П  Р  О  Т  О  К  О  Л    № 40      

 

 

Година 2014                                                                           град  Стара Загора

Старозагорски окръжен съд                                          Наказателно отделение

На тридесети октомври                                                                    Година 2014

В публично заседание в следния състав:

 

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАТЯНА ГЬОНЕВА

 

СЕКРЕТАР  Д.Х.

ПРОКУРОР МАРГАРИТА ДИМИТРОВА

сложи за разглеждане докладваното от съдия ГЬОНЕВА

НОХД  № 448 по описа за 2014 година

На именното повикване в 10.00 часа се явиха: 

 

ЗА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА СТАРА ЗАГОРА се явява прокурор Димитрова.

 

ОБВИНЯЕМИЯТ Й.П.И. – лично се явява и със защитника си от по-рано адв.П.П.. 

 

Съдът даде думата на страните по даване ход на делото.

 

ПРОКУРОРЪТ: Считам, че няма процесуални пречки за даване ход на делото в днешното съдeбно заседание. Представяме споразумение, което е подписано от всички страни. Да се даде ход на делото. Нямам искания за отводи на съдебния състав и секретаря.

 

АДВ.П.: Да се даде ход на делото. Нямам искания за отводи към състава на съда, прокурора и секретаря.

 

ОБВИНЯЕМИЯТ Й.И.: Да се гледа делото днес. Отводи не правя.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки да бъде даден ход на делото в днешното съдебно заседание, поради което

                                                  

О П Р Е Д Е Л И :

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

ПРОКУРОРЪТ: Поддържам внесеното споразумение, включително и досежно наложеното наказание.

 

АДВ.П.: Да, считам, че споразумението не противоречи на закона и следва да бъде одобрено от съда.

 

Сне се самоличността на обвиняемия.

 

ОБВИНЯЕМИЯТ Й.П.И. –
ЕГН **********, роден на ***г***, български гражданин, с основно образование, неженен, безработен, неосъждан /реабилитиран/, постоянен адрес ***.

 

ОБВИНЯЕМИЯТ Й.И.: Разбирам в какво съм обвинен. Признавам се за виновен. Споразумението подписах доброволно. Разбирам последиците от споразумението и съм съгласен с тях. Отказвам се от разглеждане на делото по общия ред. 

 

Съдът, след като изслуша страните и обсъди внесеното за разглеждане и подписано от същите споразумение за прекратяване на наказателното производство, намира, че същото е пълно и изчерпателно досежно всички въпроси, касаещи наказателната отговорност на обвиняемия Й.И., т.е. изготвено е съобразно изискванията на закона и не следва в същото да бъде внасяно изменение от съда, поради което следва да бъде вписано съдържанието на това споразумение в съдебния протокол.

С оглед на изложеното и на основание чл.382 ал.6 от НПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ВПИСВА в съдебния протокол съдържанието на постигнатото споразумение за прекратяване на наказателното производство в съдебния протокол, както следва:

 

      1. Обвиняемият Й.П.И. се признава за виновен в това, че от началото на м.февруари 2013г. до 05.06.2013г. в гр.Чирпан, обл.Стара Загора, при условията на продължавано престъпление, с цел да набави за себе си имотна облага, принудил чрез заплашване с убийство Съби И. *** да извърши нещо противно на волята му – да му предаде дебитна карта №4216340007401823, издадена от ЦКБ на името на  Съби И. Проев  и да му предостави ПИН код за нея, както и да претърпи нещо против волята си – да се примири с изтеглянето на парични средства, налични в дебитната карта, както следва: на 07.03.2013г. – сумата от 270 лева, на 08.04.2013г. – сумата от 290 лева и на 07.05.2014г. сумата от 289,45 лева, като с това му причинил имотна вреда в размер на 849,45 лева - престъпление по чл.214 ал.2 т.1 вр. чл.213а ал.2 т.1 вр. чл.26 ал.1 от НК.

Деянието е извършено виновно при пряк умисъл.

Причинените от деянието  имуществени вреди са възстановени.

Страните се съгласяват на Й.П.И. за извършеното престъпление  по чл.214 ал.2 т.1 вр. чл.213а ал.2 т.1 вр. чл.26 ал.1 от НК да бъде наложено наказание на основание чл.381 ал.4 от НПК вр. с чл.55 ал.1 т.1 от НК „лишаване от свобода” за срок от 1 година и 6 месеца, което на основание чл.66 ал.1 НК да бъде отложено за изпитателен срок от 3  години.  

Страните се  съгласяват на Й.П.И. на основание чл.55 ал.3 от НК да не бъде налагано кумулативно предвиденото наказание «глоба» за извършеното престъпление  по чл.214 ал.2 т.1 вр. чл.213а ал.2 т.1 вр. чл.26 ал.1 от НК.

Разноските по наказателното производство в размер на 40 лева ще се поемат от обвиняемото лице.

 

Й.П.И. декларирам, че съзнавам съдържанието и смисъла на настоящото споразумение, последиците от подписването му и одобрението му от съда, съгласен съм с тях и се отказвам от съдебно-разглеждане на делото по общия ред.

 

 

                         ДЕКЛАРАТОР: …….…….

                                                                                  /Й. П.И./

 

 

 

ЗА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА Стара Загора:…………………..

                                                                                  / Прокурор М.Димитрова /

 

 

Защитник: :…………………

           Обвиняем:…………………

/ адв. П.П. /

                             / Й.И. /

 

 

 

Съдът намира, че така вписаното в съдебния протокол споразумение за прекратяване на наказателното производство, подписано от страните, не противоречи на закона и на морала, поради което следва да бъде одобрено от съда, а наказателното производство следва да бъде прекратено.

С оглед на изложеното и на основание чл.382 ал.7 от НПК съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОДОБРЯВА постигнатото от страните споразумение, вписано в съдебния протокол и подписано от тях, по силата на което:

ПРИЗНАВА обвиняемия Й.П.И.
ЕГН **********, роден на *** ***, български гражданин, с основно образование, неженен, безработен, неосъждан /реабилитиран/, постоянен адрес ***, ЗА ВИНОВЕН в това, че от началото на м.февруари 2013г. до 05.06.2013г. в гр.Чирпан, обл.Стара Загора, при условията на продължавано престъпление, с цел да набави за себе си имотна облага, принудил чрез заплашване с убийство Съби И. *** да извърши нещо противно на волята му – да му предаде дебитна карта №4216340007401823, издадена от ЦКБ на името на Съби И. Проев и да му предостави ПИН код за нея, както и да претърпи нещо против волята си - да се примири с изтеглянето на парични средства, налични в дебитната карта, както следва: на 07.03.2013г. – сумата от 270 лева, на 08.04.2013г. – сумата от 290 лева и на 07.05.2014г. сумата от 289,45 лева, като с това му причинил имотна вреда в размер на 849,45 лева, поради което и на основание чл.214 ал.2 т.1 вр. чл.213а ал.2 т.1 вр. чл.26 ал.1 от НК и чл.55 ал.1 т.1 от НК ГО ОСЪЖДА на ЕДНА ГОДИНА и ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.

 

 На основание чл.66 ал.1 НК ОТЛАГА изпълнението на наложеното наказание лишаване от свобода за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане на определението в сила.

 

ОСЪЖДА обвиняемия Й.П.И. със снета самоличност да заплати по сметка на Окръжен съд Стара Загора  направените по делото разноски в размер на 40 /четиридесет/ лева.

                         

 ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД №448/2014г. по описа на Старозагорски окръжен съд.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание, което приключи в  10.40 часа.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

                                     СЕКРЕТАР: