П Р  О  Т  О  К  О  Л    № 43

 

Година 2014                                                                                      град Стара Загора

Окръжен съд                                                                                  Наказателен състав

На 05 ноември                                                                                                 Година 2014

В публично заседание в следния състав:

 

                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: ИВА СТЕФАНОВА

 

СЕКРЕТАР: Р.Р.

ПРОКУРОР: АЛЕКСЕЙ АНГЕЛОВ

Сложи за разглеждане докладваното от  съдия С Т Е Ф А Н О В А

н.о.х. дело номер 453 по описа за 2014 година

На именното повикване в 10.00 часа се явиха:

 

ОБВИНЯЕМ:

К.К.К.  лично и със защитник адв. К.  П.К. *** /пълномощно на л.34 на д.п. № 993/2014 г. по описа на РУ „Полиция” гр.Казанлък/.

 

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА-СТАРА ЗАГОРА – прокурор АНГЕЛОВ.

 

ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

 

АДВ.К.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът, с оглед становищата на страните и на основание чл.271 от НПК

 

    О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

СНЕ СЕ САМОЛИЧНОСТТА НА ОБВИНЯЕМИЯТ К.К.К. - роден на *** ***, обл.Стара Загора, бул. „*****” №9, вх.”б”, ет.4, ап.32, българин, български гражданин, със средно образование, неженен, неосъждан, общ работник в „****” ЕООД гр.Твърдица, обл.Сливен, ЕГН**********.

 

ПРОКУРОРЪТ: Поддържам споразумението. Моля съдът да одобри същото, тъй като не противоречи на закона и морала.  

 

АДВ.К.: Поддържам така постигнатото споразумение. Моля, съдът да го приеме и да го одобри, тъй като същото не противоречи на закона и морала.

 

Съдът разясни на обвиняемия К.К.К. последиците от споразумението.

 

ОБВИНЯЕМИЯТ К.: Разбирам обвинението. Признавам се за виновен. Разбирам последиците от споразумението, съгласен съм с тях и доброволно подписах споразумението. Отказвам се от разглеждане на делото по общия ред. Моля съдът да одобри споразумението.

 

След като се запозна с материалите по делото и с внесеното от страните споразумение, съдът счита, че същото отговаря на всички законови условия за това по чл.381, ал.4 от НПК - престъплението е такова, за което се допуска споразумение. Внесеното писмено споразумение съдържа съгласие по всички въпроси, които касаят деянието, вида и размера на наказанието и е подписано доброволно от всички страни.

 

Съдът счита, че така внесеното споразумение не противоречи на закона и морала, поради което и на основание чл.382, ал.7 от НПК следва да бъде одобрено, водим от което съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

     ВПИСВА И ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между АЛЕКСЕЙ АНГЕЛОВ - прокурор в Окръжна прокуратура гр.Стара Загора от една страна и К.К.К. - обвиняем по д.п.№ 993/2014 г. по описа на РУ”Полиция” гр.Казанлък, със защитник адв. К.К. *** от друга страна, с което страните се споразумяват за следното:

 

    ПРИЗНАВА обвиняемия К.К.К. - роден на *** ***, обл.Стара Загора, бул.„****” №9, вх.”б”, ет.4, ап.32, българин, български гражданин, със средно образование, неженен, неосъждан, общ работник в „****” ЕООД гр.Твърдица, обл.Сливен, ЕГН**********, ЗА ВИНОВЕН в това, че на неустановена дата през месец юни 2014 г. е придобил и държал до 17.00 часа на 22.07.2014 г. в с. К., общ.Гурково, обл.Стара Загора, в жилищна сграда, собственост на Д.П.Г. от същото село, без надлежно разрешително, с цел разпространение високорисково наркотично вещество - марихуана /коноп, канабис/ с общо количество 77.4764 грама /седемдесет и седем грама и четири хиляди седемстотин шестдесет и четири микрограма/ на обща стойност 464.86 лева /четиристотин шестдесет и четири лева и осемдесет и шест стотинки/, с процентно съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол както следва за:

 

- Обект 1 - високорисково наркотично вещество - марихуана /коноп, канабис/ с 6,1 тегловни проценти активен наркотичнодействащ компонент тетрахидроканабинол, с нетно тегло 0,4355 грама, на стойност 2.61 лева;   

 

- Обект 2 - марихуана /коноп, канабис/ със 2,6 тегловни проценти активен наркотичнодействащ компонент тетрахидроканабинол, с нетно тегло 0,1725 грама, на стойност 1.03 лева;

 

- Обект 3 марихуана /коноп, канабис/ със 5,7 тегловни проценти активен наркотичнодействащ компонент тетрахидроканабинол, с нетно тегло 0, 6844 грама, на стойност 4.11 лева;

 

- Обект 4 марихуана /коноп, канабис/ със 3,4 тегловни проценти активен наркотичнодействащ компонент тетрахидроканабинол, с нетно тегло 0, 8604 грама, на стойност 5.16 лева;

 

- Обект 5 марихуана /коноп, канабис/ с 6,3 тегловни проценти активен наркотичнодействащ компонент тетрахидроканабинол, с нетно тегло 2,7077 грама, на стойност 16.25 лева;

 

- Обект 7-1 марихуана/коноп, канабис/ с 0,8 тегловни проценти активен наркотичнодействащ компонент тетрахидроканабинол, с нетно тегло 3,0448 грама, на стойност 18.27 лева;

 

- Обект 7- 2 марихуана /коноп, канабис/ с 1,8 тегловни проценти активен наркотичнодействащ компонент тетрахидроканабинол, с нетно тегло 5,6705 грама, на стойност 34.02 лева;

 

- Обект 8 - марихуана /коноп, канабис/ със 1,4 тегловни проценти активен наркотичнодействащ компонент тетрахидроканабинол, с нетно тегло 63,90 грама, на стойност 383.40 лева, установено по надлежния ред с Протокол за извършена физикохимическа експертиза № 286/29.07.14 г. на БНТЛ ОД на МВР- Стара Загора и на същата дата  около 15,30 ч. в с.К., общ.Гурково е разпространил /срещу заплащане от 10 лева/ на Владислав Тодоров Тошев от гр.Сливен и на Георги Христов Димитров от гр.Свети Влас високорисково наркотично вещество - марихуана /коноп, канабис/ с 6,1 тегловни проценти активен наркотичнодействащ компонент тетрахидроканабинол, с нетно тегло 0,4355 грама, на стойност 2.61 лева - описано в обект № 1 - престъпление по чл.354а, ал.1, пр.З , пр.4, пр.5, алт.1 от НК.

 

На основание чл.354а, ал.1, пр.З , пр.4, пр.5, алт.1 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК НАЛАГА на обвиняемия К.К.К., със снета по-горе самоличност, наказание „лишаване от свобода” в размер на ЕДНА ГОДИНА и ШЕСТ МЕСЕЦА.

 

На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание на обвиняемия К.К.К., с изпитателен срок от ЧЕТИРИ ГОДИНИ, считано от влизане на споразумението в сила.

 

На основание чл.59, ал.1 от НК при изпълнение на  така наложеното му наказание лишаване от свобода ПРИСПАДА времето през, което обвиняемият К.К.К. е бил задържан – 22.07.2014 г.

 

ПОСТАНОВЯВА веществените доказателства, намиращи се на съхранение в Агенция „Митници” – Отдел за борба с наркотрафика, гр. София, изпратени с писмо изх.№ 28573/07.08.2014 г. и писмо изх. № 29385/19.08.2014 г. от РУП – Казанлък /л.28 и л.29 от  д.п. № ЗМ-993/2014 г. по описа на РУП – Казанлък/ - високорисково наркотично вещество - марихуана /коноп, канабис/, с общо тегло след анализ, съответно 63,8000 гр. и 2,7676 гр., ДА СЕ ОТНЕМАТ в полза на Държавата и УНИЩОЖАТ след влизане на споразумението в сила.

 

ПОСТАНОВЯВА веществените доказателства по делото:

 - обект 5 - кутия с надпис „osteoactive”, найлонов плик син и найлонов плик кафяв празни, тестова хартия оцветена в червено, обект 6 – електронна везна с надпис „made in china 31 qc pass” и обект 8 – найлонова торба черна празна, тестова хартия използвана оцветена в червено, намиращи се на съхранение при домакина на РУП – Казанлък, и

- полиетиленови пликове със съдържание на празни найлонови пликове с номера от обектите 1, 2, 3, 4; 1 бр.полиетиленов плик с № 7 със съдържание на парче вестник и празен найлонов плик и тестова хартия с червен цвят използвана; полиетиленов плик с № 96 със съдържание на тестова хартия с червен цвят използвана, прикрепени на задната корица на делото, ДА СЕ УНИЩОЖАТ като малозначителни предмети след влизане на споразумението в сила.

 

ОСЪЖДА обвиняемия К.К.К., със снета по-горе самоличност, да заплати по бюджетната сметка на ОД на МВР гр.Стара Загора, РУ”Полиция” гр.Казанлък  сумата в размер на 371,65  лева /триста седемдесет и един лева и шестдесет и пет стотинки/, представляваща направени разноски по наказателното производство.

Определението е окончателно и не подлежи на въззивно обжалване и протестиране.

 

                          С П О Р А З У М Е Л И  С Е:

 

                                      ПРОКУРОР:………………………….

 

           / АЛЕКСЕЙ АНГЕЛОВ/

 

                                           

ЗАЩИТНИК:………………………….

 

                 /АДВ.К.К./

 

 

ОБВИНЯЕМ:………………………….

 

                    / К.К.К./

 

 

С оглед одобреното по-горе споразумение, съдът счита, че следва да прекрати наказателното производство по делото на основание чл.24, ал.3 от НПК.

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по н.о.х.д. № 453/2014 г. по описа на Старозагорски окръжен съд.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване и протестиране пред Пловдивски апелативен съд в 15-дневен срок, считано от днес.

 

    Протоколът се изготви в с.з., което приключи в 10.30 часа.

 

 

 

                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

        СЕКРЕТАР: