О П Р Е Д Е Л Е Н И Е   514

 

Година 2014                                                                      Град Стара Загора

 

Старозагорският окръжен съд                                   Наказателен състав
На седми август                                                                           Година 2014

в закрито заседание в следния състав:

 

                                                                  Председател: КРАСИМИР РАЧЕВ

 

СЕКРЕТАР:  Иванка Георгиева

ПРОКУРОР:

като разгледа докладваното от съдията КРАСИМИР РАЧЕВ ЧНД
№ 184 по описа за 2014 година, прие за установено следното:

 

Производството е на основание чл. 244, ал. 5 от НПК.

 

С постановление № 2404/2012 г. от 01.04.2014 г. по описа на Окръжна прокуратура гр. Стара Загора е било спряно досъдебно производство № 6-с/2013 год. по описа на ОСо при ОП - Стара Загора, пр.пр. № 2404/2012 г. по описа на Окръжна прокуратура – Стара Загора, образувано срещу неизвестен извършител за престъпление по чл. 115 от НК.

В постановлението за спиране на наказателно производство представителят на Окръжна прокуратура – Стара Загора е приел за установено, че досъдебното производство е образувано на 16.01.201З г. срещу неизвестен извършител за това. че на 17.06.2012 г. в гр. А., Кралство Белгия, умишлено умъртвил българския гражданин Р. Е.В. -престъпление по чл.123 от НК.

Делото е постъпило в ОП - Ст.Загора със заключително постановление на водещия разследването следовател за спиране на наказателното производство.

До изтичане срока за разследване, извършителят не е разкрит.

По делото е направено запитване до белгийските власти, от което е видно. че при тях се води разследване за трудовата злополука, тъй като В. е починал по време на извършване на строителна дейност, т.е. касае се за евентуално престъпление по чл.123 от НК.

Към настоящия момент са извършени всички необходими и възможни следствени действия, но не са изяснени всички обстоятелства по делото. необходими за разкриване на обективната истина.

Предвид гореизложеното представителят на Окръжна прокуратура – Стара Загора е приел, че са налице основания за спиране на наказателното производство, поради което и на основание чл.199 и чл.244 ал.1 т.2 и чл.245 ал.1 от НПК и с горецитираното Постановление е спрял наказателното производство.

Недоволен от постановлението е останал братът на пострадалия – в качеството на негов наследник и своевременно е депозирал жалба против същото.

В жалбата се твърди, че като основание за спиране на производството наблюдаващият прокурор е посочил хипотезата на чл.244, ал.1, т.2 от НПК, съгласно която разпоредба производството се спира, когато извършителят на престъплението не е разкрит. |

Жалбоподателят счита, че липсват визираните от закона предпоставки за спиране, тъй като не са проведени достатъчно на брой действия по разследване, които да разкрият евентуално извършеното престъпление. Не са изискани и получени по надлежния ред документите, свързани с воденото следствие от Инспекцията по труда в град Г., Белгия, не са изискани документите, свързани с направената аутопсия на починалия, както и не са разпитани всички преки и непосредствени очевидци на случилото се и най-вече длъжностните лица, отговорни за осигуряване правилата за безопасна работа на обекта, където е настъпила смъртта му.

С оглед на всичко това, моли съда да отмени атакуваното постановление и върне делото на ОП – Стара Загора за продължаване на производството.

 

Съдът, като взе предвид събраните и приложени по ДП № 6-с/2013 г. доказателства, счита, че жалбата е неоснователна. В хода на досъдебното производство са събрани всички възможни доказателства и тъй като органите на разследването не могат да представят други такива, които да идентифицират евентуалния извършител на деянието, то и постановлението на ОП – Стара Загора се явява основателно и законосъобразно, поради което същото следва да бъде потвърдено.

 

Водим от горното, Окръжен съд – Стара Загора

                                         О П Р Е Д Е Л И :

 

ПОТВЪРЖДАВА Постановление № 2404/2012 от 01.04.2014 г. по описа на Окръжна прокуратура - гр. Стара Загора, с което е било спряно наказателното производство по досъдебно производство № 6-с/2013 год. по описа на ОСо при ОП - Стара Загора, пр.пр. № 2404/2012 г. по описа на Окръжна прокуратура – Стара Загора, образувано срещу неизвестен извършител за извършено престъпление по чл. 123 от НК.

 

ВРЪЩА делото на Окръжна прокуратура - гр. Стара Загора.

 

Препис от определението да се изпрати на жалбоподателя  В.Е.В..

 

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.

 

 

 

                                                            СЪДИЯ: