О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№ 754                                         17.11.2014г.                                 гр.СТАРА ЗАГОРА

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД                                  НАКАЗАТЕЛЕН СЪСТАВ

на седемнадесети ноември                                                                           година 2014

в разпоредително заседание в следния състав:

                                                         

                                                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: СПАСЕНА ДРАГОТИНОВА                                                        

 

като разгледа докладваното от съдията СП.ДРАГОТИНОВА

ЧНД № 465 по описа за 2014 година на Старозагорски окръжен съд и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е на основание чл.243, ал.3 от НПК.

 

Постъпила е въззивна частна жалба от С.П.М. с ЕГН  **********. Жалбата е бланкетна. От общото и съдържание може да се направи преценка, че същият желае да бъде извършена служебна проверка на  постановлението от 18.07.2014г. на Окръжна прокуратура – Стара Загора, с което  на основание чл.243, ал.1, т.2 от НПК е прекратено наказателното производство ДП № 2134 /2012г. по описа на РУП – Казанлък /пр. преписка № 4394 /2012г. по описа на ОП-Стара Загора/ образувано срещу В.И.К. с ЕГН **********, за престъпление по чл.252, ал.1 от НК, поради недоказаност. 

Видно от приложеното ДП № 2134 /2012г. по описа на РУ”Полиция”– гр.Казанлък същото е водено срещу лицето В.И.К. с ЕГН ********** затова, че в периода 2006 - 2013г. в гр.Казанлък, обл.Стара Загора без съответно разрешение извършвал по занятие банкови сделки, за които се изисква такова разрешение – предоставени на кредити с месечна лихва на лицата С.П.М., С.Г.К., И.Г.С. и П.З.Б. – престъпление по чл.252, ал.1 от НК. По делото няма привлечено обвиняемо лице. С постановление от 20.12.2012г. Зам.районен прокурор при Районна прокуратура – гр.Казанлък е изпратил преписката по компетентност на Окръжна прокуратура – гр.Стара Загора. Видно от това постановление, преписката е образувана по повод постъпила жалба от лицето С.П.М.. Видно от същото, копие от атакуваното с настоящата жалба постановление на Окръжна прокуратура – гр.Стара Загора не е изпратено на жалбоподателя С.П.М..

Жалбата е подадена до Апелативна прокуратура – гр.Пловдив, която е препратила същата на Окръжен съд  – гр.Стара Загора. В писмото се взема становище, че тъй като копие от атакуваното постановление не е изпратено на жалбоподателя, следва да се приеме, че жалбата е подадена в срок. Изразяват обаче становище, че с оглед наличието на спорна съдебна практика относно обстоятелството кой е „пострадал” по смисъла на чл.74 и чл.75 от НПК от престъплението по чл.252, ал.1 от НК, и произтичащата от това процесуална легитимация за обжалване, следва първо съдът да се произнесе относно допустимостта на жалбата. Едва след което и евентуалното и оставяне без разглеждане, за тях би възникнала компетентност да се произнесат по съществото на жалбата.

 Копие от частната жалба е изпратено на Окръжна прокуратура – гр.Стара Загора.

 

ЧАСТНАТА ЖАЛБА против атакуваното прокурорско постановление е ПРОЦЕСУАЛНО НЕДОПУСТИМА.

 

Съгласно чл.74 и чл.76 от НПК пострадалият, претърпял преки и непосредствени, имуществени или неимуществени вреди от престъпление, което се преследва по общия ред, има право да участва в съдебното производство като граждански ищец и частен обвинител.  Кръгът на лицата, които са надлежно легитимирани да подават жалба, е изчерпателно посочен в чл.243, ал.3 от НПК и това са: обвиняемият, пострадалият или неговите наследници, или ощетеното юридическо лице.

Всяко престъпление има конкретен обект, когото уврежда или застрашава. Според практиката на ВКС с престъплението по чл.252, ал.1 от НК се нарушава монопола на банките да предоставят кредити и пострадал от такова престъпление може да бъде само субект, който  има право да извършва “банкова дейност” и чийто монопол да предоставя кредити е бил нарушен. Вреди от това престъпление са доходите, които кредитната институция е пропуснала да реализира, поради това, че деецът я е конкурирал неправомерно, нарушавайки монопола и да отпуска банкови кредити. Поради което се приема, че обект на престъпленията по гл.VІ, раздел ІV, от особената част на НК /Престъпления против паричната и кредитната система/ са обществените отношения, свързани с паричната и кредитната система. Поради което и с оглед съдебната практика при обвиненията по чл.252, ал.1 от НК, пострадал се явява паричната и кредитна система на страната, а не отделното физическо лице. Приема се, че макар и да е засегната имуществената сфера на отделно физическо лице, поради това, че фактическия състав на увреждането не съвпада с конкретния ФС на престъплението, т.е. поради наличието на несъставомерни последици, физическото лице няма право да се конституира като граждански ищец и/или частен обвинител по делото, и не може да претендира вреди от престъпление по чл.252, ал.1 от НК, освен, ако не притежава лиценз за банкова дейност. Активно легитимиран да предяви иск  за вреди от престъпление по чл.252, ал.1 от НК може да бъде само БНБ, респ. кредитна институция, каквото качество жалбоподателят няма. С оглед на което той не би могло да се счита и за заинтересован от изхода на делото и да обжалва постановленията за прекратяване на наказателното производство. В тази насока е и непротиворечивата съдебна практика, напр.: Решение № 57 /98г. – 97 І н.о., Р. № 680 /2004г., І-во н.о.; Решение № 635 /03г., ІІІ-то н.о., както и цитираната в становището на АП практика на Пловдивския апелативен съд /Определение № 128 /05.06.2013г. по ВЧНД № 228 /2013г. и определение № 138 от 11.05.2012г. по ВЧНД № 206 /2012г./.

 Предвид което съдът намира, че частната жалба е процесуално недопустима, тъй като произтича от лице, което няма процесуална легитимация да обжалва прокурорския акт, поради това, че няма качеството на „пострадал” от конкретното престъпление- по чл.252 , ал.1 от НК. Поради което същата следва да бъде оставена без разглеждане, а производството по настоящото дело прекратено поради недопустимост на жалбата. Предвид което и на основание  чл.243, ал.4 от НПК, съдът 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ частната жалба на жалбоподателя С.П.М., с ЕГН **********,***, против постановлението от 18.07.2014г. на Окръжна прокуратура – Стара Загора, с което  на основание чл.243, ал.1, т.2 от НПК е прекратено наказателното производство по ДП № 2134 /2012г. по описа на РУП – Казанлък /пр. преписка № 4394 /2012г. по описа на ОП-Стара Загора/. 

 

ПРЕКРАТЯВА производството по настоящото ЧНД № 465 /2014г. поради недопустимост на жалбата.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване и протест  в 7-дневен срок от съобщаването му пред ПАС.

 

 

                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: