ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

 273                                          13.05.2014 г.                       град Стара Загора

 

        В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

СТАРОЗАГОРСКИ ОКРЪЖЕН СЪД              ІІІ НАКАЗАТЕЛЕН СЪСТАВ

На тринадесети май                                                                      година 2014

В закрито заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СПАСЕНА ДРАГОТИНОВА

                                             ЧЛЕНОВЕ: ТАТЯНА ГЬОНЕВА

                                                                            КРАСИМИРА ДОНЧЕВА

 

като разгледа докладваното от съдия КРАСИМИРА ДОНЧЕВА

ВЧНД № 1121 по описа за 2014 година, и за да се произнесе, съобрази:

 

Производството е по реда на глава ХХІІ от НПК във връзка с чл.249, ал.3 от НПК.

   

    С Разпореждане от 23.04.2014 г. по АНД № 131/2014 г. по описа на Районен съд – Чирпан е прекратено съдебното производство по делото и същото е върнато на Районна прокуратура – Чирпан за отстраняване на допуснати процесуални нарушения, посочени в обстоятелствената част на разпореждането.

 

В срока по чл.249, ал.3 от НПК е депозиран частен протест от прокурор при Районна прокуратура – Чирпан срещу горепосоченото разпореждане. В частния протест се развиват съображения за това, че в хода на досъдебното производство и при изготвяне на постановлението не са допуснати съществени процесуални нарушения, довели до ограничаване на правото на защита на обвиняемата Р.Г.Д.. Прокурорът намира протестираното разпореждане за незаконосъобразно и необосновано, поради което моли въззивният съд да го отмени.

 

     Окръжен съд – Стара Загора, след като извърши цялостна служебна проверка на разпореждането и по повдигнатите в частния протест оплаквания, прие следното:

 

     Производството пред Районен съд – Чирпан по АНД № 131/2014 г. по описа на съда е образувано въз основа на Постановление по чл.375 от НПК на Районна прокуратура – Чирпан срещу обвиняемата Р.Г.Д., която се предава на съд с обвинение в извършване на престъпление по чл.131, ал.2, предл.13, т.4, вр. чл.130, ал.2, предл.1 от НК и се предлага да бъде освободена от наказателна отговорност за извършеното престъпление.

Съдията - докладчик в разпоредително заседание при извършване на подготвителни действия за разглеждане на делото в съдебно заседание с протестираното разпореждане е приел, че посочените фактически констатации  в обстоятелствената част и диспозитива на постановлението на РП – Чирпан безспорно представляват описание на разстройство на здравето извън случаите на чл.128 и 129 от НК и очертават обективните признаци на състава на чл.130, ал.1 от НК, но по отношение на обвиняемата Димитрова е било повдигнато обвинение за извършено престъпление по чл.131, ал.2, предл.13, н.4, вр. чл.130, ал.2, предл.1 от НК. Докладчикът е приел, че е налице несъответствие между фактическото описание на инкриминираното деяние и дадената му правна квалификация по чл.130, ал.2 от НК, което съставлява съществено, отстранимо нарушение на процесуалните правила, тъй като е довело ограничаване правото на защита на обвиняемата и е прекратил съдебното производство.

 

Въззивният съд констатира, че в настоящия случай първоинстанционния съд за да изгради извода си за допуснато съществено процесуално нарушение си е позволил да анализира заключението на съдебномедицинската експертиза в етап от съдебната фаза – извършване на подготвителни действия за разглеждане на делото в съдебно заседание, в който анализ на доказателствата е недопустим. В мотивите на разпореждането съдията-докладчик е изложил съображения, видно от които не приема заключението на СМЕ за обосновано и сам е определил вида на причиненото леко телесно увреждане като такова, различно от даденото от вещото лице, притежаващо специални знания в областта “Съдебна медицина” по изготвената в хода на досъдебното производство експертиза. Налице е регламентиран процесуален ред, по който съдът процедира в случай, че не възприеме експертното заключение. Съгласно разпоредбата на чл.153 от НПК когато експертното заключение не е обосновано и възниква съмнение за неговата правилност се назначава повторна експертиза. Разбира се, това следва да се случи в хода на съдебното следствие, а съображенията на съда коя от експертизите възприема, респ. не възприема, следва да бъдат изложени в мотивите на съдебния акт по същество на делото.

В постановлението на РП-Чирпан, внесеното за разглеждане от РС-Чирпан не е допуснато несъответствие между фактическо обвинение и правна квалификация на деянието и по никакъв начин не е ограничено правото на защита на обвиняемата, поради което следва да бъде разгледано от съда.

Въззивният съд по изложените съображения намира протестираното разпореждане за неправилно и незаконосъобразно, а подадения срещу него протест за основателен, поради което следва да отмени атакувания съдебен акт като върне делото за разглеждането му.

 

Водим от горното, Окръжен съд – Стара Загора

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 

ОТМЕНЯ Разпореждане от 23.04.2014 г. по АНД № 131/2014 г. по описа на Районен съд – Чирпан, с което е прекратено съдебното производство по делото и същото е върнато на Районна прокуратура – Чирпан за отстраняване на допуснати процесуални нарушения.

 

ВРЪЩА делото за разглеждането му от същия съд и състав.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.

 

 

 

                     ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                             ЧЛЕНОВЕ:          1.      

 

 

                             2.