Старозагорски окръжен съд                        - 1 -                            н.о.х.д. № 288/2014 г.

 

 

 

МОТИВИ:

 

 

Срещу подсъдимия И.Й.Д. е повдигнато обвинение за извършено престъпление по чл.304а, във вр. с чл.304, ал.1 от НК, че на 18.06.2014 г. в 14.20 ч. в гр. Стара Загора, на кръстовището на ул. „Г. Б.” и ул. „О. Е., е предложил подкуп – дар, а именно  1 бр. банкнота с номинал  50 /петдесет/ лв. със серия № БК ****, на длъжностно лице полицейски орган – младши автоконтрольор в Сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР – Стара Загора, кат. „Д”, ст. полицай Гьоко П. П., за да не извърши действие по служба по контрол на пътното движение, а именно – да не му състави АУАН, задето управлява МПС - „Мерцедес Спринтер” с рег. № СН **** КК, без да ползва предпазен колан, с което е нарушил чл.137а от ЗДвП, и без да притежава правоспособност и свидетелство за управление на МПС, с което нарушил чл.150 от ЗДвП.

Прокурорът поддържа така повдигнатото обвинение по чл.304а, във вр. с чл.304, ал.1 от НК срещу подсъдимия И.Й.Д. и счита, че следва да му бъде наложено наказание при превес на смекчаващите вината обстоятелства – лишаване от свобода, чието изпълнение съдът да отложи на основание чл.66, ал.1 от НК, както и глоба в минимален размер. Моли съда да приложи разпоредбата на чл.307а от НК и да отнеме в полза на държавата вещественото доказателство по делото – 1 бр. банкнота, която е предмет на престъплението по чл.304а от НК.

Подсъдимият И.Й.Д. твърди, че съжалява за стореното. Моли съда за минимално условно наказание и минимална глоба. Подробни съображения за това развива в пледоарията си защитникът му адв. З.К..

Съдът, след като прецени събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, намери за установено следното:

Подсъдимият И.Й.Д. е роден на *** ***, българин, български гражданин, неженен, с начално образование, неосъждан, безработен, живущ ***, ЕГН **********.

На 18.06.2014 г. свидетелите Г.П.П. и Р.Е.Г. /полицейски служители/, изпълнявали служебните си задължения, като младши автоконтрольори І степен, в група „Организация на движението, пътен контрол и превантивна дейност”, на Сектор „Пътна полиция”, към Отдел „Охранителна полиция” при ОД на МВР – Стара Загора, за времето от 8.00 ч. до 20.00 ч., с патрулен полицейски автомобил м. „Опел Астра” с рег. № СТ **** КК.

                                                           - 2 -

В 14.20 ч. на същата дата, двамата се намирали на кръстовището на ул. „Г. Б.” и ул. „О. ”. По време на работата им свидетелят Г.спрял със стоп-палка по надлежния ред лек автомобил м. „Мерцедес Спринтер” с рег. № СН **** КК, който се движел по пътното платно, защото водачът на автомобила не бил поставил обезопасителен колан, каквото е изискването по закон.

Автомобилът бил управляван от подсъдимия И.Й.Д..

Полицейският служител Г. се представил на водача на лекия автомобил и му поискал документите за управление на МПС и документи на автомобила.

При проверката полицейските служители разпоредили на подсъдимия Д. да ги придружи до патрулния полицейски автомобил. Там подсъдимият Д. дал на свидетеля П. носените в него документи.

Свидетелят П. видял, че в дадените му документи липсва свидетелството за управление на МПС на Д. и го поискал от водача.

Подсъдимият Д. казал, че не притежава свидетелство за управление на МПС и никога не е имал такова.

Полицейският служител П. обяснил на подсъдимия Д., че управлявайки автомобила си без свидетелство за управление на МПС, е нарушил чл.150 от ЗДвП, а затова, че управлява МПС, без да ползва обезопасителен колан, е нарушил чл.137а от ЗДвП, като за тези нарушения ще му бъде съставен акт за установяване на административно нарушение.

Свидетелят П. седнал на шофьорското място в патрулния автомобил, за да състави АУАН на водача. Виждайки това,  подсъдимият Д. се приближил до П. и поискал от него да не му съставя АУАН, като предложил да се оправят „по друг начин”. След това Д. извадил от джоба на панталона си една банкнота с номинал от 50 лв. и я пуснал в краката на П., на пода, пред шофьорската седалка.

Непосредствено след горните действия на подсъдимия Д. свидетелят П. излязъл от патрулния автомобил и докато свидетелят Г. го охранявал, поставил белезници на подсъдимия.

Двамата полицейски служители веднага докладвали за случая на оперативната дежурна част в ОД на МВР – Стара Загора и изчакали на място идването на дежурната група.

На мястото на произшествието бил извършен оглед  и посочената по-горе банкнота с номинал 50 лв., серия № БК ****, каято била намерена в патрулния полицейски автомобил, била иззета като веществено доказателство /протокол за оглед на местопроизшествие от 18.06.2014 г. – л.4 – л.5 от б.п.566/2014 г. по описа на Второ РУП – Стара Загора/.

Свидетелите Г. П. и Р. Е. са държавни служители с присъдена категория „Е” – полицай ІІ ст. /П./ и полицай І ст. /Г./, като

Старозагорски окръжен съд                           - 3 -                          н.о.х.д. № 288/2014 г.

 

заемат длъжността младши автоконтрольор І ст.” в група в „Организация на движението, пътен контрол и превантивна дейност” на Сектор „Пътна полиция”, Отдел „Охранителна полиция” при ОД на МВР – Стара Загора. Това се установява от писмо от 23.06.2014 г. от ОД на МВР – Стара Загора /л.20 от б.п. № 566/2014 г. по описа на Второ РУП – Стара Загора/.

Съгласно часовия график за работа на нарядите от група „ОДПКПД” на сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР – Стара Загора /л.22 – л.25 от б.п. № 566/2014 г. по описа на Второ РУП – Стара Загора/, на 18.06.2014 г. – свидетелите Р. Е.Г. и Г. П. П. са били назначени в наряд за обслужване на маршрут 18, 19, 20 и 21, за времето от 8.00 ч. до 20.00 ч. на 18.06.2014 г.

По смисъла на закона Р. Е.в Г. и Г. П. П. са полицейски орган. Подкупът им бил даден от подсъдимия Д. по време на изпълнение на служебните им задължения. Тази облага от 50 лв. не се следва на двамата полицейски служители и им е дадена от подсъдимия Д. да не извършат действие по служба, което са длъжни да извършат – по контрол на пътното движение, а именно да не му състави АУАН за констатирани от тях административни нарушения по чл.137а от ЗДвП и по чл.150 от ЗДвП.

Видно от справка за съдимост № 2299/19.06.2014 г. на Новозагорския районен съд /л.17 от б.п. № 566/2014 г. по описа на Второ РУП – Стара Загора/, подсъдимият Д. е неосъждан /реабилитиран по право/.

Описаната по-горе фактическа обстановка се установява по безспорен начин от изявлението на подсъдимия  Д. по чл.371, т.2 от НПК, показанията на свидетелите П. и Г. /по реда на чл.373, ал.2, във връзка с чл.372, ал.4 от НПК/, както и от приложените към делото писмени и веществени доказателства.

Въз основа на описаната по-горе безспорна фактическа обстановка, съдът намира, че подсъдимият И.Й.Д. е осъществил от обективна и от субективна страна съставомерните признаци на деянието, визирано в чл.304а, във връзка с чл.304, ал.1 от НК, тъй като на 18.06.2014 г. в 14.20 ч. в гр. Стара Загора, на кръстовището на ул. „Г. Б.” и ул. „О. ”, е предложил подкуп – дар, а именно  1 бр. банкнота с номинал  50 /петдесет/ лв. със серия № БК ****, на длъжностно лице полицейски орган – младши автоконтрольор в Сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР – Стара Загора, кат. „Д”, ст. полицай Гьоко П. П., за да не извърши действие по служба по контрол на пътното движение, а именно – да не му състави АУАН, задето управлява МПС - „Мерцедес Спринтер” с рег. № СН **** КК, без да ползва предпазен колан, с което е нарушил чл.137а от ЗДвП, и без да притежава правоспособност и свидетелство за управление на МПС, с което нарушил чл.150 от ЗДвП.

                                                             - 4 -

От субективна страна престъплението по чл.304а, във връзка с чл.304, ал.1 от НК е извършено с пряк умисъл.

С оглед на посочената правна квалификация и след като се съобрази с целта на специалната и генералната превенция, и с посочените  в чл.54 от НК обстоятелства, както и с разпоредбата на чл.373, ал.2 от НПК, съдът счита, че следва да наложи на подсъдимия Д. наказание лишаване от свобода при превес на смекчаващите вината обстоятелства – признава вината си и искрено съжалява за случилото се, млад човек е и има възможност да се поправи, неосъждан е, има постоянен адрес и местожителство и е с ниска степен на обществена опасност.

Предвиденото в закона наказание е лишаване от свобода до десет години и глоба до петнадесет хиляди лева.

Поради изложените съображения и с оглед разпоредбата на чл.373, ал.2 от НПК и чл.58а, ал.1 от НК, съдът следва да определи наказание на подсъдимия Д., като се ръководи от разпоредбите на Общата част на НК и намали така определеното наказание лишаване от свобода с една трета.

Съдът счита, че наказание от четири месеца и петнадесет дни лишаване от свобода е справедливо и отговаря на целите на наказанието, визирани в чл.36 от НК, тъй като деецът се характеризира с ниска степен на обществена опасност и в случая има превес на смекчаващите вината обстоятелства, изложени по-горе. След като наказанието от четири месеца и петнадесет дни лишаване от свобода се намали с една трета – един месец и петнадесет дни, се получава наказание от три месеца лишаване от свобода.

Съдът счита, че така определеното наказание е справедливо и че за постигане на целите му /поправяне на подсъдимия/ не е наложително подсъдимият  Д. да изтърпи така наложеното му наказание лишаване от свобода ефективно, поради което и на основание чл.66, ал.1 от НК съдът следва да отложи изпълнението на наказанието лишаване от свобода с изпитателен срок от три години, считано от влизане на присъдата в сила.

Наказанието глоба, което законът предвижда наред с наказанието лишаване от свобода, е предвидено кумулативно и налагането му е задължително.

Съдът отчита, че подсъдимият Д. е безработен и няма доходи, поради което счита, че на подсъдимия следва да бъде наложено наказание глоба също при превес на смекчаващите вината обстоятелства, изложени по-горе. Тъй като чл.304а от НК не предвижда минимален размер на наказанието глоба, а само максимален – до петнадесет хиляди лева, съгласно чл.47, ал.1, изр.2 от НК, глобата не може да бъде по-малко от 100 лв.

Поради това съдът счита, че наказание глоба в размер на 100 лв. е справедливо и отговаря на целите на наказанието, визирани в чл.36 от НК, тъй като деецът се характеризира с ниска степен на обществена опасност и в случая има превес на смекчаващите вината обстоятелства.

Старозагорски окръжен съд                            - 5-                               н.о.х.д. № 288/2014 г.

 

На основание чл.53, ал.1, б.”б” и чл.307а от НК съдът следва да отнеме в полза на държавата вещественото доказателство по делото – 1 брой банкнота с номинал 50 лв., със серия № БК ****.

По делото има направени разноски в размер на 5,41 лв., които подсъдимият Д. следва да бъде осъден да заплати.

Причините за извършване на престъплението от подсъдимия Д. са ниско правно съзнание и нежелание да спазва установения в обществото правов ред.

Предвид гореизложените мотиви съдът постанови присъдата си.

 

 

 

                                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: