П  Р  О  Т  О  К  О  Л  № 37

 

09.10.2014 година                                                                   гр. Стара Загора

 

СТАРОЗАГОРСКИ ОКРЪЖЕН  СЪД, Наказателно отделение, в открито заседание на девети октомври, две хиляди и четиринадесета година, в състав:

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ:  СОНЯ КАМЕНОВА

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: И.К.

Д.Г. 

СЕКРЕТАР:   И.  Г. 

ПРОКУРОР:  НЕДЯЛКА МАРИНОВА

 

сложи за  разглеждане докладваното от съдия СОНЯ КАМЕНОВА
НОХД № 385 по описа за 2014 година.

 

На именното повикване в   10.30  часа се явиха:    

   

ЗА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА – явява се прокурор  МАРИНОВА.

 

ПОДСЪДИМ:

А.Д.И. – лично и с договорен защитник – адв. С.П., която представя пълномощно от 06.10.2014 г.

АДВ.А.Й. *** за служебен защитник на подсъдимата А.Д.И.,  в отговор на отправеното  искане до АК – Стара Загора, въз основа на разпореждането, с което е предоставена правна помощ на подсъдимата – р.пр., не се явява.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ на съдебния състав докладва на страните, че подсъдимата А.Д.И. е получила препис от обвинителния акт на 18.09.2014 г.

 

ПОСТРАДАЛ:

С.С.Д. – лично.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ на съдебния състав разясни на страните, че днешното съдебно заседание е насрочено с оглед обсъждане възможността същото да протече по реда на глава ХХVІІ от НПК.

 

Председателят на състава разясни на страните правата им по чл. 274  от НПК, а именно правото им на отводи срещу членове от състава на съда, прокурора, защитниците, съдебния секретар, вещите лица, както и правото им да възразят срещу разпита на някои свидетели.

Председателят на състава разясни на страните правата им по НПК.

Председателят на състава разясни на страните правата им по чл. 275 от НПК, а именно правото на нови искания по доказателствата и по реда на съдебното следствие.

 

ПОСТРАДАЛИЯТ С.С.Д.: Отнетата ми сума е възстановена. Не ми е възстановено откраднатото имущество – портфейла, документите, на жена ми - личната картата, моята лична карта, имах към 30-40 лв. в портфейла, ловно-рибарски билет имах вътре. Тези неща не са ми възстановени. Възстановена ми е сумата, която е била изтеглена от картата ми от ДСК.

 

СТАНОВИЩЕ ПО ДАВАНЕ ХОД НА ДЕЛОТО:

 

АДВ.П.: Нямам искания за отводи, доказателствени искания на този етап също нямам. Тъй като имуществените щети, причинени в резултат на престъплението по повдигнатото обвинение са възстановени, считам, че може да бъде приключено наказателното производство по настоящото дело чрез споразумение. Моля да ни бъде дадена възможност да обсъдим параметрите на такова с представителя на Окръжна прокуратура – Стара Загора.

 

ПРОКУРОРЪТ: Считам, че са налице законовите основания за даване ход на делото. Нямам искания за отводи. След като са възстановени имуществените щети, причинени в резултат на престъплението по чл.249, ал.1 от НК, няма пречки да постигнем споразумение със защитата и подсъдимата. Моля да ни бъде дадена възможност да обсъдим сключването на такова.

 

СЪДЪТ като взе предвид, че няма процесуални пречки за разглеждане на делото в днешното с.з., приема, че ход на делото следва да бъде даден, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

ПРОВЕРИ САМОЛИЧНОСТТА НА ПОДСЪДИМАТА:

А.Д.И., ЕГН **********, родена на *** .

 

СЪДЪТ с оглед направеното искане от подсъдимата  и защитата й за обсъждане на възможността наказателното производство да приключи чрез споразумение, приема, че следва да прекъсне съдебното заседание и да даде възможност на страните за обсъждане на въпросите по чл.381, ал.5 от НПК и представяне на споразумението в писмена форма, тъй както изисква законът.

Явилото се в съдебно заседание пострадало лице  С.С.Д. – следва да бъде освободено.

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСВОБОЖДАВА от участие в съдебно заседание пострадалия С.С.Д..

 

Прекъсва съдебното заседание в 10.45 часа, като обяви на страните, че същото ще продължи в  11.25 часа.

 

В 11.25 часа съдебното заседание продължава.

 

ЗА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА – се явява прокурор Маринова.

 

ПОДСЪДИМАТА А.Д.И. – лично и  с адв. П..

 

ПРОКУРОРЪТ: Представям споразумение, подписано от страните. Моля същото да бъде одобрено и прекратено наказателното производство срещу подсъдимата А.Д.И., водено за престъпление по чл.249, ал.1 от НК.

 

АДВ.П.: Присъединявам се към искането на прокурора.

   

На основание чл.382, ал.4 от НПК съдът запита подсъдимата А.Д.И. разбира ли обвинението, признава ли се за виновна, разбира ли последиците от споразумението, съгласна ли е с тях и доброволно ли е подписала същото.

                               

ПОДСЪДИМАТА А.Д.И.: Разбирам обвинението, предявено срещу мен. Признавам се за виновна. Запозната съм със споразумението и последиците от същото, а именно, че има силата на присъда. Доброволно съм подписала споразумението и декларацията към същото.

 

АДВ.П.: Като защитник на подсъдимата А.Д.И. съм подписала споразумението, което поддържам.

 

На основание чл.382, ал.6 от НПК съдът вписва в протокола  постигнатото между страните споразумение относно следното:

 

Подсъдимата А.Д.И., ЕГН **********, се признава за виновна в това, че на 03.06.2014 г., в град Гълъбово, е използвала платежен инструмент – дебитна карта “Maestro” с № ****, издадена от Банка “***” ЕАД, без съгласието на титуляра С.С.Д., ЕГН **********, като деянието не съставлява по-тежко престъпление, поради което и на основание чл.249, ал.1 във връзка с чл.55, ал.1, т.1 от НК се ОСЪЖДА на ЕДНА ГОДИНА лишаване от свобода.

На основание чл.66, ал.1 от НК изтърпяването на наложеното на подсъдимата А.Д.И. – с посочена по-горе самоличност – наказание лишаване от свобода се ОТЛАГА за срок от ТРИ ГОДИНИ.

На основание чл.55, ал.3 от НК на подсъдимата А.Д.И. – с посочена по-горе самоличност – не се налага кумулативно предвиденото в закона наказание глоба.

Имуществените вреди от престъплението са възстановени.

Разноски в хода на наказателното производство не са направени.

 

ПРОКУРОР:                      ПОДСЪДИМА:

/А.Д.И./

 

 

                                                          ЗАЩИТНИК:

                                       /АДВ. С.П./

 

След подписване на споразумението от страните, съдът намира, че същото не противоречи на закона и морала, поради което и на основание чл.384, ал.1 във връзка с чл. 382, ал.7 от НПК

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

ОДОБРЯВА споразумението между Окръжна прокуратура – Стара Загора и подсъдимата А.Д.И. и  защитника й - адв.П., съгласно което:

 

Подсъдимата А.Д.И., ЕГН **********, се признава за виновна в това, че на 03.06.2014 г., в град Гълъбово, е използвала платежен инструмент – дебитна карта “Maestro” с № ***, издадена от Банка “***” ЕАД, без съгласието на титуляра С.С.Д., ЕГН **********, като деянието не съставлява по-тежко престъпление, поради което и на основание чл.249, ал.1 във връзка с чл.55, ал.1, т.1 от НК се ОСЪЖДА на ЕДНА ГОДИНА лишаване от свобода.

На основание чл.66, ал.1 от НК изтърпяването на наложеното на подсъдимата А.Д.И. – с посочена по-горе самоличност – наказание лишаване от свобода се ОТЛАГА за срок от ТРИ ГОДИНИ.

На основание чл.55, ал.3 от НК на подсъдимата А.Д.И. – с посочена по-горе самоличност – не се налага кумулативно предвиденото в закона наказание глоба.

 

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД
№ 385//2014 г. по описа на Окръжен съд – Стара Загора.

 

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.

 

Протоколът, изготвен в с.з., което приключи в  12.00  часа.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:

 

1.

 

2.

 

СЕКРЕТАР: