МОТИВИ

към Присъда № 32 от 15.07.2014 г.,

постановена по

НОХД № 247/2014г. по описа на Окръжен съд Стара Загора

 

Обвинението против подсъдимия И.А.С. - роден на ***г***, българин, български гражданин, с начално образование, неженен, безработен, постоянен и настоящ адрес: с. ***********, неосъждан, ЕГН **********, е за това, че  на  10.12.2013г. в гр. *******, на бул*******, е дал подкуп – сумата от 20 лева, състоящата се от една банкнота с номинал 20 /двадесет/ лева, серия ЯА номер 2811878 на ******* – Т. Д. П. – *************** и П. Ц. Г. - *********, за да не извършат действия по служба – да не съставят АУАН на И.А.С. за констатирани нарушения по чл.100, ал.1, т.2 от ЗДвП за това, че не носи свидетелство за регистрация на моторно превозно средство, което управлява – престъпление по чл. 304а, предл. III във вр. с чл. 304, ал.1  от НК.

 

Подсъдимият И.А.С. по реда на чл. 371, т.2 от НПК признава изцяло фактите, изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт.

Представителят на Окръжна прокуратура гр. Стара Загора поддържа обвинението, както относно фактите, изложени в обвинителния акт, така и относно правната квалификация на деянието. С цел постигане целите на наказанието пледира на подсъдимия да бъде наложено наказание „Лишаване от свобода” към минимума, предвиден в закона, което да изтърпи ефективно и „ Глоба" в минималния размер, тъй като се касае за минимален размер на подкупа и наред с това отнемане на 20-те лева, които е предложил като подкуп за съхраняването им в ОД на МВР гр. Стара Загора.

Защитникът на подсъдимия И.С. - адв. З., не оспорва фактическата обстановка, изложена в обвинителния акт и правната квалификация на деянието. Пледира на подсъдимия да бъде наложено минимално наказание „Лишаване от свобода" и глоба в размер, съобразен с имущественото състояние на подсъдимия.

Подсъдимият И.А.С. се признава за виновен, като изразява съжаление за извършеното.

 

Въз основа на самопризнанието, направено от подсъдимия И.А.С., съпоставено със събраните в хода на досъдебното производство доказателства, съдът прие за установена следната фактическа обстановка :

 

Подсъдимият И.А.С. е роден на ******, българин, български гражданин, с начално образование, неженен, безработен, постоянен и настоящ адрес: с. *******, неосъждан, ЕГН **********.  На 10.12.2013г. подсъдимият И.А.С. ***, управлявайки л.а. „Фолксваген Венто” с ДК№  СТ 0665 АК. С него пътувал и свидетелят Г. Й.С..

На същата дата, около 16:15 часа, в гр. ******, на бул.”*******” бил спрян за проверка от полицейски екип в състав: свидетелите ***** П. Ц. Г. и Т. Д. П.

При извършената проверка свидетелите - **** П. Ц. Г. и Т.Д. П. установили, че подс. И.С. не носи свидетелство за управление на МПС, свидетелство за регистрация на МПС, както и документ за самоличност.

Подсъдимият С. бил поканен от двамата свидетели до служебният им автомобил, за да му бъде съставен АУАН за констатираните нарушения на ЗДвП. Подсъдимият С. последвал двамата свидетели, а свид. Г. Й. останал да седи в автомобила, управляван от подсъдимия. Свидетелят Г. се качил в патрулния автомобил на предна лява седалка, за да докладва в дежурната част на 01 РУ”П” – Стара Загора. Свидетелят  П. и подс. С. останали отвън до автомобила. Докато изчаквали свид. Г. да се обади в дежурната част, подсъдимият  извадил и хвърлил през отворения прозорец на предна дясна врата на патрулния автомобил два броя жълти листи, в които имало една банкнота с номинал 20 лева. Подсъдимият заявил, че им оставя парите да се „почерпят” и да  „забравят за случая”.

 

Подсъдимият С. бил задържан и веднага свидетелите Г. и  П. уведомили дежурния ОДЧ за съдействие. На място пристигнал разследващ полицай при 01 РУ”П” – Стара Загора.

С Протокол за претърсване и изземване от предна дясна седалка на служебен автомобил  с рег.№ СТ 4721 АК била иззета 1 бр. банкнота  с номинал 20 лева с номер ЯА 2811878 и били направени фотоснимки, от които е изготвен фотоалбум.

След това подс. С. ***, където била установена самоличността му и му били съставени два АУАН за управление на МПС, без да притежава свидетелство за правоуправление и за това, че не притежава документ за самоличност.

По описания начин с деянието си подсъдимият е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъпление по чл.304а, предл.трето във вр. с чл.304, ал.1 от НК.

На 10.12.2013г. в гр.. ****** на бул.”*******”е дал подкуп – сумата от 20 лева, състоящата се в едно банкнота с номинал 20 /двадесет/ лева, серия ЯА номер 2811878 на ****** – Т. Д. П. –********* и П. Ц. Г. - *******, за да не извършат действия по служба – да не съставят АУАН на И.А.С. за констатирани нарушения по чл.100, ал.1, т.2 от ЗДвП.

ПРАВНА КВАЛИФИКАЦИЯ НА ДЕЯНИЕТО

Съображенията на съда, за да признае подсъдимия И.А.С. за виновен в извършване на горепосоченото престъпление по чл.304а, предл. ІІІ във вр. с чл. 304, ал. 1 от НК, са следните:

Обект на защита в разпоредбите на глава VIII от особената част на НК са обществените отношения, свързани с дейността на държавните органи и обществените организации, които се охраняват от материалното право с цел нормалното функциониране и правилно развитие на обществото. Безспорно е, че свидетелите Т.Д.П. и П.Ц.Г. са полицейски органи. Част от длъжностните им правомощия включват осъществяване контрол върху движението и опазване на обществения ред. В тази връзка действията, които подсъдимият С. не е искал да бъдат извършени от свидетелите П. и Г. срещу сумата от 20 /двадесет/ лева, които им е дал, са съставлявали част от действията по служба на свидетелите. Предложените на св. Т. Д. П. и П. Ц. Г. по време на изпълнение на служебните им задължения от подсъдимия С.  пари, представляват облага, която не им се следва.

Предвид гореизложеното, съдът прие, че след като на 10.12.2013г.  в гр. ****, подсъдимият е дал подкуп - пари на стойност 20 /двадесет/ лева на полицейски органи – свидетелите Т. Д. П. и П. Ц. Г., за да не извършат действие по служба - да съставят по отношение на подсъдимия С. акт за установяване на административно нарушение, действайки при форма на вина пряк умисъл /обективиран в подадената от подсъдимия банкнота от 20 /двадесет/ лева на органите на реда и изразеното устно настояване „да се почерпят и да не му съставят акта”, подсъдимият И.А.С., както от обективна, така и от субективна страна, е осъществил състава на чл. 304а от НК, в извършването на което престъпление, съдът го признава за виновен.

ОТНОСНО НАКАЗАНИЕТО

За извършеното от подсъдимия Илия Асенов Стефанов престъпление, законът - чл. 304 а от НК предвижда наказание „Лишаване от свобода" до десет години и „Глоба" до петнадесет хиляди лева.

При определяне на наказанието за извършеното от подсъдимия И.А.С. престъпление, съдът взе предвид следните обстоятелства по чл.54 от НК: ниската степен на обществена опасност на конкретното престъпно деяние, сравнена с тази на престъпление от същия вид, предвид стойността на материалната облага; направеното самопризнание, както и изразеното критично отношение към извършеното от него деяние и чистото съдебно  минало към момента на извършване на деянието. Отегчаващи вината обстоятелства - лоши характеристични данни, множество нарушения по ЗДвП, както и обстоятелството, че на същия е налагано административно наказане „Глоба” по реда на чл. 78а от НК.

Съгласно разпоредбата на чл. 373, ал.2 от НПК, при постановяване на осъдителна присъда от съда при провеждане на съкратено съдебно следствие по чл. 372, ал.4 вр. чл. 371, т.2 от НПК, каквото бе това, проведено по настоящото дело, наказанието се определя при условията на чл. 58а от НК. В разпоредбата на чл. 58а, ал.1 от НК е предвидено, че при постановяване на осъдителна присъда в случаите на чл.373, ал.2 от НПК, съдът определя наказанието „Лишаване от свобода" като се ръководи от разпоредбите на общата част на този кодекс и намалява така определеното наказание с 1/3. Предвид гореизложеното и въз основа на двата основополагащи принципа в разпоредбата на чл.54 от НПК, а именно законоустановеност и индивидуализация на наказанието, съдът намери, че на подсъдимия С. следва да бъде определено наказание при превес на смекчаващите вината обстоятелства, а именно „ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА" за срок от шест месеца. Съобразявайки разпоредбата на чл. 58а, ал.1 НК, съдът намали така определеното наказание с 1/3 и наложи на подсъдимия С.  наказание „ Лишаване от свобода" за срок от четири месеца при първоначален “общ” режим за изтърпяване в затворническо заведение от “открит” тип и „Глоба” в размер на 150 /сто и петдесет /лева, като при определяне размера на глобата освен гореизложените смекчаващи и отегчаващи вината обстоятелства, съдът се съобрази и с имущественото състояние на подсъдимия. От декларацията за семейно и материално положение и имотно състояние на подсъдимия се установява, че същия не получава доходи и не притежава движими и недвижими вещи.

На основание чл. 25, ал. 1 във вр. с чл. 23, ал. 1 и ал. 3 от НК, съдът допусна кумулация на така наложеното наказание „Лишаване от свобода” по настоящото НОХД № 247/2014г. по описа на ОС – Стара Загора и наложеното наказание „Лишаване от свобода” по НОХД № 1158/2014г. по описа на РС – Стара Загора, като му определи едно общо накаание и му го наложи, а именно най-тежкото от тях „Лишаване от свобода” за срок от шест месеца при първоначален ОБЩ режим на изтърпяване в затворническо заведение от ОТКРИТ тип, като към така определоното общо наказание присъеди наказанието „Глоба” в размер на 10 000 /десет хиляди лева/. Изложеното се обуславя от това, че деянията по горепосочените НОХ дела са извършени от подсдимия преди за което и да е било от тях да е била налице влязла в сила присъда.

На основание чл. 25, ал. 2 от НК, съдът приспадна изтърпяната част от наказанията погорепосочените НОХ дела.

На основание чл.307а от НК, във вр. чл.53, ал.1, б. „б” от НК, съдът, постанови отнемане в полза на държавата на веществено доказателство - един брой банкнота с номинал 20 /двадесет/ български лева, сериен номер ЯА 2811878.

Воден от горните съображения, съдът постанови присъдата си.

                            

                                                                                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: