П Р  О  Т  О  К  О  Л  № 44

 

Година 2015                                                                                              град Стара Загора

Окръжен съд                                                                                          Наказателен състав

На 23 януари                                                                                                         Година 2015

В публично заседание в следния състав:

 

                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: ИВА СТЕФАНОВА

                СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: И.П.

 З.М.

 

СЕКРЕТАР: Р.Р.

ПРОКУРОР: ПЕТЪР ВАСИЛЕВ

Сложи за разглеждане докладваното от  съдия С Т Е Ф А Н О В А

ч.н.д. номер 545 по описа за 2014 година

На именното повикване в 10.00 часа се явиха:

 

         ПРОБАЦИОНЕН СЪВЕТ при съдебен район гр.Казанлък – председателя М.К. – лично.

 

            ОСЪДЕНО ЛИЦЕ Д.К.М. – нередовно призована, не се явява.

            ………………………………………………..

След проведено тайно съвещание, съдът взе становище, че направеното предложение от Председателя на Пробационен съвет при съдебен район-Казанлък за замяна на наказанието “пробация”, наложено на Д.К.М., с наказание “лишаване от свобода” за остатъка от наложената пробация е основателно и следва да бъде уважено.

С Определение от 08.08.2014 г. по н.о.х.д. №555/2014 г. на Районен съд – Казанлък на осъденото лице М. е наложено наказание „Пробация" на основание чл.194, ал.1 от НК, с пробационни мерки:

-  „Задължителна регистрация по настоящ адрес" за срок от шест месеца, два пъти седмично регистрация;

- „Задължителни периодични срещи с пробационен служител" за срок от шест месеца;

 - „Безвъзмезден труд в полза на обществото" - 100 часа за една календарна година.

Изпълнението на постановените пробационни мерки по чл.42а, ал. 2, т. 1, т. 2 и т.6 от НК  е приведено в изпълнение на 20.08.2014г., като същите се осъществяват в ОС"ИН" - Ст.Загора, сектор „Пробация" - звено Казанлък, по настоящия адрес ***.

Мярката „Безвъзмезден труд в полза на обществото" се изпълнява на обект Община-Казанлък.

Осъдената Д.К.М. е родена на *** ***, българка, българска гражданка, неграмотна, безработна, неомъжена, с постоянен и настоящ адрес:***, ЕГН **********.

Осъдената М. e допуснала нарушения на наложената й пробационна мярка „Задължителна регистрация по настоящ адрес" , както следва:

- за периода 15.09.2014г. до 21.09.2014 г.  не е положила втори седмичен подпис на 17.09.14г. / КП №5249/ 23.09.2014г., ДЗ №505/ 23.09.14г., обяснение от лицето, направен компромис и не е наказана/

-  за периода 29.09.2014г. до 05.10.2014г. не е положила   седмични подписи / КП №5535/ 06.10.2014г., ДЗ №549/08.10.2014г., обяснение от лицето, заповед за наказание по чл.227,ал.1,т. 1 от ЗИНЗС №3- 076/10.10.2014г.

-  за периода 10.11.2014г. до 16.11.2014 г.   не е положила   седмични подписи  / КП №6429/17.11.2014г.,  ДЗ  №625/18.11.2014г.,   обяснение  от  лицето,  направен     втори компромис и не е наказана/

- за периода 17.11.2014г. до 23.11.2014 г.  не е положила  втори седмичен подпис на 17.11.2014г. / КП №6582/24.11.2014г., ДЗ №640 /28.11.2014г., обяснение от лицето, заповед за наказание по чл.227, ал.1, т. 2 от ЗИНЗС №3- 087 / 01.1 2 .2014г./

     - за периода 24.11.2014г. до 30.11.2014 г. не е положила  първи седмичен подпис на 24.11.2014г. /КП№6697/01.12.2014г.,ДЗ№648/02.12.2014г.

-  за периода 01.12.2014г. до 07.12.2014 г.  не е положила   седмични подписи       /КП №6829/08.12.2014г./

Във връзка с допуснатитe нарушения на наложената й пробационна мярка по чл. 42а, ал. 2, т. 1 от НК, на осъдената М. са й наложени следните дисциплинарни наказания: „Забележка” и „Писмено предупреждение за предложение за замяна на пробация с лишаване от свобода”.

Въпреки наложените наказания, осъдената не коригира поведението си и продължи да се отклонява от задълженията си.

Неизпълнение има и на пробационната мярка „Задължителни периодични срещи с пробационен служител" - не се е явила на среща на: 02.12.2014 г. /Констативен протокол №6851/10.12.2014г./.

По отношение изпълнението на пробационната мярка „Безвъзмезден труд в полза на обществото" - 100 часа за една година, осъдената е изпълнила 48 часа за месеци Септември и Октомври, на обект Община - Казанлък.

Осъдената М. е с висок риск от рецидив и сериозни вреди. Не е мотивирана за положителна промяна на поведението. Не приема вината си и не осъзнава мотивите за извършеното правонарушение. Счита, че наложеното наказание и самият съдебен процес са несправедливи. Не осъзнава вредата, която нанася с безразсъдното си и рисково поведение. Има ясно изразени криминални нагласи и отрицателно отношение към пробационния надзор. Осъденото лице няма нагласата да преосмисли поведението си и да промени начина си на живот. С поведението си доказва, че не е мотивирана да спре извършването на правонарушения. Не се чувства уверена в себе си, няма адекватна самооценка. Има понякога предизвикателно и псевдоуважително отношение към служителите, институцията и надзора.

От 26.11.2014г., М. преустановява изпълнението на пробационните мерки, като няма данни за местонахождението и.

Предвид гореизложеното, на редовно заседание на Пробационния съвет към съдебен район - гр. Казанлък, от 11.12.2014г., е разгледано и прието внесеното предложение за замяна на неизтьрпяната част от наказанието пробация по Определение от 08.08.2014г., НОХД № 555/2014г. на Районен съд - Казанлък, спрямо Д.К.М. с лишаване от свобода.

 

Към  11.12.2014г. /датата на приемането на предложението от ПС – Казанлък/ изтърпяно наказание от М. е както следва:

-по чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 НК - 3 месеца и 21 дни;

-по чл.42а, ал.2, т.6 – 48 часа.

Остатъкът от наказанието „пробация” на осъдената М. към 11.12.2014г. е, както следва:

-по чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 НК - 2 месеца и 9 дни;

-по чл.42а, ал.2, т.6 – 52 часа.

След тази дата и до този момент осъдената М. не е подновявала изпълнението на наказанието си и в момента е в неизвестност, което наложи разглеждането на настоящото производство в отсъствието й.

Гореизложената фактическа обстановка се подкрепя от всички приложени към предложението на председателя на Пробационния съвет доказателства.

С оглед на направените констатации, че осъдената Д.К.М. без основателна причина не изпълнява наложените й пробационни мерки, съдът счита, че са налице основанията на чл.43а, т.2 от НК да замени остатъка от наложеното на М. наказание пробация с “лишаване от свобода”.

Остатъкът от “пробационните мерки” е, както следва:

-“задължителна регистрация по настоящ адрес” – 2 месеца и 9 дни;

-“задължителни периодични срещи с пробационен служител” - 2 месеца и 9 дни;

-„безвъзмезден труд в полза на обществото” - 52 часа.

С оглед изискванията на чл.25, ал.3 и чл. 43а, т.2 от НК, наложеното на Д.К.М. наказание “пробация” следва да бъде заменено в размера на неизтърпяната му част от 2 месеца и 9 дни с наказание „лишаване от свобода”, като това наказание следва да се изтърпи ефективно, при първоначален “строг” режим в затворническо заведение от „закрит” тип, на основание чл.60, ал.1 и чл.61, т.2 от ЗИНЗС /тъй като не е първото наказание лишаване от свобода, на което М. е осъждана/.

Съгласно разпоредбата на чл.25, ал.3 от НК, пробацията от 2 месеца и 9 дни следва да бъде заменена с наказание „лишаване от свобода” в размер на 1 месец и 4 дни.                                   

На основание чл.451, ал.2 от НПК във вр. с чл.43а, т.2 от НК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ЗАМЕНЯ наложеното с Определение от 08.08.2014 г., по н.о.х.д. № 555/2014 г. на Районен съд – Казанлък на осъдената Д.К.М. - родена на *** ***, българка, българска гражданка, неграмотна, безработна, неомъжена, с постоянен и настоящ адрес:***, ЕГН **********, наказание „пробация” за остатъка от пробационните мерки – два месеца и девет дни за „Задължителна регистрация по настоящ адрес" и „Задължителни периодични срещи с пробационен служител", с наказание “лишаване от свобода” за срок от един месец и четири дни.

 

На основание чл.60, ал.1 и чл.61, т.2 от ЗИНЗС ОПРЕДЕЛЯ така наложеното наказание “лишаване от свобода” да бъде изтърпяно от осъдената Д.К.М. при първоначален “строг” режим в затворническо заведение от закрит тип.

 

Определението подлежи на въззивно обжалване и протестиране в 7-дневен срок от днес пред Пловдивския апелативен съд.

               

                Препис от определението, след влизането му в сила, да се изпрати на Бюро „Съдимост” при РС гр.Стара Загора, Пробационен съвет при съдебен район гр. Казанлък - за сведение и на Окръжна прокуратура гр.Ст.Загора  - за сведение и изпълнение.

 

 

         Протоколът се изготви в с.з., което приключи в 10.30 часа.

 

 

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                                                1.

 

                                       СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:

 

                                                                                2.

 

 

                              СЕКРЕТАР: