство В. е защитил тезата, че е дал финансовите средства за закупуване на процесния автомобил, която правилно е обсъдена от съда като несъстоятелна и неподкрепена с доказателства. Въззивният съд споделя изцяло изложеното при обсъждане на показанията на св. Янек Горанов и счита, че същите са откъслечни и непоследователни, неподкрепени с други доказателства. Ето защо правилно съдът е счел, че липсва и съгласие на св. Галя Желязкова подсъдимият да задържи вещта, след като си е послужил с нея. Деянието покрива всички обективни и субективни признаци на състава на чл.206 ал.1 НК.

Подадената въззивна жалба е бланкетна с направени общи оплаквания за незаконосъобразност и неправилност на съдебния акт. Съвсем схематично се навежда и довода, че се касае за престъпление от частен характер. В тази връзка е необходимо да се обърне внимание, че първоначално с разпореждане на съдията-докладчик наказателното производство е било прекратено съобразно хипотезата на чл.218в НК, като е било прието, че обсебването е извършено от лице, живяло в общо домакинство с пострадалата. С решение по ВЧНД №1034/2013г. на Старозагорски окръжен съд разпореждането е отменено и делото е върнато за разглеждане на внесения обвинителен акт. Следователно този довод не може повторно да се обсъжда в настоящето въззивно производство, доколкото по същия има произнасяне с влязъл в сила съдебен акт.

Въпреки че не се прави оплакване за размера на наложеното наказание, съдът се занима служебно и с този въпрос, като установи, че същото е справедливо и адекватно на извършеното. При излагане на съображения за неговата индивидуализация обаче първоинстанционният съд е възприел наличието на допълнително смекчаващо отговорността обстоятелство, наред с чистото съдебно минало на подсъдимия, което буди недоумение. Увереността на В., че автомобилът е закупен с негови лични средства, на фона на изложената и възприета за доказана фактическа обстановка, сочеща на недоказаност на тази защитна теза, не представлява такова обстоятелство.

 

Отделно, въззивният съд намира за необходимо да обърне внимание, че следва винаги на всички страни да се разяснят правата им в процеса. В случая това не е сторено по отношение на пострадалата Галя Желязкова и липсва отразено в съдебния протокол нейно изявление дали желае конституирането си като граждански ищец и частен обвинител в наказателното производство. Настоящата инстанция не счете, че по този начин е допуснато съществено процесуално нарушение и не отмени присъдата само на това основание единствено поради обстоятелството, че до Желязкова е било изпратено съобщение за горните процесуални права, с които разполага.

С оглед на изложеното въззивният съд намира, че обжалваната присъда е правилна и законосъобразна, поради което следва да бъде потвърдена.

 

Водим от горните мотиви и на основание чл.338 НПК, Окръжният съд

 

Р  Е  Ш  И  :

 

ПОТВЪРЖДАВА Присъда №91/22.05.2013г., постановена по НОХД №2715/2012г. по описа на Старозагорски районен съд.

 

Решението е окончателно.

 

                               

                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

                                                  ЧЛЕНОВЕ: 1. 

 

 

                                                                                                        2.