Р Е Ш Е Н И Е

 

  137                                             08.08.2014                     Град Стара Загора

 

 В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

Старозагорският окръжен съд                                 Първи наказателен състав

На шести август                                                                               Година 2014

в публичното заседание в следния състав:

                                                                        

                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРАСИМИР РАЧЕВ   ЧЛЕНОВЕ:1. ИВА СТЕФАНОВА

                                                                                  2.ВАНЯ ТЕНЕВА

 

СЕКРЕТАР: И.Г.

ПРОКУРОР: ВЕРОНИКА ГЬОНЕВА

като разгледа докладваното от съдията КРАСИМИР РАЧЕВ ВНОХ дело № 1065 по описа за 2014 година, прие за установено следното:

 

Производството е на основание чл. 318, ал. 1 от НПК.

 

С Присъда № 18/09.02.2014 год., постановена по НОХ дело № 1264/2013 год. Казанлъшки  районен съд е признал подсъдимия М.М.К. за  виновен в това, че в периода 12.02-19.04.2013 г. в гр. Казанлък в условията на продължавано престъпление и опасен рецидив, е отнел чужди движими вещи на обща стойност 103 лв. от владението на „****” ЕООД гр. София с ЕИК *** с МОЛ З.А.К., „Казанлък” АД гр. Казанлък с ЕИК *** с МОЛ М.К.К. и „***” ЕООД с ЕИК *** с МОЛ П.И.Н. без тяхно съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, поради което и на осн. чл. 196, ал. 1, т. 1, вр. с чл. 194, ал.1, вр. с чл. 26, ал.1 вр. с чл. 29,  ал.1, б. „а” от НК осъдил на две години лишаване от свобода, което да се изтърпи в затвор от закрит тип при строг режим, а по първоначалното обвинение по чл. 196, ал. 1, т. 1, вр. с чл. 194, ал.1, вр. с чл. 26, ал. 1 вр. с чл. 29,  ал. 1, б. „б” от НК, е бил признат за невиновен и оправдан.

Със същата присъда на осн. чл. 59, ал. 1 от НК е било приспаднато времето, през което подсъдимият М.М.К. ЕГН ********** е бил с МН „Задържане по стража“.

Съдът е осъдил подсъдимия М.М.К. да заплати на „***“ ЕООД, представлявано от В.Д. и С.Т., причинените на дружеството имуществени вреди в размер на 49,99 лв., ведно със законната лихва, считано от 12.02.2013 г.

В жалбата се твърди, че присъдата е явно несправедлива, поради наличието на изключителни и многобройни смекчаващи вината обстоятелства, поради което молят същата да бъде изменена, като се приложи разпоредбата на чл.55, ал.1, т.1 от НК и на подсъдимият К. бъде наложено наказание от няколко месеца лишаване от свобода  - под предвиденият в закона минимум.

 

В съдебно заседание граждански ищец “***” ЕООД – София  поддържат изцяло предявения граждански иск и молят същият да бъде потвърден в уважения от първоинстанционния съд размер.

В съдебно заседание подсъдимият М.М.К. се явява лично и със защитника си адв. А.А., който поддържа жалбата и моли първоинстанционната присъда да бъде изменена, като на подзащитния му бъде наложено наказание от няколко месеца лишаване от свобода на основание чл.55, ал.1 от НК, с оглед изключително ниската стойност на предметите на престъплението.

В съдебно заседание представителят на Окръжна прокуратура – Стара Загора взема становище, че атакуваната присъда е правилна и законосъобразна, поради което предлага същата да бъде потвърдена изцяло.

 

След като взе предвид становищата на страните и цялостна служебна проверка на НОХ дело № 1264/2013 год. по описа на Казанлъшки  районен съд, съгласно изискванията на чл. 314, ал. 1 от НПК настоящата инстанция стигна до извода, че жалбата е неоснователна.

В хода на производството първоинстанционния съд е положил всички усилия за събиране на възможните доказателства и след анализът им в тяхната съвкупност и поотделно е стигнал до обоснованият извод, че именно подсъдимият М.М.К. е извършител на инкриминираните деяния и е наложил справедливо наказание, в рамките на законоустановения минимум, с оглед ниската стойност на предметите на престъплението.

Правилно първоинстанционният съд не е приложил разпоредбата на чл.55, ал.1 от НК,  с оглед изключително обремененото съдебно минало на подсъдимия К. (от справката за съдимост се установява, че същият е осъждан петнадесет пъти за тежки умишлени престъпления и срещу него се водят множество досъдебни производства), което изключва възможността съдът да приеме, че са налице множество и изключителни смекчаващи вината обстоятелства. 

При определяне размера на гражданският иск съдът е взел предвид пазарната стойност на отнетите движими вещи, установен със заключение на съдебно-оценъчна експертиза.

 

С оглед гореизложените съображения и тъй като настоящият съдебен състав не констатира допуснати от районния съд съществени нарушения на материалния и процесуалния закон, които биха могли да доведат до отмяна или изменение на постановената присъда, то същата следва да бъде потвърдена изцяло.

 

Водим от горното и на основание чл. 338 от НПК, съдът

 

                                            Р   Е   Ш   И:

 

ПОТВЪРЖДАВА Присъда  № 18/09.02.2014 г., постановена по НОХД № 1264/2013 г. по описа на Казанлъшки районен съд.

 

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.

 

 

 

                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ: 1/

 

 

 

                  2/