П  Р  О  Т  О  К  О  Л - № 30

21.08.2014 година, град Стара Загора

ОКРЪЖЕН СЪД                                                       ГРАД СТАРА ЗАГОРА

На двадесет първи август 2014 година            наказателно  отделение

В публично заседание,  в следния състав:

 

 

                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРАСИМИР РАЧЕВ 

секретар Н.К.

Прокурор НЕЙКА ТЕНЕВА

сложи за разглеждане  докладваното от зам. председателя  КР. РАЧЕВ НОХД  № 369 по описа за 2014 година.

 

На именното повикване в 10.00 часа се явиха:            

 

ЗА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА СТАРА ЗАГОРА – Окръжен прокурор Нейка Тенева.

 

ПОДСЪДИМИЯТ: И.Г.С. - лично и със защитника си адв. С.Ч. от по - рано.

 

ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

 

АДВ. Ч.: Да се даде ход на делото.

 

Предвид становищата на страните и на основание чл. 382, ал. 2 от НПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ПРОКУРОРЪТ: На основание чл. 382, ал. 1 от НПК сме внесли споразумение, с което сме постигнали съгласие по всички въпроси визирани в разпоредбата на чл. 381, ал. 5 от НПК, по отношение на подсъдимият И.Г.С.. Моля, на основание чл. 382, ал. 7 от НПК да приемете същото, впишете и го одобрите, след което на основание чл. 24, ал. 3 от НПК моля да прекратите наказателното производство.

 

АДВ. Ч.: Съгласен съм с представеното споразумение и го поддържам. Моля съдът да го одобри и прекрати наказателното производство.

 

СНЕ СЕ САМОЛИЧНОСТТА НА ПОДСЪДИМИЯ И.Г.С. - роден на *** ***, българин, български гражданин, неженен, с висше образование, управител на фирма, с постоянен адрес:***, ЕГН: **********.

 

Съдът разясни на подсъдимия И.Г.С. последиците от споразумението.

 

ПОДСЪДИМИЯТ И.Г.С.: Разбирам обвинението, признавам се за виновен, разбирам последиците от споразумението, съгласен съм с тях и доброволно подписах споразумението. Декларирам, че се отказвам от съдебно разглеждане на делото по общия ред.

 

Съдът като взе предвид внесеното от Окръжна прокуратура гр. Стара Загора споразумение и процесуалните изявления на подсъдимия И.Г.С., защитникът му и представителят на ОП в съдебно заседание по чл. 382, ал. 4 от НПК и декларираният отказ от разглеждане на делото по общия ред, съгласно чл. 381, ал. 6 от НПК, приема за установено следното:

Обвинението срещу подсъдимия е чл. 142, ал. 1 във вр. с чл. 18, ал. 1 от НК, т. е. за престъпление извън случаите посочени в чл. 381, ал. 2 от НПК. Споразумението е внесено незабавно след изготвянето му в първоинстанционния съд заедно с материалите от досъдебното производство, съгласно разпоредбата на чл. 382, ал. 1 от НПК. Няма причинени имуществени вреди. Подсъдимият направи процесуални изявления, съгласно разпоредбите на чл. 382, ал. 4 и чл. 381, ал. 6 от НПК, поради което съдът приема, че споразумението е допустимо.

 

Съдът намира, че представеното споразумение не противоречи на закона и морала, поради което следва да се впише и одобри съгласно изискванията на чл. 382, ал. 7 от НПК, като на основание чл. 24, ал. 3 от НПК наказателното производство по делото следва да бъде прекратено.

 

Водим от горните мотиви и на основание чл. 382, ал. 6 от НПК, съдът,

О П Р Е Д Е Л И:

 

ВПИСВА съдържанието на окончателното споразумение, както следва:

ПОДСЪДИМИЯТ И.Г.С. - роден на *** ***, българин, български гражданин,   неженен, с висше образование, управител на фирма, с постоянен адрес:***, ЕГН: ********** се признава за виновен за извършено престъпление по  чл. 142, ал. 1 във вр. с чл. 18, ал. 1 от НК ЗА ТОВА, че на 12.08.2014 г. в  гр. Стара Загора е направил опит да отвлече другиго – Д.Г.С., ЕГН ********** като деянието е останало недовършено поради независещи от дееца причини.

 

Вид и размер на наказанието - лишаване от свобода за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА, с приложение разпоредбата на чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК.

 

На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изтърпяването на така определеното наказание лишаване от свобода за срок от ТРИ ГОДИНИ.

 

На основание чл. 112, ал. 3 от НПК вещественото доказателство: л.а. “Мерцедес” с рег № СТ **** ВА, оставено на съхранение в 01 РУ на МВР – Стара Загора, ведно с един контактен ключ, след одобряването на споразумението от съда, да бъдат върнати на собственика им – управителя на „**** 2011” ЕООД гр. Стара Загора, ул.*****

 

 

 Адв. С.Ч.: . . . . . . . ...       Подс. И.С.:. . . …. . . .

 

 

Прокурор Нейка Тенева . . . . . . . . .          

На основание чл. 382, ал. 7 от НПК, съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

Одобрява постигнатото споразумение между Окръжна прокуратура – Стара Загора и подсъдимия И.Г.С..

 

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХ дело
№ 369/2014 год. от описа на Старозагорския окръжен съд.

 

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.

 

Протоколът се изготви в с.з., което приключи в 10.30 часа.

 

 

                                                            Съдия:

 

 

Секретар:


Съдът служебно се занима с взетата на подсъдимия И.Г.С. мярка за неотклонение и като взе предвид, вида и размера на определеното му наказание счита, че същата следва да се отмени.

Водим от горното и на основание чл. 309, ал. 1 НПК, съдът

 

                                   О П Р Е Д Е Л И :

 

ОТМЕНЯ мярка за неотклонение “подписка“ взета по отношение на подсъдимия И.Г.С..

Определението подлежи на обжалване и протестиране в седмодневен срок от днес пред Пловдивски апелативен съд.        

 

 

 

СЪДИЯ: