Р Е Ш Е Н И Е       

 

 

Номер…..…...……. 20 май..…....….Година 2014………...Град Стара Загора

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

Старозагорският окръжен съд…………………….….Наказателно отделение

На девети октомври........……...........….…..Година две хиляди и тринадесета

В публичното заседание в следния състав:

 

                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: СПАСЕНА ДРАГОТИНОВА

                                       ЧЛЕНОВЕ: ТАТЯНА ГЬОНЕВА

                                                                    КРАСИМИРА ДОНЧЕВА

 

Секретар  М.С.

Прокурор Радостин Рахнев

като разгледа докладваното от съдията ………………..ТАТЯНА ГЬОНЕВА

ВНОХ дело ..………….…номер 1238……................по описа за 2013 година

 

Производството е по реда на чл.313 и сл. НПК.

 

Протестирана е Присъда №128/17.07.2013г., постановена по НОХД №1204/2013г. по описа на Старозагорски районен съд, с която подсъдимите В.П.В. и Р.Р.В. са признати за невиновни и оправдани изцяло по повдигнатите им обвинения съответно по чл.206 ал.1 вр. чл.20 ал.2 НК за В. и по чл.206 ал.3 вр. ал.1 вр. чл.20 ал.2 вр. чл.29 ал.1 б.”а” и б.”б” НК за В.. Във въззивния протест от РП Стара Загора се излага становище, че присъдата е неправилна и постановена в противоречие със събрания доказателствен материал. Прави се искане да бъде отменена, а вместо нея - постановена нова, с която двамата подсъдими бъдат признати за виновни в извършване на деянията, за които са им повдигнати обвинения.

 

В съдебно заседание представителят на Окръжна прокуратура заявява, че първоинстанционната присъда за неправилна и постановена в противоречие със събрания доказателствен материал, поради което моли съда да я отмени и да признае подсъдимите за виновни за престъплението, за което са  предадени на съд.

 

Защитникът на подсъдимия В.П.В. адв.Г. счита, че протестът е неоснователен, бланкетен и без допълнителни съображения, поради което не следва да бъде уважаван от съда. Моли да бъде потвърдена изцяло присъдата на районния съд, която намира за правилна, законосъобразна и съобразена със събрания доказателствен материал.

 

В дадената му дума за лична защита подсъдимият Р.Р.В. моли да се потвърди присъдата на районния съд.

 

В последната си дума подсъдимият Р.Р.В. моли да се потвърди  присъдата.

 

Съдът, като обсъди събраните по делото доказателства във връзка с доводите и становищата на страните и провери изцяло правилността на обжалваната присъда, намери за установено следното:

 

Досъдебното производство е образувано по подадена жалба от 16.05.2011г. от Вишан Костадинов Ананиев, собственик на ЕТ “Карбо 2002” гр. Стара Загора. Пострадалият се е жалвал за два случая, при които не са му били върнати предоставените под наем ударно-пробивни машини. Отразил е, че първият случай е от 15.03.2011г., когато е предоставил под наем на лицето Георги Иванов Георгиев от гр. Стара Загора ж.к. “Железник” ул.”Загорка” 16 вх.0 ап.6 машина с фабричен номер 883001744. Вторият случай е този, за който е образувано настоящето ДП – от 02.05.2011г., като в жалбата изрично не е отразен фабричен номер на предоставената под наем машина. В приемо-предавателната разписка от същата дата, попълнена от В.В.П., обаче този номер е отразен и същият е 883000291. Пострадалият е предоставил копие от гаранционната карта на първата машина с фабричен номер 883001744, за която твърди, че е предоставил на Георги Иванов Георгиев, както и фактура №35/13.06.2008г., установяваща закупуването от ЕТ “Карбо 2002” на два броя къртачи. Следователно самият пострадал никога не е твърдял, че е предоставил машината с фабричен номер 883001744 на двамата подсъдими, напротив – за тази машина в жалбата си сочи, че я е предоставил на друго лице, което не му я върнало.

При тези данни органите на досъдебното производство са провели същото против В. и Р. за обсебване на машината с фабричен №883001744 и са ги привлекли към наказателна отговорност за престъпление в съучастие по чл.206 ал.1 НК именно за тази вещ. Прокурорът след приключване на разследването е изготвил обвинителен акт за деяние с предмет същата движима вещ. В хода на проведеното съдебно производство не е поискал изменение на обвинението и първоинстанционият съд е следвало да се произнесе по вината на двамата подсъдими за извършено деяние именно с предмет къртач с фабричен №883001744. След като е установил, че доказателствата по делото сочат на извършено престъпно деяние по отношение на съвсем различна вещ – с фабричен №883000291, за която обаче на подсъдимите не е повдигнато обвинение, съдът в съответствие с разпоредбата на чл.304 предл.1 НПК е признал същите за невинни и ги е оправдал по повдигнатото обвинение – за деяние с предмет къртач с фабричен №883001744.

Така постановената присъда въззивният съд намира за правилна и законосъобразна. Подаденият протест е бланкетен и не съдържа конкретни оплаквания. Не се представиха и допълнителни писмени изложения към същия. Несъстоятелен е при изложеното по-горе доводът, че присъдата е в противоречие със събрания доказателствен материал. Съдът е обвързан при произнасянето си с формулираното обвинение, по което е проведено ДП и няма правомощия да изменя същото. Такива са предоставени на прокурора, но в конкретния случай не са били упражнени.

С оглед на постановения по обвинението правен резултат се явява законосъобразна присъдата и в частта й, с която е отхвърлен като неоснователен предявения от пострадалия граждански иск за обезщетение за имуществени вреди, тъй като е предявен за същата вещ.

 

Водим от горните мотиви и на основание чл.338 НПК, Окръжният съд

 

Р  Е  Ш  И  :

 

ПОТВЪРЖДАВА Присъда №128/17.07.2013г., постановена по НОХД №1204/2013г. по описа на Старозагорски районен съд.

 

Решението е окончателно.

 

                               

                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                  ЧЛЕНОВЕ: 1. 

 

 

                                                                                                        2.