Р Е Ш Е Н И Е       

 

 

Номер…83……. 13 юни..…....….Година 2014………...Град Стара Загора

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

Старозагорският окръжен съд…………………….….Наказателно отделение

На петнадесети януари..............…….....Година две хиляди и четиринадесета

В публичното заседание в следния състав:

 

                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: СПАСЕНА ДРАГОТИНОВА

                                       ЧЛЕНОВЕ: ТАТЯНА ГЬОНЕВА

                                                                    КРАСИМИРА ДОНЧЕВА

 

Секретар М.С.

Прокурор Митко Игнатов

като разгледа докладваното от съдията ………………..ТАТЯНА ГЬОНЕВА

ВНОХ дело ..………….…номер 1307……................по описа за 2013 година

 

Производството е по реда на чл.313 и сл. НПК.

 

Обжалвана е Присъда №16/15.10.2013г., постановена по НОХД №398/2013г. по описа на Районен съд Чирпан, с която подсъдимият Г.М.Й. е признат за виновен за извършено престъпление по чл.198 ал.1 пр.1 от НК и осъден на три години и четири месеца лишаване от свобода в затворническо общежитие от закрит тип при първоначален строг режим. На основание чл.68 ал.1 НК е приведено в изпълнение наказанието шест месеца лишаване от свобода, наложено му по НОХД №869/2012г. по описа на Казанлъшки районен съд, като е постановено същото да бъде изтърпяно в затворническо общежитие от закрит тип при първоначален строг режим. На основание чл.59 ал.1 НК е зачетено предварителното задържане на подсъдимия, считано от 19.08.2013г. Със същата присъда подсъдимият Г.Й. е осъден да заплати направените съдебни и деловодни разноски в размер на 50.87 лева.

В законния срок е постъпила въззивна жалба против присъдата от адв.Драгомир Ангелов, защитник на подсъдимия Г.М.Й., в която се прави оплакване за явна несправедливост на наложеното наказание, доколкото производството се е провело по реда на Глава Двадесет и седма НПК, при условията на чл.371 т.2 НПК. Наведени са доводи за наличието на многобройни смекчаващи вината обстоятелства, налагащи определяне на наказанието при условията на чл.55 НК. По изложените доводи се прави искане за изменение на присъдата, като бъде намален размера на наложеното наказание.

 

В съдебно заседание представителят на Окръжна прокуратура изразява становище, че постановената присъда на Чирпански районен съд  следва да бъде потвърдена като законосъобразна и правилна. Счита, независимо от ниския размер на отнетото, че е налице брутален грабеж, представляващ деяние с висока обществена опасност. Предлага на съда да потвърди първоинстанционния съдебен акт, постановен в изпълнение целите на закона и генералната и специалната превенция.

 

Защитникът на подсъдимия Й. адв.Ангелов поддържа жалбата и счита присъдата за незаконосъобразна и несправедлива по изложените съображения в жалбата. Заявява, че при определяне на наказанието на подзащитния му, първоинстанционният съд не е отчел многобройните смекчаващи вината доказателства, каквито са младата възраст на подсъдимия, ниската стойност на отнетото, направените самопризнания и изразеното от същия критично отношение към извършеното. Според защитника наказанието е крайно несправедливо и незаконосъобразно, защото подзащитният му не е лице с висока степен на обществена опасност и в конкретния случай целите на закона могат да бъдат постигнати и с налагането на едно по-ниско наказание, като предлага на съда да определи наказание лишаване от свобода за срок от
1 година и 8 месеца.

 

В дадената му дума за лична защита подсъдимият Г.М.Й. моли съда да му намали присъдата на една година.

 

В последната си дума подсъдимият Г.М.Й. заявява, че съжалява много за стореното.

 

Съдът, като обсъди събраните по делото доказателства във връзка с доводите и становищата на страните и провери изцяло правилността на обжалваната присъда, намери за установено следното:

 

Производството пред Чирпански районен съд се е провело по реда на Глава Двадесет и седма НПК при условията на чл.371 т.2 НПК, като подсъдимият Г.Й. е признал изцяло изложените в обстоятелствената част на обвинителния акт факти и е изразил съгласие съдът да не събира доказателства за тези факти. Фактическата обстановка не се оспорва и пред въззивния съд, като единственото релевирано оплакване в жалбата е за явна несправедливост на наложеното наказание. Защитата пледира за наличие на многобройни смекчаващи отговорността обстоятелства и определяне на наказанието при условията на чл.55 НК. Искането е за налагане на наказание от 1г. 8м., а подсъдимият Й. моли за наказание една година лишаване от свобода.

Въззивният съд обсъди подробно установените по делото смекчаващи и отегчаващи отговорността на подсъдимия обстоятелства, при което не намери основание за прилагане разпоредбата на чл.55 НК. Впрочем при изцяло признати факти по обвинението, където се сочи, че инициатор на грабежа е Г.Й., защитата навежда абсолютно несъстоятелен довод за това, че същият бил “подведен” да извърши деянието от малолетния св. Тома Томов. Правилно като смекчаващи отговорността на подсъдимия обстоятелства първоинстанционният съд е отчел младата му възраст, тежкото му семейно и материално положение, както и ниския размер на отнетата сума. Отчел е в тази връзка и оказаното съдействие в хода на разследването, както и критичното му отношение към извършеното. Изложените доводи се споделят и от въззивния съдебен състав. Като отегчаващи отговорността обстоятелства са преценени предходното му осъждане, лошите характеристични данни, напредналата възраст на пострадалия Вълков, предумишленото влизане в дома му и то нощем, както и причинените травматични увреждания на същия. От тези обстоятелства настоящата инстанция намира, че не са ангажирани доказателства за получени травматични увреждания на св. Вълков, но се солидаризира с изразеното становище на представителя на ОП Стара Загора, изразено при съдебните прения за това, че Й. е въвлякъл в извършване на престъпното деяние малолетно лице, което е особено укоримо. Следва да се съобрази и факта, че деянието е извършено в изпитателния срок на предходното осъждане – десет месеца след влизане на съдебния акт в сила, което означава, че това осъждане не е изиграло никакво възпитателно и възпиращо въздействие по отношение на подсъдимия. Напротив, очевидно окуражен от снизходителното наказание, определено при условията на чл.55 НК, дори е пристъпил към по-сериозна посегателство, каквото е грабежът. Деянието разкрива изключително висока степен на обществена опасност, въпреки ниския размер на отнетата сума, поради което е изключено отново прилагането на текста на чл.55 НК.

Приемайки баланс на смекчаващите и отегчаващи отговорността обстоятелства, районният съд на практика го е определил при превес на смекчаващите такива – пет години лишаване от свобода, под средния размер, който в случай е шест години и шест месеца. Единственото, което оправдава определяне на наказанието в този размер, е младата възраст на Й., на която следва да се даде по-голяма тежест. По-голямо снизхождение в случая е неоправдано и само би стимулирало чувството за безнаказаност у подсъдимия, каквото е било въздействието на първото му осъждане. Правилно и в съответствие с разпоредбата на чл.58а ал.1 НК, след определяне на наказанието в този размер, съдът го е намалил с една трета, при което е наложил на подсъдимия наказание три години и четири месеца лишаване от свобода при първоначален строг режим в затворническо общежитие от закрит тип. Установявайки наличието на предпоставките на чл.68 ал.1 НК, законосъобразно съдът е постановил отделното изтърпяване на наложеното наказание шест месеца лишаване от свобода по НОХД №869/2012г. по описа на КРС.

По ДП са налице данни, установени още при извършване на предварителната проверка, че след извършване на настоящето деяние, отново по идея на подсъдимия, двамата със св. Томов влезли и в дома на друга възрастна жена от с. Свобода, където всеки от тях упражнил спрямо нея физическа принуда, изваждайки я от съня й. За това деяние обаче се води отделно ДП.

В заключение следва да се отбележи, че на фона на растящия брой посегателства срещу имуществото и личността на възрастни хора по селата, предимно от лица от ромския етнос, засилената наказателна репресия гарантира не само изпълнението на индивидуалната превенция, но и на генералната такава, предвидени в разпоредбата на чл.36 НК.

С оглед на изложеното съдът намира жалбата за неоснователна. Присъдата на Чирпански районен съд следва да бъде потвърдена като правилна и законосъобразна.

 

Водим от горните мотиви и на основание чл.338 НПК, Окръжният съд

 

Р  Е  Ш  И  :

 

ПОТВЪРЖДАВА Присъда №16/15.10.2013г., постановена по НОХД №398/2013г. по описа на Районен съд Чирпан.

 

Решението е окончателно.

 

 

                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                  ЧЛЕНОВЕ: 1. 

 

 

                                                                                                        2.