П  Р  О  Т  О  К  О  Л   № 28

 

07.07.2014 година                                                                  гр. Стара Загора

 

СТАРОЗАГОРСКИ ОКРЪЖЕН  СЪД, Наказателно отделение, в открито заседание на седми юли, две хиляди и четиринадесета година, в състав:

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:  СОНЯ КАМЕНОВА

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:  Е.И.

Б.М.

СЕКРЕТАР:   И.  Г.   

ПРОКУРОР:  МИТКО ИГНАТОВ 

 

сложи за разглеждане докладваното от съдия СОНЯ КАМЕНОВА
НОХД № 245 по описа за 2014 година.

 

На именното повикване в   9.30  часа се явиха:    

 

ЗА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА – явява се прокурор ИГНАТОВ.

 

ПОДСЪДИМ:

Х.Н.Т. – лично и със служебния си защитник – адв.П.Г., назначен в хода на  досъдебното производство  с постановление на л.115 ДП.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ на съдебния състав докладва на страните, че подсъдимият Х.Н.Т. е получил препис от обвинителния акт на 01.07. 2014 г.

 

ПОДСЪДИМИЯТ Х.Н.Т.: Това, че съм получил призовката на 01.07.2014 г. не е пречка да се гледа делото. Освен това, аз ще искам да сключим споразумение.

 

ПОСТРАДАЛИ:

П.И.П. –  р.пр., не се явява.

С.Н. П. – лично.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ на състава разясни на подсъдимия Х.Н.  Т., че на основание чл.94, ал.1, т.6 от НПК участието на защитник спрямо него в наказателното производство е задължително. В тази връзка му постави въпрос има ли възражение адв.П.Г., назначен в хода на досъдебното производство като негов защитник, да продължи и в съдебната фаза на производството участието по делото в това си качество или сам ще си осигури защитник.

 

ПОДСЪДИМИЯТ Х.Н.Т.: Не мога сам да си осигуря защитник, съгласен съм да продължи да ме защитава адв.П.Г..

 

Председателят на състава разясни на страните правата им по чл. 274  от НПК, а именно правото им на отводи срещу членове от състава на съда, прокурора, защитниците, съдебния секретар, вещите лица, както и правото им да възразят срещу разпита на някои свидетели.

Председателят на състава разясни на страните правата им по НПК.

Председателят на състава разясни на страните правата им по чл. 275 от НПК, а именно правото на нови искания по доказателствата и по реда на съдебното следствие.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ на съдебния състав разясни на страните, че днешното съдебно заседание е насрочено с оглед обсъждане възможността същото да протече по реда на глава ХХVІІ от НПК.

 

ПОСТРАДАЛИЯТ С.Н. П.: Искам да заявя, че щетите са ми възстановени. Не желая повече да бъда търсен във връзка с това дело.

 

СТАНОВИЩЕ ПО ДАВАНЕ ХОД НА ДЕЛОТО:

 

АДВ.Г.: Нямам искания за отводи, доказателствени искания на този етап също нямам. Тъй като имуществените щети, причинени в резултат на престъплението по повдигнатото обвинение са възстановени, считам, че може да бъде приключено наказателното производство по настоящото дело чрез споразумение. Моля да ни бъде дадена възможност да обсъдим параметрите на такова с представителя на Окръжна прокуратура – Стара Загора.

 

ПРОКУРОРЪТ: Считам, че са налице законовите основания за даване ход на делото. Нямам искания за отводи. След като са възстановени имуществените щети, причинени в резултат на престъплението по чл.199, ал.1, т.4 във връзка с чл.198, ал.3 във връзка с чл.198, ал.1 във връзка с чл.29, ал.1, б.”а” и б.”б” от НК, няма пречки да постигнем споразумение със защитата и подсъдимия. Моля да ни бъде дадена възможност да обсъдим сключването на такова. Във връзка с възстановяването на имщуствените щети на свидетеля С.Н. П. представям два предавателно-приемателни протокола с дата 16.06.2014 г.

 

СЪДЪТ като взе предвид, че няма процесуални пречки за разглеждане на делото в днешното с.з., приема, че ход на делото следва да бъде даден, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

ПРОВЕРИ САМОЛИЧНОСТТА НА ПОДСЪДИМИЯ:

Х.Н.Т., ЕГН **********, понастоящем в Затвора – Стара Загора.

 

ПРИЕМА два  броя предавателно-приемателни протоколи с дата 16.06.2014 г.

 

СЪДЪТ с оглед направеното искане от подсъдимия  и защитата му за обсъждане на възможността наказателното производство да приключи чрез споразумение, приема, че следва да прекъсне съдебното заседание и да даде възможност на страните за обсъждане на въпросите по чл.381, ал.5 от НПК и представяне на споразумението в писмена форма, тъй както изисква закона.

Явилото се в съдебно заседание пострадало лице С.Н. П. – следва да бъде освободено.

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСВОБОЖДАВА от участие в съдебно заседание пострадалия С.Н. П..

 

Прекъсва съдебното заседание в 10.00 часа, като обяви на страните, че същото ще продължи в 10.30 часа.

 

В 10.30 часа съдебното заседание продължава.

 

ЗА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА – се явява прокурор ИГНАТОВ.

 

ПОДСЪДИМИЯТ Х.Н.Т. – лично и със защитника си – адв. П.Г..

 

ПРОКУРОРЪТ: Представям споразумение, подписано от страните. Моля същото да бъде одобрено и прекратено наказателното производство срещу подсъдимия Х.Н.Т., водено за престъпление по чл.199, ал.1, т.4 във връзка с чл.198, ал.3 във връзка с чл.198, ал.1 във връзка с чл.29, ал.1, б.”а” и б.”б” от НК.

 

АДВ.Г.: Присъединявам се към искането на прокурора.

   

На основание чл.382, ал.4 от НПК съдът запита подсъдимия Х.Н.Т. разбира ли обвинението, признава ли се за виновен, разбира ли последиците от споразумението, съгласен ли е с тях и доброволно ли е подписал същото.

                               

ПОДСЪДИМИЯТ Х.Н.Т.: Разбирам обвинението, предявено срещу мен. Признавам се за виновен. Запознат съм със споразумението и последиците от същото, а именно, че има силата на присъда. Доброволно съм подписал споразумението и декларацията към същото.

 

АДВ.Г.: Като защитник на подсъдимия Х.Н.Т. съм подписал споразумението, което поддържам.

 

На основание чл.382, ал.6 от НПК съдът вписва в протокола  постигнатото между страните споразумение относно следното:

 

Подсъдимият  Х.Н.Т., ЕГН ****, понастоящем в Затвора – Стара Загора се признава за виновен в това, че на 24.05.2013 г., в местност “Бойчов бунар”, в землището на град Стара Загора, чрез използване на техническо средство – клещи и разрушаване на прегради, здраво направени за защита на имот – срязване на метална мрежа на прозорец, отнел чужди движими вещи – 1 брой медна лозарска пръскачка на стойност 140 лв. и 2 бр. смесители за вода на обща стойност 28 лв. – всичко на обща стойност 168 лв. от владението на собственика С.Н. П., без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, като при кражбата е бил заварен на мястото на престъплението и е употребил сила, за да запази владението върху откраднатите вещи и нанесъл удар в главата на П.И.П., като деянието е извършено в условията на опасен рецидив,  поради което и на основание  чл.199, ал.1, т.4 във връзка с чл.198, ал.3 във връзка с чл.198, ал.1 във връзка с чл.29, ал.1, б.”а” и б.”б”  във връзка с чл.55, ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на ДВЕ ГОДИНИ И ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което  наказание да изтърпи при първоначален “строг” режим в затворническо общежитие от закрит тип на основание чл.60, ал.1 и чл.61, т.2 от ЗИНЗС.

 

ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.1 от НК  при изпълнение спрямо подсъдимия Х.Н.Т. – с посочена по-горе самоличност – на наказанието лишаване от свобода, времето на предварителното му задържане по взетата срещу му мярка за неотклонение “задържане под стража”, считано от 24.04.2014 г. до привеждане в изпълнение на споразумението.

 

ВЕЩЕСТВЕНИТЕ доказателства – 1 бр. червена текстилна шапка с козирка, с надпис на латиница “Memfis”, 1 бр. компактдиск /CD/ и 1 бр. електрически прожектор с батерия, с метален сребрист на цвят корпус – да се унищожат.

 

На основание чл.189 от НПК подсъдимият Х.Н.Т. – с посочена по-горе самоличност – се ОСЪЖДА да заплати по сметка на ОД на МВР – Стара Загора сумата  от 257.55 лв. (двеста и петдесет и седем лева и 55 ст.) - разноски по делото.

 

На основание чл.189 от НПК подсъдимият Х.Н.Т. – с посочена по-горе самоличност – се ОСЪЖДА да заплати по сметка на НИКК – МВР София  сумата  от 476.66 лв. (четиристотин седемдесет и шест лева и 66 ст.) - разноски по делото.

 

 

ПРОКУРОР:                                           ПОДСЪДИМ:

/Х.Н.

Т./

 

ЗАЩИТНИК:

                                                                 /АДВ.П.Г. /

 

След подписване на споразумението от страните, съдът намира, че същото не противоречи на закона и морала, поради което и на основание чл.384, ал.1 във връзка с чл. 382, ал.7 от НПК

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

ОДОБРЯВА споразумението между Окръжна прокуратура – Стара Загора и подсъдимия Х.Н.Т. и защитникът му адв.П.Г., съгласно което:

 

Подсъдимият Подсъдимият  Х.Н.Т., ЕГН **********, понастоящем в Затвора – Стара Загора се признава за виновен в това, че на 24.05.2013 г., в местност “Бойчов бунар”, в землището на град Стара Загора, чрез използване на техническо средство – клещи и разрушаване на прегради, здраво направени за защита на имот – срязване на метална мрежа на прозорец, отнел чужди движими вещи – 1 брой медна лозарска пръскачка на стойност 140 лв. и 2 бр. смесители за вода на обща стойност 28 лв. – всичко на обща стойност 168 лв. от владението на собственика С.Н. П., без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, като при кражбата е бил заварен на мястото на престъплението и е употребил сила, за да запази владението върху откраднатите вещи и нанесъл удар в главата на П.И.П., като деянието е извършено в условията на опасен рецидив,  поради което и на основание  чл.199, ал.1, т.4 във връзка с чл.198, ал.3 във връзка с чл.198, ал.1 във връзка с чл.29, ал.1, б.”а” и б.”б” от НК го ОСЪЖДА на ДВЕ ГОДИНИ И ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което  наказание да изтърпи при първоначален “строг” режим в затворническо общежитие от закрит тип на основание чл.60, ал.1 и чл.61, т.2 от ЗИНЗС.

 

ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.1 от НК  при изпълнение спрямо подсъдимия Х.Н.Т. – с посочена по-горе самоличност – на наказанието лишаване от свобода, времето на предварителното му задържане по взетата срещу му мярка за неотклонение “задържане под стража”, считано от 24.04.2014 г.

 

ВЕЩЕСТВЕНИТЕ доказателства – 1 бр. червена текстилна шапка с козирка, с надпис на латиница “Memfis”, 1 бр. компактдиск /CD/ и 1 бр. електрически прожектор с батерия, с метален сребрист на цвят корпус –да се унищожат.

 

На основание чл.189 от НПК подсъдимият Х.Н.Т. – с посочена по-горе самоличност – се ОСЪЖДА да заплати по сметка на ОД на МВР – Стара Загора сумата  от 257.55 лв. (двеста и петдесет и седем лева и 55 ст.) - разноски по делото.

 

На основание чл.189 от НПК подсъдимият Х.Н.Т. – с посочена по-горе самоличност – се ОСЪЖДА да заплати по сметка на НИКК – МВР София  сумата  от 476.66 лв. (четиристотин седемдесет и шест лева и 66 ст.) - разноски по делото.

 

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД
№ 245//2014 г. по описа на Окръжен съд – Стара Загора.

 

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.

 

Протоколът, изготвен в с.з., което приключи в 11.00  часа.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:

 

1.

 

2.

 

СЕКРЕТАР: