Р Е Ш Е Н И Е    

 

 

Номер……....84.........13 юни...….......Година 2014……….Град Стара Загора

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Старозагорският окръжен съд…………...………..…Наказателно отделение

На  двадесет и девети януари................Година две хиляди и четиринадесета

В публичното заседание в следния състав:

 

                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: СПАСЕНА ДРАГОТИНОВА

                                       ЧЛЕНОВЕ: ТАТЯНА ГЬОНЕВА             

                                                                       К. ДОНЧЕВА

 

Секретар К.Ц.

Прокурор Ваня Меранзова

като разгледа докладваното от съдията…………...…...ТАТЯНА ГЬОНЕВА

ВАНД…………номер 1339……………..….......……по описа за 2013 година

 

                Производството е по реда на чл.313 и сл. НПК.

 

Обжалвано е Решение от 27.11.2013г., постановено по
АНД №2362/2013г. по описа на Старозагорски районен съд в частта му, с която обвиняемият Н.Х.К. е лишен от право да управлява МПС за срок от три месеца на основание чл.78а ал.4 вр. чл.343г във вр. с чл.37 ал.1 т.7 НК.

В предвидения от закона срок е постъпила въззивна жалба от обвиняемия Н.К. чрез защитника му адв.Д.Д., в която се правят оплаквания за неправилност, необоснованост и незаконосъобразност на решението в частта му относно лишаването от права. Защитникът моли същото в атакуваната му част да бъде отменено, алтернативно – изменено от три на един месец лишаване от правото да управлява МПС.

 

Представителят на ОП Стара Загора намира подадената въззивна жалба срещу решението на РС Стара Загора за неоснователна и счита, че първоинстанционното решение следва да бъде потвърдено. Навежда доводи, че изложените аргументи в същата не оборват мотивите на първоинстанционния съд относно приложението на разпоредбата на чл.78а ал.4 от НК вр. чл.343г от НК. Изтъква, че лишаването от правоуправление не е императивно изискване според чл.78а ал.4 от НК и, предвид установените обстоятелства, счита, че резонно съдът е приложил нормата на закона по чл.343г от НК, като е наложил наказание лишаване на право да управлява МПС за срок от три месеца. 

 

Адв.Д., защитникът на обвиняемия жалбоподател Н.Х.К., поддържа жалбата и заявява, че наложеното наказание лишаване от правоуправление, е прекалено сурово и счита мотива на районният съд да въздейства поправително на лицето за неоснователен.

 

В дадената му дума за лична защита жалбоподателят Н.К. изразява съжаление, посочва установената чрез експертиза скорост, с която е управлявал автомобила. Казва, че е направил всичко, зависещо от нещо, както и е живее извън града. Моли наложеното му наказание лишаване от правоуправление да бъде намалено, тъй като  детето му посещава  детска градина в Стара Загора, докъдето ежедневно го кара.  

 

В последната си дума жалбоподателят Н.Х.К. заявява, че съжалява за извършеното.

 

Съдът, като обсъди събраните по делото доказателства във връзка с направените оплаквания в жалбата и становищата на страните и като извърши изцяло преценка на законосъобразността на обжалваното решение на Старозагорски районен съд, намери за установено следното:

 

Решението на Старозагорски районен съд се атакува само в частта му досежно наложеното наказание лишаване от правоуправление за срок от три месеца. Действително, разпоредбата на чл.78а ал.4 НК предвижда налагането на наказание по чл.37 ал.1 т.7 НК по преценка на съда, но в конкретния случай въззивният съд се солидаризира с преценката на първоинстанционния, че такова наказание следва да се наложи. Вярно е,  че в мотивите на решението не се излагат конкретни доводи за тази преценка, но същата се съдържа в цялостното обсъждане на доказателствения материал, в частност – в множеството нарушения на правилата за движение по пътищата, за които К. е бил признат за виновен. Причиненият съставомерен резултат вследствие на проявената  престъпна небрежност - увреждания, поставящи в опасност живота на пострадалата, също налага налагането на допълнителна санкция спрямо обвиняемия. Впрочем при получените увреждания е могъл да бъде застрашен и животът на плода – факт, който не покрива престъпния състав на чл.343 ал.1 б.”б” НК, но който не може да бъде пренебрегнат.

Нормата на чл.49 ал.1 НК не предвижда минимален срок за налагане на наказанията лишаване от права по чл.37 ал.1 т.6 и 7 НК, но с оглед на изложеното по-горе, окръжният съд намира, че налагането на наказанието за срок под три месеца, в частност един месец, е неоправдано. Наведените доводи за причинени битови неудобства на жалбоподателя в тази връзка се явяват изцяло несъстоятелни, доколкото целта и на това наказание е да се въздейства на обвиняемия да коригира поведението си и да проявява изискуемото се внимание и грижа към пешеходците при управлението на МПС. Налагането на санкция не може да държи сметка за причинени неудобства на наказаното лице.

По изложените съображения съдът намира, че следва в обжалваната му част решението на Старозагорски районен съд да бъде потвърдено като правилно и законосъобразно.

 

Водим от горните мотиви и на основание чл.338 НПК, Окръжният съд

 

Р  Е  Ш  И  :

 

ПОТВЪРЖДАВА Решение от 27.11.2013г., постановено по АНД №2362/2013г. по описа на Старозагорски районен съд, в частта му, с която на обвиняемия Н.Х.К. ЕГН ********** е наложено наказание лишаване от правоуправление за срок от три месеца.

В останалата част решението е влязло в законна сила.

         

Решението не подлежи на обжалване.

 

   

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

ЧЛЕНОВЕ:          1.       

 

 

           2.