О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

707                                                                                        град СТАРА ЗАГОРА

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД                          НАКАЗАТЕЛЕН СЪСТАВ

На трети ноември                                                                                     Година 2014

В открито заседание, в следния състав:

 

                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: СПАСЕНА ДРАГОТИНОВА

                                   СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1. МАЯ ДИМИТРОВА

                                                                               2. НАТАЛИЯ ЯЙДЖИЕВА

 

секретар Маргарита Стоянова  

прокурор ХРИСТО МИШОВ

като разгледа докладваното от съдия ДРАГОТИНОВА

ЧНД № 412 по описа за 2014 година, за да се произнесе взе в предвид следното:

 

Производството има своето правно основание в чл.451, т.2 от НПК, във вр. чл.43а, т.2 от НК.

Производството по делото е образувано по предложение на Председателя на Пробациония съвет – Пробационна служба – гр.Стара Загора – Милена Костова,  за замяна на наказанието “Пробация” на осъденото лице В.М.А. с ЕГН **********,  с наказание “Лишаване от свобода” като в предложението са подробно описани извършените от осъдения нарушения на наложените му пробационни мерки, които същият без основание е отказал да изпълнява. Предложението касае замяна на остатъка от неизтърпяната част на това наказание „Пробация”, с остатък 6 месеца и 3 дни, наложено му със Споразумение от 22.11.2013г. по НОХД № 2459 /2013г. по описа на Районен съд – гр.Стара Загора с  пробационни мерки по чл.42а, ал.2, т.1 и  т.2  – „Задължителна регистрация по настоящ адрес”  за срок от една година и два месеца с периодичност 2 пъти седмично и „Задължителни периодични срещи с пробационен служител” за срок от една година и два месеца, с наказание “Лишаване от свобода”  за срок от три месеца и един ден  на основание чл.43а, т.2 от НК.  

Становището на Окръжна прокуратура –гр.Стара Загора е, че предложението на органа по чл.451, т.2 от НПК  е основателно и следва да бъде уважено.

Председателят на ПС - Ст.Загора Милена Костова поддържа предложението като подробно излага мотиви във връзка със същото.

 

Осъденото лице В.М.А. с ЕГН **********, не се явява. Вместо него се явява служебният му защитник адв. С.Д., който не оспорва обстоятелствата, изложени в предложението на органа по чл.451, т.2 от НПК, като счита, че  същото е основателно и следва да бъде уважено.

Видно от представените по делото писмени доказателства със споразумение от 22.11.2013г. сключено по НОХД № 2459 /2013г. по описа на Районен съд – гр.Стара Загора,  лицето В.М.А. с ЕГН **********, е признато за виновно в извършване на деяние по чл.325, ал.2 във вр. с  ал.1 от НК, поради което на това основание и във връзка с чл.55, ал.1, т.2, б.„б”, му е наложено наказание “ПРОБАЦИЯ” чрез двете задължителни пробационни мерки, а именно: 1.”Задължителна регистрация по настоящ адрес” за срок от една година и два месеца,  с периодичност два пъти седмично и 2.“Задължителни периодични срещи с пробационен служител” за срок от една година и два месеца. 

Видно от приложените към предложението на Председателя на Пробационния съвет – гр.Стара Загора документи във връзка с изпълнението на наказанието, същото е започнало да се изпълнява на 03.12.2013г..

С протокол № 5438 от 03.12.2013г. лицето е уведомено за правата и задълженията си във връзка с изпълнение на наказанието. Изготвен е бил план -график за изпълнението на задължителните пробационни мерки, като същия е уведомен, че при неявяване и неизпълнение на задължението наложеното му наказание може да бъде заменено с наказанието “Лишаване от свобода”. Изготвен е бил на 05.12.2013г. първоначален доклад  от ГД”ИН”, ОС”ИН, звено-Стара Загора, сектор ”Пробация”. С декларация осъденото лице е приело, че ще изпълнява наложените му задължителни ПМ.

                Допуснати неизпълнения:            

Видно от съставения констативен протокол № 4578/ 11.08.2014г.  е удостоверен факта, че в периода 04.08.2014г. - 10.08.2014г. осъденият А. е допуснал неизпълнение на наложената му ПМ”Задължителна регистрация по настоящ адрес”, като не е положил първи и втори седмични подписи, съответно на 04.08.2014г. и 06.08.2014г.. Това е видно и от представеното извлечение от отчетната му книжка за този период. Тъй като е било невъзможно да бъде осъществена връзка с осъденото лице на мобилния му телефон, е бил посетен предоставения по делото адрес, където същото не е открито. По данни на лицето Д.Г.Д. /следващ наемател на квартирата/ е установено, че осъденото лице В.М.А. е напуснало квартирата и от началото на м.08.2014г. е заминало да работи във ФРГермания. Поради това обстоятелство е била изготвена докладна записка с рег.№ ДЗ - 443 /13.08.2014г. от гл.полицай Иван Иванов – мл.инспектор в Пробационно звено – гр.Стара Загора. В изготвената Докладна записка на 18.08.2014г. от пробационен инспектор Траян Траянов, относно допуснатото нарушение на осъденото лице, същият е направил предложение на осъдения В.А.  да му бъде наложено наказание “Забележка”, а при последващо отсъствие и неизпълнение на пробационните мерки да бъде предложен пред Пробационния съвет за замяна на наказанието “Пробация” с “Лишаване от свобода”. Изискана е служебна справка за задграничните пътувания на осъденото лице В.М.А. от която е видно, че за периода от 29.07.2014г. – 18.08.2014г. няма регистрирани данни за задгранични пътувания на лицето. За това нарушение със Заповед № З-060 /18.08.2014г. осъдения на пробация В.М.А. е наказан със наказанието “Забележка” поради нарушение на ПМ”Задължителна регистрация по настоящ адрес”, която заповед не е  обжалвана от осъденото лице, но се счита за  връчена, респ. срокът и за обжалване е изтекъл.

Видно от съставения констативен протокол № 4520/ 18.08.2014г., след направен преглед на положените в отчетния картон подписи по спазването на ПМ”Задължителна регистрация по настоящ адрес” е установено, че осъденото лице В.М.А. е допуснало второ нарушение на пробационната мярка, като за периода от 11.08.2014г. до 17.08.2014г. не е положило два седмични подписа, съответно на 11.08.2014г. и на 13.08.2014г., което е видно и от представеното извлечение от отчетната му книжка. За това обстоятелство е била изготвена докладна записка с рег.№ ДЗ- 463 /25.08.2014г., в която е отразено, че тъй като осъденото лице не е открито на настоящия си адрес при направената проверка от мл.инспектор Иван Иванов, който е получил сведение, че осъдения е заминал за ФР Германия и поради факта, че наложеното му наказание “Забележка” не е заличено, с докладната записка е предложено да му бъде наложено наказание  “Писмено предупреждение за предложение за замяна на пробацията с лишаване от свобода”, а при последващо отсъствие и неизпълнение на пробационните мерки В.А. да бъде предложен пред Пробационен съвет за замяна на наказанието  “Пробация” с наказанието “Лишаване от с свобода”. За това нарушение със Заповед № З-061 /25.08.2014г. осъдения А. е наказан с наказанието “Писмено предупреждение за предложение за замяна на пробацията с лишаване от свобода”, която заповед не е връчена на осъденото лице, но се счита за връчена, и съответно срокът и за обжалване е изтекъл.

Видно от съставения констативен протокол № 4881/ 25.08.2014г., след направен преглед на положените в отчетния картон подписи по спазването на ПМ”Задължителна регистрация по настоящ адрес” е установено, че осъденото лице В.М.А. е допуснало трето нарушение на наложената пробационна мярка ”Задължителна регистрация по настоящ адрес”, като за периода от 18.08.2014г. до 24.08.2014г. не е положило два седмични подписа, съответно на 18.08.2014г. и на 24.08.2014г., което е видно и от представеното извлечение от отчетната му книжка.

Видно от съставения констативен протокол № 4950/ 01.09.2014г., след направен преглед на положените в отчетния картон подписи по спазването на ПМ”Задължителна регистрация по настоящ адрес” е установено, че осъденото лице В.М.А. е допуснало нарушение на пробационната мярка, като за периода от 25.08.2014г. до 31.08.2014г. не е положило два седмични подписа, съответно на 25.08.2014г. и на 27.08.2014г., което е видно и от представената извадка от отчетната му книжка.

Видно от съставения констативен протокол № 4955/ 01.09.2014г., е било констатирано, че осъденото лице  В.М.А. е нарушило  и ПМ”Задължителни периодични срещи с пробационен служител”  като не се е явило за среща на 18.08.2014г., за която среща е било уведомено лично срещу подпис.

Към настоящия момент осъденото лице А. продължава да не изпълнява наложените му пробационни мерки, като по данни от следващия наемател на квартирата му се намира във ФРГермания.

Предвид допуснатите нарушения по изпълнение на наложените пробационни мерки от осъдения  е било изготвено Предложение до ОС„ИН”, сектор “Пробация”, с район на действие – гр.Стара Загора,  за замяна на наложеното  наказание ”Пробация” с наказание „Лишаване от свобода” по отношение на осъденото лице В.М.А. по НОХД № 2459 /2013г. по описа на Районен съд – гр.Стара Загора, което е било прието и  разгледано членовете на съвета. С протокол № 9/ 24.09.2014г. на Пробационния съвет, с район на действие  Районен съд  - гр.Стара Загора, единодушно е било взето решение за замяна на наложеното наказание “Пробация”  на осъденото лице  с наказание “Лишаване от свобода” поради трайно установените нагласи на осъдения към несъобразяване с установените норми и правила за поведение в обществото и безотговорното му и пренебрежително отношение към наложеното му наказание. Към момента на вземане на решението от Пробационния съвет /24.09.2014г./ изтърпяното наказание по задължителната пробационни мерки „Задължителна регистрация по настоящ адрес” /за срок на една година и два месеца/  и по втората задължителна ПМ „Задължителни периодични срещи с пробационен служител” /за срок на една година и два месеца/ е в размер на 7 месеца и 27 дни,  а остатъкът му по наложеното наказание е 6 месеца и 3 дни.

С оглед на горното се налага извода, че осъденото лице действително проявява негативно отношение към наложеното му наказание “Пробация”, въпреки че същото е наложено вместо наказание “Лишаване от свобода”,  

 С оглед на гореизложеното и от всички материали по делото следва да бъде прието, че допуснатите без основателни от гледна точка на закона причини нарушения на наложените му пробационни мерки представляват осуетяване изпълнението на наказанието, което явно не е дало и в бъдеще няма да даде положителен ефект върху превъзпитанието на лицето.

Общо неизтърпяната част от наказанието  пробация към датата на внасяне на предложението на органа по чл.451, т.2 от НПК е 6 месеца и 3 дни по задължителните пробационни мерки. Разпоредбата на чл.43а, т.2 от НК предвижда, че замяната  наказанието “Пробация” с наказанието “Лишаване от свобода” може да бъде изцяло или отчасти като два дни “Пробация” се зачитат за един ден “Лишаване от свобода”.

С оглед на което съдът намира, че предвид наличния към момента остатък на изтърпяното до този момент наказание “Пробация”, изразяващо се в задължителните пробационни мерки: “Задължителна регистрация по настоящ адрес” и “Задължителни периодични срещи с пробационен служител” от 6 месеца и 3 дни, замяната следва да бъде извършена изцяло като на осъденото лице бъде определен срок на наказанието “Лишаване от свобода” от 3 месеца и 1 ден. Категоричното пренебрегване на задълженията му по изпълнение на наложеното му вместо наказание лишаване от свобода наказание пробация, показва, че същото не е постигнало своето превъзпитателно и поправително въздействие, осъденият проявава негативно отношение към него, което налага извода за основателност на предложението на органа по чл.451, т.2 от НПК както и от необходимостта от ефективно изтърпяване на остатъка от наказанието. Последното би съответствало напълно и не целите на чл.36 от НК с оглед поправянето и превъзпитанието на самия осъден, както и за предупредителното въздействие и отнемане възможността  му да извърши други престъпления.

Поради което съдът прие, че това наказание осъденото лице следва да изтърпи ефективно в затворническо заведение от закрит тип при първоначален “строг” режим, на основание чл.61, т.2, вр. с чл.60, ал.1 от ЗИНЗС, предвид наличието на предходни осъждания на лицето.

  Предвид гореизложеното и на основание чл.452, ал.3 от НПК, във връзка с чл.43а, т.2 от НК,  съдът

 

О   П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

ЗАМЕНЯ ОТЧАСТИ поради неизпълнение наложеното със споразумение от  22.11.2013г. по НОХД № 2459 /2013. по описа на Районен съд – гр.Стара Загора по отношение на осъдения  В.М.А. с  ЕГН ********** - роден на ***г***, български гражданин от ромски произход, с основно образование, неженен, безработен, осъждан, с постоянен адрес:***, и настоящ адрес:***, наложеното наказание ПРОБАЦИЯ”, изразяващо се в пробационните мерки по чл.42а, ал.2, т.1 и т. 2 от НК – „Задължителна регистрация по настоящ адрес”  за срок  от една година и два месеца и „Задължителни периодични срещи с пробационен служител”  за срок от една година и два месеца - по отношение на неизтърпяната част от горното наказание - за остатъка му в размер на 6 месеца и 3 дни с наказание “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” ЗА СРОК от ТРИ МЕСЕЦА и ЕДИН ДЕН, което осъденият следва да изтърпи ефективно в затворническо заведение от закрит тип при първоначален “строг” режим, на основание чл.61, т.2, вр. с чл.60, ал.1 от ЗИНЗС.

 

 ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване и протестиране в 7-дневен срок от днес пред Апелативен съд- гр. Пловдив.

 

  ПРЕПИС от определението след влизането му в сила да се изпрати на Пробационна служба – гр.Стара Загора и на Окръжна прокуратура – гр.Стара Загора, както и на Бюро съдимост  при Районен съд - гр.Ямбол  - за вписване в бюлетина за съдимост.

 

 

 

                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                   СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.

 

 

                                                                                   2.