Р Е Ш Е Н И Е     

 

 

Номер   99............27....... юни.….......Година 2014……….Град Стара Загора

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Старозагорският окръжен съд……………………..…Наказателно отделение

На  двадесет и седми юни ....................Година две хиляди и четиринадесета

В публичното заседание в следния състав:

 

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: СПАСЕНА ДРАГОТИНОВА

                                         ЧЛЕНОВЕ: ТАТЯНА ГЬОНЕВА

                                                                      КРАСИМИРА ДОНЧЕВА             

 

Секретар  К.Ц.

Прокурор ............

като разгледа докладваното от съдията…………....…...ТАТЯНА ГЬОНЕВА

ВНЧХД дело…………номер 1015……………..……по описа за 2014 година

 

Производството е по реда на чл.313 и сл. НПК.

 

Обжалвана е Присъда №20 от 11.12.2013г., постановена по НЧХД №413/2013г. по описа на РС Чирпан, с която подсъдимият Ж.Д.Г. е признат за виновен в извършено престъпление по чл.148 ал.1 т.1 вр. чл.146 НК на основание чл.78а от НК и му е наложено административно наказание глоба в размер на 1000 лв. Със същия съдебен акт е уважен частично предявеният от тъжителката Д.Г.К. граждански иск за сумата 1000 лв., представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди от деянието, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 10.09.2013г.   

В законния срок  против присъдата е подадена въззивна частна жалба от защитника на подсъдимия Ж.Д.Г. адв.М.Р. ***, с която постановената присъда се обжалва изцяло, с доводи, че първоинстанционният съдебен акт е необоснован и постановен в нарушение на чл.303 ал.2 от НПК и в наказателно-осъдителната и в гражданско-осъдителната си част, поради недоказаност на обвинението по несъмнен начин. Прави се оплакване, че присъдата е незаконосъобразна и необоснована и в гражданската й част, тъй като съдът е определил, при пълна недоказаност на реални вреди, обезщетение, завишено спрямо обичайната практика.   

В проведеното в отсъствие на въззиваемата тъжителка Д.Г.К. съдебно заседание, защитникът на жалбоподателя подсъдим Ж.Г., адв.М.Р. поддържа жалбата и прави искане първоинстанционният съдебен акт да бъде отменен изцяло и вместо него да бъде постановена оправдателна присъда.

 

Адв. Б.И. ***, повереник на въззиваемата тъжителка Д.Г.К., заявява, че счита присъдата на Районен съд Чирпан за правилна и законосъобразна, поради което моли да бъде потвърдена.

 

В дадената му дума за лична защита жалбоподателят подсъдим Ж.Д.Г. заявява, че поддържа казаното от защитника си.

 

В последната си дума подсъдимият Ж.Д.Г. заявява, че е напълно невинен и моли да бъде оправдан.

 

Съдът, като обсъди събраните по делото доказателства във връзка с доводите и становищата на страните и провери изцяло правилността на обжалваната присъда, намери за установено следното:

 

         Производството пред Чирпански районен съд е образувано по подадена частна тъжба от Д.Г.К. против жалбоподателя в настоящето производство Ж.Д.Г. за това, че на 10.09.2013г. в с.З. община Ч.н публично й нанесъл обида, като казал в нейно присъствие  унизителните за честта и достойнството й думи “натурална циганка” и “курва” – престъпление по чл.148 т.1 вр. чл.146 ал.1 НК.

В първоинстанционното производство са били събрани всички доказателства, необходими за пълното изясняване на делото от фактическа страна, като съдът е уважил всички искания на страните за допускане до разпит като свидетели на посочените от тях лица. Обсъждайки депозираните от същите показания, съдът е стигнал до правилни и обосновани изводи за това, че подсъдимият Ж.Г. е извършил деянието, предмет на частното обвинение. Съдът е изложил и убедителна аргументация кои свидетелски показания приема за достоверни и защо, като настоящата инстанция изцяло споделя изложеното в тази връзка. Важно е да се отбележи, че добрите взаимоотношения между тъжителката и съжителя й от една страна и свидетелите Ю.И. и Н.К. от друга не са достатъчни сами по себе си, за да дискредитират депозираните от последните двама показания. Същите са последователни и убедителни, като св.К. установява и повода за отприщване гнева на подсъдимия към тъжителката – молбата й да освободи мястото пред автомобила й, тъй като го “барикадирал” със стока. Впрочем съпругата на подсъдимия – св. С.Г. и тъща му – св. Г.П. – косвено потвърждават заявения от св. К. повод за инцидента, като първата твърди, че тъжителката казала, че ще прави друга маса, а св. П. – че Д. казала да се изместят, защото на същото място щял да продава друг. Така, на практика тези две свидетелки, чиято близост с подсъдимия категорично обуславя и заинтересоваността на техните показания, косвено признават, че е имало причина тъжителката да помоли подсъдимия да измести стоката си, като поради същата близост не споменават за това, че е барикадирал със стока автомобила й. От показанията на свидетелите И., К. и Д. се установява, че тъжителката и дъщеря й първи са разположили маси на пазара в с. З. и е нямало необходимост от разполагане на друга маса. Тези свидетелки признават също заявеното в тъжбата, че на мястото на инцидента пристигнал и приятел на Г. и съжителя й на име М., което се признава и в дадените от Г. обяснения пред първоинстанционния съд. Въззивният съд намира, че така депозираните показания потвърждават изнесеното в частната тъжба, че Мартин е бил изпратен на място от св. Д., след като тъжителката се оплакала по телефона от изразената от Г. вербална агресия. С оглед на изложеното съдът намира, че авторството на деянието е доказано по несъмнен начин, поради което правилно и законосъобразно е постановен осъдителен съдебен акт при условията на чл.78а НК. Наложеното административно наказание глоба е към минимума с оглед установените смекчаващи отговорността на подсъдимия обстоятелства.Съдът е уважил в справедлив размер и предявения граждански иск, като е отчел, че са отправени две обидни квалификации, както и че същите са отправени в присъствието на детето на тъжителката.          

Водим от горните мотиви и на основание чл.338 НПК, Окръжният съд

Р Е Ш И :        


                ПОТВЪРЖДАВА
Присъда №20/11.12.2013г., постановена по НЧХД №413/2013г. по описа на Чирпански районен съд.

 

Решението е окончателно.

 

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                          

 

                                                          ЧЛЕНОВЕ: