П  Р  О  Т  О  К  О  Л   № 33

 

 

Година 2014                                                              ГРАД  СТАРА ЗАГОРА

СТАРОЗАГОРСКИ ОКРЪЖЕН                   НАКАЗАТЕЛНО ОТДЕЛЕНИЕ

На седемнадесети септември                                                         Година 2014

В публично заседание в следния състав:

 

   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАТЯНА ГЬОНЕВА                          

                             СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: М.З.

                                                                                В.Г.

 

Секретар  Д.Х.

Зам.окръжен прокурор НЕЙКА ТЕНЕВА

сложи за разглеждане  докладваното от съдия ГЬОНЕВА

НОХД  №310 описа за 2014 година

На именното повикване в 11.00 часа се явиха: 

 

ЗА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА СТАРА ЗАГОРА се явява Заместник окръжен прокурор Тенева. 

 

ПОДСЪДИМИЯТ Г.Д.С. – лично се явява и със защитника си от по-рано адв.Д.А..

 

ПРОКУРОРЪТ: Считам, че предвид реда, по който е насрочено делото, а именно – при условията на чл.371 НПК, са налице законовите предпоставки и на същото следва да бъде даден ход. Да се даде ход на делото.

 

АДВ.А.: Не възразявам да се даде ход на делото. Искам да уточня, че бе беше обсъдено сключване на споразумение с Окръжна прокуратура Стара Загора, при което подсъдимият не беше съгласен с размера на предложеното от прокурора наказание. Днес, след като отново обсъдих тази възможност с него и му разясних и възможностите, които предлага разглеждането на делото по реда на съкратеното съдебно следствие, същият изяви желание, макар и в хода на съдебното производство, да сключи споразумение с прокурора.

 

ПОДСЪДИМИЯТ Г.С.:  Потвърждавам това, което заяви защитникът ми. След като размислих днес, реших, че е
по-благоприятно за мен да сключа споразумение с прокурора.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки да бъде даден ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

Съдът намира, че следва да се даде възможност на страните да оформят и представят пред съдебния състав в писмен вид сключеното споразумение.

 

Заседанието прекъсна в 11.20 часа.

 

Съдът уведоми страните, че съдебното заседание ще продължи в 13.45 часа.

Съдебното заседание продължава в 14.00 часа.

 

СНЕ СЕ САМОЛИЧНОСТТА НА ПОДСЪДИМИЯ.

 

      ПОДСЪДИМИЯТ Г.Д.С. - 
ЕГН
**********, роден на ***г***, български гражданин, начално образование, безработен, неженен, осъждан, към момента в Затвора Стара Загора.

 

ПРОКУРОРЪТ: Госпожо председател, представяме Ви сключеното с подсъдимия и защитника му споразумение, което моля да одобрите.

 

АДВ.А.: Аз също моля съда да одобри постигнатото споразумение с Окръжна прокуратура.

 

ПОДСЪДИМИЯТ Г.С.: Разбирам повдигнатото обвинение и се признавам за виновен по същото. Разбирам последиците от сключеното споразумение, съгласен съм с тях и заявявам, че съм подписал доброволно споразумението.

 

Съдът, след като изслуша страните и обсъди внесеното за разглеждане и подписано от същите споразумение за прекратяване на наказателното производство, намира, че същото е пълно и изчерпателно досежно всички въпроси, касаещи наказателната отговорност на подсъдимия Г.С., т.е. изготвено е съобразно изискванията на закона и не следва в същото да бъде внасяно изменение от съда, поради което следва да бъде вписано съдържанието на това споразумение в съдебния протокол.

 

С оглед на изложеното и на основание чл.384 ал.1 вр. чл.382 ал.6 от НПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ВПИСВА в съдебния протокол съдържанието на постигнатото споразумение за прекратяване на наказателното производство, както следва:

Страните след като констатираха, че са налице процесуалните предпоставки на чл.414 „ж-к” и следващите от НПК постигнаха споразумение, касаещо следните въпроси:

 

І. Обвиняемият Господинов Д.С.  признава, че на 27.03.2014 год. в гр. Стара Загора, използвал платежен инструмент – дебитна карта № 67607707135111003, издадена от „Корпоративна търговска банка” АД без съгласието на титуляра – Петър Динев Пехливанов –
ЕГН **********, като деянието не съставлява по – тежко престъпление.

 

ІІ. С деянието си подсъдимият Господинов Д.С.  е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъпление по чл. 249, ал.1 от НК.

 

 ІІІ. Деянието е извършено от  обвиняемия умишлено, под формата на пряк умисъл.

 

ІV. На подсъдимия Господинов Д.С. да бъде наложено наказание на основание чл. 249 ал.1 от НК и чл.55 ал.1 т.1 от НК, а именно „Лишаване от свобода” за срок от 1 /една/ година и 6 /шест/ месеца, което наказание да бъде изтърпяно при първоначален „Строг” режим в затворническо общежитие от закрит тип .

 

На основание чл.55, ал.3 да не бъде налагано предвиденото по леко наказание „Глоба”.

 

На основание чл.59 от НК да бъде приспаднато времето през което подсъдимият С. е бил с МН”Задържане под стража” считано от 20.05.2014 год.

 

V. Разноски по делото: 109,50лв. да бъдат заплатени от подсъдимия.

VІ. Съставомерни имуществените вреди няма.

 

          ГОСПОДИНОВ Д.С.: Декларирам, че съзнавам написаното, разбирам последиците от споразумението, съгласен съм с тях и се отказвам от съдебно разглеждане на делото по общия ред.                         

                                     

ПОДСЪДИМ:…..............

                                                           / Господинов Д.С.  /

 

ЗАМ. ОКРЪЖЕН ПРОКУРОР:…......................

                             /Н.Тенева/

 

ПОДСЪДИМ:….........................

                   / Господинов Д.С.  /

                            

ЗАЩИТНИК:…...................

/Д.А./

 

Съдът намира, че така вписаното в съдебния протокол споразумение за прекратяване на наказателното производство, подписано от страните, не противоречи на закона и на морала, поради което следва да бъде одобрено от съда, а наказателното производство следва да бъде прекратено.

 

С оглед на изложеното и на основание чл.384 ал.1 вр. чл.382 ал.7 от НПК съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОДОБРЯВА постигнатото от страните споразумение, вписано в съдебния протокол и подписано от тях, по силата на което:

 

ПРИЗНАВА подсъдимия Г.Д.С.
ЕГН **********, роден на ***г***, български гражданин, начално образование, безработен, неженен, осъждан, към момента в Затвора Стара Загора, ЗА ВИНОВЕН в това, че на 27.03.2014г. в гр.Стара Загора, използвал платежен инструмент – дебитна карта №67607707135111003, издадена от „Корпоративна търговска банка” АД без съгласието на титуляра – Петър Динев Пехливанов – ЕГН **********, като деянието не съставлява по-тежко престъпление, поради което и на основание чл.249 ал.1 от НК и чл.55 ал.1 т.1 НК от ГО ОСЪЖДА на ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА при първоначален строг режим в затворническо общежитие от закрит тип.

На основание чл.59 ал.1 от НК ПРИСПАДА времето, през което подсъдимият С. е бил задържан под стража, считано от 20.05.2014г. до влизане на определението в сила.

 

ОСЪЖДА подсъдимия Г.Д.С. със снета самоличност ДА ЗАПЛАТИ на държавата по сметка на ОД на МВР Стара Загора направените по делото разноски в размер на 109.50 лв. /сто и девет лева и петдесет стотинки/.

 

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД №310/2014г. по описа на Старозагорски окръжен съд.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание, което приключи в  14.15 часа.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

  СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.

 

                                          

                            2.

 

 

 

                                     СЕКРЕТАР: