О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

Номер 74                                   03.02.2015 г.                          град Стара Загора

 

Окръжен съд                                                                         Наказателен състав

На 03.02.                                                                                           Година 2015

В закрито заседание в следния състав:

 

                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ИВА  СТЕФАНОВА

Секретар …. ……                   

Прокурор ……….

като разгледа докладваното от  съдия ИВА СТЕФАНОВА

НЧ дело номер 549 по описа за 2014 година,

и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.244, ал.5 от НПК.

С постановление за спиране на наказателно производство № 2970/2014 г. от 26.11.2014 г. Окръжна прокуратура – Стара Загора е спряла наказателното производство по д.п. № ЗМ 1175/2014 г. по описа на РУП – Казанлък на основание чл.244, ал.1, т.2 от НПК – тъй като извършителят на престъплението не е разкрит.

Недоволен от това постановление е останал ****, който го е обжалвал в законния срок в качеството си на председател на СНЦ „****”, гр. Павел баня. Според жалбоподателя постановлението е неправилно, тъй като не са изяснени всички обстоятелства по случая и обективната истина е останала неразкрита. Моли съда да отмени обжалваното постановление за спиране на наказателно производство № 2970/2014 г. от 26.11.2014 г. на Окръжна прокуратура – Стара Загора, като върне делото на Окръжна прокуратура – Стара Загора за продължаване на следствените действия на досъдебната фаза. Подробни съображения в този смисъл развива в жалбата си.

Окръжният съд, след като се запозна с направените в жалбата оплаквания, събраните доказателства по д.п. № ЗМ 1175/2014 г. по описа на РУП – Казанлък, с постановление за спиране на наказателно производство № 2970/2014 г. от 26.11.2014 г. на Окръжна прокуратура – Стара Загора, с изразеното становище на жалбоподателя и провери изцяло правилността на обжалваното постановление, намери за установено следното:

Жалбата на ****, в качеството му на председател на СНЦ „****”, гр. Павел баня, е основателна.

Д.п. № ЗМ 1175/2014 г. по описа на РУП – Казанлък е образувано срещу неизвестен извършител за това, че на 25.06.2014 г., като използвал данни от платежен инструмент – кредитна карта, издадена от „ЦКБ” АД – Клон Казанлък, без съгласието на титуляра – ****, е изтеглил сума в размер на 790 лв., като деянието не съставлява по-тежко престъпление.

                                                 - 2 -

В хода на досъдебното производство няма привлечен обвиняем.

Досъдебното производство е приключило с мнение за спиране на наказателното производство на основание чл.244, ал.1, т.2 от НПК – тъй като извършителят на престъплението не е разкрит.

С постановление за спиране на наказателно производство № 2970/2014 г. от 26.11.2014 г.Окръжна прокуратура – Стара Загора е спряла наказателното производство по д.п. № ЗМ 1175/2014 г. по описа на РУП – Казанлък на основание чл.244, ал.1, т.2 от НПК – тъй като извършителят на престъплението не е разкрит.

Съдът не споделя становището на прокурора, изложен в обжалваното постановление  № 2970/2014 г. от 26.11.2014 г.

Действително, от проведените оперативно-издирвателни мероприятия и следствени действия извършителят на престъплението не е разкрит, но съдът счита, че има възможност разследването по делото да продължи, тъй като не са изяснени всички обстоятелства относно станалото на 25.06.2014 г., предмет на д.п. № ЗМ 1175/2014 г. по описа на РУП – Казанлък.

В постановление за спиране на наказателно производство № 2970/2014 г. от 26.11.2014 г. Окръжна прокуратура – Стара Загора не изложила фактическата обстановка, която приема за установена след проведеното разследване, нито е обсъдила събраните по делото доказателства.

В хода на досъдебната фаза е разпитан свидетелят ****/председател на СНЦ „****”, гр. Павел баня/, приложени са писмени доказателства /извлечение от процесната сметка на СНЦ „****”, гр. Павел баня, писма от „ЦКБ” АД – София, договори и др./.

Въпреки това, съдът счита, че не са изчерпани всички процесуално-следствени действия за изясняването на случая.

Досъдебното производство е образувано по повод жалба вх.№ 2205/14 от 30.06.2014 г., подадена от ****, в качеството му на председател на СНЦ „****”, гр. Павел баня.

С постановлението за образуване на досъдебно производство № 2970/2014 г. от 23.09.2014 г. /л.1 – л.2 от д.п. № ЗМ 1175/2014 г. по описа на РУП – Казанлък/ Окръжна прокуратура – Стара Загора е възложила на разследващия полицай задачи, свързани с разследването. Сред тях са и задачите да бъде проведен разпит на служителката от „ЦКБ” АД, която се е обадила на жалбоподателя Н. за потвърждение на транзакциите, както и да бъдат изискани и приложени копия от всички банкови документи, които се отнасят до инкриминираните транзакции.

Видно от материалите по д.п. № ЗМ 1175/2014 г. по описа на РУП – Казанлък, от „ЦКБ” АД – София не е изискана информация за посочените по-горе обстоятелства.

Старозагорски окръжен съд                        - 3 -                             н.ч.д. № 549/2014 г.

 

Действително, разследващите органи са изпратили писмо № УРИ:284р-7278/23.10.2014 г. до Дирекция „МОС” – МВР – София /л.34 от д.п. № ЗМ 1175/2014 г. по описа на РУП – Казанлък/ с молба да бъде установен администратора на сайта, от който е направена поръчката за покупките по Интернет, предмет на наказателното производство, както и да бъде посочено на кой адрес и на кое лице е била доставена пратката, но до постановяване на обжалваното постановление не е постъпила исканата информация.

Предвид изложеното за проведените следствени действия, съдът счита, че разследването по делото следва да продължи за изясняване на важни обстоятелства от фактическата обстановка.

А именно, коя служителка от Картовия център на „ЦКБ” АД се е обадила на жалбоподателя Н. за потвърждение на транзакциите; въз основа на какви задължения на банката към *** /като клиент/ е сторила това и защо го е направила един ден след извършване на транзакциите; защо, след като транзакциите не са били одобрени от титуляра на сметката, същите са били осчетоводени, и има ли връзка между двете действия. 

Съдът споделя изложеното в жалбата на Н.Н., че посочените по-горе въпроси не са изяснени.

Не е изискан и звукозапис, ако има такъв, на разговора между жалбоподателя Н. и неустановената служителка от „ЦКБ” АД, проведен на 26.06.2014 г.

Поради това съдът счита, че следва да се провери какъв е резултатът от изпратеното до Дирекция „МОС” – МВР – София писмо № УРИ:284р-7278/23.10.2014 г. – има ли налични данни по така поставените въпроси.

Следва да се изиска от „ЦКБ” АД – София информация коя служителка от Картовия център на „ЦКБ” АД се е обадила на жалбоподателя *** за потвърждение на транзакциите; въз основа на какви задължения на банката към Н. /като клиент/ е сторила това и защо го е направила един ден след извършване на транзакциите; защо, след като транзакциите не са били одобрени от титуляра на сметката, същите са били осчетоводени, и има ли връзка между двете действия.

Следва да се изискат и копия от всички банкови документи, които се отнасят до инкриминираните транзакции, както и звукозапис, ако има такъв, на разговора между жалбоподателя Н. и служителката от „ЦКБ” АД, проведен на 26.06.2014 г.

При необходимост от установяване на номера, от който е постъпило горното обаждане, разследващите органи имат възможност да изискат справка за проведените разговори от мобилния оператор, обслужващ ползвания от жалбоподателя Н. мобилен номер 0898 509 901.

Тъй като горните данни и обстоятелства са от важно значение за изясняване на фактическата обстановка, разследването по делото следва да продължи, в изпълнение на задължението на съда, прокурора и разследващите

                                                                   - 4 -

органи по чл.13, ал.1 от НПК, в пределите на своята компетентност, да вземат всички мерки за разкриване на обективната истина.

Предвид гореизложеното, съдът счита, че са налице основания за отмяна на обжалваното постановление за спиране на наказателно производство № 2970/2014 г. от 26.11.2014 г. на Окръжна прокуратура – Стара Загора.

Делото следва да бъде върнато на прокурора със задължителни указания относно прилагането на закона, а именно – продължаване на наказателното производство за изясняване на фактическата обстановка и разкриване на обективната истина по делото по реда и със средствата, предвидени в НПК, както беше изложено по-горе.

Воден от горните мотиви и на основание 244, ал.5 от НПК, съдът

 

О     П     Р     Е     Д     Е     Л     И  :

 

ОТМЕНЯ постановление за спиране на наказателно производство № 2970/2014 г. от 26.11.2014 г. на Окръжна прокуратура – Стара Загора, с което е спряно наказателното производство по д.п. № ЗМ 1175/2014 г. по описа на РУП – Казанлък.

ВРЪЩА д.п. № ЗМ 1175/2014 г. по описа на РУП – Казанлък на Окръжна прокуратура – Стара Загора за продължаване на наказателното производство и разкриване на обективната истина по делото.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на въззивно обжалване и протестиране.

                                                                               

 

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: