Р Е Ш Е Н И Е     

 

 

Номер…......87...........17 юни….......Година 2014……….Град Стара Загора

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Старозагорският окръжен съд……………………..…Наказателно отделение

На  шести ноември.......................................Година две хиляди и тринадесета

В публичното заседание в следния състав:

 

                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАТЯНА ГЬОНЕВА

                                                           ЧЛЕНОВЕ: К. ДОНЧЕВА

                                                               ВАНЯ ТЕНЕВА             

                                                                      

Секретар  К.Ц.

Прокурор ............

като разгледа докладваното от съдията…………....…...ТАТЯНА ГЬОНЕВА

ВНЧХД дело…………номер 1266………….…..……по описа за 2013година

 

Производството е по реда на чл.313 и сл. НПК.

 

Постъпила е частна тъжба от частния тъжител С.Г.С. срещу разпореждане №3799 от 26.07.2013г., постановено по НЧХД №712/2013г. по описа на Старозагорски районен съд, с което е прекратено наказателното производство по делото.

 

В съдебно заседание, проведено в отсъствието на подсъдимите М.Б.К. и М.Д.Б., жалбоподателят С.С. заявява, че е положил усилия да изпълни указанията на съда, като е изложил правната аргументация, на която се основават твърденията му. Ето защо моли разпореждането да бъде отменено и делото да бъде върнато на първоинстанционния съд за разглеждане на подадената частна тъжба.

 

Защитникът на подсъдимия Б.К.Б. адв.Пенкова моли съда да остави без уважение частната жалба и да потвърди разпореждането като правилно и законосъобразно.

 

В дадената му дума за лична защита подсъдимият Б. поддържа изложеното от защитника си. Твърди, че не те са причината за психическото разстройство на частния тъжител.

 

В последната си дума подсъдимият Б.К.Б. моли разпореждането да бъде потвърдено.

 

Съдът, като обсъди събраните по делото доказателства във връзка с доводите и становищата на страните и провери изцяло правилността на обжалваното разпореждане, намери за установено следното:

 

Частната жалба е неоснователна.

Производството пред Старозагорски районен съд е образувано по подадена от жалбоподателя С.Г.С. частна тъжба против подсъдимите Б.К.Б., М.Б.К. и М.Д.Б., които са негови непосредствени съседи по имот в с.Руманя общ. Стара Загора. Както в първоначално подадената тъжба, така и в писмената молба, изготвена в изпълнение на указанията на първоинстанционния съд за излагане на обстоятелствата на престъплението, извършено от всеки от тримата подсъдими, се излагат пространно факти, касаещи силно влошени междусъседски отношения между страните, датиращи от 2004г. Тъжителят С. е заявил в допълнителната писмена молба, че от пренасянето му в с.Руманя през 2004г. до момента всеки от тримата подсъдими осъществява спрямо него психически тормоз чрез отглеждането на голям брой кучета, пауни и много домашни животни, което му е причинило множество заболявания, отразени в надлежни медицински документи. При така изпълнените указания на съда съдията-докладчик е приел, че по описания начин нередовностите в подадената частна тъжба не са отстранени, поради което е прекратил наказателното производство.

Въззивният съд намира за необходимо да допълни изложените доводи в атакуваното разпореждане, като счита, че жалбоподателят С. е положил максимални усилия да конкретизира деянията на всеки от тримата подсъдими, за които се тъжи, но същите не покриват който и да е състав от НК, по който би могло да се проведе наказателно преследване било по частен, било по общия ред. В частната тъжба и в писмената молба се излагат обстоятелства за осъществен от подсъдимите психически тормоз спрямо тъжителя чрез отглеждането на домашни животни, което по българския НК не съставлява престъпление – налице е хипотезата на чл.24 ал.1 т.1 предл.2 НПК. В този смисъл като краен правен резултат обжалваното разпореждане е правилно и законосъобразно. Не може да се приеме, че жалбоподателят се тъжи за нанесена лека телесна повреда, доколкото същата се изразява в нарушаване на телесната неприкосновеност на пострадалото лице, респективно на анатомичната цялост на тялото или отделни негови органи. Няма законова пречка, ако тъжителят счита, че описаното поведение на тримата подсъдими е умишлено, да претендира обезщетение съобразно разпоредбата на чл.45 ЗЗД по гражданскоправен ред.

Водим от горните мотиви и на основание чл.338 НПК, Окръжният съд

Р Е Ш И :


                ПОТВЪРЖДАВА
Разпореждане №3799/26.07.2013г., постановено по НЧХД №712/2013г. по описа на Старозагорски районен съд, с което е прекратено наказателното производство.

 

Решението е окончателно.

 

 

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                          

 

                                                          ЧЛЕНОВЕ:     1.

 

 

 

                                                                                           2.