О П Р Е Д Е Л Е Н И Е     716

 

Година 2014                                                                       Град Стара Загора

Старозагорският окръжен съд                                      наказателен състав

На пети ноември                                                                         Година 2014

в закрито заседание в следния състав:

                                                       

                                                                Председател: КРАСИМИР РАЧЕВ

 

Секретар Нанка Коева

Прокурор

като разгледа докладваното от съдията - докладчик Красимир Рачев ЧНД № 415 по описа за 2014 год., прие за установено следното:

 

Производството има своето правно основание в чл. 243, ал. 4 от НПК.

 

Производството по делото е образувано по жалба на Г.Щ. Т.  - директор на ТД НАП гр. Пловдив, против Постановление № 133/2014 от 18.09.2014 год. на Окръжна прокуратура гр. Стара Загора, постановено по досъдебно производство № 342/2014 год. по описа на ОД на МВР - Стара Загора, преписка № 133/2014 год. по описа на Окръжна  прокуратура гр. Стара Загора.

Съдът, след като се запозна с изложените доводи в жалбата и с всички събрани доказателства в хода на досъдебното производство, намира за установено следното:

Досъдебното производство е водено срещу Неизвестен извършител затова, че през периода 2007 год. - 31.12.2012 год., като собственик и представител на ЕТ "И.Д.-Щ." гр. Стара Загора, в подадени до ТД на НАП Офис Стара Загора ГДД по ЗДДФЛ е потвърдил неистина, и по този начин е избегнал установяването и плащането на данъчни задължения в големи размери- престъпление по чл. 255, ал.1, т.2 от НК.

ЕТ "И.Д.-Щ." гр. Стара Загора е осъществявал търговска дейност в горепосочения период, като същия е бил регистриран по ЗДДС. Във връзка с извършена ревизия от органите по приходите, на търговеца е издаден Ревизионен акт № 241306086/04.04.2014 год. Причината за започване на ревизия от страна на служителите на НАП е било писмо от РУСО гр. Стара Загора по повод пенсионирането на лицето К.Х.Д. /съпруга на И.Д./. В протокола с № 1320701/12.07.2013 год. са описани действията по проверката като е посочено, че трудовите правоотношения между ЕТ "И.Д.-Щ." /в качеството на работодател/ и К.Д. назначена на длъжност продавач, са изрядни. Задължителните осигурителни вноски на лицето били заплатени. ЕТ "И.Д.-Щ." до 22.01.2013 год. е бил регистриран по ЗДДС, като на тази дата е издаден акт за дерегистрация на търговеца. При същата е начислен ДДС в размер на 5443,78 лв. Дължимата сума била внесена от едноличния търговец с платежно нареждане в срок.

При съпоставка между декларираните данни в VАТ11 - дневници за продажби на регистрирани лица по ЗДДС към задълженото лице и декларираните от същото доставки, в дневниците за покупки се установили несъответствия в големи размери. В тази връзка са били извършени насрещни проверки на доставчиците на ЕТ „И.Д. –Щ.", “В. Б." ЕООД ЕИК ***, „К. О." ЕООД ЕИК ****, „Д. - Стара Загора" АД ЕИК *** /Табак груп ***/. Част от фактурите, издадени от горните доставчици не са били включени в дневника за покупки на ЕТ "И.Д.-Щ.". На И.Д. бил зададен въпроса “Къде се намират липсващите първични и вторични счетоводни документи за 2007 год. и 2008 год.?” Той отговорил, че са у лицето С.П., която извършвала счетоводно обслужване на търговеца. Понастоящем счетоводителката на Д. била в затвора. Установени са били и още доставчици, чиито фактури не са осчетоводени като:

-„***" ООД ЕИК *** гр. Стара Загора с неосчетоводени 20 бр. данъчни фактури на стойност 1624.96 лв. ДДС;

- “Стара Загора ***" ЕООД ЕИК *** гр. Стара Загора с неосчетоводени 108 бр. данъчни фактури на стойност 28590.16 лева с ДДС.

- „Л." ЕООД ЕИК *** гр. Стара Загора с неосчетоводени 12 бр. данъчни фактури на стойност 10 497.29 лева.

- СД „С. - ДМ – Г. и С." ЕИК *** гр. Стара Загора. В депозираните си обяснения търговеца посочва, че събирателното дружество сключва сделки с контрагентите в склада на фирмата в гр. Стара Загора. Стоката се извозвала с транспорт на клиента. Фактическото предаване на стоките било осъществено в търговския обект на продавача СД „С. - ДМ – Г. и С.", за което не се издавала Складова разписка, а фактурата се подписвала от купувача. Покупките били извършвани от Катя и И.Д.и като всички издадени фактури били подписвани от тях. Общ брой неосчетоводени фактури 214 бр. на стойност 13908.42 лева с ДДС.

- „О.  м.к." - неосчетоводени 50 бр. фактури на обща стойност 705.44 лева с ДДС.

- „И. ООД" ЕИК *** гр.Стара Загора неосчетоводени 11 бр. фактури на обща стойност 4629.79 лева

- „М. К. енд К." ООД, неосчетоводени фактури 192 броя на обща стойност 26 047.42 лева.

Така ревизията продължила по реда на чл. 122, ал. 1, т. 2 от ДОПК с оглед данни за укрити доходи.

След предоставено съгласие по чл. 74 от ДОПК от И.Д. са изискани РА и РД от извършената ревизия на ЕТ "И.Д. –Щ." гр. Стара Загора. От тях е видно, че общите задължения на ЕТ “И.Д.-Щ." към държавата възлизали на над 90 000 лева. Същите обаче са били начислени само и единствено на база декларирани продажби. Видно от първичните счетоводни документи приложени по делото е, че счетоводството на търговеца е водено едностранно, и в подаваните пред ТД НАП СД по ДДС не са били отразявани извършените покупки. Във връзка с това, на ЕТ "И.Д.-Щ." гр. Стара Загора е бил начисляван ДДС без възможност за последващо приспадане на такъв, както и без реално приспадане.

В подкрепа на горното е обстоятелството, че в хода на ревизията след съпоставка със счетоводните регистри на фирмата са установени покупки на стоки с фактури за период 01.12.2007 - 31.12.2012 год., които фактури не са отразени в счетоводството на ЕТ "И.Д.-Щ.". За тези фактури не е упражнявано право на приспадане на данъчен кредит от страна на фирмата. Ревизията е приела, че стоките получени по неосчетоводените фактури са били реализирани чрез извършени продажби. Извършени са били насрещни проверки на доставчиците на ЕТ "И.Д.-Щ." като е установено, че същите са издавали фактури с получател ревизираното лице, които фактури са включени в дневниците за продажби, справките декларации по ЗДДС за съответните периоди и счетоводни регистри на доставчиците.

Неосчетоводяването на фактурите от страна на ЕТ "И.Д.-Щ." представлява нарушение на изискванията на счетоводното законодателство и в случая не съставлява престъпление по чл. 255 и сл. от НК.

От обективна страна за да бъде осъществен състава на чл. 255, ал. 1, т. 2 от НК е необходимо да бъде избегнато установяване и плащане на данъчни задължения в големи размери. В случая е видно, че ЕТ "И.Д.-Щ." е включвал в подадените СД по ДДС пред ТД на НАП - офис Стара Загора единствено фактурите касаещи продажбите на търговеца, при което му е бил начисляван ДДС, който той е заплащал, без последващо приспадане на такъв. Приспадане не е имало поради факта, че търговеца не е включвал в счетоводството си фактурите касаещи покупките. По този начин ЕТ "И.Д.-Щ." само е внасял, без да е приспадал ДДС, което изключва елементите от състава на престъплението "избягване на установяване и плащане" на данъчни задължения в големи размери. При редовно и качествено водене на счетоводството на търговец регистриран по ДДС, внесения ДДС и приспаднатия такъв следва да бъдат изравнени, а не само да бъде внасян ДДС и така да бъде ощетяван съответния търговец. В конкретния случай е видно, че ЕТ "И.Д.-Щ." само е внасял без да е приспадал ДДС и в този смисъл ощетен се явява търговеца, а не държавата.

Горното изключва й субективната страна на престъплението по чл. 255, ал. 1, т. 2 от НК, което се извършва с пряк умисъл и особена цел - да бъде избегнато установяване и плащане на данъчни задължения в големи размери. Тъй като не е налице избягване на установяване и плащане на ДДС, то се изключва вината в действията на И.Д., К.Д., както и на счетоводителките С.П. и М.Л., които действително са водили едностранно счетоводство в нарушение на данъчното законодателство, но по този начин са ощетили само и единствено търговеца.

В разпитите си в качеството на свидетели Д.и твърдят, че П. е назначила документално на работа в ЕТ "И.Д. –Щ." момиче, без тяхно знание, с цел да изтегли майчинството му от тяхната сметка. С оглед на това са изискани от ТД на НАП офис Стара Загора допълнителни документи представляващи данъчна тайна, от които е видно, че твърденията им са неоснователни и такова лице не е било назначавано.

 

Съдът счита, че при така изяснената фактическа обстановка представителят на ОП - Стара Загора правилно е достигнал до единствения възможен извод, че не са налице данни както от обективна, така и от субективна страна за извършването на каквото и да е престъпление от общ характер, поради което атакуваното постановление се явява правилно и законосъобразно и същото следва да бъде потвърдено.

 

Водим от горното и на основание чл. 243, ал. 5, т. 1 от НПК съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПОТВЪРЖДАВА изцяло Постановление № 133/2014 от 18.09.2014 год., постановено по ДП № 342/2014 год. по описа на ОД на МВР гр. Стара Загора, преписка № 133/2014 год. по описа на Окръжна прокуратура гр.Стара Загора.

 

Определението подлежи на обжалване и протестиране в седмодневен срок от уведомяване на страните пред Пловдивския апелативен съд.

 

 

 

                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: