П  Р  О  Т  О  К  О  Л      31

 

28.08.2014 година                                                                 гр. Стара Загора

 

СТАРОЗАГОРСКИ ОКРЪЖЕН  СЪД, наказателно отделение, в открито заседание на двадесет и осми август, две хиляди и четиринадесета  година, в състав:

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:  СОНЯ КАМЕНОВА

       

СЕКРЕТАР:  И.Г.

ПРОКУРОР:  РАДОСТИН РАХНЕВ

 

сложи за  разглеждане докладваното от съдия КАМЕНОВА НОХД
№ 378  по описа за 2014 година.

        

На именното повикване в   14.00 часа се явиха:

 

ЗА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА – Стара Загора – явява се прокурор Радостин Рахнев. 

 

ПОДСЪДИМ:

Т.  Р.  Т. – лично и със служебния си  защитник – адв.И.Д. (постановление за назначаване – л.21 ДП).

 

Председателят на състава разясни на страните правата им по чл. 274  от НПК, а именно правото им на отводи срещу членове от състава на съда, прокурора, защитниците, съдебния секретар.

Председателят на състава разясни на страните правата им по НПК.

Председателят на състава разясни на страните правата им по чл. 275 от НПК, а именно правото на нови искания по доказателствата и по реда на съдебното следствие.

 

ПРОКУРОРЪТ: Не правя отводи. Да се даде ход на делото.

АДВ. Д.: Не правя отводи. Да се даде ход на делото.

 

Председателят на съдебния състав разясни на подсъдимия, че в производството по Глава ХХІХ от НПК  - каквото е настоящото, е задължително участието на защитник спрямо него и в тази връзка му постави въпрос в състояние ли е сам да си осигури защитник или ще ползва назначения му в хода на досъдебното производство служебен защитник в лицето на адв. И.Д..

 

ПОДСЪДИМИЯТ Т.  Р.  Т.: Не разполагам с парични средства, за да си осигуря сам адвокат. Съгласен съм  адв. И.Д. да  продължи да ме представлява като мой защитник. Не правя отводи. Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ като взе предвид, че няма процесуални пречки за даване ход на делото

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

Споразумението, въз основа на което е образувано делото по реда на чл.381 и сл. от НПК, сключено между Окръжна прокуратура – Стара Загора и подсъдимия Т.Р.Т., както и защитника му,  за прекратяване на наказателното производство  по ДП № 446/2013 г. по описа на РУ “Полиция” -  Чирпан, с оглед повдигнатото обвинение срещу  посочения подсъдим  за престъпление по чл.354а, ал.1 предложение първо от НК се докладва от съдията-докладчик.

 

Провери самоличността на подсъдимия, както следва:

Т.Р.Т., ЕГН **********.

 

На основание чл.382, ал.4 от НПК съдът запита подсъдимия Т.Р.Т. разбира ли обвинението, признава ли се за виновен, разбира ли последиците от споразумението, съгласен ли е с тях и доброволно ли е подписал същото.

                               

ПОДСЪДИМИЯТ Т.Р.Т.: Разбирам обвинението, предявено срещу мен. Признавам се за виновен. Запознат съм със споразумението и последиците от същото, а именно, че има силата на присъда. Доброволно съм подписал споразумението и декларацията към същото. Мога да се подписвам.  

 

ПРОКУРОРЪТ: Поддържам направеното предложение от Окръжна прокуратура – Стара Загора за прекратяване чрез споразумение на наказателното производство по ДП № 446/2013 г. по описа на РУ “Полиция” – Чирпан, водено срещу подсъдимия Т.Р.Т..

 

ПОДСЪДИМИЯТ Т.Р.Т.: Подписал  съм споразумението и го поддържам.

 

АДВ.Д.: Като защитник на подсъдимия Т.Р.Т. съм подписал споразумението, което поддържам.

 

На основание чл.382, ал.6 от НПК съдът вписва в протокола  постигнатото между страните споразумение, както следва:

 

Подсъдимият Т.Р.Т., ЕГН ********** се признава за виновен в това, че на 28.11.2013 г., в с.Г.Б., обл.Стара Загора, без надлежно разрешително по Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите,  държал с цел разпространение високорискови наркотични вещества – марихуана (канабис, коноп), с тегло 11.9700 грама, със съдържание на наркотичен активнодействащ компонент тетрахидроканабинол 2.8% (тегловни процента) на стойност 71.82 лв. (съгл.ПМС № 23/1998 г., приложение 2), поради което на основание чл.354а, ал.1, предложение първо във връзка с чл.55, ал.1, т.1 от НК се осъжда на лишаване от свобода за срок ЕДНА ГОДИНА.

 

На основание чл.66, ал.1 от НК наложеното на подсъдимия Т.Р.Т. – с посочена по-горе самоличност – наказание лишаване от свобода се ОТЛАГА за  срок от ТРИ ГОДИНИ.

 

Подсъдимият Т.Р.Т. – с посочена по-горе самоличност - се осъжда да заплати направените по делото разноски в размер на  71.50 лв. (седемдесет и един лева и петдесет ст.), платими по бюджетната сметка  на ОД на МВР – Стара Загора.

 

Веществените доказателство по делото – **** – се отнемат в полза на Държавата.

 

 

ПРОКУРОР:                        ПОДСЪДИМ:

     /Т.Р.Т./

 

ЗАЩИТНИК:

/АДВ.И.Д./

 

След подписване на споразумението от страните, съдът намира, че същото не противоречи на закона и морала, поради което и на основание чл. 382, ал.7 от НПК

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

ОДОБРЯВА споразумението между Окръжна прокуратура – Стара Загора, подсъдимия Т.Р.Т. и защитникът му адв.И.Д., както следва:

 

Подсъдимият Т.Р.Т., ЕГН **********, се признава за виновен в това, че на 28.11.2013 г., в с.Г.Б., обл.Стара Загора, без надлежно разрешително по Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите,  държал с цел разпространение високорискови наркотични вещества – марихуана (канабис, коноп), с тегло 11.9700 грама, със съдържание на наркотичен активнодействащ компонент тетрахидроканабинол 2.8% (тегловни проценти) на стойност 71.82 лв. (съгл.ПМС № 23/1998 г., приложение 2), поради което на основание чл.354а, ал.1, предложение първо във връзка с чл.55, ал.1, т.1 от НК се осъжда на лишаване от свобода за срок ЕДНА ГОДИНА.

 

На основание чл.66, ал.1 от НК наложеното на подсъдимия Т.Р.Т. – с посочена по-горе самоличност – наказание лишаване от свобода се ОТЛАГА  за  срок от ТРИ ГОДИНИ.

 

Подсъдимият Т.Р.Т. – с посочена по-горе самоличност - се осъжда да заплати направените по делото разноски в размер на  71.50 лв. (седемдесет и един лева и петдесет ст.), платими по бюджетната сметка  на ОД на МВР – Стара Загора.

 

Веществените доказателство по делото – ***** – се отнемат в полза на Държавата.

 

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД
№ 378/2014 г. по описа на Окръжен съд – Стара Загора.

 

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.

 

Протоколът, изготвен в с.з., което приключи в  14.30 часа.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

СЕКРЕТАР: