П  Р  О  Т  О  К  О  Л    № 29

 

 

Година 2014                                                              ГРАД  СТАРА ЗАГОРА

СТАРОЗАГОРСКИ ОКРЪЖЕН СЪД           НАКАЗАТЕЛНО ОТДЕЛЕНИЕ

На шестнадесети юли                                                                      Година 2014         

В публично заседание в следния състав:

 

                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАТЯНА ГЬОНЕВА

                         

Секретар   Д.Х.

Прокурор  ЮЛИАНА СТАНЕВА

сложи за разглеждане  докладваното от съдия ГЬОНЕВА

НОХД  №301 по описа за 2014 година

На именното повикване в 10.30 часа се явиха: 

 

                  ЗА  ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА СТАРА ЗАГОРА се явява прокурор Станева.

 

    ОБВИНЯЕМИЯТ М.Г.М. – редовно призован, лично се явява и със защитника си адв.С.С. ***.

 

    ПРОКУРОРЪТ: Считам, че няма процесуални пречки  за даване ход на делото в днешното съдебно заседание. Представяме споразумение, което е подписано от всички страни. Нямам искания за отводи на съдебния състав и секретаря.

 

    АДВ.С.: Няма пречки да се даде ход на делото в днешното съдебно заседание. Нямам искания за отводи на прокурора, съдебния състав и секретаря.

 

                   ОБВИНЯЕМИЯТ М.М.: Да се гледа делото днес, искания за отводи нямам.

 

     Съдът след съвещание намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото в днешното съдебно заседание, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

Сне се самоличността на обвиняемия.

 

                ОБВИНЯЕМИЯТ М.Г.М. -
ЕГН **********, роден на ***г***, български гражданин, неженен, със средно образование, неосъждан /реабилитиран/, работи като общ работник в “Медиа” ООД Стара Загора, живущ ***.

 

ОБВИНЯЕМИЯТ М.М.: Разбирам в какво съм обвинен. Признавам се за виновен. Споразумението подписах доброволно. Разбирам последиците от споразумението и съм съгласен с тях. Отказвам се от разглеждане на делото по общия ред.

 

Съдът на основание чл.382 ал.5 НПК предложи на страните да се внесе промяна в споразумението в частта му досежно изпитателния срок, като същият се увеличи от три години на четири години. Предложението се прави въз основа на отразеното в справката за съдимост на обвиняемия, че веднъж вече, макар и като непълнолетен, е извършвал същата престъпна дейност и с цел да му се въздейства възпиращо занапред да я поднови. Съдът счита, че по-дългия изпитателен срок следва да се определи поради обстоятелството, че предмет на престъпното деяние по чл.354а ал.1 предл.1 от НК са различни видове наркотични вещества, което обуславя и по-високата му степен на обществена опасност. Следва да се коригира и размера на подлежащата на връщане сума от 130 лв. на 132 лв. съобразно данните по ДП.

 

ПРОКУРОРЪТ: Не възразявам да се внесе предложеното от съда изменение.

 

АДВ.С.: Да се допусне и впише предложеното от съда увеличение на изпитателния срок

 

ОБВИНЯМИЯТ М.М.: Съгласен съм да се внесе предложената  от съда промяна в изготвеното споразумение.

 

Съдът намира, че изготвеното от страните споразумение за прекратяване на наказателното производство след внесената и приета от страните промяна е изчерпателно и съдържа съгласието им по всички въпроси, които следва да бъдат обсъдени във връзка с повдигнатото обвинение и касаещо наказателната отговорност на обвиняемия, поради което следва да бъде вписано в съдебния протокол.

 

С оглед на изложеното и на основание чл.382 ал.6 НПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ВПИСВА в съдебния протокол съдържанието на постигнатото споразумение за прекратяване на наказателното производство, както следва:

 

І. Обвиняемият М.Г.М. се признава за виновен  за това, че на 26.06.2014г. в гр.Стара Загора, без надлежно разрешително е държал високорискови наркотични вещества, както следва:

- марихуана /коноп, канабис/, с нетно тегло 3,2348 грама, със съдържание на активен наркотично действащ компонент - тетрахидроканабинол 2,6% /тегловни проценти/, на стойност 19,41 лева;

-   амфетамин, с нетно тегло 2,0402 грама, със съдържание на
активен наркотично действащ компонент - амфетамин /база/
22,7%
/тегловни проценти/, на стойност
61,21 лева;

-  кокаин, с нетно тегло 0,1712 грама, със съдържание на активен наркотично действащ компонент – кокаин 54,9% /тегловни проценти/, на стойност 27,39 лева;

-   амфетамин, с нетно тегло 0,8697 грама, със съдържание на
активен наркотично действащ компонент - амфетамин /база/ 15,0%
/тегловни проценти/, на стойност 26,09 лева;

-   амфетамин, с нетно тегло 1,0761 грама, със съдържание на активен наркотично действащ компонент - амфетамин /база/ 38,7%  /тегловни проценти/, на стойност 32,28 лева;

-   амфетамин, с нетно тегло 0,2102 грама, със съдържание на  активен наркотично действащ компонент - амфетамин /база/ 15,8% /тегловни проценти/, на стойност 6,31 лева;

 - всичко на обща стойност 172,69 лева, съгласно Постановление на Министерски съвет на Република България №23/1998г., приложение второ, с цел разпространение и разпространявал такива - престъпление по чл.354а ал. 1 предложение първо от НК.

Деянието е извършено виновно, при пряк умисъл.

 

ІІ.Страните приемат, че от деянието не са настъпили съставомерни имуществени вреди, налагащи тяхното възстановяване или обезпечаване.

 

ІІІ. Страните се съгласяват на М.Г.М. за извършеното престъпление да бъде наложено наказание на основание чл.354а ал.1 предл.1 от НК, вр. чл.55 ал.1 т.1 от НК – 1 /една/ година и 10 месеца лишаване от свобода, като на основание чл.66 от НК отлага изпълнението на наказанието за срок от 4 години.

 На основание чл.55 ал.3 от НК да не се налага по-лекото наказание глоба, което законът предвижда наред с наказанието лишаване от свобода.

На основание чл.354а ал.6 от НК предметът на престъплението, а именно:

- марихуана /коноп, канабис/ - 3,1342 грама със съдържание   на  активен  наркотично действащ компонент - тетрахидроканабинол 2,6%;

- амфетамин – 2,0198 грама с процентно съдържание 22,7% на активно действащ компонент;

- кокаин – 0,1512 грама, със съдържание на активен наркотично действащ компонент – кокаин 54,9%,

- амфетамин – 0,8491 грама с процентно съдържание 15,0% на активно действащ компонент;

- амфетамин – 1,0558 грама с процентно съдържание 38,7% на активно действащ компонент;

- амфетамин – 1,1900 грама с процентно съдържание 15,8% на активно действащ компонент да  се отнемат в полза на държавата и унищожат, след влизане на споразумението в сила, тъй като притежаването им е забранено.

На основание чл.53 ал.2 б.”б” от НК, да се отнемат в полза на държавата 10 лева, които са придобити чрез престъплението – продажба на наркотици, след влизане на споразумението в сила.

На основание чл.53 ал.1 б.”а” от НК да се отнеме в полза на държавата и се унищожи като малоценна  1 бр. електронна везна, която е послужила за извършване на престъплението.

На основание чл.381 ал.5 т.6 от НПК, иззетите като веществени доказателства 132 лева - да се върнат на собственика им М.Г.М..

 

ІV. Страните заявяват, че направените по делото разноски в размер на 291,60  лева ще се поемат от обв. М.М..

 

 

ЗАЩИТНИК:……………..                           ОБВИНЯЕМ :……………….

                  /адв. Ст. С./                                                          /М. М./

 

 

          За Окръжна прокуратура Стара Загора:……………….

                                                                                               /прокурор  Станева/

 

Съдът намира, че така вписаното в съдебния протокол споразумение за прекратяване на наказателното производство, подписано от страните, не противоречи на закона и на морала, поради което следва да бъде одобрено от съда, а наказателното производство – прекратено.
              По тези съображения и на основание чл.382 ал.7 НПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОДОБРЯВА постигнатото от страните споразумение, вписано в съдебния протокол и подписано от тях, по силата на което:

 

ПРИЗНАВА обвиняемия М.Г.М. -
ЕГН **********, роден на ***г***, български гражданин, неженен, със средно образование, неосъждан /реабилитиран/, работи като общ работник в ”Медиа” ООД гр.Стара Загора, живущ *** ЗА ВИНОВЕН в това, че  на 26.06.2014г. в гр.Стара Загора, без надлежно разрешително, държал високорискови наркотични вещества, както следва:

- марихуана /коноп, канабис/, с нетно тегло 3,2348 грама, със съдържание на активен наркотично действащ компонент - тетрахидроканабинол 2,6 % /тегловни проценти/, на стойност 19,41 лева;

-   амфетамин, с нетно тегло 2,0402 грама, със съдържание на
активен наркотично действащ компонент - амфетамин /база/
22,7 %
/тегловни проценти/, на стойност
61,21 лева;

-  кокаин, с нетно тегло 0,1712 грама, със съдържание на активен наркотично действащ компонент – кокаин 54,9% /тегловни проценти/, на стойност 27,39 лева;

-   амфетамин, с нетно тегло 0,8697 грама, със съдържание на
активен наркотично действащ компонент - амфетамин /база/ 15,0%
/тегловни проценти/, на стойност 26,09 лева;

-   амфетамин, с нетно тегло 1,0761 грама, със съдържание на активен наркотично действащ компонент - амфетамин /база/ 38,7%  /тегловни проценти/, на стойност 32,28 лева;

-   амфетамин, с нетно тегло 0,2102 грама, със съдържание на  активен наркотично действащ компонент - амфетамин /база/ 15,8% /тегловни проценти/, на стойност 6,31 лева - всичко на обща стойност 172,69 лева, съгласно Постановление на Министерски съвет на Република България №23/1998г., Приложение второ, с цел разпространение и разпространявал такива, поради което и на основание чл.354а ал.1 предложение първо от НК и чл.55 ал.1 т.1 НК ГО ОСЪЖДА на ЕДНА ГОДИНА и ДЕСЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като на основание чл.66 ал.1 НК ОТЛАГА изпълнението на наказанието за изпитателен срок от ЧЕТИРИ ГОДИНИ, считано от влизане на определението в сила.

 

На основание чл.354а ал.6 НК ОТНЕМА В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА предметът на престъплението, а именно:

- марихуана /коноп, канабис/ - 3,1342 грама със съдържание   на  активен  наркотичнодействащ  компонент - тетрахидроканабинол 2,6%;

- амфетамин – 2,0198 грама с процентно съдържание 22,7% на активно действащ компонент;

- кокаин – 0,1512 грама, със съдържание на активен наркотично действащ компонент – кокаин 54,9%,

- амфетамин – 0,8491 грама с процентно съдържание 15,0% на активно действащ компонент;

- амфетамин – 1,0558 грама с процентно съдържание 38,7% на активно действащ компонент;

- амфетамин – 1,1900 грама с процентно съдържание 15,8% на активно действащ компонент /предадени на Агенция Митници ЦМУ Отдел “Борба с наркотрафика”/, като ПОСТАНОВЯВА след влизане на споразумението в сила ДА СЕ УНИЩОЖИ по надлежния ред.

 

На основание чл.53 ал.2 б.”б” от НК, ОТНЕМА В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА сумата 10 /десет/ лева, придобити чрез престъплението  продажба на наркотици, след влизане на споразумението в сила.

 

На основание чл.53 ал.1 б.”а” от НК ОТНЕМА В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА вещественото доказателство 1 бр. електронна везна, послужила за извършване на престъплението.

 

     На основание чл.381 ал.5 т.6 от НПК ПОСТАНОВЯВА иззетата като веществено доказателство сума от 132 лева да се върне на собственика им М.Г.М..

 

ОСЪЖДА обвиняемия М.Г.М. със снета самоличност ДА ЗАПЛАТИ на държавата по сметка на ОД на МВР Стара Загора направените по делото разноски в размер на 291,60 лв. /двеста деветдесет и един лева и шестдесет стотинки/.       

                                                                            

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по
НОХД №301/2014г. по описа на Старозагорски окръжен съд.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание, което приключи в  11.00 часа.

 

                         ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                   СЕКРЕТАР: