Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

№ 102                                   30.06.2014 г.                           град Стара Загора

 

В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

СТАРОЗАГОРСКИ ОКРЪЖЕН СЪД         ПЪРВИ  НАКАЗАТЕЛЕН СЪСТАВ

На дванадесети февруари                                   две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТОНЬО ТОНЕВ

ЧЛЕНОВЕ: КРАСИМИР РАЧЕВ

     ВАНЯ ТЕНЕВА

СЕКРЕТАР: М.Д.

ПРОКУРОР: ВАНЯ МЕРАНЗОВА

 

като разгледа докладваното от съдия РАЧЕВ

ВНОХД № 1013 по описа за 2014 година, за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на глава ХХІ НПК.

 

С присъда № 225 от 13.12.2013 г., постановена по НОХД № 1574/2013 г. по описа на Районен съд – Стара Загора, подсъдимият Й.Г.А. с ЕГН ********** е признат за ВИНОВЕН в това, че на 19.11.2012 г., в с.Горно Ботево, общ.Стара Загора, след предварителен общ сговор и в съучастие с Д.И.М., като съизвършител, чрез повреждане на прегради, здраво направени за защита на имот, е отнел чужди движими вещи – 1 бр. калайдисана медна тава с размери  60 см, диаметър и височина на стените 20 см, на стойност 71,34 лв.; 2 бр. медни съдове - бакъри, с размери 40/40 см, на обща стойност 114,14 лв.; 1 бр. меден съд – бакър, с размери 35/35 см, на стойност 42,80 лв.; 1 бр. меден съд – бакър с размери 30/30 см, на стойност 35,67 лв.; 1 бр. меден съд – бакър с размери 25/25 см, на стойност 21,40 лв.;  1 бр. меден казан с размери  60 см, диаметър и височина на стените 50 см, на стойност 114,14 лв. и 1 бр. захранващ проводник, с дължина 20 метра, трижилен, със сечение 2,5 кв.мм., на стойност 14,76 лв., всичко вещи на обща стойност 414,25 лв., от владението на С.К.К. и П.П.П., без тяхно съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието не представлява маловажен случай и е извършено в условията на повторност, по смисъла на чл.28 от НК, поради което и на основание чл.195, ал.1, т.3, т.5 и т.7, вр. чл.194, ал.1 от НК, във връзка с чл. 371, т.2 от НПК, във връзка с чл.373, ал.2 и ал.3 от НПК е осъден на ЕДНА ГОДИНА И ДВА МЕСЕЦА лишаване от свобода при първоначален „строг” режим в затворническо заведение от „закрит” тип. 

На основание чл.68 ал.1 от НК е приведено в изпълнение наказанието ЕДНА ГОДИНА лишаване от свобода, наложено на подсъдимия Й.Г.А. с присъда по НОХД № 936/2012 г. по описа на Районен съд – гр.Стара Загора, изпълнението на което е било отложено за изпитателен срок от три години.

 

Със същата присъда подсъдимата Д.И.М., ЕГН **********, е призната за ВИНОВНА в това, че на 19.11.2012 г., в с.Горно Ботево, общ.Стара Загора, след предварителен общ сговор и в съучастие с Й.Г.А., като съизвършител, чрез повреждане на прегради, здраво направени за защита на имот, е отнела  чужди движими вещи – 1 бр. калайдисана медна тава с размери 60 см, с диаметър и височина на стените 20 см, на стойност 71,34 лв.; 2 бр. медни съдове - бакъри, с размери 40/40 см, на обща стойност 114,14 лв.; 1 бр. меден съд – бакър, с размери 35/35 см, на стойност 42,80 лв.; 1 бр. меден съд – бакър, с размери 30/30 см, на стойност 35,67 лв.; 1 бр. меден съд – бакър, с размери 25/25 см, на стойност 21,40 лв.;  1 бр. меден казан, с размери 60 см, диаметър и височина на стените 50 см, на стойност 114,14 лв. и 1 бр. захранващ проводник, с дължина 20 м., трижилен, със сечение 2,5 кв.мм., на стойност 14,76 лв., всичко вещи на обща стойност 414,25 лв., от владението на С.К.К. и П.П.П., без тяхно съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието не представлява маловажен случай,  поради което и на основание чл.195, ал.1, т.3 и т.5, вр. чл.194, ал.1 от НК, във връзка с чл. 371, т.2 от НПК, във връзка с чл.373, ал.2 и ал.3 от НПК е осъдена на ОСЕМ МЕСЕЦА лишаване от свобода, изпълнението на което наказание на основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.

 

С горепосочената присъда подсъдимите Й.Г.А.  и Д.И.М. солидарно са осъдени да заплатЯТ на гражданските ищци С.К.К. и П.П.П. сума в размер на 307.40 (триста и седем лева и 40 ст.) лв., представляваща причинени имуществени вреди ведно със законната лихва от 19.11.2012 г. до окончателното изплащане на сумата, като е отхвърлен иска в останалата му част до 414.00 (четиристотин и четиринадесет) лв., като неоснователен и недоказан.

 

Със същата присъда всеки от подсъдимите е осъден да заплати сума в размер на 47.66 лв., представляваща направени разноски и сума в размер на по 25.00 лв., представляваща дължима държавна такса върху уважения размер на гражданския иск.

Горепосочената присъда е обжалвана от адв.Д.А. в качеството му на защитник на Й.Г.А. В жалбата е повдигнат довод за явна несправедливост на наложеното наказание, поради неправилна преценка на смекчаващите и отегчаващите отговорността обстоятелства. Искането в жалбата е присъдата да бъде изменена като на подсъдимия Й.Г.А. му бъде наложено по-леко наказание.

В съдебно заседание подсъдимия, заедно със защитникът си потвърждават, че поддържат така депозираната жалба. Навеждат аргументи за ниската стойност на отнетото имущество и малката възраст на подзащитния като смекчаващи отговорността обстоятелства. В последната си дума подсъдимият Й.Г.А. моли съда да намали така наложеното му наказание лишаване от свобода.

Подсъдимата Д.И.М. се явява лично в съдебно заседание и заявява, че няма да се присъедини към жалбата на подсъдимия Й.А..

Становището на Окръжна прокуратура – Стара Загора е, че жалбата е неоснователна, а постановената присъда правилна и законосъобразна. Излагат се аргументи за отегчаващи отговорността обстоятелства на подсъдимия в резултат на които окръжният прокурор счита, че наложеното му наказание с обжалваната му присъда е единственото правилно и законосъобразно по отношение на подсъдимия.

 

Окръжен съд – Стара Загора на основание чл. 314, ал.1 НПК извърши цялостна служебна проверка на присъдата, в т.ч. и по наведените от страните основания, а на основание чл.314, ал.2 от НПК разгледа присъдата и по отношение на необжалвалата подсъдима Д.И.М.  и прие за установено следното:

Производството пред Районен съд – Стара Загора е протекло по реда на глава 27 НПК и е било образувано по внесен от РП – Стара Загора обвинителен акт срещу Й.Г.А. за извършено от него престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 3, т.5 и т. 7 вр. чл.194, ал.1 от НК и срещу Д.И.М. за извършено от нея престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 3 и т. 5 вр. чл.194, ал.1 от НК за това, че на 19.11.2012г. в с. Горно Ботево, общ. Стара Загора след предварителен сговор и в съучастие (като съизвършители) чрез повреждане на прегради, здраво направени за защита на имот са отнели чужди движими вещи на обща стойност 414, 25 лева от владението на С.К.К. и П.П.П., без тяхно съгласие с намерение противозаконно да ги присвоят, като деянието не представлява маловажен случай и е извършено при условията на повторност по отношение на Й.Г.А..

Двамата подсъдими са признали фактите, изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт, като са се съгласили да не се събират доказателства за тях, и тези факти са следните:

През 2012 г. подсъдимата М. живеела при майка си и баща си в с.Горно Ботево, общ. Стара Загора. Двамата с подсъдимия А. се познавали отдавна, тъй като същият бил мъж на сестра й. На 19.11.2012 г., вечерта, около 21,30 ч., подсъдимата отишла на гости на сестра си и мъжът й - подсъдимият А.. Подсъдимият А. предложил на подсъдимата М. да отидат до една необитаема къща в селото, която се намирала до старата мелница. Двамата подсъдими решили да отидат до къщата, за да проверят дали има в нея медни съдове, които да откраднат. Около 22.00 ч., на 19.11.2012 г., подсъдимите достигнали до къщата, прескочили вратата и влезнали в двора, след което отишли от западната й страна. На около метър от земята подсъдимите видели, че имало прозорец с комарник. Подсъдимият А. издърпал с ръце комарника и натиснал затварящият механизъм на прозореца. След като успял да го счупи, прозорецът се отворил и подсъдимите влезнали в къщата като си светили с лампичка от запалка. След като двамата се качили на тавана на къщата видели медни съдове и топче кабел, закачено на стената. Двамата подсъдими взели 1 бр. калайдисана медна тава, с размери 60 см, диаметър и височина на стените 20 см, 2 бр. медни съдове - бакъри, с размери 40/40 см, 1 бр. меден съд - бакър, с размери 35/35 см, 1 бр. меден съд - бакър, с размери 30/30 см, 1 бр. меден съд - бакър, с размери 25/25 см, 1 бр. меден казан, с размери 60 см, диаметър и височина на стените 50 см и 1 бр. захранващ проводник, с дължина 20 м, трижилен, със сечение 2,5 кв.мм. След като взели вещите подсъдимите слезли долу и през отворения прозорец ги изнесли извън къщата.

След това подсъдимите скрили взетите вещи в старата мелница и отишли до барчето на селото, за да пият кафе, а по-късно се върнали обратно и занесли процесните вещи до блокчетата в с.Горно Ботево, където ги намачкали, за да ги предадат за скрап. На следващия ден, около 10,00 ч., двамата отишли до пункт за изкупуване на метални отпадъци в гр.Нова Загора, стопанисван от "***" ЕООД - гр.Я., с касиер-счетоводител Т.Д., за да ги предадат за скрап. След като подсъдимите представили медните отпадъци, свидетелката Д. се усъмнила в произхода им, въпреки че подсъдимите твърдели, че са техни. Свидетелката Д. подала сигнал в РУП Нова Загора. На място пристигнал свидетелят С.Ж. - служител на РУ "Полиция" - гр.Нова Загора, заедно с негов колега, които след като установили самоличността на подсъдимият А. и подсъдимата М. и ги попитали за произхода на вещите. Подсъдимата М. им казала, че вещите били нейни и ги взела от нейн роднина. Тъй като свидетелят Ж. се усъмнил в произхода и в дадените обяснения, разпоредил на подсъдимите да ги придружат до РУ "Полиция" - гр.Нова Загора за изясняване на случая. Тогава подсъдимата признала, че всъщност вещите са били откраднати предния ден от къща в старозагорско село. Междувременно в Първо РУП - гр. Нова Загора бил подаден сигнал за извършената кражба в с.Горно Ботево, общ. Стара Загора и на местопрестъплението е пристигнала оперативно-следствена група. Свидетелят И. Д. - служител на Първо РУ "Полиция" - гр. Стара Загора осъществил оперативно сътрудничество с колегите си от РУ "Полиция" - гр.Нова Загора и след като установили извършителите на престъплението - подсъдимите били предадени на органите на Първо РУ "Полиция" - гр. Стара Загора.

С протокол за доброволно предаване от 21.11.2012 г. подсъдимият А. е предал на органите на Първо РУ "Полиция" - гр. Стара Загора 7 бр. намачкани медни парчета от казан с размери около 20/10 см, 1 бр. намотан меден кабел (изгорен), 1 бр. дръжка за казан (медна, смачкана) и 1 бр. намачкано медно парче от казан, с размери около 10/3 см, и с разписка от 01.07.2013 г. са върнати на пълномощника на пострадалата - Н.Р.Р..

На местопроизшествието е извършен оглед, при който е изготвен фотоалбум.

От заключенията на съдебно-икономическа експертиза и допълнителната съдебно-икономическа експертизи се установява, че предметът на престъплението - 1 бр. калайдисана медна тава, с размери 60 см, диаметър и височина на стените 20 см, е на стойност 71,34 лв.; 2 бр. медни съдове - бакъри, с размери 40/40 см, са на обща стойност 114,14 лв.; 1 бр. меден съд - бакър, с размери 35/35 см, е на стойност 42,80 лв.; 1 бр. меден съд - бакър, с размери 30/30 см, е на стойност 35,67 лв.; 1 бр. меден съд - бакър, с размери 25/25 см, е на стойност 21,40 лв.; 1 бр. меден казан, с размери 60 см, диаметър и височина на стените 50 см, е на стойност 114,14 лв. и 1 бр. захранващ проводник, с дължина 20 м, трижилен, със сечение 2,5 кв.мм., е на стойност 14,76 лв. Отнетите вещи са на обща стойност 414,25 лв., към датата на отнемането.

От заключението на допълнителна съдебно-икономическа експертиза се установява, че предадените с протокол за доброволно предаване вещи - 7 бр. намачкани медни парчета от казан, с размери около 20/10 см, 1 бр. намотан меден кабел (изгорен), 1 бр. дръжка за казан (медна, смачкана) и 1 бр. намачкано медно парче от казан, с размери около 10/3 см, са с общо тегло 13 кг и като скрап са на стойност 106,60 лв.

Заключенията на експертизите не се оспорват от страните, а съдът ги приема за добросъвестно и компетентно дадени.

От приложеното по делото удостоверение за наследници, изх. № 1719/09.04.2013 г., издадено от Община Стара Загора се установява, че наследници на З. след смъртта му са С.К.К. и П.П.П..

Видно от приложената справка за съдимост, подсъдимият А. е осъждан многократно, като почти всички присъди са за престъпления от гл. V от НК “Престъпления срещу собствеността”. Другата подсъдима е с чисто съдебно минало.  

Въззивният съд, след самостоятелна проверка и преценка на доказателствата по делото намира, че депозираното от подсъдимите признание по чл. 371, т. 2 НПК кореспондира със събраните доказателства, което означава, че процедурата на съкратеното съдебно следствие е проведена в съответствие с изискванията на процесуалния закон. В тази хипотеза, фактическата обстановка е такава, каквато е очертана в обстоятелствената част на обвинителния акт и каквато е възприета изцяло от първоинстанционния съд /Тълкувателно решение № 1 от 6.04.2009 г. на ВКС по н. д. № 1/2008 г., ОСНК/.

Правилно гореописаните факти са били подведени под съответните приложими правни норми, в резултат на което районният съд е стигнал до единствения законосъобразен извод, че извършеното от подсъдимия А. деяние осъществява от обективна и от субективна страна престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 3., т.5. и т. 7 вр. чл.194, ал.1 от НК, а деянието, осъществено от подсъдимата М. осъществява от обективна и от субективна страна престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 3. и т. 5 вр. чл.194, ал.1 от НК .

Всъщност оплакването пред настоящата инстанция е за явна несправедливост на наложеното наказание по отношение на подсъдимия А., което въззивният съд намира за неоснователно по следните съображения:

Районният съд в съответствие с чл. 373, ал. 2 НПК е определил наказанието на подсъдимия съгласно разпоредбата на чл. 58а, ал. 1 НК. Всъщност размерът на така определеното наказание на А. от 1 година и 9 месеца (преди редукцията му по чл. 58а от НК) е към минимума, определен в закона за това престъпление. Индивидуализацията на наказанието, извършена от районния съд е направена при превес на смекчаващите отговорността обстоятелства – изразеното съжаление, направените самопризнания още на досъдебното производство и младата му възраст. Като отегчаващи обстоятелства е взето предвид обремененото съдебно минало на подсъдимия без деянията, които обуславят правната квалификация за повторност. От справката за съдимост е видно, че престъпленията, за които е осъждан А. са все срещу собствеността т.е. подсъдимият показва престъпна упоритост и очевидно предходните осъждания не са изпълнили целите си по чл. 36 от НК.

По отношение на подсъдимата М. съдът също не намери причина за изменение на наказанието.

Правилно са присъдени и сумите по предявения граждански иск за нанесените имуществени вреди в резултат на извършената кражба.

На основание чл. 189 ал. 1 и 3 от НПК районният съд правилно е присъдил и направените разноски.

Предвид гореизложено и след като не установи основания за отмяна или изменение на обжалваната присъда, Окръжен съд – Стара Загора намира, че същата следва да бъде потвърдена като правилна.

Водим от горното, Окръжен съд – Стара Загора

 

Р Е Ш И :

 

ПОТВЪРЖДАВА присъда № 225 от 13.12.2013 г., постановена по НОХД № 1574/2013 г. по описа на Районен съд – Стара Загора.

 

Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.

 

 

 

 

       ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                ЧЛЕНОВЕ: 1

 

 

2.