МОТИВИ

към присъда № 22/06.06.2014 год. по НОХ дело № 222/2014 год. по описа на Окръжен съд гр. Стара Загора

 

Обвинението против подсъдимия Д.И.Д. е за престъпление по чл. 304а от НК за това, че на 20.05.2014 год. на ПП – І - 5, км.199+500 - КПП – Изток, Община Казанлък, обл. Стара Загора е предложил и дал подкуп – парична сума в размер на една банкнота с номинал от 5 (пет) лева със серия № БЕ 3497076 – на полицейски органи–младши автоконтрольор И.С.И. и младши автоконтрольор П.Н. ***, за да не извършат действия по служба съгласно чл. 186, ал. 1, вр. чл. 185 от Закона за движение по пътищата и правилника за прилагането му – за да не му наложат глоба с фиш в размер на 20 (двадесет) лева по чл. 70, ал. 3 от ЗДвП и правилника за прилагането му, за управление на МПС марка „Опел Астра”, с рег. № Т *** СТ, без включени къси светлини.

В съдебното заседание представителят на Окръжна прокуратура – Стара Загора, базирайки се на събраните в хода на наказателното производство доказателства поддържа повдигнатото обвинение, като доказано по безспорен и категоричен начин. Счита, че подсъдимия Д. следва да бъде признат за виновен и наказан, като при определяне на наказанието на същия, съдът следва да му наложи наказание в предвидения минимум в размер на 3 месеца, изтърпяването на което на основание чл. 66, ал. 1 от НК да бъде отложено за срок от три години, както и да му наложи по - лекото наказание “глоба” предвидено наред с наказанието лишаване от свобода.

Подсъдимият Д.И.Д. се признава за виновен по така повдигнатото му обвинение. Моли съда, да му наложи минимално наказание, изтърпяването на което да бъде отложено.

Съдът, след като прецени събраните в хода на наказателното производство доказателства: протокол за оглед на местопроизшествие – л. 4, фотоалбум – л.5, постановление за привличане на обвиняем – л.8, протокол за разпит на обвиняем – л.9-10 протоколи за разпит на свидетели – л.11-12, дактилоскопна експертиза – л.13-17, справка за съдимост – л.19, часови график – л.20, ежедневна ведомост – л.21, ежедневна форма на отчет – л.22, типови длъжностни характеристики – л.23-24, заверено копие за глоба с фиш № ** – л.26, декларация за семейно и материално положение и имотно състояние – л.27 и останалите събрани в хода на досъдебното производство и приети по установения ред писмени и гласни доказателства, обсъдени в тяхната съвкупност и поотделно, съдът приема за установена следната фактическа обстановка:

Подсъдимият Д.И.Д. е роден на *** ***.

На 20.05.2014 год., полицейските служители – свидетелите И.С.И. и П.Н.Н., изпълнявали служебните си задължения, като младши автоконтролюри в група „Пътен контрол” при РУП – Казанлък, за времето от 08,00 часа до 20,00 часа с патрулен полицейски автомобил марка „Опел Астра” с рег. № СТ *** АК.

Около 11,25 часа на същата дата двамата се намирали на ПП-І-5, км.199+500, в района на КПП – Изток, Община Казанлък. По време на работата им младши автоконтрольор – св. П.Н. спрял със стоп палка по надлежния ред лек автомобил марка „Опел Астра” с рег. № Т *** СТ, който се движил в посока запад – изток и бил без включени къси или дневни светлини, каквито са изискванията по закон. Двамата полицейски служители се представили на водача на лекия автомобил – подсъдимия Д.И.Д. и му поискали документите за управление на МПС.

При проверката полицейските служители разпоредили на подсъдимия Д.Д. да ги придружи до патрулния полицейски автомобил, където свидетеля И.И. му обяснил, че управлявайки автомобила си без включени къси светлини е нарушил чл. 70, ал. 3 от ЗДвП, като за това нарушение на основание чл. 186, ал. 1, вр. чл. 185 от ЗДвП ще му бъде съставен фиш за глоба в размер на 20 лева. Свидетелят младши автоконтрольор И.И. започнал да съставя фиша на водача, за извършеното нарушение, като багажника на патрулния полицейски автомобил бил отворен и изписването ставало върху декоративната кора на същия. Виждайки това подсъдимия Д.Д. извадил от джоба на панталона си една банкнота с номинал от 5 лева и я сложил под папката с документи, намираща се в десния край на декоративната кора на багажника. Оставяйки банкнотата под папката подсъдимия Д. казал на полицейските служители да се почерпят и да не му пишат глоба, тъй като бързал за гр. Стара Загора. Виждайки това св. П.Н. казал на колегата си св. И.И. да си вземе документите от декоративната кора на багажника на полицейския автомобил и затворил капака на същия. След това разпоредил на подсъдимия Д. да седне в автомобила си и да изчака. Полицейските служители докладвали за случая на оперативната дежурна част при РУП – Казанлък и изчакали на място идването на дежурната група към посоченото полицейско управление. На мястото на произшествието бил извършен оглед и посочената по-горе банкнота с номинал 5 лева, серия № БЕ 3497076 била намерена в патрулния полицейски автомобил и иззета като веществено доказателство.

Съгласно часовия график и ежедневна ведомост личният състав от  група „ПК” при  РУП – Казанлък за 20.05.2014 г. - св. П.Н.Н. и св. И.С.И. са били назначени в наряд за обслужване на маршрут ПП – І - 5, 6 Казанлък, за времето от 08:00 ч. до 20:00 ч. на 20.05.2013 г.

Видно от приложената по делото типова длъжностна характеристика на полицейските служители – младши автоконтрольори П.Н. и И.И., е вменено като служебно задължение да осъществяват контрол на водачите относно спазване изискванията на ЗДвП и ППЗДвП.

С оглед изпълняваните от св. П.Н. и св. И.И. - служители на РУ”Полиция” – Казанлък, длъжности към време на извършване на горното деяние, същите са били длъжностни лица по смисъла на чл. 93, т.1, буква „а” от НК.

Така изложената и възприета от съда фактическа обстановка се подкрепя от събраните по делото писмени и гласни доказателства: показанията на свидетелите П.Н. и И.И., протокол за оглед, часови график, ежедневна ведомост, ежедневна форма на отчет, типова длъжностна характеристика, глоба с фиш, свидетелство за съдимост.

В своите изводи съдът изцяло кредитира показанията на полицейските служители - свидетелите П.Н. и И.И., дадени пред настоящия съдебен състав и тези, приобщени от досъдебното производство по съответния процесуален ред. Показанията на свидетелите се отличават с обективност, добросъвестност, при последователно и убедително изложение на важните за делото факти и обстоятелства. Намират се в единство помежду си и кореспондират с писмените доказателства по делото.

 

Правна квалификация

 

С оглед приетата за установена фактическа обстановка, съдът намери, че от обективна и субективна страна подсъдимия Д.И.Д. е осъществил състава на престъплението по чл. 304а от НК тъй като, на 20.05.2014 год. на ПП – І - 5, км.199+500 - КПП – Изток, Община Казанлък, обл. Стара Загора е предложил и дал подкуп – парична сума в размер на една банкнота с номинал от 5 (пет) лева със серия №
БЕ 3497076 – на полицейски органи – младши автоконтрольор И.С.И. и младши автоконтрольор П.Н. ***, за да не извършат действия по служба съгласно чл. 186, ал. 1, вр. чл. 185 от Закона за движение по пътищата и правилника за прилагането му – за да не му наложат глоба с фиш в размер на 20 (двадесет) лева по чл. 70, ал. 3 от ЗДвП и правилника за прилагането му, за управление на МПС марка „Опел Астра”, с рег. № Т 1802 СТ, без включени къси светлини.

От обективна страна, подсъдимият е дал на свидетелите И.И. и П.Н. подкуп, какъвто съставлява сумата от 5 лв. Несъмнено парите са с материален характер и с характер на имуществено благо и ценност, доколкото се намират в свободно обръщение. Те са и с характер на “подкуп” доколкото не се следват на полицейски орган, като той не ги получава нито като трудово възнаграждение, нито като паричен еквивалент на престация в гражданскоправен смисъл. Даването им е с безвъзмезден характер. На следващо място, подсъдимият е дал този подкуп на св. И. и св.Н., за да не му наложат глоба с фиш в размер на 20 (двадесет) лева, като е оставил банкнотата на декоративната кора на багажника на полицейския автомобил, където свидетеля И. е започнал да съставя фиш за глоба.

На следващо място подсъдимият е дал подкуп на полицейски орган, каквито несъмнено са свидетелите И. и Н., като полицейски служители – младши автоконтрольор те са орган на власт, назначени по съответния ред и притежаващи всички правомощия произтичащи от длъжността им.

Предметът на подкупа е категорично установен. Това е една банкнота от 5 лв. със серия № БЕ 3497076, иззета от полицейския автомобил.

От субективна страна извършеното е виновно, с пряк умисъл. Подсъдимият е съзнавал всички признаци на поведението си – че дава пари на полицейски орган, за да не извършат действия по служба, предвиждал е настъпването на общественоопасните последици и е целял тяхното настъпване, поради което и на основание цитираният по - горе законов текст, той следва да бъде признат за виновен и наказан.

Мотивите на извършеното са лични – да не му бъде наложено наказание за извършено от него нарушение на ЗДвП.

 

Вид и размер на наказанието

 

При определяне видът и размерът на наказанието на подсъдимия Д., съдът отчете като смекчаващи вината обстоятелства: добрите характеристични данни, чистото съдебно минало и критичното отношение към извършеното, а като отегчаващи вината обстоятелства: високата обществена опасност на деянието.

За извършеното от подсъдимия Д. престъпление по чл. 304а от НК законът предвижда наказание до десет години лишаване от свобода и глоба до петнадесет хиляди лева.

При тези обстоятелства съдът наложи на подсъдимия Д.И.Д. минималното наказание предвидено в закона, а именно три месеца лишаване от свобода и “глоба” в размер на 50 лв. /предвид стойността на предмета на престъплението и имотното му състояние/.

 

На основание чл. 66, ал. 1 от НК съдът отложи изпълнението на наказанието лишаване от свобода за срок от три години, считано от влизане на присъдата в законна сила, като прие, че подсъдимия Д. е неосъждан и за неговото поправяне не е необходимо изолиране от обществото.

 

Налице са основанията за прилагане разпоредбата на чл. 307а от НК, поради което съдът отне в полза на държавата предмета на престъплението - банкнота от 5 /пет/ лв. със серия № БЕ 3497076, в полза на Държавата.

 

Причините за деянието са в незачитането на държавността и липса на респект към полицейските служители.

 

Водим от горните мотиви, съдът постанови присъдата си.

 

 

 

            ПРЕДСЕДАТЕЛ: