МОТИВИ към Решение № 172/ 04.11.2014г. по ЧНД № 451/ 2014г. по  описа на Окръжен съд- гр.Стара Загора

 

Производството е по чл.32, ал.1 във връзка с чл.16, ал.1 – 8 от Закона за признаване, изпълнение и изпращане на решения за конфискация или отнемане и решения за налагане на финансови санкции (наричан по-долу ЗПИИРКОРНФС) и е образувано за разглеждане въз основа на постъпило в Окръжен съд – Стара Загора Удостоверение по чл.4 от Рамково решение № 2005/214/ПВР на СЕ относно прилагането на принципа за взаимно признаване на финансови санкции, издадено въз основа на Решение PR № 178/2013 на за прилагане на финансови санкции, издадено от Окръжен съд-Л., Република С. на 03.10.2013г., влязло в сила на 05.11.2013г., с което на българския гражданин Д.Г.Л. с ЕГН **********, е наложена финансова санкция в размер на 500/петстотин/ евро.

В съдебно заседание представителят на Окръжна прокуратура – Стара Загора изразява становище за признаване на решението за налагане на финансовата санкция поради наличие на законовите предпоставки за това.

Засегнатото лице Д.Г.Л. с ЕГН **********,  нередовно призован, не се явява. Вместо него се явява назначеният му по делото служебен защитник адв. Е.С.. Последната заявява, че макар от формална гледна точка да са налице изискванията за признаване на решението на издаващата държава, съдът не следва да признава решението поради това, че по делото няма данни за постоянно местоживеене или обичайно пребиваване на засегнатото лице в РБългария, а с оглед справките за настоящ адрес и това, че лично е получило документите от съда, следва да се приеме, че същото има такова местоживеене в издаващата държава. 

Въз основа на данните по делото и закона, съобразявайки се с изразените становища от страните съдът прие за установено  следното:

С Удостоверение по чл.4 от Рамково решение 2005/214/ПВР на СЕ относно прилагането на принципа за взаимно признаване на финансови санкции е представено за признаване и изпълнение  Решение PR № 178/2013 на за прилагане на финансови санкции, издадено от Окръжен съд-Л., република С. на 03.10.2013г., влязло в сила на 05.11.2013г., с което на българския гражданин Д.Г.Л. с ЕГН **********, е наложена финансова санкция в размер на 500/петстотин/ евро, равностойна на 977, 92 лева по курса на БНБ към деня на издаване на решението, за извършени на 28.09.2013 г. на територията на издаващата държава нарушения на чл. 50, ал.1, т.3 от Закона за шофьорите, а именно, че на посочената дата в 17:30ч. Д.Г.Л.  е управлявал по автомагистрала А2 в посока от Йесенице към Лесце нерегистриран автомобил марка „Мазда” тип 323, с номер на рамата JMZBG13Е200744575, който е бил  с регистрационни номера, които не са принадлежали на този автомобил, без валидно свидетелство за управление на МПС за категорията, която е имал автомобила, а именно категория „В”.

По силата на Рамково решение 2005/214/ПВР на СЕ относно прилагането на принципа за взаимно признаване на финансови санкции, Република България е сезирана като изпълняваща държава в производството по признаване на решение на чуждестранен съд за налагане на финансова санкция. В случая горното решение на несъдебен орган на словенските власти има статут на решение по смисъла на акта на СЕ. Изпратеното в Окръжен съд – гр.Стара Загора Удостоверение по чл.4 от Рамковото решение 2005/214/ПВР на Съвета относно прилагане на принципа за взаимно признаване на финансови санкции/ по образец и в превод на български език/, съдържа необходимата информация, съответстваща на данните в приложения  акт, чието признаване се иска. Касае се за решение на несъдебен орган на решаващата държава за налагане на финансова санкция по смисъла на чл.3, ал.1, т.1 от ЗПИИРКОРНФС.

Деянието, осъществено от засегнатото лице Д.Г.Л. попада сред изброените в чл.30, ал.2, т.1 от ЗПИИРКОРНФС случаи. Същото представлява нарушение на предписанията, които установяват нарушения на разпоредбите за движение по пътищата, включително нарушения  на разпоредбите за времетраенето на управление и почивка на МПС. И по българското законодателство аналогично поведение се санкционира като административно нарушение, съобразно разпоредбите на Закона за движение по пътищата и Закона за административните нарушения и наказания.

Не е налице нито едно от основанията, при които може да се откаже признаването и изпълнението на решението за налагане на финансова санкция от чужд съд, посочени в чл.35 от ЗПИИРКОРНФС. Удостоверението е издадено по образец, съгласно Приложение № 2 към чл.4, ал.1 от ЗПИИРКОРНФС. Същото е  в писмена форма, придружено е с превод на български език, с подписа на издалия го орган е удостоверена верността на съдържанието му и отговаря на изискванията, залегнали в разпоредбите на чл.4 и чл.5 от ЗПИИРКОРНФС. Липсват доказателства, че срещу засегнатото лице Д.Г.Л. с ЕГН **********, за същото деяние в Република България или в друга държава, различна от издаващата или изпълняващата, е постановено и приведено в изпълнение разглежданото решение за налагане на финансова санкция. Изпълнението на решението не е с изтекла давност по българското законодателство и не се отнася за деяние, подсъдно на български съд. Не са налице данни за имунитет или привилегия по българското законодателство, които да правят изпълнението на решението недопустимо. Решението не се отнася за деяние, което по българското законодателство се счита за извършено изцяло или отчасти на територията на Р България или е било извършено извън територията на издаващата държава и българското законодателство не позволява предприемане на наказателно производство по отношение на такива деяния.  Наложената финансова санкция с решението не е по-малка от 70 евро, респ. левовата им равностойност. Осъдителният диспозитив на решението, подлежащо на изпълнение, е за финансова санкция в размер на 500 евро, равностойна на 977,92 лева по курса на БНБ към деня на издаване на решението/ 03.10.2013г./, за извършени на 28.09.2013 г.  нарушения на законодателството на издаващата държава. Същото е постановено срещу пълнолетно съгласно българското законодателство лице, което може да носи наказателна отговорност и подлежи на наказателно преследване за деянието, предмет на решението. Производството срещу Л. не е било писмено, но същият е бил уведомен съгласно законодателството на издаващата държава лично за правото си да обжалва решението както и за сроковете на обжалването му. Това обаче не означава автоматично, че засегнатото лице има постоянно местоживеене в Р Словения. Изисканите от съда справки за п.а. и н.а. също не могат да бъдат ценени като безспорни доказателства за това. Последните  означават, че към датата на регистрацията на лицето/ която в РБългария е доброволна и при неизпълнение води само до финансови санкции/, е било в РБългария, но не и че след тази дата е напуснало пределите и и няма постоянно местоживеене в нея. Освен това от данните за управлявания от лицето автомобил е видно, че същото притежава доходи. Предвид което съдът не уважи направения от защитника довод по чл. 30, ал.3 от закона.

По гореизложените съображения съдът постанови решението си, с което призна на основание чл.32, ал.1 във връзка с чл.16, ал.7, т.1 от Закона за признаване, изпълнение и изпращане на решения за конфискация или отнемане и решения за налагане на финансови санкции (ЗПИИРКОРНФС) Решение PR № 178/2013 на за прилагане на финансови санкции, издадено от Окръжен съд-Л., република С. на 03.10.2013г., влязло в сила на 05.11.2013г., с което на българския гражданин Д.Г.Л. с ЕГН **********, е наложена финансова санкция в размер на 500/петстотин/ евро, равностойна на 977, 92 лева по курса на БНБ към деня на издаване на решението/ 03.10.2013 г./, за извършени на 28.09.2013 г. нарушения на чл. 50, ал.1, т.3 от Закона за шофьорите, посочени по-горе.

В съдебния си акт съдът се произнесе и относно въпросите по чл.36 във връзка с чл.22, ал.1 от ЗПИИРКОРНФС (изпълнение на признатото решение), по чл.38, ал.1, т.1 и т.4 от ЗПИИРКОРНФС (задължение за уведомяване за признаване и приключване изпълнението на решението) и по чл.38, ал.2 от ЗПИИРКОРНФС.

 

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                               ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

  2.