МОТИВИ

към присъда №  66/16.12.2014 год. по НОХ дело № 486/2014 год. по описа на Окръжен съд гр. Стара Загора

 

 

Подсъдимият А. Т. Т. е предаден на съд за престъпление по чл. 304„а”, вр. чл.304, ал.1 от НК за това, че на 22.10.2014 г. в гр.К., обл.Стара Загора, на кръстовището на бул. „****” и ул.”***” е предложил и дал подкуп - парична сума - 1 бр. банкнота с номинал 10 /десет/ лева с № БГ 4364014 на полицейски орган- П.С.Ф. - **** и  Г.Д.П. - ****, за да не извършат действие по служба - съставяне на Акт за установяване на административно нарушение /АУАН/ за нарушение на чл.6 т.1  от Закона за движение по пътищата, във връзка с преминаване на моторно превозно средство - лек автомобил „***” с рег.№ *** - на червен сигнал на работеща светофарна уредба.

По искане на подсъдимия делото беше разгледано по Глава ХХVІІ НПК-“Съкратено съдебно следствие пред първата инстанция”.

Подсъдимият А. Т. Т. по реда на чл. 372, ал.1,т.2  НПК призна изцяло фактите, изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт, като се съгласи да не се събират доказателства за тези  факти.

 

Въз основа на самопризнанието, направено от подсъдимия, подкрепено от събраните в хода на досъдебното производство доказателства, съдът прие за установено следното от ФАКТИЧЕСКА СТРАНА:

Съгласно ежедневна ведомост на личния състав на група „ООР” при РУ”Полиция” гр.Казанлък за 21.10.2014г., на тази дата за времето от 20,00 часа до 08,00 часа на 22.10. 2014г. служителите на РУ ”Полиция” гр.Казанлък в състав ст. полицай П.Ф. и полицай Г.П. са изпълнявали патрулно-постова дейност по първи автопатрулен  участък с  автомобил „Опел Астра” с рег. № ***.

В хода на изпълнение на служебните си задължения на 22.10.2014г. – около 06,15 часа полицейският екип бил спрял служебния автомобил в района на кръстовището на бул.” ***” и  ул.”///” в гр.К.. В този момент св.Ф. и св.П. са забелязали движещо се по бул. „***” в посока от запад на изток моторно превозно средство - лек автомобил марка „***” с рег. № -***, в който е бил само водача на МПС. Същото МПС е преминало на червен сигнал на действащата в района на кръстовището светофарна уредба. Последвала незабавна реакция от страна на  полицейския екип, който е спрял по надлежния ред въпросното МПС, използвайки светлинно-звуковата сигнализация от патрулния автомобил.

При извършената проверка се установило, че водач на въпросното МПС е подсъдимият А.  Т.   Т., ЕГН: **********,*** /като същия е притежавал свидетелство за управление на МПС/. В хода на проверката св. П. е  обяснил на подсъдимия Т. за извършеното от него нарушение на чл. 6 т. 1 от „Закона за движение по пътищата”, като му заявил, че ще му бъде съставен Акт за установяване на административно нарушение, след което  предал документите на подс. Т. на  старшия на полицейския наряд  - св.Ф.. Подсъдимият Т. бил поканен да стои в близост до патрулния автомобил. Съставящия АУАН св.Ф. се намирал  на предната лява седалка на патрулния автомобил, като вратата на същия е била затворена със свалено странично стъкло на прозореца, а св.П. бил извън автомобила съгласно инструкцията за „ППД”. В този момент подс. Т. се обърнал към св.Ф. и индиректно към св.П. с думите ”Вземай тези пари да се почерпите и ме пускайте да си ходя, че имам работа и не ми пишете акт”, като едновременно с това хвърлил една банкнота с номинал  от 10 лева през отворения прозорец на предната лява врата на патрулния автомобил. Банкнотата паднала от лявата  страна на седалката, на която  е бил седнал св. Ф.. Същият веднага разпоредил на подс. Т. да  остане на място и му разяснил, че с това си действие той предлага и дава подкуп на полицейски органи, за което незабавно е докладвал на ОДЧ при РУ ”Полиция” гр.Казанлък и изчакал идването на дежурна група.

На подс.Т. е бил съставен АУАН с бл. № 798510 от 22.10.2014г. за нарушение на чл.6, т.1 от ЗДвП.

Дежурният разследващ полицай извършил оглед на местопроизшествие/л.6-л.8 ДП/, като по надлежния ред е било фиксирано местоположението на банкнотата с номинал от 10 лева и номер на банкнотата БГ 4364014, която е била иззета и поставена в полиетиленов прозрачен плик с клик система посредством използване на пинсета и плика е бил запечатан с лепенка с надпис ”Веществено доказателство” с поставени на нея подписи на поемните лица. По досъдебното производство е била назначена  дактилоскопна експертиза, която е изготвена от експерт при ЕДК на РУ ”Полиция” гр.Казанлък. След обработка на банкнотата с реактив”Нинхидрин” в химическата лаборатория на БНТЛ при ОД на МВР гр.Стара Загора, по същата не са били установени годни дактилоскопни следи /л.16-19 ДП/.

 

 

Гореизложените фактически обстоятелства съдът прие за безспорно установени въз основа на самопризнанието на подсъдимия А. Т. Т. по чл. 371, т. 2 от НПК, което съдът след проверка прецени, че се подкрепя от събраните в хода на наказателното производство доказателства, а именно: обясненията на  подсъдимия/тогава обвиняем/ А. Т. Т. /л.12/, показанията на  свидетелите П.Ф.  и Г.П. ( л. 13и л.14/,протокол за оглед на местопроизшествие – л.6-8 ДП, сведение от А. Т. Т. л.15 ДП, протокол за извършена дактилоскопна експертиза № 231 – л.17 -19 ДП, протокол за вземане на образци за сравнително изследване л.21-22 ДП, акт за установяване на административно нарушение л.23 ДП, типова длъжностна характеристика л.26 ДП, ежедневна ведомост л.28-29 ДП, справка за съдимост л.30 ДП, характеристична справка л.33 ДП, декларация за семейно и материално положение и имотно състояние – л.34 ДП.

 

          ПРАВНА КВАЛИФИКАЦИЯ НА ДЕЯНИЕТО

 

При така установеното от фактическа страна, с деянието си на 22.10.2014 год. подсъдимият А. Т. Т. е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъплението по чл.304а,  вр.чл.304, ал.1 от НК, а именно: на 22.10.2014 г. в гр.Казанлък, обл.Стара Загора, на кръстовището на бул. „***” и ул.”***” е предложил и дал подкуп - парична сума - 1 бр. банкнота с номинал 10 /десет/ лева с № БГ 4364014 на полицейски орган- П.С.Ф. - **** и  Г.Д.П. - ****, за да не извършат действие по служба - съставяне на Акт за установяване на административно нарушение /АУАН/ за нарушение на чл.6 т.1  от Закона за движение по пътищата, във връзка с преминаване на моторно превозно средство - лек автомобил „***” с рег.№ *** - на червен сигнал на работеща светофарна уредба.

 

От обективна страна, Т. е  осъществил две форми на изпълнителното деяние - предложил и дал подкуп – парична сума – една банкнота с номинал 10 лв. с  № БГ 4364014, за да не бъде санкциониран за извършено от него нарушение на правилата за движение по ЗДвП. Подкупът е даден на свидетелите П.С.Ф. и Г.Д.П., служители в група “Опазване на обществения ред” на Сектор  “Охранителна полиция”  към РУ ”Полиция” -Казанлък, изпълняващи в този момент служебните си задължения в качеството на полицейски органи. При извършване на деянието облагата е дадена на полицейски органи  при и по повод изпълнение на служебните им задължения. Видно от приложената по досъдебното производство типова длъжностна характеристика в основните длъжностни права и задължения на длъжността „полицай-старши  полицай”  в групи /звено/ ”Охрана на обществения ред” на сектор/група ”Охранителна полиция” /РУП,УП/ в ОД на МВР - Раздел  ІІІ ”Основни длъжностни права и задължения” е задължението: “Работи по осигуряването на обществения ред, предотвратява и оказва съдействие  при разкриване на престъпления  и нарушения на обслужваната територия. Двамата служители са действали като наряд изпълняващ ППД /патрулно-постова дейност съгласно ежедневна ведомост на личния състав на група „ООР” за 21.10.2014г. в зоната на първи автопатрулен участък  при РУ ”Полиция” гр.Казанлък с  автомобил „***” с рег. № ***.

 

От субективна страна, деянието е извършено при пряк умисъл. При даване на паричната сума подсъдимият е съзнавал, че предлага пари на полицейските органи, за да не извършат действие по служба – съставяне на Акт за установяване на административно нарушение, за нарушение на чл.6, т.1 от Закон за движение по пътищата във връзка, с преминаване на управляваното от него моторно превозно средство  - лек автомобил “***”, с рег. № ***, на червен сигнал на работеща светофарна уредба, т.е. съзнавал е общественоопасния характер на деянието и неговите общественоопасни последици и е искал тяхното настъпване.

 

      ОТНОСНО ВИДА И РАЗМЕРА НА НАКАЗАНИЕТО

 

За извършеното от подсъдимия престъпление законът /чл. 304а, вр. чл.304, ал.1 от  НК/ предвижда наказание лишаване от свобода до десет години и глоба до петнадесет хиляди  лева.

С оглед на това, че настоящото производство се разви по Глава ХХVІІ НПК и по – конкретно при хипотезата, предвидена в чл. 371, т. 2 НПК, то в този случай разпоредбата на чл. 373, ал. 2 НПК задължава съда да определи наказанието на подсъдимия при условията на чл. 58а НК, т.е. да приложи чл. 58а, ал.1 НК, като редуцира с 1/3 определеното съгласно Общата част на НК наказание или ако едновременно с това са налице условията на чл. 55 НК, да приложи тази разпоредба, явяваща се по - благоприятна за дееца.

Водим от горното и изхождайки от разпоредбата на чл. 54 НК, съдът взе предвид следното, като смекчаващи вината обстоятелства:

-средната степен на обществена опасност на конкретното престъпно деяние, сравнена с тази на престъпления от същия вид. По принцип този вид престъпления са с изключително висока степен на обществена опасност, както с оглед обществените отношения, които се засягат с тях, така и поради факта на нарастващия им брой и отношението на обществото към тях, но в случая ниската стойност на материалната облага мотивира съда да приеме, че деянието е със средна степен на обществена опасност;

-изразеното съжаление на подсъдимия за извършеното от него и трудовата и родителската му ангажираност, чистото съдебно минало, добрите характеристични данни.

Преценявайки горепосочените обстоятелства, поотделно и в тяхната съвкупност, съдът прие, че не са налице условия за приложение на чл. 55 НК, респ.чл.58а, ал.4 НК - за замяна лишаването от свобода с наказание пробация /чл.55,ал.1,б.”б” НК/. Смекчаващите вината обстоятелства относно личността на подсъдимия действително са многобройни, но за да се премине към замяна на наказанието лишаване от свобода с пробация е необходимо кумулативно и най лекото наказание, предвидено в закона да е несъразмерно тежко. Генералната, а и индивидуалната превенция, не могат да се постигнат със снизходителен подход към деяния, които пряко ерозират обществените отношения, свързани с нормалната, в съответствие със законите, дейност на органите на МВР. Изразеното съжаление и трудовата ангажираност на подсъдимия, както и ниската стойност на “подкупа”  обосновават единствено определяне на наказание при превес на смекчаващите отговорността обстоятелства при условията на чл. 58а, ал. 1 във връзка с чл. 54 от НК.

Предвид горното, съдът прие, че следва да определи на подсъдимия наказание при превес на смекчаващите отговорността обстоятелства, т.е. под средния размер на предвидените в чл. 304а НК, а именно: близко до минимума НАКАЗАНИЕ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА И ГЛОБА в размер на  100 лева. При определяне размера на глобата съдът съобрази също имотното състояние и доходите на подсъдимия (декларация за семейно, материално и имотно състояние) и обстоятелството, че е разведен и се грижи за две деца и болна майка.

Съдът стигна до извода, че целите на чл. 36 от НК биха се постигнали и без реалното изтърпяване на наказанието от страна на подсъдимия Т., поради което и на основание чл. 66, ал. 1 от НК отложи изтърпяването на същото за срок от три години, считано от влизане на присъдата в законна сила.

 

С оглед изискването на чл. 58а, ал. 1 НК съдът намали така определеното на подсъдимия наказание лишаване от свобода с 1/3 и го ОСЪДИ на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЧЕТИРИ МЕСЕЦА, и глоба в размер на 100  лева, предвид чл.58а,ал.V НК.

 

На основание чл.307а във връзка с чл.53, ал.1, б.”б” от НК съдът отне в полза на държавата предмета на престъплението, веществено доказателство - банкнота с номинал 10 /десет/ лева,  със сериен № БГ 4364014.

 

На основание чл. 189, ал. 3 от НПК съдът постанови подсъдимият А.  Т.   Т., да заплати по сметка на ОД на МВР гр.Стара Загора направените в хода на досъдебното производство разноски в размер на 29 лева.

 

Водим от горните мотиви, съдът постанови присъдата си.

 

 

 

 

 

 

            ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                  / Т. ТОНЕВ /