Р Е Ш Е Н И Е    

 

 

Номер…......90.......17.......юни…........Година 2014……….Град Стара Загора

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Старозагорският окръжен съд…………...………..…Наказателно отделение

На  шести ноември. ........………….............Година две хиляди и тринадесета

В публичното заседание в следния състав:

 

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАТЯНА ГЬОНЕВА

                                                          ЧЛЕНОВЕ: К. ДОНЧЕВА

                                                               ВАНЯ ТЕНЕВА            

                               

Секретар К.Ц.

Прокурор Радостин Рахнев

като разгледа докладваното от съдията…………...…...ТАТЯНА ГЬОНЕВА

ВАНД…………номер 1189……………..…......……по описа за 2013 година

 

                Производството е по реда на чл.313 и сл. НПК.

         

Обжалвано е Решение №100/06.06.2013г., постановено по
АНД №15/2013г. по описа на Районен съд Гълъбово, с което обвиняемият Д.Н.Д. е признат за виновен в това, че на 18.10.2012г. в гр.Гълъбово управлявал лек автомобил марка “Опел Астра”
с рег. № СТ 82-81 ВА, след употреба на наркотично вещество – амфетамин, установено по надлежния ред с техническо средство “Дрегер Дръг Чек 1200 СТК” - престъпление по чл.343б ал.3 от НК, за което на основание чл.78а НК е освободен от наказателна отговорност и му е наложено административно наказание глоба в размер на 1000 лева.

С обжалваното решение на основание чл.343г във вр. чл.37 ал.1 т.7 от НК обвиняемият Д.Н.Д. е лишен от правото да управлява МПС за срок от 8 /осем/ месеца, като на основание чл.59 ал.4 от НК е приспаднато времето, през което обвиняемият е бил лишен от това право по административен ред, считано от 18.10.2012г.

На основание чл.189 ал.3 от НПК в тежест на обвиняемия Д.Н.Д., със снета самоличност, са присъдени направените по делото разноски.

В предвидения от закона срок е постъпила въззивна жалба от обвиняемия Д.Д., в която моли решението на РС Гълъбово да бъде отменено, а вместо него – постановен нов, оправдателен съдебен акт.

 

Представителят на ОП Стара Загора счита жалбата за неоснователна и моли да бъде оставена без уважение, а решението на РС Гълъбово – изцяло потвърдено като правилно и законосъобразно. Според него установяването на употребата на наркотично вещество по ред, който е незаконоустановен, не следва да се обсъжда, тъй като нормата на закона не предвижда подобно изискване.

 

Защитникът на жалбоподателя Д.Д. адв.К. моли решението на първоинстанционния съд Гълъбово да бъде отменено, като постановено при допуснати съществени процесуални нарушения в досъдебното производство. Твърди, че представените доказателства по делото показват неспазване реда за установяване употребата на наркотични вещества.

 

Жалбоподателят Д.Н.Д. поддържа изложеното от защитника си.

 

В последната си дума обвиняемият Д.Н.Д. заявява, че е невинен и че нищо не е вземал.

 

Съдът, като обсъди събраните по делото доказателства във връзка с направените оплаквания в жалбата и становищата на страните и като извърши изцяло преценка на законосъобразността на обжалваното решение, намери за установено следното:

 

Производството пред Гълъбовски районен съд е образувано по внесено Предложение от РП Гълъбово за налагане на административно наказание глоба по реда на чл.78а НК на обвиняемия Д.Н.Д. за извършено престъпление по чл.343б ал.3 НК. В първоинстанционното производство са събрани всички доказателства, необходими за пълното изясняване на делото от фактическа страна. При обсъждането им в тяхната съвкупност съдът е стигнал до обосновани и законосъобразни изводи за извършено от обвиняемия Д. съставомерно деяние по текста, по който му е повдигнато обвинение – за това, че управлявал моторно превозно средство след употреба на наркотично вещество – амфетамин. Въззивният съд  намира наведените в настоящото производство доводи за несъставомерност на деянието, респективно за допуснати съществени нарушения на процедурата на установяване на приетото наркотично вещество, изцяло за несъстоятелни. На първо място следва да се отбележи, че изисканите по искане на защитата и приети като доказателство по делото методически указания относно реда за установяване на употребата на упойващи и наркотични вещества от водачите на МПС с орален тест “Дрегер Дръг чек 1200 СТК”, не представляват нормативен акт, поради което се явяват правноирелевантни и всички доводи на защитата наведени във връзка с допуснати нарушения на същите. В случая е установено по безспорен начин, че след вземането на проба от обвиняемия Д.Д. веднага е извършен полевият наркотест, който е отчел употреба на наркотично вещество – амфетамин. Това обстоятелство е било възприето от разпитаните по делото свидетели – служители при РУП Гълъбово. Обстоятелството, че св.Ивайло Пачаманов е бил повикан от св.Бахчеванов за потвърждаване показанията на наркотеста, по никакъв начин не поставя под съмнение възприетата от свидетелите положителна проба. В тази връзка е важно да се отбележи, че полевият наркотест по взета проба от лицето отчита непосредствен прием преди вземането на същата на наркотично вещество. От друга страна, ако действително обвиняемият не е приел каквото и да е наркотично вещество, каквито са твърденията му, то и пробата би била отрицателна. Показателен е фактът, че полевият наркотест е бил приложен спрямо Д. с оглед поведението му, квалифицирано от св.Радостин Шишков като “малко неадекватно”. Св.Шишков заявява още, че, след като св.Бахчеванов заявил на обвиняемия, че ще бъде тестван за употреба на наркотици, последният станал още по-неспокоен. Тази реакция на обвиняемия косвено потвърждава изнесеното от свидетелите досежно положителната проба от полевия наркотест. Показателен е и фактът, че Д. е подписал изготвения му Акт за установяване на административно нарушение, отразяващ същото деяние, без каквито и да е възражения. Впрочем, обвиняемият е разполагал с възможност при оспорване на положителната проба да му бъде извършено кръвно изследване, каквото обаче е отказал. Заявеното от него във връзка с мотивите на този отказ е несъстоятелно и не се потвърждава от разпитаните свидетели -  служители на РУП Гълъбово.

С оглед на изложеното въззивният съд намира, че правилно обвиняемият Д.Д. е бил признат за виновен за извършване на престъплението, за което му е повдигнато обвинение. Размерът на наложеното административно наказание глоба е определен към минимума, като са отчетени всички смекчаващи отговорността на обвиняемия обстоятелства. В тази връзка следва да се обърне внимание на първоинстанционния съд, че, докато критичното отношение към извършеното съставлява винаги смекчаващо отговорността обстоятелство, то липсата на критичност не може да се отчита при индивидуализацията на наказанието като отегчаващо отговорността обстоятелство. Наложеното наказание лишаване от правоуправление за срок от осем месеца е съобразено с обществената опасност на деянието и не са налице законови основания същото да бъде намалено.

 

По изложените съображения решението на Гълъбовски районен съд следва да бъде потвърдено като правилно и законосъобразно.

 

Водим от горните мотиви и на основание чл.338 НПК, Окръжният съд

Р  Е  Ш  И:

 

ПОТВЪРЖДАВА Решение №100/06.06.2013г., постановено по
АНД №15/2013г. по описа на Районен съд Гълъбово.

           

Решението е окончателно.

 

   

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

ЧЛЕНОВЕ:          1.       

 

 

           2.