О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Номер № 717                                                                                       05.11.2014 г.                   град  Стара Загора

 

 

Старозагорският окръжен съд,наказателно отделение на пети ноЕ.ври 2014  година

в закрито заседание в следния състав:

 

                                                                                                                                                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ:ТОНЬО ТОНЕВ

 

като разгледа докладваното от съдията-докладчик Тоньо Тонев чнд №450 по описа за 2014 г.,за да се произнесе съобрази следното:

 

 

Производството е образувано по жалба на И.Д.З., чрез адв.Д.Д. от АК-Стара Загора против постановление на Окръжна прокуратура гр.Стара Загора от 14.10.2014 год. за спиране на  наказателното производство по досъдебно производство №1071/2012 год. по описа на ІІ РУП- гр.Стара Загора образувано и водено срещу неизвестен извършител за престъпление по чл.116,ал.І,т.6,вр. чл.115,вр. чл.18,ал.І от  НК.

С жалбата се иска да се отмени  постановлението на Окръжна прокуратура гр.Стара Загора, поради неговата незаконосъобразност. В жалбата се прави анализ на доказателствата събрани в хода на досъдебното производство, които според жалбоподателя, налагат извода събрани доказателства за авторство на деянието и че това е И.А..

Окръжният съд, в настоящия състав, след като се запозна с изложеното в жалбата  и материалите на делото намира, че жалбата е допустима- подадена е от упълномощения от пострадалата И. З. адвокат.

Разгледана по същество същата е  и основателна, поради следното:

Наказателното производство е спряно на основание чл.244,ал.І,т.2 НПК, поради неразкриване извършителя на престъплението.

Досъдебното производство постъпва за втори път в съда с обжалване на постановление за спиране на наказателното производство по жалба на пострадало лице.

При първото разглеждане на делото в закрито заседание съдия от ОС-Стара Загора е приел, че обжалваното постановление на ОП-Стара Загора е незаконосъобразно, необосновано, постановено при допуснати съществени процесуални нарушения, липса на фактическа обстановка приета за установена, ограничаване правата на пострадалото лице Е.. З. и непроизнасяне от наблюдаващия прокурор по направени доказателствени искания в диспозитива на постановлението от 14.04.2014 год.

При доразследването част от указанията са изпълнени – описана е фактическата обстановка приета за доказана, добавени са  нови доказателства /разпит на Е.. З., копие от документи,свързани с имущественото състояние на пострадалите/,разследването е предявено на пострадалата Е. З..

Според наблюдаващия прокурор при разследването е установена следната фактическа обстановка:

               И.Д.З. и И.И.А. живеели на съпружески начала заедно с детето си В.А. /на една година и осем месеца към м.септември 2012 год./, в гр.Лондон-Кралство Великобритания. И.А. е работел в болница „Л. и Д.",гр.Л. като анестезиолог от 12.12.2011 год., а И.З. работела като счетоводител.

             На 23.08.2012 год. двамата пристигнали в България и отседнали при родителите на И.- Е. и Д.З., в с.Б., Обл.Стара Загора, където бил и техния син В.. В последствие И., И. и малкия В. отишли на почивка на Черноморието като посетили майката на И.А., живееща в гр.Бургас и баща му живеещ в гр.Ахтопол.

            На 08.09.2012 год. тримата отново се върнали при родителите на И. З. в с.Б., където останали до 11.09.2012 год.

            Отношенията между И.А. и родителите на И.З. били изострени, като сериозен конфликт е имало при престоя на Е. З. в дома на И. А. и И. З. в Лондон през 2011 год. При разследването е установено, че по време на престоя на И. и И. в с.Б. от 08.09. до 11.09.2012 год., къщата не е посещавана от външни за семейството лица.

            Сутринта на 11.09.2012 год. Е. и Д.З. пили кафе, приготвено с кафеварка, като И.З. пила от чашата на майка си. И. не пил от същото кафе, а си приготвил нес кафе т.к. пиел само такова. Същият ден И., И. и детето В. отпътували със собствения си автомобил за Великобритания.

           На 12.09.2012 год. Д.З. се е почувствал зле и поради влошеното му състояние бил приет в болница в гр.Ст.Загора, където и на 13.09.2012 год. починал. В хода на разследването, след извършена ексхумация на трупа на Д.З. и изготвяне на Съдебномедицинска експертиза за реутопсия на ексхумиран труп е установено, че причината за смъртта е остро отравяне с талий-наличие на талий в концентрации във вътрешните органи, многократно надвишаващи нетоксичните нива на присъствие. Експертизата е установила, че постъпването на талия в организма на З. е станало чрез прием през устата, при еднократно внасяне в организма. В хода на разследването е установено, че по същото време­ на 12.09.2012 год. и И.З. и Е. З., макар на различни места/едната в България другата на път за Великобритания/ са почувствали еднаква симптоматика-изтръпване на крайници, болки в мускулатурата и стомаха, а по късно и косопад. От изготвените по делото Съдебно медицински експертизи е видно, че както за И.З., така и за Е. З. е налице отравяне с талий, което е довело до разстройство на здравето, временно опасно за живота.

            По ДП е изготвена молба за правна помощ до Кралство Великобритания с конкретно поставени задачи за разпит на свидетели-И.З., И.А., Д.Г., както и от представител на болничното заведение в което е работил А., болница „Л. и Д.", г-ца Е.Л.Д... Същата е изпълнена и материалите от нея са приложени по ДП. Разпитани са още майката на И.А.-И.И. А.а, негов приятел М.К.Е. и е извършен повторен разпит на Е. З., като й е предявено разследването.

             Несъмнено е установено че смъртта на Д.З. и временното разстройство на здравето на И. и Е. З.и има за причина, приемане в организма на талий, който за Д. З. е бил в концентрация, която е причинила смъртта му. С оглед заключенията на СМЕ по делото, талият вероятно е бил приет от посочените по горе лица с храна или течност. И това е станало в рамките на един-два дни преди същите да потърсят лекарска помощ. Предвид влошените отношения, за които има данни по делото, между Е. и И. З. и от една страна и от друга И.А., свидетелките твърдят, че приемането на талий от тримата пострадали, има за причина именно действия на И.А., т.е. той ги е отровил с талий, като изразяват съмнения, че талият са го приели с кафе, от което само тримата пострадали са пили. Наред с горното в подкрепа на своето съмнение същите изтъкват обстоятелството, че А. е лекар, който практикува в Англия и вероятно има достъп до талий. Според прокурора, тези обстоятелства, оценени с оглед всички възможни доказателства,  които са събрани в делото, не позволяват на този етап да се направи категоричен извод, че е извършено престъпление по чл.116, ал.1, т.6 от НК, както и че негов извършител е именно И. А.. Такива преки доказателства, които позволяват да се направи несъмнен извод за механизма извършване на деянието, по делото липсват. Събраните доказателства, могат да бъдат оценяни единствено като улики/косвени обстоятелства, които по косвен начин позволяват да се направи предположение за извършено престъпление. Събраните по делото доказателства и установени обстоятелства не са достатъчни по смисъла на чл.219, ал.1 от НПК да се извърши привличане на определено лице, като обвиняем по делото.

            По нататък прокурорът излага съображения за липсата на преки доказателства, подкрепящи подозрението за авторството на деянието като се заключава, “че са изчерпани възможностите на този етап, предвидени в НПК да се съберат допълнително доказателства, за да се установи по категоричен начин, има ли извършено престъпление и от кого”.

Окръжния съд, в настоящия състав счита, че изводът  за изчерпване на всички възможности за събиране на доказателства свързани с предмета на доказване е необоснован. В тази връзка са основателни исканията за изискване справка от болницата в гр.Ш.-“К. Х.”/C. H./, където И.А. е работил от юни 2010 год. до края на август 2011 год. на каква длъжност, давал ли е денонощни дежурства, сам ли е бил по време на тези дежурства, имал ли е достъп до медикаменти и до аптеката на болницата в отсъствие на фармацевт и разполагала ли е болницата/респ.аптеката при болницата/ с талий, констатирани ли са липси от този елемент/ако в аптеката се съхранявал талий/ .

Наложително е да се изясни и какъв е режимът на търговия, придобиване, съхраняване и употреба на талий, вкл. и за медицински цели в Обединено кралство Великобритания и Република България.

Основателно е и искането да се изземе личния преносим компютър на И.А., който според твърденията на св.Е. З. се намира в жилището на майката на И. А.-И.А., и от който се снемат данни свързани с посещение на сайтове, съдържащи материали за талий и други тежки метали, които предхождат датата 11.09.2012 год.

 Попълването на делото с тези обстоятелства ще допринесе за изясняване на фактическата обстановка всестранно и пълно, а от друга страна ще улеснят прокурора при вземане на решение след завършване на разследването.

Останалите искания на пострадалата И.З., направени в жалбата съдът прие, че са неоснователни, тъй като касаят анализ на направен анализ на доказателствата от страна на прокурора, досежно наличие на основания за приложение на чл.219,ал.І от НПК, наличие на мотив за извършване на престъплението, както и комплектоване на делото с материали. Съдът няма право да указва на прокуратурата дали и срещу кого да се повдига обвинение. Единствената преценка, която може да направи съдът е да оцени доколко изводите на наблюдаващия прокурор са обосновани и подкрепени от събраните доказателства. В тази връзка съдът прие, че делото не е изяснено всестранно и пълно, което наложи даване на указания, свързани със събиране на доказателства, за да се обоснове законосъобразно прокурорския акт.

Наред с това е допуснато нарушение на процесуалните правила, свързано с не предявяване на материалите от разследването на пострадалата И.З., след като е проведено допълнително разследване. Това е сторено, но преди отмяната на постановлението за спиране на наказателното производство с определение  на ОС-Стара Загора от 22.05.2014 год. по НЧД №186/2014 год. по описа на съда. При допълнителното разследване е проведен разпит на Е. З. и са приложени документи, свързани с имуществото на Е. и И. З.и, които не са предявени на последната.

                                                                       

Гореизложената неизясненост на фактическата обстановка свързана с предмета на доказване и допуснатото процесуално нарушение, прави постановлението на  Окръжна прокуратура гр.Стара Загора незаконосъобразно и необосновано, като следва същото да се отмени и се изпълнят указанията в обстоятелствената част в настоящото определение и едва след това се прецени наличие на съставомерно деяние и достатъчно доказателства за виновно поведение на определено лице.

 

  Водим от това и на основание чл.244,ал.V  НПК, съдът  

 

 

                                                                                      О П Р Е Д Е Л И :

                                                                         

ОТМЕНЯ постановление на Окръжна прокуратура гр.Стара Загора от 14.10.2014 год. за спиране на  наказателното производство по досъдебно производство №1071/2012 год. по описа на ІІ РУП- гр.Стара Загора образувано и водено срещу неизвестен извършител за престъпление по чл.116,ал.І,т.6,вр. чл.115,вр. чл.18,ал.І от  НК.

ВРЪЩА  делото на Окръжна прокуратура гр.Стара Загора за  изпълнение указанията на съда.

Препис от определението да се изпрати на Е. И. З. и И.Д.З. ***, адв. Д.К.Д. адв.С.Р.Р. – бул.”Р.”,№*** и Окръжна прокуратура гр.Стара Загора.

 

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.

                                                                            

 

 

 

 

 

                                                                                                СЪДИЯ-ДОКЛАДЧИК:

                                                                                                         

                                                                                                                                      /Т. ТОНЕВ /