Мотиви към Решение № 206/19.12.2014 год., по АНД № 506/2014г. по описа на ОС-Стара Загора

 

 

С постановление на Окръжна прокуратура гр.Стара Загора от 28.11.2014 год., по досъдебно производство № 1105/2013 год. по описа на РУ “Полиция” – Казанлък е направено предложение обвиняемият Е.Т.Г. да бъде освободен от наказателна отговорност за това, че през неустановен период от време и на неустановено място в Република България, в условията на продължавано престъпление открил  археологически обекти – културни ценности - 69 бр. предмети, квалифицирани като културна ценност, всички обекти на обща стойност 640.50 лв. и в продължение на седем дни от откриването им не  е  съобщил на властта -  престъпление чл.278, ал.1 вр. с чл.26, ал.1 от НК и да му бъде наложено административно наказание “глоба”.

Представителят на ОП-Стара Загора в съдебно заседание поддържа постановлението като счита, че обвинението се подкрепя от събраните в хода на досъдебното  производство доказателства, поради което обвиняемият следва да бъде освободен от наказателна отговорност за престъплението, по което му е повдигнато обвинение и да му се наложи административно наказание “Глоба” в размер на 1000 лв., и се отнемат в полза на държавата вещите, които представляват културна ценност, а вещите, които не представляват културна ценност да се върнат на обвиняемия.

Обвиняемият лично и чрез защитника си адв.Г. изразява становище, че предложението на Окръжна прокуратура –Стара Загора е правилно и моли съда да му наложи на административно наказание в минимален размер.

Съдът след като обсъди събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, намира за установено следното от фактическа страна:

Във връзка с провеждане на разследване по ДП № 203/2011г. по описа на ОД на МВР - Хасково за престъпление по чл. 198, ал. 1 от НК и получени данни за съпричастност към извършеното деяние на лицето Е.Т.Г. *** в жилище, обитавано от Г.,***, в условията на чл. 161, ал. 2 от НПК е било извършено “претърсване и изземване”, при което били открити и иззети множество вещи, сред които монети и други предмети, описани в съставения за целта протокол, голяма част от които, представляващи археологически обекти с културно-историческа стойност. В изготвения протокол обвиняемият Е.Г. собственоръчно е вписал, че намерените, описани и иззети вещи са лично негови. Предвид обстоятелството, че откритите монети и други предмети нямали отношение към извършеното на територията на гр. Хасково престъпление и същите сочели на данни за извършено престъпление на територията на гр. Казанлък, наблюдаващия прокурор при ОП-Хасково е отделил материалите в тази им част и ги е изпратил по компетентност на ОП-Стара Загора, която от своя страна ги е приела и е било образувано досъдебно производство и е изготвено постановлението предмет на настоящото дело.       

В хода на разследването е изготвена комплексна археологическа нумизматична експертиза от експерти в РИМ-Стара Загора. Според  нейното заключение от предоставените за изследване 222 бр. предмети 69 бр. са движими културни ценности, представляващи археологически обекти, 108 бр. монети са движими културни ценности, без да са археологически артефакти, 36 бр. предмети са без качества на движими културни ценности и 9 бр. монети са без качества на движими културни ценности, като никой от тях не представлява национално богатство. Никой от изброените предмети не е представен за идентификация и регистрация.

 При предявяване на материалите по разследването обв.Г. е обяснил, че иззетите обекти са намерени/открити/ от него през годините. Интереса си към такива обекти обвиняемият е обосновал с  текущите обучителни мероприятия по реставрация на такива обекти.

 Така приетата за установена фактическа обстановка се подкрепя от събраните в хода на досъдебното производство доказателства и не се оспорва от обвиняемия и неговия защитник.

При горната фактическа обстановка съдът прие, че през неустановен период от време и на неустановено място в Република България, в условията на продължавано престъпление открил  археологически обекти – културни ценности, както следва:

1. Пандатив, бронзов, с форма на фалос, на стойност 20.00лв.;

2. Тракийски конник, бронзов, на стойност 20.00лв.;

3. Енколпион, бронзов, на стойност 30.00лв.;

4. Коленчата фибула, бронзова, на стойност 10.00лв.;

5. Коленчата фибула, бронзова, на стойност 15.00лв.;

6. Арбалетна фибула, бронзова, на стойност 5.00лв.;

7. Пръстен, сребърен, масивен, на стойност 100.00лв.;

8. Пръстен, бронзов, на стойност 7.00лв.;

9. Пръстен, бронзов, на стойност 15.00лв.;

10. Пръстен, бронзов, на стойност 20.00лв.;

11. Пръстен, бронзов, на стойност 35.00лв.;

12. Пръстен, бронзов, на стойност 15.00лв.;

13. Пръстен, бронзов, на стойност 15.00лв.;

14. Пръстен, бронзов, на стойност 10.00лв.;

15. Пръстен, бронзов, на стойност 23.00лв.;

16. Пръстен, бронзов, на стойност 25.00лв.;

17.Пръстен, бронзов, на стойност 19.00лв.;

18. Пръстен, бронзов, на стойност 15.00лв.;

19. Пафта, бронзова, с листовидна форма, на стойност 10.00лв.;

20. Пафта, бронзова, с листовидна форма, на стойност 15.00лв.;

21. Пафта, бронзова, единична, с листовидна форма, на стойност 10.00лв.;

22. Пафта, бронзова, единична, с листовидна форма, на стойност 10.00лв.;

23. Пафта, бронзова, с листовидна форма, на стойност 5.00лв.;

24. Пафта, бронзова, с листовидна форма, на стойност 15.00лв.;

25. Пафта, бронзова, с кръгла форма, на стойност 5.00лв.;

26. Пафта, бронзова, с кръгла форма, на стойност 5.00лв.;

27. Пафта, бронзова, единична, с форма на рибя опашка, на стойност 15.00лв.;

28. Пафта, бронзова, с трапецовидна форма, на стойност 10.00лв.;

29. Игла, бронзова, на стойност 10.00лв.;

30. Апликация, бронзова, с правоъгълна форма, на стойност 5.00лв.;

31. Ножче, бронзово, с листовидна форма на тялото, на стойност 3.00лв.;

32. Апликация, бронзова, с листовидна форма, на стойност 5.00лв.;

33. Предмет, бронзов, елемент от юзда, с “S”-овидна форма, на стойност 15.00лв.;

34. Тока, бронзова, от конска сбруя, на стойност 15.00лв.;

35. Закопчалка, бронзова, с правоъгълна форма, на стойност 5.00лв.;

36. Обкови, бронзови, с форма на полуелипса /2бр./, на обща стойност 6.00лв.;

37. Апликация, бронзова, от коланна украса, на стойност 2.00лв.;

38. Апликация, бронзова, с кръгла форма, на стойност 2.00лв.;

39. Апликация, бронзова, с полусферична форма, на стойност 2.00лв.;

40. Апликация, бронзова, с издължена полусферична форма, на стойност 2.00лв.;

41. Апликация, бронзова, с форма на осем листно цвете, на стойност 2.00лв.;

42. Апликация, бронзова, с издължена форма, на стойност 5.00лв.;

43. Апликация, бронзова, с капковидна форма, на стойност 3.00лв.;

44. Апликация, бронзова, с правоъгълна форма, на стойност 1.00лв.;

45. Апликация, бронзова, с полусферична форма, на стойност 1.00лв.;

46. Апликация, бронзова, на стойност 0.50лв.;

47. Копче, бронзово, на стойност 0.50лв.;

48. Калъп, бронзов, с капковидна форма, на стойност 5.00лв.;

49. Висулка, бронзова, с полукръгла форма, на стойност 1.00лв.;

50. Тока, бронзова, с листовидна форма, на стойност 2.00лв.;

51. Тока, бронзова, с елипсовидна форма, на стойност 1.00лв.;

52. Тока, бронзова, с полукръгла форма, на стойност 1.00лв.;

53. Част от фигурка, бронзова, запазена дясна ръка, на стойност 0.50лв.;

54. Украса, бронзова, към обеца-надушник, на стойност 3.00лв.;

55. Част от пръстен, бронзов, запазена касетата, на стойност 0.50лв.;

56. Апликация, бронзова, за колан, на стойност 2.00лв.;

57. Апликация, бронзова, с правоъгълна форма, на стойност 5.00лв.;

58. Апликация, бронзова, с полусферична форма, на стойност 0.50лв.;

59. Мънисто, бронзово, на стойност 1.00лв.;

60. Дръжка, бронзова, с “S”-овидна форма на стойност 2.00лв.;

61. Звънец, бронзов, с цилиндрична форма, на стойност 5.00лв.;

62. Звънец, бронзов, с конична форма, на стойност 3.00лв.;

63. Звънец, бронзов, с пирамидална форма, на стойност 1.00лв.;

64. Предмет, бронзов, част от заключващ механизъм, на стойност 1.00лв.;

65. Калъп, бронзов, единичен, за оловни куршуми, с полусферична форма, на стойност 5.00лв.;

66. Калъп, бронзов, единичен, за оловни куршуми, с издължена форма, на стойност 5.00лв.;

67. Калъп, бронзов, за оловни куршуми, двоен, с триъгълна форма, на стойност 10.00лв.;

68. Фибула, бронзова, луковична, на стойност 1.00лв.;

69. Фибула, бронзова, с правоъгълно сечение, на стойност 1.00лв.,

всички обекти на обща стойност 640.50лв., и в продължение на седем дни от откриването им не  е  съобщил на властта – престъпление по чл.278 ал.1 вр. с чл.26 ал.1 от НК.

 

          От обективна страна престъплението се изразява в откриване на културни ценности и не уведомяване за горното на съответните власти в продължение на 7 дни.

От субективна страна деянието е извършено умишлено, като деецът е съзнавал общественоопасния характер на деянието и неговите общественоопасни последици и е искал настъпването им.

При съобразяване на обстоятелствата по делото съдът счита, че в конкретния случай са налице предпоставките, предвидени в разпоредбата на чл.78а от НК за освобождаване на обвиняемия от наказателна отговорност и налагане на административно наказание, за извършеното престъпление. За престъплението по чл.278, ал.1 от НК се предвижда наказание лишаване от свобода до три години или глоба от 500 до 3 000 лева. Предвид обстоятелството, че обвиняемият не е осъждан за престъпление от общ характер и не е освобождаван от наказателна отговорност  по реда на Раздел ІV от гл. VІІІ от НК и от престъплението няма невъзстановени имуществени вреди.

В конкретният случай, съдът след като се съобрази с невисоката степен на обществена опасност на дееца, доброто му процесуално поведение, както на досъдебната, така и в съдебната фаза на производството, намира, че следва да наложи минималното предвидено от закона административно наказание, а именно глоба в размер на 1000 лв.

На основание чл. 278, ал. 7 от НК веществените доказателства,  които се намират на съхранение в РИМ, гр.Стара Загора, предмет на престъплението, а именно: 1. Пандатив, бронзов, с форма на фалос, на стойност 20.00лв.;

2. Тракийски конник, бронзов, на стойност 20.00лв.;

3. Енколпион, бронзов, на стойност 30.00лв.;

4. Коленчата фибула, бронзова, на стойност 10.00лв.;

5. Коленчата фибула, бронзова, на стойност 15.00лв.;

6. Арбалетна фибула, бронзова, на стойност 5.00лв.;

7. Пръстен, сребърен, масивен, на стойност 100.00лв.;

8. Пръстен, бронзов, на стойност 7.00лв.;

9. Пръстен, бронзов, на стойност 15.00лв.;

10. Пръстен, бронзов, на стойност 20.00лв.;

11. Пръстен, бронзов, на стойност 35.00лв.;

12. Пръстен, бронзов, на стойност 15.00лв.;

13. Пръстен, бронзов, на стойност 15.00лв.;

14. Пръстен, бронзов, на стойност 10.00лв.;

15. Пръстен, бронзов, на стойност 23.00лв.;

16. Пръстен, бронзов, на стойност 25.00лв.;

17.Пръстен, бронзов, на стойност 19.00лв.;

18. Пръстен, бронзов, на стойност 15.00лв.;

19. Пафта, бронзова, с листовидна форма, на стойност 10.00лв.;

20. Пафта, бронзова, с листовидна форма, на стойност 15.00лв.;

21. Пафта, бронзова, единична, с листовидна форма, на стойност 10.00лв.;

22. Пафта, бронзова, единична, с листовидна форма, на стойност 10.00лв.;

23. Пафта, бронзова, с листовидна форма, на стойност 5.00лв.;

24. Пафта, бронзова, с листовидна форма, на стойност 15.00лв.;

25. Пафта, бронзова, с кръгла форма, на стойност 5.00лв.;

26. Пафта, бронзова, с кръгла форма, на стойност 5.00лв.;

27. Пафта, бронзова, единична, с форма на рибя опашка, на стойност 15.00лв.;

28. Пафта, бронзова, с трапецовидна форма, на стойност 10.00лв.;

29. Игла, бронзова, на стойност 10.00лв.;

30. Апликация, бронзова, с правоъгълна форма, на стойност 5.00лв.;

31. Ножче, бронзово, с листовидна форма на тялото, на стойност 3.00лв.;

32. Апликация, бронзова, с листовидна форма, на стойност 5.00лв.;

33. Предмет, бронзов, елемент от юзда, с “S”-овидна форма, на стойност 15.00лв.;

34. Тока, бронзова, от конска сбруя, на стойност 15.00лв.;

35. Закопчалка, бронзова, с правоъгълна форма, на стойност 5.00лв.;

36. Обкови, бронзови, с форма на полуелипса /2бр./, на обща стойност 6.00лв.;

37. Апликация, бронзова, от коланна украса, на стойност 2.00лв.;

38. Апликация, бронзова, с кръгла форма, на стойност 2.00лв.;

39. Апликация, бронзова, с полусферична форма, на стойност 2.00лв.;

40. Апликация, бронзова, с издължена полусферична форма, на стойност 2.00лв.;

41. Апликация, бронзова, с форма на осем листно цвете, на стойност 2.00лв.;

42. Апликация, бронзова, с издължена форма, на стойност 5.00лв.;

43. Апликация, бронзова, с капковидна форма, на стойност 3.00лв.;

44. Апликация, бронзова, с правоъгълна форма, на стойност 1.00лв.;

45. Апликация, бронзова, с полусферична форма, на стойност 1.00лв.;

46. Апликация, бронзова, на стойност 0.50лв.;

47. Копче, бронзово, на стойност 0.50лв.;

48. Калъп, бронзов, с капковидна форма, на стойност 5.00лв.;

49. Висулка, бронзова, с полукръгла форма, на стойност 1.00лв.;

50. Тока, бронзова, с листовидна форма, на стойност 2.00лв.;

51. Тока, бронзова, с елипсовидна форма, на стойност 1.00лв.;

52. Тока, бронзова, с полукръгла форма, на стойност 1.00лв.;

53. Част от фигурка, бронзова, запазена дясна ръка, на стойност 0.50лв.;

54. Украса, бронзова, към обеца-надушник, на стойност 3.00лв.;

55. Част от пръстен, бронзов, запазена касетата, на стойност 0.50лв.;

56. Апликация, бронзова, за колан, на стойност 2.00лв.;

57. Апликация, бронзова, с правоъгълна форма, на стойност 5.00лв.;

58. Апликация, бронзова, с полусферична форма, на стойност 0.50лв.;

59. Мънисто, бронзово, на стойност 1.00лв.;

60. Дръжка, бронзова, с “S”-овидна форма на стойност 2.00лв.;

61. Звънец, бронзов, с цилиндрична форма, на стойност 5.00лв.;

62. Звънец, бронзов, с конична форма, на стойност 3.00лв.;

63. Звънец, бронзов, с пирамидална форма, на стойност 1.00лв.;

64. Предмет, бронзов, част от заключващ механизъм, на стойност 1.00лв.;

65. Калъп, бронзов, единичен, за оловни куршуми, с полусферична форма, на стойност 5.00лв.;

66. Калъп, бронзов, единичен, за оловни куршуми, с издължена форма, на стойност 5.00лв.;

67. Калъп, бронзов, за оловни куршуми, двоен, с триъгълна форма, на стойност 10.00лв.;

68. Фибула, бронзова, луковична, на стойност 1.00лв.;

69. Фибула, бронзова, с правоъгълно сечение, на стойност 1.00лв.,

съдът постанови  да се отнемат в полза на държавата.

Веществените доказателства- обектите не представляващи културна ценност - 108 броя монети, 36 броя предмети без качества на движими културни ценности и 9 броя монети без качества на движими културни ценности, до 222 броя от изследваните при археологическата и нумизматична експертиза, на съхранение в РИМ гр.Стара Загора, съдът разпореди да се върнат на обвиняемия Е.Т.Г..

Останалите веществени доказателства - хартиен плик, съдържащ: 8бр. цветни снимки с изображения на предмети; лист хартия, малък формат, с напечатан текст от едната страна ”ФК Кеш експрес сървис”, върху напечатаното има изписан ръкописен текст и нарисувани схеми, а от другата страна има ръкописен текст, започващ с “М/у село Недевци” и завършващ с “със счупен рог”; лист хартия, с напечатан текст от едната страна “Сметка”, а от другата с ръкописна скица и надписи; лист от календар с ръкописен текст, започващ с “М-у селата” и завършващ с “до Езеро”; лист от рекламен тефтер на Евро Булг ЕООД, с ръкописно изписан текст, започващ със “село” и завършващ с “Около”; бял лист, формат А 4, с изписани от двете страни римски и арабски цифри и телефонен номер **** - Н.; лист, формат А 3, със схема, изобразена от едната страна на местност и отбелязани обекти “схема на масива Триглав”; ксерокопие на изображение на местност и животно и ръкописен надпис, започващ с “между” и завършващ с “Саръ дере”; сметка/фактура № 14546/22.12.11 с изписани ръкописно на гърба букви и цифри “****, *** Rai-С.; 5бр. листа “Ръководство инструкции за работа С.SCOPE”; 1бр. лист от тетрадка на редове, наполовина скъсан с ръкописен текст от едната страна започващ с “до село Веселиново”; 2 бр. листи малък формат с изписани ръкописен текст и схеми; 1бр. опаковка хартия от СД с изписан текст; 1бр. тетрадка с надпис “Оffice reoertaoire” в едно с намиращите се в нея бележници “Arda Seramik” и “Berner”; 27 бр. листи с различен формат с ръкописен текст и схеми на местности; схема формат А3; схема формат А4; 3 бр. бележки – една на част от кариран лист с надпис “Богдан балкан”, втора на бордеро на “Райфайзен банк” и трета – част от рекламен бележник “Arda Seramik”; 1бр. квитанция за ВиК 02.03.2010г. с изписан ръкописен и печатен текст; 2 бр. цветни снимки с изображения на часовник,  следва да се унищожат като малоценни вещи.            

При този изход на процеса съдът постанови, че обвиняемият Е.Т.Г. следва да бъде осъден да заплати в полза на ОД на МВР, гр.Стара Загора направените в хода на досъдебното производство разноски в размер на 1072 /хиляда седемдесет и два/ лв.

Причина за извършване на деянието е несъобразяването от страна на обвиняемия с установения в страната правов ред, свързан опазване на културното наследство и стремежът му да се облагодетелства по неправомерен начин.

 

                                              

 

                                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                                                    / Т. Т. /