П  Р  И  С  Ъ  Д  А

 

 

Номер  53                                     17.11.2014 г.                град СТАРА ЗАГОРА

                   

  В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

Окръжен съд                                                              НАКАЗАТЕЛЕН СЪСТАВ

На  17 ноември                                                                                   Година 2014

В открито заседание в следния състав:

 

 

                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТОНЬО ТОНЕВ

                              СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: МИЛКА ЛАМБОВА

РАЙНА КАЛОЯНОВА

 

 

Секретар Н.К.

Прокурор ЮЛИАНА СТАНЕВА

като разгледа докладваното от съдията ТОНЬО ТОНЕВ

НОХД  № 445  по описа за 2014 година

 

                 П   Р   И   С   Ъ   Д   И :

 

ПРИЗНАВА подсъдимия Д.Г.С. , ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че през периода 17.01.2014 г. - 24.03.2014 г., в град Стара Загора, действайки при условията на продължавано престъпление отнел чужди движими вещи на обща стойност 1 981 /хиляда деветстотин осемдесет и един лева/, лв. от владението на собствениците им - различни физически лица и го оправдава за разликата до 2 025 лв. /две хиляди и двадесет и пет левa/ както следва:

1.На 17.01.2014 г. в град Стара Загора отнел чужди движими вещи -дамска чанта от изкуствена кожа, с две дръжки с цип на стойност 25 лева, 2 /два/ броя дамски несесери на стойност 30 лева /по 15 лева за брой/, пари- сумата от 1 лев, мобилен телефон, с логото на «М Тел", марка "GSM- Радиотелефон", модел S319 на стойност 10.00 лева, дебитна карта на «Корпоративна търговска банка" на стойност 0 лева, дебитна карта на банка "ЦКБ" на стойност 0 лева, 2 броя секретни ключа на стойност 6 лева /3 лева за брой/, всичко на обща стойност 72 /седемдесет и два/ лева, от владението на Ж.Д.Д. ***.

 

2.На 18.01.2014 г. в град Стара Загора отнел чужди движими вещи -дамска чанта от изкуствена кожа на стойност 25 лева, лична карта на стойност 0 лева, дебитна карта на банка «Експресбанк" на стойност 0 лева, дамско портмоне от изкуствена кожа на стойност 7 лева, пари - сумата от 70 лева, дамски, златен пръстен 2 грама на стойност 91 лева, мобилен телефон, марка «Нокиа", модел 1200 на стойност 24 лева, зарядно устройство за мобилен телефон, марка «Нокиа" на стойност 0 лева, всичко на обща стойност 217 /двеста и седемнадесет лв./ лева от владението на С.Г.И. ***, като го оправдава за разликата до 228 /двеста двадесет и осем лева/ лв.

 

3.На 26.01.2014 г. в град Стара Загора отнел чужди движими вещи - дамска чанта от изкуствена кожа на стойност 25 лева, мобилен телефон, марка «Нокиа", модел 1200 на стойност 24 лева, сумата от 700 лева, всичко на обща стойност 749 /седемстотин четиридесет и девет лева/ лева от владението на И.Я.С. - М. ***

 

4. На 10.03.2014 г. в град Стара Загора отнел чужди движими вещи - дамска чанта от изкуствена кожа на стойност 25 лева, портмоне дамско от изкуствена кожа на стойност 7 лева, лична карта на стойност 0 лева, свидетелство за управление на МПС на стойност 0 лева, очила с диоптър на стойност 40 лева, кожен калъф за очила от изкуствена кожа на стойност 3 лева, чифт дамски ръкавици на стойност 10 лева, 6 броя секретни ключа на обща стойност 18 лева /3 лева за брой/, мобилен телефон, марка «Нокиа" на стойност 24 лева, пари - сумата от 161 лева, дебитна карта на "Fibank" на стойност лева, кредитна карта на "Fibank" на стойност 0 лева, всичко на обща стойност 288 /двеста осемдесет и осем лева/ лева, от владението на М.Г. ***, като го оправдава за разликата до 310 /триста и десет лева/ лева.

 

5.На 11.03.2014 г. в град Стара Загора отнел чужди движими вещи - дамска чанта от изкуствена кожа на стойност 25 лева, портмоне, дамско от изкуствена кожа на стойност 7 лева, дебитна карта на банка "ОББ" на стойност 0 лева, дебитна карта на банка "ЦКБ" на стойност 0 лева, лична карта на стойност 0 лева, 12 броя секретни ключове на обща стойност 36 лева /по 3 лева за бройка/, ключодържател, тип «портмоне" с капаче и цип, с емблемата на "Фолксваген" на стойност 4 лева, пари - сумата от 428 лева, всичко на обща стойност 500 /петстотин/ лева от владението на В.А.С. ***, като го оправдава за разликата до 511 /петстотин и единадесет/ лв.

 

6.На 24.03.2014 г.в град Стара Загора отнел чужди движими вещи - дамска чанта от естествена кожа на стойност 25 лева, портмоне, дамско от изкуствена кожа на стойност 7 лева, лична карта на стойност 0 лева, очила с диоптър на стойност 40 лева, 3 броя секретни ключове на обща стойност 9 лева /по 3 лева всеки/, мобилен телефон, марка «Нокия" на стойност 24 лева, пари - сумата от 50 лева, всичко на обща стойност 155 /сто петдесет и пет лева/ лева от владението на Е.Н.Д. ***,

с намерение противозаконно да ги присвои, като употребил за това сила, като грабежът е придружен със средна телесна повреда спрямо Е.Н.Д., изразяваща се в счупване на големия въртел на лявата раменна кост, което е причинило трайно затруднение на движението на лявата ръка, и е извършен в условията на опасен рецидив, поради което и на основание чл.199, ал.1, т.3 и 4 вр. с чл.198, ал.1 вр. чл.26, ал.1 вр. с чл.29, ал.1, б.”а” и „б”, вр. чл.58а,  ал.1 вр. чл.54 от НК ГО ОСЪЖДА на “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” ЗА СРОК ОТ ОСЕМ ГОДИНИ, което наказание следва да изтърпи при първоначален “строг” режим в Затворническо общежитие от закрит тип съгласно чл. 61, т.2 вр. чл.60, ал.1 от ЗИНЗС.

 

На основание чл.59, ал.1 от НК съдът ПРИСПАДА от така определеното наказание времето, през което подсъдимия Д.Г.С.  е задържан по взета мярка за неотклонение “Задържане под стража”, считано от 04.04.2014 г.

 

ОСЪЖДА подсъдимия Д.Г.С., с посочени данни, да заплати на И.Я.С. – М., с ЕГН ********** сумата от 749 лв.(седемстотин четиридесет и девет лева/, представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди, причинени от извършеното престъпление, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на увреждането - 26.01.2014 год., до окончателното изплащане на главницата.  

 

ОСЪЖДА подсъдимия Д.Г.С., с посочени данни, да заплати на М.Г.Б., ЕГН **********, сумата от 288 /двеста осемдесет и осем лева/ лева, представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди, причинени от извършеното престъпление, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на увреждането - 10.03.2014 год., до окончателното изплащане на главницата, като отхвърля иска до размера на 310 /триста и десет лева/ лева, като неоснователен и недоказан.  

 

ОСЪЖДА подсъдимия Д.Г.С., с посочени данни, да заплати на В.А.С., с ЕГН **********, сумата от 500 /петстотин лева/ лева, представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди, причинени от извършеното престъпление, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на увреждането - 11.03.2014 год., до окончателното изплащане на главницата, като отхвърля иска до размера на 511 /петстотин и единадесет лева/лева, като неоснователен и недоказан.  

 

ОСЪЖДА подсъдимия Д.Г.С. да заплати държавна такса върху уважената част от гражданските  искове в размер на 61,48 лв. /шестдесет и един лева и четиридесет и осем стотинки/ по бюджетната сметка на Окръжен съд гр. Стара Загора, Централна кооперативна банка, клон Стара Загора.

 

ОСЪЖДА подсъдимия Д.Г.С., с посочена по-горе самоличност, да заплати  по бюджетната сметка на ОД на МВР гр. Стара Загора сумата от 233,26 лв. /двеста тридесет и три лева и двадесет и шест стотинки/ – разноски по делото, направени в хода на досъдебното производство.

 

ПОСТАНОВЯВА веществените доказателства по делото – тъмнокафяво кожено дамско портмоне, 1 бр. пластмасова карта с надпис Билла, 1 бр. червено на цвят картонче с надпис ЕВН, с изписан клиентски номер **** и клиент ****, 1 бр. картонче с надпис ПНБ Париба лични финанси, издадено на името на М.Б., ЕГН **********, 1 бр. картонче с надпис ВиК, 1 бр. розова на цвят бележка, издадена от Община Стара Загора, отдел „Местни данъци и такси” -  за закриване на партида на името на Б.П.Б., ЕГН **********, 1 бр. зелен анурак, 1 бр. бледозелено яке с качулка, след влизане на присъдата в сила, да бъдат унищожени като малоценни предмети. 

 

ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и/или протестиране в петнадесетдневен срок, считано от днес, чрез Окръжен съд - Стара Загора, пред Апелативен съд - Пловдив.

 

 

 

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

 

    

 

                                  СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.

 

                                                                     

                                                  

       2.