П Р О Т О К О Л   38

 

 

Година 2014                                                             Град Стара Загора

Старозагорски окръжен съд                             Наказателен състав

На двадесет и осми октомври                                         Година 2014

В публично заседание в следния състав:

 

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ

    

 

СЕКРЕТАР :  К.Ц.

ПРОКУРОР:  РАДОСТИН РАХНЕВ

Сложи за разглеждане докладваното от съдия ГЕОРГИЕВ

НОХД  номер 426  по описа за 2014 година.

 

На именното повикване в  15.00 часа се явиха:

 

           ……………………………………………………………………..

 

         Водим от горното и на основание чл. 381, във връзка с чл.382, ал.7, във връзка с чл. 24,  ал.3 от НПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

         ПРИЕМА И ОДОБРЯВА  постигнатото на 14.10.2014г. в гр. Стара Загора по ДП № 1164/2013г. по описа на РУП - Казанлък от НЕЙКА ТЕНЕВА - Заместник окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Стара Загора и поддържано в съдебно заседание от РАДОСТИН РАХНЕВ – прокурор при Окръжна прокуратура - Стара Загора и: адвокат С.Ч. ***, в качеството му на защитник на обвиняемия С.Н.Ч. и адвокат П.Г. ***, в качеството й на  защитник на обвиняемия Н.Г.М. споразумение, по силата на което:

 

ПРИЗНАВА обвиняемия С.Н.Ч. - роден на ***г***, неженен, със средно образование, безработен, неосъждан, ЕГН **********,  ЗА ВИНОВЕН В ТОВА, че на 09.08.2012г. в с.****, общ. *****, обл. **** в съучастие с Б. Д. Д. с ЕГН ********** и Н.Г.М. с ЕГН **********, като извършител без надлежно разрешително е държал в тайник в л.а.”Нисан Премиера “ с рег. № СТ 5428 ВА високорискови наркотични вещества в големи количества :

           - Обект № 1 Хероин с тегло 481,38г и процентно съдържание на активен наркотично действащ компонент – диацетилморфин -41,2 тегловни процента на стойност /90 лева за грам/ - 43324,2 /четиридесет и три хиляди триста двадесет и четири лева и двадесет стотинки/;

           - Обект № 2 Хероин с тегло 496,37г и процентно съдържание на активен наркотично действащ компонент – диацетилморфин -46,1 тегловни процента на стойност /120 лева за грам/ - 59564,4 /петдесет и девет хиляди петстотин шестдесет и четири лева и четиридесет стотинки/;

             - Обект № 3 Хероин с тегло 485,80г и процентно съдържание на активен наркотично действащ компонент – диацетилморфин - 43  тегловни процента на стойност /90 лева за грам/ - 43722  четиридесет и три хиляди седемстотин двадесет и два/ лева;

             - Обект № 4 Хероин с тегло 491,94г и процентно съдържание на активен наркотично действащ компонент – диацетилморфин - 37 тегловни процента на стойност /90 лева за грам/ - 44274,6  четиридесет и четири хиляди двеста седемдесет и четири лева и шестдесет стотинки/; 

             - Обект № 5 Хероин с тегло 489,11г и процентно съдържание на активен наркотично действащ компонент – диацетилморфин -43,2 тегловни процента на стойност /90 лева за грам/ - 44019,9 /четиридесет и четири хиляди и деветнадесет лева и деветдесет стотинки/; 

             - Обект № 6 Хероин с тегло 492,73г и процентно съдържание на активен наркотично действащ компонент – диацетилморфин -47,2 тегловни процента на стойност /120 лева за грам/ - 59127,6 /петдесет и девет хиляди сто двадесет и седем лева и шестдесет стотинки/; 

             - Обект № 7 Хероин с тегло 494,63г и процентно съдържание на активен наркотично действащ компонент – диацетилморфин - 35  тегловни процента на стойност /90 лева за грам/ - 44516,7  /четиридесет и четири хиляди петстотин и шестнадесет лева и седемдесет стотинки /;

              - Обект № 8 Хероин с тегло 497,51г и процентно съдържание на активен наркотично действащ компонент – диацетилморфин - 53 тегловни процента на стойност /120 лева за грам/ - 59701,2 /петдесет и девет хиляди седемстотин и един лева и двадесет стотинки/; 

             - Обект № 9 Хероин с тегло 490,56г и процентно съдържание на активен наркотично действащ компонент – диацетилморфин - 36 тегловни процента на стойност /90 лева за грам/ - 44150,4  /четиридесет и четири хиляди сто и петдесет лева и четиридесет стотинки/; 

              - Обект № 10 Хероин с тегло 487,98г и процентно съдържание на активен наркотично действащ компонент –диацетилморфин - 40 тегловни процента на стойност /90 лева за грам/ - 43918,2 /четиридесет и три хиляди деветстотин и осемнадесет лева и  двадесет стотинки/; 

              - Обект № 11 Хероин с тегло  495,44г и процентно съдържание на активен наркотично действащ компонент –диацетилморфин - 39 тегловни процента на стойност /90 лева за грам/ - 44589 /четиридесет и четири хиляди петстотин осемдесет и девет / лева;

           - Обект № 12 Хероин с тегло 493,68г и процентно съдържание на активен наркотично действащ компонент – диацетилморфин - 46 тегловни процента на стойност /120 лева за грам/ - 59241,6  /петдесет и девет хиляди двеста четиридесет и един лева и шестдесет стотинки/; 

            - Обект № 13 Хероин с тегло 490,76г и процентно съдържание на активен наркотично действащ компонент –диацетилморфин - 48 тегловни процента на стойност /120 лева за грам/ - 58891,2 /петдесет и осем хиляди осемстотин деветдесет и един лева и двадесет  стотинки/; 

            - Обект № 14 Хероин с тегло 485,17г и процентно съдържание на активен наркотично действащ компонент –диацетилморфин - 46 тегловни процента на стойност /120 лева за грам/ - 58220,4 /петдесет и осем хиляди двеста и двадесет лева и четиридесет стотинки/; 

            - Обект № 15 Хероин с тегло 468,42г и процентно съдържание на активен наркотично действащ компонент –диацетилморфин - 40 тегловни процента на стойност /90 лева за грам/ - 42157,8 /четиридесет и две хиляди сто петдесет и седем лева и осемдесет стотинки/; 

            - Обект № 16 Хероин с тегло 494,77г и процентно съдържание на активен наркотично действащ компонент –диацетилморфин – 37,2  тегловни процента на стойност  /90 лева за грам/ - 44529,3 /четиридесет и четири хиляди петстотин двадесет и девет лева и тридесет стотинки/;

 

           Всичко на обща стойност 793948,5 /седемстотин деветдесет и три хиляди деветстотин четиридесет и осем лева и петдесет стотинки/ с цел разпространение, поради което и на основание чл. 354а, ал. 2, изр. първо във вр. с чл. 354а, ал. 1 във вр. с чл. 20, ал. 2 във вр. с ал. 1 от НК и чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК, МУ НАЛАГА наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ЕДНА ГОДИНА И ДВА МЕСЕЦА, което наказание на основание чл. 60, ал. 1 и чл. 61, т. 2 от ЗИНЗС да изтърпи в затвор или затворническо общежитие от ОТКРИТ тип при първоначален ОБЩ режим и ГЛОБА в размер на 10 000 /десет хиляди/ лева.

 

           ПРИЗНАВА обвиняемия С.Н.Ч. - роден на ***г***, неженен, със средно образование, безработен, неосъждан, ЕГН **********,  ЗА ВИНОВЕН В ТОВА, че на 09.08.2012г. в с. ****, общ. ****, обл. **** без надлежно разрешително е държал високорисково наркотично вещество марихуана /коноп, канабис/ с нетно тегло 8,2705г и съдържание на активен наркотичнодействащ компонент татрахидроканобинол 2,8 /тегловни процента/ на стойност 49,62  /четиридесет и девет лева и  шестдесет и две стотинки/, поради което и на основание чл. 354 а, ал. 3, т. 1 от НК и чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК, МУ НАЛАГА наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от  ЕДНА ГОДИНА, което наказание на основание чл. 60, ал. 1 и чл. 61, т. 2 от ЗИНЗС да изтърпи в затвор или затворническо общежитие от ОТКРИТ тип при първоначален ОБЩ режим.

 

         На основание  чл. 23, ал. 1 от НК, ДОПУСКА КУМУЛАЦИЯ на така наложените наказания на обвиняемия С.Н.Ч. с посочена самоличност, като му определя едно общо  наказание, а именно най-тежкото от тях „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ЕДНА ГОДИНА И ДВА МЕСЕЦА, което наказание на основание чл. 60, ал. 1 и чл. 61, т. 2 от ЗИНЗС да изтърпи в затвор или затворническо общежитие от ОТКРИТ тип при първоначален ОБЩ режим на изтърпяване и ГЛОБА в размер на 10 000 /десет хиляди/ лева.

 

          На основание чл. 59 от НК, ПРИСПАДА времето, през което обвиняемият С.Н.Ч. с посочена самоличност е бил с МН «Задържане под стража», а именно от 10.08.2012г. до 11.06.2013г. и от 12.06.2013г. до 07.02.2014г., включително с МН «Домашен арест» или общо 1/една/ година и 2 /два/ месеца.

        

ПРИЗНАВА обвиняемия Н.Г.М. - роден на ***г***, българин, български гражданин, със средно образование, безработен, неженен, осъждан, ЕГН **********, ЗА ВИНОВЕН В ТОВА, че на 09.08.2012г. в с. ***, общ. ***, обл. **** в съучастие с Б. Д. Д. с ЕГН ********** и С.Н.Ч.  с ЕГН **********, като подбудител и помагач без надлежно разрешително е подбудил и подпомогнал С.Н.Ч.  с ЕГН ********** да държи  високорискови наркотични вещества в големи количества:

             - Обект № 1 Хероин с тегло 481,38г и процентно съдържание на активен наркотично действащ компонент – диацетилморфин -41,2 тегловни процента на стойност /90 лева за грам/ - 43324,2  /четиридесет и три хиляди триста двадесет и четири лева и двадесет стотинки/; 

             - Обект № 2 Хероин с тегло 496,37г и процентно съдържание на активен наркотично действащ компонент – диацетилморфин -46,1 тегловни процента на стойност /120 лева за грам/ - 59564,4 /петдесет и девет хиляди петстотин шестдесет и четири лева и четиридесет стотинки/;

             - Обект № 3 Хероин с тегло 485,80г и процентно съдържание на активен наркотично действащ компонент – диацетилморфин - 43  тегловни процента на стойност /90 лева за грам/ - 43722 /четиридесет и три хиляди седемстотин двадесет и два/ лева;

             - Обект № 4 Хероин с тегло 491,94г и процентно съдържание на активен наркотично действащ компонент – диацетилморфин - 37 тегловни процента на стойност /90 лева за грам/ - 44274,6  /четиридесет и четири хиляди двеста седемдесет и четири лева и шестдесет стотинки/; 

              - Обект № 5 Хероин с тегло 489,11г и процентно съдържание на активен наркотично действащ компонент –диацетилморфин - 43,2 тегловни процента на стойност /90 лева за грам/ - 44019,9 /четиридесет и четири хиляди и деветнадесет лева и деветдесет стотинки/; 

              - Обект № 6 Хероин с тегло 492,73г и процентно съдържание на активен наркотично действащ компонент –диацетилморфин - 47,2 тегловни процента на стойност /120 лева за грам/ - 59127,6 /петдесет и девет хиляди сто двадесет и седем лева и шестдесет стотинки/; 

              - Обект № 7 Хероин с тегло 494,63г и процентно съдържание на активен наркотично действащ компонент –диацетилморфин - 35  тегловни процента на стойност /90 лева за грам/ - 44516,7 /четиридесет и четири хиляди петстотин и шестнадесет лева и седемдесет стотинки/; 

            - Обект № 8 Хероин с тегло 497,51г и процентно съдържание на активен наркотично действащ компонент – диацетилморфин - 53 тегловни процента на стойност /120 лева за грам/ - 59701,2  /петдесет и девет хиляди седемстотин и един лева и двадесет стотинки/; 

            - Обект № 9 Хероин с тегло 490,56г и процентно съдържание на активен наркотично действащ компонент – диацетилморфин - 36 тегловни процента на стойност /90 лева за грам/ - 44150,4  /четиридесет и четири хиляди сто и петдесет лева и четиридесет стотинки/; 

           - Обект № 10 Хероин с тегло 487,98г и процентно съдържание на активен наркотично действащ компонент – диацетилморфин - 40 тегловни процента на стойност /90 лева за грам/ - 43918,2 / /четиридесет и три хиляди деветстотин и осемнадесет лева и  двадесет стотинки/; 

             - Обект № 11 Хероин с тегло  495,44г и процентно съдържание на активен наркотично действащ компонент –диацетилморфин - 39 тегловни процента на стойност /90 лева за грам/ - 44589 /четиридесет и четири хиляди петстотин осемдесет и девет/ лева;

            - Обект № 12 Хероин с тегло 493,68г и процентно съдържание на активен наркотично действащ компонент –диацетилморфин - 46 тегловни процента на стойност /120 лева за грам/ - 59241,6 /петдесет и девет хиляди двеста четиридесет и един лева и шестдесет стотинки/; 

            - Обект № 13 Хероин с тегло 490,76г и процентно съдържание на активен наркотично действащ компонент –диацетилморфин - 48 тегловни процента на стойност /120 лева за грам/ - 58891,2 /петдесет и осем хиляди осемстотин деветдесет и един лева и двадесет  стотинки/; 

            - Обект № 14 Хероин с тегло 485,17г и процентно съдържание на активен наркотично действащ компонент –диацетилморфин - 46 тегловни процента на стойност /120 лева за грам/ - 58220,4 /петдесет и осем хиляди двеста и двадесет лева и четиридесет стотинки/; 

            - Обект № 15 Хероин с тегло 468,42г и процентно съдържание на активен наркотично действащ компонент –диацетилморфин - 40 тегловни процента на стойност /90 лева за грам/ - 42157,8 /четиридесет и две хиляди сто петдесет и седем лева и осемдесет стотинки/; 

           - Обект № 16 Хероин с тегло 494,77г и процентно съдържание на активен наркотично действащ компонент – диацетилморфин – 37,2 тегловни процента на стойност /90 лева за грам/ - 44529,3  /четиридесет и четири хиляди петстотин двадесет и девет лева и тридесет стотинки/; 

 

           Всичко на обща стойност 793948,5 /седемстотин деветдесет и три хиляди деветстотин четиридесет и осем лева и петдесет стотинки/ с цел разпространение, като деянието е извършено в условията на опасен   рецидив, поради което и на основание чл. 354а, ал. 2, изр. първо и второ, т. 4  във вр. с чл. 354а, ал. 1 във вр. с чл. 20, ал. 3 и ал. 4 във вр. с ал. 1 във вр. с чл. 29, ал. 1, б.”а” от НК и чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК, МУ НАЛАГА наказание  „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ЕДНА ГОДИНА И ДВА МЕСЕЦА, което наказание на основание чл. 60, ал. 1 и чл. 61, т. 2 от ЗИНЗС да изтърпи в затвор или затворническо общежитие от ЗАКРИТ тип при първоначален СТРОГ режим и ГЛОБА в размер на 15 000 /петнадесет хиляди/ лева.

 

           На основание чл. 59 от НК, ПРИСПАДА времето, през което обвиняемият Н.Г.М. с посочена самоличност е бил с МН «Задържане под стража», а именно от 10.08.2012г. до 11.06.2013г. и от 12.06.2013г. до 07.02.2014г., включително с МН «Домашен арест» или общо 1/една/ година и 2 /два/ месеца.

 

  ОСЪЖДА С.Н.Ч., с п.с., да заплати по сметка на ОД на МВР – Стара Загора сумата от 867,17 /осемстотин шестдесет и седем лева и шестнадесет стотинки/, представляваща направени по делото разноски.

 

ОСЪЖДА Н.Г.М., с п.с., да заплати по сметка на ОД на МВР – Стара Загора сумата от 867,17 /осемстотин шестдесет и седем лева и шестнадесет стотинки/, представляваща направени по делото разноски.

 

         ПРЕКРАТЯВА  наказателното производство по НОХД № 426/2014г.   по описа на Окръжен съд – Стара Загора.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.

 

Заверен препис от определението, ведно с досъдебното производство да се изпрати на Окръжна прокуратура – Стара Загора.

 

 

 

 

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: