П  Р  О  Т  О  К  О  Л  № 42

 

Година 2014                                                                    Град Стара Загора

Старозагорски окръжен съд                                      Наказателен състав

На   5 ноември                                                                          Година 2014

В публично заседание в следния състав:

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТОНЬО ТОНЕВ

                           

СЕКРЕТАР: Н.К.

ПРОКУРОР: МИТКО ИГНАТОВ

 

Сложи за разглеждане докладваното от съдия ТОНЬО ТОНЕВ
НОХД № 454 по описа за 2014 година.

 

На именното повикване в 9.30 часа се явиха:

 

 

ПОДСЪДИМИЯТ:

К.Г.Г. – лично и с адв. Н.Н. от по-рано.

 

ЗА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА – прокурор Игнатов.

 

ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

 

АДВ. Н.: Да се даде ход на делото.

 

Предвид становищата на страните и на основание чл. 382, ал. 2 от НПК, съдът

                                О П Р Е Д Е Л И :

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

ПРОКУРОРЪТ: На основание чл. 382, ал. 1 от НПК сме внесли споразумение, с което сме постигнали съгласие по всички въпроси, визирани в разпоредбата на чл. 381, ал. 5 от НПК по отношение на подсъдимия  К.Г.Г.. Моля, на основание чл. 382, ал. 7 от НПК да приемете същото, впишете и одобрите, след което на основание чл. 24, ал. 3 от НПК, моля да прекратите наказателното производство.

 

АДВ.Н.: Съгласен съм с представеното споразумение между подзащитния ми К.Г.Г. и Окръжна прокуратура гр. Стара Загора и го поддържам. Моля съдът да го одобри и прекрати наказателното производство.

 

ПРОВЕРИ СЕ САМОЛИЧНОСТТА НА ПОДСЪДИМИЯ:

К.Г.Г.****, с ЕГН – **********.

 

Съдът разясни на подсъдимия К.Г.Г. последиците от споразумението.

 

ПОДСЪДИМИЯТ К.Г.Г.: Разбирам обвинението, признавам се за виновен, разбирам последиците от споразумението, съгласен съм с тях и доброволно и съзнателно подписах споразумението. Декларирам, че се отказвам от съдебно разглеждане на делото по общия ред.

 

Съдът като взе предвид представеното от представителя на обвинението споразумение и процесуалните изявления на подсъдимият К.Г.Г. в съдебно заседание по чл. 382, ал. 4 от НПК и декларираният отказ от разглеждане на делото по общия ред, съгласно чл. 381, ал. 6 от НПК, прие за установено следното:

 

Обвинението срещу подсъдимия К.Г.Г. е по чл.354а, ал.1 от НК, т. е. престъпление извън случаите посочени в чл. 381, ал. 2 от НПК. Споразумението е представено своевременно – преди приключване на съдебното следствие, съгласно разпоредбата на чл. 384, ал. 1 от НПК. От деянието не са настъпили съставомерни имуществени вреди. Подсъдимият в съдебно заседание прави процесуални изявления, съгласно разпоредбите на чл. 382, ал. 4 и чл. 381, ал. 6 от НПК, поради което съдът приема, че споразумението е допустимо.

 

Съдът намира, че представеното споразумение не противоречи на закона и морала и след подписването му следва да се впише и одобри на основание чл.382, ал. 7 от НПК и на основание чл. 24, ал. 3 от НПК наказателното производство следва да се прекрати.

 

Водим от горните мотиви и на основание  чл. 382, ал. 6 от НПК, съдът

 

                            О П Р Е Д Е Л И :

 

ВПИСВА съдържанието на окончателното споразумение, както следва:

ПОДСЪДИМИЯТ К.Г.Г. – роден на *** ***, с ЕГН - ********** се признава за виновен за извършено престъпление  по чл.354а,ал.1 от НК за това, че на 25.07.2014 година в апартамент, находящ се в град К., бул."****" ****, без надлежно разрешително е държал високорискови наркотични вещества с цел разпространение:

-марихуана с нетно тегло 17,2707 грама, със съдържание на активният наркотично действащ компонент - тетрахидроканабинол - 10,2% /десет цяло и два тегловни процента /, на стойност 103,62лева,

-марихуана с нетно тегло 70,8607 грама, със съдържание на активният наркотично действащ компонент - тетрахидроканабинол - 9,3% /девет цяло и три тегловни процента /, на стойност 425,16 лева,

-марихуана с нетно тегло 0,1288 грама, със съдържание на активният наркотично действащ компонент - тетрахидроканабинол - 12,9% /дванадесет цяло и девет тегловни процента /, на стойност 0,77 лева,

-марихуана с нетно тегло 2,0622 грама, със съдържание на активният наркотично действащ компонент - тетрахидроканабинол - 12,6% /дванадесет цяло и шест тегловни процента /, на стойност 12,37 лева,

-марихуана с нетно тегло 1,0016 грама, със съдържание на активният наркотично действащ компонент - тетрахидроканабинол - 11,1% /единадесет цяло и един тегловни процента /, на стойност 6,00 лева,

-марихуана с нетно тегло 90,4105 грама, със съдържание на активният наркотично действащ компонент - тетрахидроканабинол - 11,8% /единадесет цяло и осем тегловни процента /, на стойност 542,46 лева,

-марихуана с нетно тегло 98,1402 грама, със съдържание на активният наркотично действащ компонент - тетрахидроканабинол - 12,7% /дванадесет цяло и седем тегловни процента /, на стойност 588,84 лева и

-марихуана с нетно тегло 98,1705 грама, със съдържание на активният наркотично действащ компонент - тетрахидроканабинол - 10,7% /десет цяло и седем тегловни процента /, на стойност 589,00 лева,

всичко на обща стойност 2 268,22 / две хиляди двеста шестдесет и осем лева и двадесет и две стотинки / лева, установено по надлежния ред с протокол за физико-химическа експертиза № 307 от дата 07.08.2014 година на служба БНТЛ при ОД МВР град Стара Загора.

 

Вид и размер на наказанието, с приложение на чл.55, ал.1, т.1 от НК – ЕДНА ГОДИНА  И ТРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода.

 

На основание чл. 66, ал. 1 от НК ОТЛАГА изтърпяването на така определеното наказание лишаване от свобода за срок от ТРИ ГОДИНИ.

 

На основание чл. 55, ал. 3 от НК не налага на подсъдимия К.Г.Г. по-лекото наказание глоба предвидено наред с наказанието лишаване от свобода.

 

На основание чл.354а, ал. 6 НК ОТНЕМА в полза на държавата веществените доказателства:

-марихуана с нетно тегло 17,2707 грама, със съдържание на активният наркотично действащ компонент — тетрахидроканабинол - 10,2% /десет цяло и два тегловни процента/, на стойност 103,62лева,

-марихуана с нетно тегло 70,8607 грама, със съдържание на активният наркотично действащ компонент - тетрахидроканабинол - 9,3% /девет цяло и три тегловни процента/, на стойност 452,16 лева,

-марихуана с нетно тегло 0,1288 грама, със съдържание на активният наркотично действащ компонент - тетрахидроканабинол - 12,9% /дванадесет и цяло и девет тегловни процента/, на стойност 0,77 лева,

-марихуана с нетно тегло 2,0622 грама, със съдържание на активният наркотично действащ компонент - тетрахидроканабинол - 12,6% /дванадесет цяло и шест тегловни процента/, на стойност 12,37 лева,

-марихуана с нетно тегло 1,0016 грама, със съдържание на активният наркотично действащ компонент - тетрахидроканабинол - 11,1% /единадесет цяло и един тегловни процента/, на стойност 6,00 лева,

-марихуана с нетно тегло 90,4105 грама, със съдържание на активният наркотично действащ компонент - тетрахидроканабинол - 11,8% /единадесет цяло и осем тегловни процента/, на стойност 542,46 лева,

-марихуана с нетно тегло 98,1402 грама, със съдържание на активният наркотично действащ компонент - тетрахидроканабинол - 12,7% /дванадесет цяло и седем тегловни процента/, на стойност 588,84 лева и

-марихуана с нетно тегло 98,1705 грама, със съдържание на активният наркотично действащ компонент - тетрахидроканабинол - 10,7% /десет цяло и седем тегловни процента/, на стойност 589,00 лева,

всичко на обща стойност 2268,22 /две хиляди двеста шестдесет и осем лева и двадесет и две стотинки /лева съхранявани от разследващия дознател до предаването им в ЦМУ – гр.София с протокол, които след влизане на споразумението в сила да бъдат унищожени.

 

Веществените доказателства - 1 брой електронна везна и кутия за нея - на основание чл.53, ал.1, б."а"  от НК да се отнемат в полза на държавата и след влизане в законна сила на протоколното определение за одобряване на настоящото споразумение същите следва да бъдат унищожени.

 

Разноските по делото, направени в хода на досъдебното  производство в размер на 333,03 лева /триста тридесет и три лева и 03 стотинки/, да се заплатят от подсъдимия К.Г.Г. след одобряване на споразумението от съда, по бюджетната сметка  на ОД на МВР – Стара Загора.

 

Адв. Н.Н.:…………   Подс. К. Г.:………………

 

 

Прокурор М.Игнатов: ………………………………..

 

 

На основание чл. 382, ал. 7 и чл. 24, ал. 3 от НПК, съдът

 

                            О П Р ЕД Е Л И :

 

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между Окръжна прокуратура – Стара Загора и подсъдимия К.Г.Г..

 

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХ дело
№ 454/2014 год. по описа на Старозагорския окръжен съд.

 

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.

 

Протоколът се изготви в с.з., което приключи в 10.00 часа.

 

                                              

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                   СЕКРЕТАР:


На основание чл.309, ал.1 от НПК съдът служебно се занима с мярката за неотклонение на подсъдимия К.Г.Г. и като взе предвид, че е налице влязло в законна сила определение за одобряване на постигнато между страните споразумение и прекратяване на наказателното производство,

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОТМЕНЯ взетата на подсъдимия К.Г.Г. мярка за неотклонение “подписка”.

 

Определението подлежи на обжалване и протестиране в 7 дневен срок от днес пред Пловдивския апелативен съд.

 

 

                                                  

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                  

СЕКРЕТАР: