РЕШЕНИЕ 

 

 

Номер…….........23….…септември…....Година 2014….…Град Стара Загора

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Старозагорският окръжен съд……….……………. ..Наказателно отделение

На…двадесет и трети септември…….Година две хиляди и четиринадесета

В публичното заседание в следния състав:

 

           ПРЕДСЕДАТЕЛ: СОНЯ КАМЕНОВА

          ЧЛЕНОВЕ:  ТАТЯНА ГЬОНЕВА

   ВАНЯ ТЕНЕВА

Секретар Д.Х.……………………………………………………..

Прокурор…Вероника Гьонева ………………………………………………...

като разгледа докладваното от съдията …………...…..ТАТЯНА ГЬОНЕВА

ЧН дело…………….…номер 393……..………….…по описа за 2014 година

 

Производството е по реда на чл.45 вр. чл.44 от Закона за екстрадицията и европейската заповед за арест /ЗЕЕЗА/.

 

Образувано е по искане от прокурор Оберхаузер, завеждащ отдел в Прокуратура – Мюнхен I, Бавария, за предаване за водене на наказателно преследване във ФРГ на българския гражданин Д.С.С., роден на ***г***.

 

Представителят на Окръжна прокуратура Стара Загора изразява становище, че са налице законовите предпоставки за предаване на исканото лице при изразено от същото съгласие за това.

 

Защитникът на исканото лице адв. П.Х. счита, че искането е основателно. Моли съда да постанови изпълнение на заповедта за предаване на С. при изразено съгласие за това от негова страна.

 

Исканото лице Д.С.С. изразява съгласие да бъде предаден на германските власти за провеждане на наказателно преследване срещу него, като не прави отказ от принципа на особеността.  

 

В последната си дума исканото лице Д.С.С. моли да бъде незабавно предаден на германските власти.

 

Съдът, като обсъди събраните по делото доказателства във връзка с доводите и становищата на страните, намери за установено следното:

 

Производството по делото е образувано за разглеждане по същество на Европейска заповед за арест от 08.08.2014г., издадена от прокурор Оберхаузер, завеждащ отдел в Прокуратура – Мюнхен I, Бавария, за предаване на  българския гражданин Д.С.С. за провеждане на наказателно преследване срещу него. Заповедта се изпраща в оригинал и в заверен препис на български език.

Съдът намира, че ЕЗА е издадена при спазване изискванията на чл.37 от ЗЕЕЗА. В нея се съдържат данни относно самоличността и гражданството на исканото лице, наименованието, адреса, телефон и факс и електронен адрес на издаващия орган. След установяване самоличността на исканото лице не остава съмнение, че това е именно българският гражданин Д.С.С. ЕГН **********. Отразено е основанието за направеното искане за предаването му – Заповед за задържане под стража, издадена от Районен съд Мюнхен на 29.07.2014г.

В заповедта се сочи, че лицето се иска за водене на наказателно преследване за извършени три престъпления. Излагат се обстоятелствата, при които е извършено всяко от тях,  като се сочи време, място и степента на участие на С.. Отразена е и правната квалификация на всяко от деянията, като са цитирани конкретните правни норми цифрово и текстово, под които същото е подведено.

В раздел е) на ЕЗА  са посочени съответните текстове на германските закони и видът на 77 наказателни  деяния, за които се води наказателно производство по три пункта, а именно:

1. На 17.01.2010г., 04.11.2010г. и 29.05.2011г. отворил, в частност и от предишните си местопребивавания и жилища на територията на гр. Мюнхен, с фалшиви лични данни и с личните данни на членове от семейството му, без тяхно знание, при аукционната платформа еВау в интернет трите членски разплащателни сметки “.grand-online-dashion” /междувременно преименувана във “fashionmode81”/, “deniko2011” и “mamasita-style”, за да може след това чрез така отворените еВау-сметки да продава чрез наддавания фалшиви дрехи на известни производители и по този начин да създаде впечатление от една страна спрямо фирмата Ebay Ins., в качеството си на оператор и администратор на аукционната платформа, и от друга страна спрямо по-късни участници в аукциона/наддаванията, че член е съответното лице, на чието име е била регистрирана съответната Ebay-сметка, а не самият той. Така уличеният е възнамерявал да избегне предварително наложените от фирмата Ebay Ins. ограничения, някои от които отнасящи се до допустимия брой членски разплащателни сметки в Ebay и съответно кореспондиращите им банкови сметки и по този начин да прикрие размера на продажбите си в Ebay, за да се сдобие така по нечестен начин с право на достъп, което в противен случай не му било забранено. При откриването на Ebay-сметките той е действал съответно воден от желанието да си осигури дългосрочен източник на доходи в значителен размер чрез така разширените възможности за пласмент и реализируемите чрез тях продажби.

Съгласно издадената заповед характера и правната квалификация на това престъпление е фалшифициране на данни от доказателствено естество и значение в три случая съгласно §§ 269, алинея 1, алинея 3, 267, алинея 3, изречение 1, алинея 3, изречение 2, номер 1 на германския наказателен кодекс.

2. В периода от 22.02.2012г. до 06.05.2012г. продал чрез наддавания, използвайки Ebay-сметката “fashion-mode” /от 21.06.2013г. преименувана във “fashion-mode”/, и в периода от 07.06.2012г. до 24.07.2012 г., използвайки Ebay-сметката “deniko2011”, съответно от България и включвайки действащ от Мюнхен спомагач – преследваната отделно Филипов, 73 фалшиви облекла, съответно обозначени с етикети на германски търговски марки и търговски марки на Общността на фирмата The Polo/Lauren Company L.P. При това на уличения е било съответно известно, че при предлаганите облекла се е касаело за плагиати и че той използва марката без разрешение на фирмата-правопритежател. Освен това спрямо съответните купувачи/чки той създавал впечатление, че се касае за оригинални артикули дрехи. Така заблудени и подведени, ощетените давали съответно офертите си и след приключване на наддаването превеждали съответната покупна цена, с което уличеният получавал съответната облага, а за ощетените възниквала съответната щета. При това уличеният е действал воден от желанието да финансира чрез тези продажби препитанието си и то не само временно, а най-вече значителна част от него. Възникнала е щета в размер на общо 2 647,84 евро. Доколкото фирмата The Polo/Lauren Company L.P. не е подала тъжба за привличане под наказателна отговорност в предвидените надлежни срокове и форми, въз основа на особения обществен интерес от наказателно преследване, прокуратурата е счела съдебната намеса за наложителна.

Съгласно издадената заповед характера и правната квалификация на това престъпление е измама съгласно §§ 263, алинея 1, алинея 3, изречение 1, алинея 3, изречение 2, номер 1 на германския наказателен кодекс, наказуемо нарушение по занаят и с цел препитание на правото върху търговска марка на Общността в 73 случая съгласно §§ 143, алинея 1, номер 1, алинея 2, 14, алинея 2, номер 1, алинея 3, номер 2, алинея 5, 143а, алинея 1, номер 1, алинея 2, 107, 112 от Закона за защита на търговските марки и други търговски обозначения.

3. На 12.06.2012г. преследваната отделно Филипов съхранявала за уличения в жилището и прилежащото му мазе на Вернер-Егк-Боген № 51, 80939 Мюнхен, 277 фалшиви артикула дрехи, за да може – след продажбата им чрез уличения в рамките на наддавания през Ebay-сметките “grand-online-fashion”/междувременно преименувана във “fashion-mode”/, “deniko2011” и “mamasita-style”, както и през другите Ebay-смеки “fashion-mode” /междувременно преименувана във “fashion-form”/ и “newbeginner 2013” и по неговите указания, да ги изпрати на съответните купувачи. Тези фалшиви артикули дрехи били обозначени и снабдени с етикети на германски и международни марки, както и търговски марки на Общността на фирмите Dsquared2 TM S.A., Quilate Services S.A., The Polo/Lauren Company L.P., Guccio Gucci S.p.A., Dolce & Gabanna, Trademarks S.r.I. и Giorgio Armani S.p.A. Уличеният е знаел съответно, че при горепосочените артикули дрехи се е касаело за плагиати и че за горепосочената му дейност той е нямал съгласието на съответните правопритежатели. При това той е действал воден от желанието да си осигури дългосрочен източник на доходи в значителен размер. Доколкото гореспоменатите правопритежатели не са подали тъжба за привличане под наказателна отговорност в предвидените надлежни срокове и форма, въз основа на обществения интерес от наказателно преследване, прокуратурата е счела съдебната намеса за наложителна.

Съгласно издадената заповед по характер и правната квалификация това престъпление е наказуемо нарушение по занаят и с цел препитание на правото върху търговска марка и наказуемо нарушение по занаят и с цел препитание на правото върху търговски марки на Общността съгласно §§ 143, алинея 1, алинея 2, 14 алинея 2, номер 1, алинея 3, номер 2, алинея 5, 143а, алинея 1, номер 1, алинея 2, 107, 112 от Закона за защита на търговските марки и други търговски обозначения.

 

          Съдът намира, че са налице основанията, визирани в чл.36 ЗЕЕЗА. Видно от изложеното в ЕЗА, извършените от исканото лице деяния са наказуеми съгласно правото на издаващата държава с лишаване от свобода до десет години /по пункт 1 и 2/ и съответно до пет години /по пункт 3/. Две от отразените в ЕЗА престъпления, за които се иска предаването на С. - измама и мошеничество, подправка на изделия и пиратство с тях, попадат в списъка на престъпленията по чл.36 ал.3 ЗЕЕЗА /съответно т.8 т.20 и т.22/, наказуеми са до десет години лишаване от свобода при изискуем минимум в същата разпоредба от три години лишаване от свобода, при което за същите не се изисква двойна наказуемост и по правото на Р България. Отделно от същите наказателното преследване се води и за извършено от С. фалшифициране на документи – по параграф 267 на германски НК, който предвижда наказание лишаване от свобода от шест месеца до десет години. За това деяние са налице условията на чл.36 ал.1 и ал.2 ЗЕЕЗА, тъй като същото представлява престъпление и по българския НК, а наказанието, което се предвижда, надхвърля визирания от ал.1 минимум от една година лишаване от свобода.

    Настоящата ЕЗА е издадена за предаване на Д.С. с цел провеждане на наказателно преследване срещу него от германските власти. Заповедта е придружена със съпроводително писмо, съдържащо изискуемите се от чл.41 ал.3 ЗЕЕЗА гаранции. Така ФР Германия се задължава след приключване на наказателното производство срещу поисканото лице Д.С.С., същото да бъде върнато на територията на Р България при поети разноски от издаващата държава.

 

          При така установеното съдът намери, че в случая не са налице законовите условия за задължителен отказ за изпълнение на ЕЗА, уредени в чл.39 от ЗЕЕЗА. На първо място съдът отчете, че Д.С. не е съден за същите престъпления, за което е издадена заповедта, нито с влязла в сила присъда на български съд, нито на съда на трета държава членка. Видно от съдържащата се по приложеното дело по вземане на МН “Задържане под стража” справка за съдимост, лицето е с чисто съдебно минало. В настоящето производство се представи и се прие като доказателство справка от УИС на Прокуратурата на Р България, установяваща липсата на висящи наказателни производства за извършени престъпления от общ характер срещу С., поради което не са налице и основанията, визирани в чл.52 ЗЕЕЗА за отлагане на предаването. Престъпленията, за които е издадена заповедта, не са амнистирани в Р България, макар че попадат под нейната наказателна юрисдикция. Съответно лицето не е и малолетно.

 

          В проведеното съдебно производство исканото лице Д.С.С. даде съгласието си да бъде предаден на германските власти за провеждане на наказателно преследване за престъпленията, описани в ЕЗА, като не се отказа от принципа на особеността. Съгласието за предаване беше направено доброволно, при осъзнаване на неговите последици и не беше оттеглено в предвидения от закона тридневен срок. По изложените съображения настоящият съдебен състав прие, че следва изпратената ЕЗА на германските власти да бъде изпълнена, като се постанови предаването на българския гражданин  Д.С.С. за водене на наказателно преследване срещу него само за описаните в заповедта престъпления.

 

           Водим от горните мотиви и на основание чл.45 ал.3 ЗЕЕЗА, Окръжният съд

                   

Р  Е  Ш  И:

 

    ПОСТАНОВЯВА българският гражданин Д.С.С. ЕГН ********** ДА БЪДЕ ПРЕДАДЕН на германските власти в изпълнение на Европейска заповед за арест от 08.08.2014г., издадена от прокурор Оберхаузер, завеждащ отдел в Прокуратура – Мюнхен I, Бавария,  за провеждане на наказателно преследване срещу него само за престъпленията, описани в ЕЗА.

 

          Решението е окончателно.

 

          Препис от решението да се изпрати на Окръжна прокуратура Стара Загора, на ВКП Отдел “Международноправно сътрудничество”, както и на Началника на Следствен арест Стара Загора.

 

          За настоящето решение ДА СЕ УВЕДОМИ НЕЗАБАВНО прокурор Оберхаузер, завеждащ отдел в Прокуратура – Мюнхен I, Бавария чрез посочения в ЕЗА факс.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ:          1.

 

 

 

           2.