Мотиви към Присъда №64/11.12.2014г., постановена по НОХД №218/2014г. по описа на Старозагорски окръжен съд

 

 

    Против подсъдимата Д.Д.Й. ЕГН ********** е повдигнато обвинение за това, че през периода 01.08.2012г. -14.11.2012г. в гр.Стара Загора, в условията на продължавано престъпление, като управител на „*** - РС” ЕООД  гр.Стара Загора с ЕИК по
БУЛСТАТ 200678832, избегнала установяването и плащането на данъчни задължения на „*** - РС” ЕООД по ЗДДС в особено големи размери, като съставила и използвала документи с невярно съдържание - месечни справки декларации /СД/ по ЗДДС на „*** - РС” ЕООД и съответните дневници за покупки при водене на счетоводство и при представяне на информация пред органите по приходите - ТД на НАП гр.Ст.Загора и приспаднала неследващ се данъчен кредит, както следва:

 

1. На 14.09.2012г. използвала СД №24001384430/14.09.2012г. и съответния дневник за покупки за данъчен период месец август 2012г. с включени фактури за покупки от доставчици, както следва: 

Том

Стр.

Дан.период

Фирма  от  която е

получена доставката

 

Документ - фактура

 

предмет

на сделката

Данъчна

ДДС

Обща

мес

год

ден

мес

год

основа

 

сума

19-24

08

2012

СНЦ ***

0000000029

06

08

2012

реклама

20 000.00

4 000.00

24 000.00

19-24

08

2012

СНЦ ***

0000000033

21

08

2012

реклама

20 000.00

4 000.00

24 000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 000.00

8 000.00

48 000.00

19-24

08

2012

ЗП М.В.Н.

100

31

08

2012

пшеница

85 400.00

17 080.00

102 480.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

125 400.00

25 080.00

150 480.00

 

и приспаднала неследващ се  данъчен кредит  в размер на  25 080.00 лв.

2. На 15.10.2012г. използвала СД №24001392876/15.10.2012г. и съответния дневник за покупки за данъчен период месец септември 2012г. с включени фактури за покупки от доставчици, както следва:  

Том

Дан.период

Фирма  от 

която

е получена доставката

Документ - фактура

 

предмет

на сделката

Данъчна

основа

ДДС

Обща

Стр.

мес

год

Ден

мес

год

 

сума

19-18

09

2012

***

0000000064

01

09

2012

стоки

121 106.00

24 221.20

145 327.20

и приспаднала неследващ се  данъчен кредит  в размер на 24 221.20.00лв.

3. На 14.11.2012г. използвала  СД №24001401200/14.11.2012г. и съответния дневник за покупки за данъчен период  месец октомври 2012г. с включени фактури за покупки от доставчици, както следва: 

Том

Данъчен период

Фирма  от  която е

получена доставката

 

Документ - фактура

 

предмет

Данъчна

ДДС

Обща

Стр.

мес

год

ден

мес

год

на сделката

основа

 

сума

19-12

10

2012

Н. и Я. ЕООД

0000000687

01

10

2012

стоки

142 450.00

28 490.00

170 940.00

 

и приспаднала неследващ се  данъчен кредит  в размер на 28 490.00лв., като данъчните задължения на „*** - РС” ЕООД по ЗДДС са в особено големи размери – общо 77 791.20 лв.

 

         С протоколно определение от 11.12.2014г. след предварителното изслушване на подсъдимата е постановено съдебното производство да се проведе по реда на Глава Двадесет и седма НПК при условията на чл.371 т.2 НПК.

 

         Представителят на Окръжна прокуратура Стара Загора поддържа фактическата обстановка, изложена в обвинителния акт. Счита, че на подсъдимата следва да се наложи наказание при значителен превес на смекчаващите отговорността обстоятелства към минимума, предвиден от закона, чието изпълнение да се отложи за съответен изпитателен срок. Пледира да не се постановява кумулативно предвиденото наказание конфискация, тъй като Й. не притежава движимо и недвижимо имущество.

 

         Защитникът на подсъдимата – адв. М.З. намира, че изложените от обвинението факти се доказват от събрания по ДП доказателствен материал. Моли на подсъдимата да се наложи наказание към предвидения от закона минимум с отлагане на изпълнението му за подходящ изпитателен срок, като й се даде възможност да работи и да отглежда непълнолетното си дете.

 

         В дадената й дума за лична  защита подсъдимата Д.Д.Й. поддържа изложеното от защитника си.

 

         В дадената й последна дума подсъдимата Д.Д.Й. моли за снизхождение.

 

         Съдът, като обсъди събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност във връзка с доводите и становищата на страните, намери за установено следното:

 

Дружеството  “*** –РС“ ЕООД с ЕИК ***  е  вписано в Търговския регистър на 10.04.20009 г.  със седалище и адрес на управление гр.Стара Загора ул.“***“ № ****. Едноличен собственик на капитала и управител  първоначално е ***й С.Ж.. С Акт за регистрация по ЗДДС № 240421000017740 / 17.09.2010г. дружеството  е  регистрирано по ЗДДС.

         С Пълномощно от 01.06.2011г.  от ***й С.Ж. в качеството му на управител  и едноличен собственик на капитала на „*** РС“ ЕООД с нотариална заверка на подписа  от нотариус Д.Н. / рег. № 181 на Нотариална камара/,  подсъдимата Д.Д.Й. е  упълномощена с права, които да осъществява от името на „*** – РС“  ЕООД , а именно: да  попълва и подава  данъчни декларации, както и други документи  с оглед развиваната  от дружеството търговска дейност, да заплаща дължимите данъци, осигуровки, такси и др. държавни вземания, свързани с търговската дейност на дружеството, като се подписва от името на Ж., където е необходимо; да извършва от името на Ж. търговска дейност при условия, каквито намери за добре и във връзка с предмета на дейност на дружеството, да подписва  при условия и по цени, каквито намери за добре  договорености с трети ФЛ и ЮЛ и търговци, да извършва разплащания; да получава, съхранява и подава от името на дружеството  всякакви официални  и частни   документи пред  данъчните органи  и служители и трети лица, институции, учреждения във връзка с извършваната от дружеството търговска дейност, да издава касови бележки, фактури по повод извършваната дейност, да представлява дружеството пред държавно-административните органи  в България по повод уреждането на формалности, лицензи във  връзка с развиваната  от дружеството търговска дейност, да извършва всякакви действия  и сделки на управление на дружеството, които защитават интересите на същото дружество.

     На 23.05.2012г.  ***й Ж. прехвърлил дружествения си дял от „*** -РС „ЕООД  на  Й., като тя станала единствен и едноличен собственик  на капитала и управител на дружеството. Съответно бил променен и адресът на управление на  „*** –РС„ ЕООД гр.Стара Загора кв.“**** ” бл.****.   

     “*** – РС” ЕООД е дерегистрирано  по ЗДДС на 19.02.2013г.

     Дружеството разполагало с  кадрова обезпеченост / справка за уведомления по чл. 62 от КТ/  - назначени били двама души – изпълнител и „Мениджър логистика“.  Дружеството се занимавало с търговия със зърно, като е регистрирано като търговец на зърно  по чл. 24 ал.1 от Закона за съхранение и търговия със зърно  със Заповед № 401 / 28.12.2011 г., вписано в Регистъра на търговците на зърно  с № 195008737. За дейността по набиране на достатъчно количество зърно подсъдимата била подпомагана от свои познати – св. С.Г. , св.Д.Д., св.П.Б., св. Н.Н. и други. Тези свидетели намирали определено количество зърно- пшеница, ечемик, слънчоглед от различни земеделски производители. Й. заплащала на земеделските производители за реколта 2012г. в брой, като голяма част от тях не били регистрирани по ЗДДС. В същото време договаряла продажби с големи производители от хранителната промишленост, които били регистрирани по ЗДДС и желаели сделките да се извършват съобразени със ЗДДС. За това и като управител на дружеството „***-РС“ ЕООД Д.Й. не можела да ползва данъчен кредит  по извършените покупки, а следвало да заплаща ДДС върху цялата крайна стойност по извършените продажби. За да намали дължимия от „*** -РС“ ЕООД ДДС по извършените  от дружеството продажби, с издадени данъчни фактури  за реализираната продукция, която пък била закупувана от лица нерегистрирани по ЗДДС, подсъдимата решила да ползва в счетоводните документи на дружеството фактури, издадени от регистрирани по ЗДДС дружества, без да е сключвала реални сделки с тези дружества, т.е. да ползва счетоводни документи с невярно съдържание в счетоводството си. Описвайки тези фиктивни покупки в справки-декларации в съответната графа  за покупки за текущия месец, с цел ползване на данъчно предимство, Й. ползвала пред данъчните власти и документи с невярно съдържание. От друга страна, посочвайки в дневници за покупки и Справки декларации за съответния период, на неосъществените сделки като осъществени, Й. използвала и тези счетоводни документи с невярно съдържание пред данъчните власти. Така с цел да избягване на установяване и плащане  на данъчни задължения в  особено големи размери подсъдимата използвала три вида счетоводни документи с невярно съдържание - фактури, справки –декларации и дневници за покупки към тях.

     В периода месец август – месец ноември 2012г. от „*** -РС“ ЕООД към ТД на НАП град Стара Загора по електронен път с електронен подпис  били подадени справки –декларации № 24001384430/14.09.2012г., №24001392876/15.10.2012г., №24001401200/14.11.2012г. със съответните дневници за покупки,      в които били описани фиктивни покупки извършени от „***-РС“ ЕООД  със следните дружества: СНЦ „***“ - Стара Загора, ЗП М.В.Н. , „*** „ ЕООД, “Н. и Я.“ЕООД  .

       Документите на „*** –РС“ ЕООД за включване в справки декларации по ЗДДС и в съответните дневници подсъдимата носела лично на св.  Д. Й. - счетоводителя, който обслужвал дружеството към периода м. август 2012 г. – месец ноември 2012 г. Това ставало непосредствено преди да изтече срока за подаване на справки декларации по закон - някъде около 14 –то число на следващия покупките месец. Фактури по телефона обв. Й. по принцип не диктувала с изключение на фактура от „Н. и Я.” ЕООД, която била включена  в дневника за покупки за месец октомври. 

       В дневник за покупки за месец август 2012 г. Й. включила два броя фактури  с № 0000000029/06.08.2012г. и № 0000000033/21.08.2012г.,  издадени от  СНЦ “****“  с предмет на доставката „Реклама по договор № 26/06.08.2012г.  с обща стойност 40 000 лева, ДДС 8 000 лева и обща сума 48 000 лева. Приложени били и оригинални фактури, от които било видно, че плащането трябвало да се извърши по банков път, но в банковите документи не се  установило плащане. Св.Д.Д.  - председател на СНЦ “****“ впоследствие разбрал, че  Сдружението било дерегистрирано по ЗДДС, като освен това категорично заявява,че плащане и сделка по тези фактури не е имало.

     В дневник за покупки за м.август 2012г. от подсъдимата била включена и фактура от ЗП “М.В.Н.“  с № 0000000100/31.08.2012 г. с предмет на доставката „пшеница“  на стойност 85 400,00 лева, ДДС 17 080,00 лева и обща сума 102 480 лева. М.В.Н. бил регистриран  като земеделски производител  с ЕИК № **********. ЗП „М.В.Н.“ не бил регистриран по ЗДДС и не е имал право да издава данъчни фактури. В приложената фактура бил посочен доставчик ЗП М.В.Н. с ЕИК № 102091551, който номер обаче  отговарял на ЕТ “***“. В документацията на ЕТ „****” била отразена фактура №0000000100, като същата  била издадена на 16.10.2012г. на „Топаз Мел“ ООД гр.София. Св.М.Н. не  е имал търговски взаимоотношения с „*** -РС“ ЕООД гр.Стара Загора, като не е упълномощавал и трети лица да извършват действия с управление или разпореждане с ЕТ “М.-М.Н.“. Освен в дневниците за покупки за месец август на „*** –РС“ ЕООД  описаните по-горе фактури били включени от подсъдимата Д.Й. и в СД №  24001384430/14.09.2012г., подадена към ТД на НАП по електронен път с електронен подпис на същата.

       За данъчен период месец септември 2012г. Й. включила в дневник покупки на „*** - РС“ ЕООД  фактура № 0000000064/01.09.2012г.  доставка от „***“ ЕООД  с предмет стоки с облагаема основа 121 106,00 лева, ДДС 24 221,20 лева и обща сума 145 327,20 лева. Фактурата, както и придружителни документи към нея, не се съдържат по досъдебното производство. Фактурата не е включена в дневник продажби на „***“ ЕООД . Св. П.Г.В.  - пълномощник на „***” ЕООД , като е подписвала приемно-предавателни протоколи, декларации за произход на стоките, товарителници, издавала фактури  от името на дружеството, обслужвала банковите сметки на „Първа инвестиционна банка „АД и „Прокредитбанк“ . На 25.10.2012г. В. изготвила фактура № 779 от „***“ ЕООД  на „*** – РС“ ЕООД, но сделка не се е осъществила .

        Фактура 0000000064/01.09.2012г.  била описана и в Справка декларация на „*** - РС“ ЕООД  №24001392876/15.10.2012г., подадена по електронен път с електронен подпис.

       За месец октомври подсъдимата в дневник за покупки, касаещ същия месец, включила фактура № 0000000687/01.10.1012г. от „Н. и Я.“ ЕООД с  предмет на доставката „стоки“ с ДО 142 450,00 лева, ДДС 28 490,00 лева  и обща сума 170 940,00 лева. В дневник за продажби на „Н. и Я.“ ЕООД  фактурата не е отразена. Собственикът и управител на дружеството - св. А.Б. установява, че не  е имал търговски взаимоотношения с „*** –РС“ ЕООД и не е чувал за това дружество. В Справка декларация на „***–РС” ЕООД  №24001401200/14.11.2012г., подадена по електронен път с електронен подпис1 била включена и фактура № 0000000687/01.10.1012г.

 

    По описаните по-горе фактури не са извършвани сделки и същите представляват счетоводни документи  с невярно съдържание. Включвайки ги в дневниците за покупки  и отразявайки фиктивните  обороти по тях  в съответните справки –декларации, представени пред ТД на НАП, Й. ползвала  и тези  документи с невярно съдържание, които не отразявали действителната дейност на дружеството „*** –РС“ ЕООД.  Това подсъдимата правила  с цел избягване установяването и плащането  на данъчни задължения  – намаляване на дължимия от „***-РС“ ЕООД ДДС по извършени продажби. Така общо укритите  данъчни задължения за описания период възлизат на  77  791.20 лева. 

        

   Гореизложената фактическа обстановка се установява по категоричен начин от  показанията на разпитаните свидетели М.Г.С., В.Ц.Ц., М.В.Н., А.Н.Б., Д.Я.Д., Д. А. Й., И.К.М., П.Г.В., С.Г. Г., В.П.В., К.Д.Р., Н.Я.Н., П.Д.Б., Н.К.Х., Й.А.Д., К.С.В., Ж.Н.Г., Г.Г.Г., С.***ев С., както и  от заключението на съдебно-счетоводната експертиза, а така също и от протоколите за претърсване и изземване и счетоводните документи предоставени от ТД на НАП гр. Стара Загора. От заключението на изготвената по ДП съдебно-икономическа експертиза е видно, че счетоводната отчетност на „***- РС“ ЕООД  е водена редовно и при отразяване на счетоводните операции, свързани с начисляване и приключване на данък добавена стойност, както и начисляването на работните заплати  и осигуровки на работещите по трудово правоотношение. При проверката на счетоводните регистри,  отразяващи банковите операции, със съпоставяне с банковите извлечения са  установени непълни хронологични  записвания. Констатирано е също, че има приложени само касови документи, за които не може да се установи  дали са отразени в счетоводството, поради непредставен  хронологичен опис на синтетичната сметка „Каса в левове“. Така, събраният по ДП доказателствен материал изцяло подкрепя изразеното от подсъдимата Д.Й. признание на изложените в обстоятелствената част на обвинителния акт факти.

 

ПРАВНА КВАЛИФИКАЦИЯ НА ДЕЯНИЕТО

 

             По описания начин с деянието си  подсъдимата   Д.Д.Й. е осъществила от обективна и субективна страна състава на  чл. 255 ал.3 във вр. с чл.255 ал.1 т.6 и т.7  във вр. чл.26 ал.1 от НК - през  периода  01.08.2012г. – 14.11.2012г. в гр. Стара Загора, в условията на продължавано престъпление, като управител на „*** - РС” ЕООД,  гр. Стара Загора с ЕИК по БУЛСТАТ  200678832 избегнала установяването и плащането на данъчни задължения на „*** - РС” ЕООД по ЗДДС в особено големи размери, като съставила и използвала   документи с невярно съдържание - месечни справки декларации по ЗДДС на „*** - РС” ЕООД и  съответните дневници за покупки  при  водене на счетоводство и при представяне  на информация пред органите по приходите - ТД на НАП гр.Ст.Загора и приспаднала неследващ се данъчен кредит общо в размер на 77  791.20 лв. Данъчните задължения са в особено големи размери по смисъла на чл. 93 т.14 от НК, защото надхвърлят сумата от 12 000 лева. Деянието е извършено в условията на  продължавано престъпление, тъй като подсъдимата  е извършила три деяния, които осъществяват  поотделно един състав на едно и също  престъпление, извършени са през непродължителен период от време /в рамките на четири месеца/, при една и съща обстановка, при еднородност на вината и при което последващите деяния се явяват от обективна и  субективна страна  продължение на предшестващите.

Задължение на всяко ЮЛ е цялата търговска дейност и отчетността да се извършва в съответствие с действащото законодателство – ЗДДС, ЗСч, ДОПК. Съгласно ЗДДС справката към декларацията за всеки данъчен период е документ, в който регистрираното лице е длъжно да декларира за всеки данъчен период определена информация, свързана с неговата дейност, която е основание за възникване на права и задължения, т.е. това е документ, който създава у данъчно задълженото лице права и задължения. Поради това ЗДДС и ДОПК изискват този документ да съдържа вярна информация за дейността на търговските субекти, регистрирани по ЗДДС, в частност търговското дружество, с което е осъществявала търговска дейност подсъдимата. Касае се за информация относно осъществени през съответния период доставки за стоки /услуги и заплатената за тях цена с включен в нея ДДС, като основание да се приспадне данъчен кредит.Съгласно ЗДДС източник на посочената по-горе информация относно осъществените/ получени през съответния данъчен период стоки и услуги е счетоводната книга/регистър – „Дневник на покупките”, в който е следвало да се регистрират само данъчни документи /фактури/ за действително осъществени стоки и услуги.

От събраните по делото гласни и писмени доказателства категорично е установено, че сделките по описаните фактури за периода  /месец август 2012г. - месец ноември 2012г./ не са реално осъществени.  Й.  умишлено се е снабдявала с документи с невярно съдържание – фактури за нереални доставки и е използвала такива документи – дневници за покупки и продажби и СД по ЗДДС, с отразени в тях сделки /фактури/ и е потвърдила неистина в подадените СД по ЗДДС, за да избегне заплащането на дължимия ДДС, като е приспаднала неследващ се данъчен кредит.

 

Деянието е извършено виновно при пряк умисъл, тъй като Й.  е съзнавала общественоопасния му характер, предвиждала е общественоопасните последици от него и е искала настъпването на тези последици.

 

ДОСЕЖНО ВИДА И РАЗМЕРА НА НАЛОЖЕНОТО НАКАЗАНИЕ

 

За извършеното законът предвижда наказание лишаване от свобода от три до осем години и конфискация на част или на цялото имущество на виновния. Производството беше проведено по реда на Глава ХХVІІ НПК  при условията на чл.371 т.2 НПК, поради което, съобразно разпоредбата на чл.373 ал.2 НПК, съдът е задължен при определяне на наказанието да приложи разпоредбата на чл.58а ал.1 НК. При индивидуализиране на наказателната отговорност на подсъдимата съдът отчете като смекчаващи тази отговорност обстоятелства чистото й съдебно минало, обстоятелството, че работи по граждански договор, тежкото й семейно и материално положение – разведена е и се грижи сама за непълнолетното си дете. Като отегчаващо отговорността обстоятелство беше отчетен фактът, че деянието е извършено в условията на продължавано престъпление, при положение, че е наказуемо и само единичното деяние. Съдът счете, че не следва да взема предвид като смекчаващо отговорността обстоятелство изразеното самопризнание от подсъдимата, тъй като съобразно т.7 от ТР №1/2009г. на ОСНК на ВКС същото служи като основание за провеждане на диференцираната процедура по Глава Двадесет и седма НПК. Като такова не беше отчетено и изразено критично отношение към извършеното, тъй като съдът не установи подсъдимата да изразява подобно отношение нито по досъдебното производство, нито в съдебното такова. Напротив, въпреки признанието на фактите, Й. търси формално оневиняване в собствените си очи на престъпната си дейност, позовавайки се на “предоверяването” си на инкриминираните фирми-доставчици.

С оглед на изложеното съдът определи на подсъдимата наказание под средния размер – четири години и шест месеца лишаване от свобода. Съобразно разпоредбата на чл.58а ал.1 НК съдът намали така определеното наказание с една трета, като наложи на Й. наказание три години лишаване от свобода. Съдът прецени, че в конкретния случай за поправянето и превъзпитанието на подсъдимата не следва наложеното наказание да бъде ефективно изтърпяно. Показателен е фактът, че от момента на разкриване на престъпната й дейност досега /период от близо две години/ Д.Й. не е извършила други противообществени прояви. Освен това същата се труди и полага грижи за непълнолетния си син, спрямо когото й е предоставено упражняването на родителските права след развода. Тази преценка на съда, наред с чистото съдебно минало на подсъдимата и размера на наложеното наказание, позволяват прилагането на разпоредбата на чл.66 ал.1 НК. Съдът намери, че минималният изпитателен срок от три години е достатъчен за отлагане изпълнението на наказанието, предвид посоченото по-горе обстоятелство за въздържането й за един продължителен период от извършването на други противообществени прояви.

По делото е установено, че Д.Й. не притежава движимо и недвижимо имущество, поради което съдът на наложи и кумулативно предвиденото от закона наказание конфискация.

 

В тежест на подсъдимата съдът присъди направените по делото разноски за възнаграждения на вещи лица общо в размер на 1414,90 лв.

 

Водим от горните мотиви, съдът постанови присъдата.

 

 

                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: