П  Р  И  С  Ъ  Д  А

 

 

Номер 41                           03.10 2014 г.           град СТАРА ЗАГОРА

 

                             В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

Окръжен съд                                               НАКАЗАТЕЛЕН СЪСТАВ

На трети октомври                                                          Година 2014

В публично заседание в следния състав:

 

                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИАНА ХРИСТАКИЕВА

 

                           СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.Д.В.

 

                                                                2.Я.И.

 

Секретар М.Д.

Прокурор АЛЕКСЕЙ АНГЕЛОВ

като разгледа докладваното от съдия  ХРИСТАКИЕВА

нохд  №98  по описа за 2013 година

 

                   П   Р   И   С   Ъ   Д   И :

 

ПРИЗНАВА подсъдимия Т.Д.Т. -  *** *** ВИНОВЕН в това, че на 22.01.2008 г. в гр. Стара Загора, в качеството си на длъжностно лице, по смисъла на чл. 93 т.1 б. "б" от НК, заемащо отговорно служебно положение - Заместник кмет на Община Стара Загора в направление "Обществено обслужване, ред, сигурност и чистота", превишил властта и правата си, произтичащи от  „Устройствен правилник на общинска администрация”  от 2004 г. и последващите му изменения, с последно влязло в сила на 03.08.2007 г., утвърдени от Кмета на Община Стара Загора и прилежащата към него структура на общинската администрация, одобрена от Общински съвет – Стара Загора с Решение №27.1 от Протокол №4 от 29.12.2003 г.; Решение №88.17 от Протокол №8/18.03.2004 г.; Решение №165 І  от Протокол № 13/29.06.2004 г.; Решение №424 от Протокол № 26/07.07.2005 г.; Решение №583.2 от Протокол №35/02.03.2006 г.; Решение № 677.1 от Протокол №40/27.07.2006 г.; Решение №723.І от Протокол №41/19.09.2006 г.; Решение №867.І от Протокол № 48/01.03.2007 г. и Решение №929.І от Протокол № 53/19.07.2007 г.,  КАТО СКЛЮЧИЛ от името на Кмета на Община Стара Загора, без да е упълномощен за това, Анекс /Маршрутно разписание на автобусна линия №65 за работни и почивни дни/ към Договор №44/22.01.2008 г. между Община Стара Загора и "Ел Же груп" ЕООД – гр. Стара Загора, с който  на последното е възложено обслужването на линия №65 от Транспортната схема на Община Стара Загора и по този начин еднолично е променил  транспортната схема,  утвърдена от Общински съвет – Стара Загора с Решение №849 по протокол №47/22.02.2007 г., с което е нарушил, разпоредбите на:

        -Наредба №2/15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси и леки автомобили, издадена от Министъра на транспорта и съобщенията.

        -Чл. 1. С тази наредба се определят условията и редът за утвърждаване на транспортните схеми и за осъществяване на обществените превози на пътници с автобуси и леки автомобили.

        -Чл. 3. Тази наредба се прилага за обществен превоз на пътници по утвърдени транспортни схеми.

        -Чл. 8. (1) Маршрутните разписания на линиите от общинските транспортни схеми се разработват от съответните общини и след обсъждане от определена от кмета комисия се внасят за разглеждане и утвърждаване от общинския съвет.

        (3) Общинската транспортна схема се утвърждава от общинския съвет.

        (4) Промени в общинската транспортна схема се извършват по предложение на комисията по ал. 2. Променената транспортна схема се внася за утвърждаване от общинския съвет.

        -Чл. 17. (1) Превозите по утвърдените транспортни схеми се възлагат с конкурс, както следва:

        1. за линиите от общинската транспортна схема - от съответния общински съвет;

         (3) Общинският съвет взема решение за възлагане на превозите и делегира изпълнението на своите функции относно провеждането на конкурса на кмета.

        -Чл. 29. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 32 от 2003 г.) При необходимост от спешно осигуряване на превозвач по съществуващи линии по изключение съответният областен управител може да разреши за срок не повече от шест месеца превозите да се възлагат без конкурс от кмета на съответната община до провеждането на такъв в следните случаи:

        1. (изм. - ДВ, бр. 32 от 2003 г.) при едностранно прекратяване на договора за възлагане на превозите от страна на превозвача;

        2. при прекратяване на договора за възлагане на превозите от изправната страна поради виновно неизпълнение от другата страна на задълженията по него;

        3. при прекратяването на правата на превозвача, произтичащи от лицензията на основанията, предвидени в чл. 11 от Закона за автомобилните превози;

        4. (нова - ДВ, бр. 32 от 2003 г.) при обжалване на заповедта по чл. 26, ал. 1, когато срокът на договора за възлагане на превозите е изтекъл,

 с цел да набави за „ЕЛ ЖЕ ГРУП” ЕООД – Стара Загора  облага в размер на 49 246,25 лева, като с това е причинена вреда на Община Стара Загора в размер на 4 263,73 лева/представляваща стойностния размер на разликата, произтичаща от завишения брой курсове и общия пробег по линията, съотнесено към двете маршрутни разписания на “ЕЛ ЖЕ ГРУП” ЕООД за периода 22.01.2008 г.- 07.07.2008 г., от които -компенсации 3 077,56 лева и субсидии - 1 186, 17 лева/, а така също са могли да настъпят немаловажни вредни последици за Община Стара Загора, изразяващи се в създаване на смущения в нормалното функциониране на кметската институция като орган на местна власт и управление в Община Стара Загора, компрометирайки нейния авторитет и разколебавайки доверието на гражданите в нея, както и създаване на порочна практика по нарушаване на реда за възлагане на обществен превоз на пътници с автобуси по утвърдени транспортни схеми, уреден в Наредба №2/15.03.2002 г. на Министъра на транспорта и съобщенията и би могло да се създаде недоверие у гражданите и транспортните търговски дружества към общинското управление, поради което и на основание чл.282 ал.2 предл.2 вр. ал.1 предл.3 и чл.54 от НК  ГО ОСЪЖДА  на “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” ЗА СРОК ОТ ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА.  

 

На основание чл.66 ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание за срок от ТРИ  ГОДИНИ, считано от влизане на присъдата в сила.

 

        ОСЪЖДА подсъдимия Т.Д.Т., със снета  самоличност, ДА ЗАПЛАТИ в полза на Държавния бюджет по сметка на ОД на МВР - Стара Загора направените по досъдебното производство разноски – 353.65/триста петдесет и три лева и шестдесет и пет стотинки/ лева, както и в полза на Държавния бюджет по сметка на ВСС направените разноски по нохд №484/2009 г. по описа на Окръжен съд – Стара Загора  в размер на 570.00/петстотин и седемдесет/лева и  по настоящото дело - 1140.00/хиляда сто и четиридесет/ лева. 

 

        ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и/или протестиране в петнадесетдневен срок, считано от днес, чрез Окръжен съд Стара Загора, пред Апелативен съд Пловдив. 

 

 

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

 

 

                        СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:1.

 

 

                                                            2.