Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер 174 /05.11                  Година 2014            Град Стара Загора

 

 В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

Старозагорският окръжен съд                   Първи наказателен състав

На пети ноември                                                                   Година 2014

в публичното заседание в следния състав:

                                                         

Председател: ТОНЬО ТОНЕВ

Членове: 1. КРАСИМИР РАЧЕВ

                      2. СОНЯ КАМЕНОВА

Секретар:  И.Г.

Прокурор:  ЮЛИАНА СТАНЕВА

като разгледа докладваното от съдията КРАСИМИР РАЧЕВ ВЧН дело
№ 1119 по описа за 2014 година, прие за установено следното:

 

 

Производството е на основание чл. 318 и сл. от НПК.

С протоколно определение от 04.04.2014 год., постановено по ЧН дело № 358/2014 год. по описа на Казанлъшкия районен съд на основание чл. 25, ал. 1 във връзка с чл. 23, ал. 1 от НК е допуснато групиране на наказанията по НОХД № 91/ 2014 г. по описа на ОС - Стара Загора и НОХД № 242/2014 г. по описа на РС - Казанлък, наложени на лишения от свобода С.Е.С., като му е определено да изтърпи едно общо наказание, до размера на по-тежкото от тях, а именно една година и шест месеца лишаване от свобода при първоначален строг режим в затвор или затворническо общежитие от закрит тип.

Със същото определение горе визираното общо наказание е увеличено с ½ или общо две години и три месеца лишаване от свобода, което да изтърпи при първоначален строг режим в затвор или затворническо общежитие от закрит тип.

На основание чл.25, ал.2 от НК съдът е приспаднал от определеното общо наказание изцяло времето, през което осъденият е изтърпял наказание лишаване от свобода

На основание чл.59, ал.1 от НК от така определеното общо наказание е било приспаднато и времето през което осъденият С.Е.С. е бил с МН „Задържане под стража”.

С определението е постановено отделно от определеното общо наказание да бъде изтърпяна частта от наказанието по ЧНД № 967/2009г. по описа на РС Казанлък в размер на една година, два месеца и дванадесет дни, за което осъденият С. е бил условно предсрочно освободен с определение № 499/26.06.2013 год., постановено по ЧНД № 339/2013 год.  по описа на Окръжен съд гр. Стара Загора.

 

Недоволен от така постановеното определение е останал лишения от свобода С.Е.С., който чрез служебният си защитник адв.К.Г. в законоустановения срок е депозирал жалба срещу същото. В жалбата се твърди, че определението е неправилно и незаконосъобразно. Счита, че съдът неправилно е приложил разпоредбата на чл. 24 от НК, като неоснователно е увеличил размера на наложеното му наказание. Моли настоящата инстанция да отмени атакуваното определение в частта, с която спрямо него е приложена разпоредбата на чл.24 от НК.

 

В съдебно заседание процесуалният представител на лишения от свобода С.Е.С. поддържа жалбата и моли същата да бъде уважена на горепосочените основания. Лишения от свобода С.Е.С. поддържа казаното от адвоката си и моли определението да бъде отменено в частта, с която съдът е приложил разпоредбата на чл. 24 от НК.

 

В съдебно заседание представителят на Окръжна прокуратура – Стара Загора взема становище, че жалбата е неоснователна и предлага на съда определението да бъде потвърдено изцяло.

 

След като взе предвид становищата на страните и цялостна служебна проверка на ЧН дело № 358/2014 год. по описа на Казанлъшкия районен съд, съгласно изискванията на чл. 314, ал. 1 от НПК настоящата инстанция стигна до извода, че жалбата е неоснователна.

 

За да постанови съдебния си акт, първоинстанционният съдът е обсъдил наличието на всички осъждания на лишения от свобода С.Е.С. и е преценил, че деянията, за които са му наложени наказания по НОХД № 91/ 2014 г. по описа на ОС-Стара Загора и НОХД № 242/2014 г. по описа на РС - Казанлък, действително са извършени в условията на реална съвкупност.

Доводите за допуснато нарушение на материалния закон поради неправилно приложението на чл. 24 от НК са неоснователни. Правилно Казанлъшкият районен съд, който е съобразил обстоятелствата по делото е преценил, че са налице предпоставките за увеличаване по реда на чл. 24 НК на определеното на лишения от свобода С.Е.С. общо наказание от една година и шест месеца,,лишаване от свобода” с ½ или с девет месеца лишаване от свобода, като общо той следва да изтърпи две години и три месеца лишаване от свобода, при първоначален строг режим в затвор или затворническо общежитие от закрит тип.

При съвкупност от престъпления разпоредбата на чл. 24 НК се прилага в случаите, когато престъпленията и личността на извършителя разкриват голяма степен на обществена опасност. Водещо значение при определяне степента на обществена опасност на извършителя има тежестта на извършените престъпления, чрез които се изявяват и личностните качества на дееца.

От материалите по делото е видно, че лишения от свобода С.Е.С. е осъждан многократно /седемнадесет пъти/ на лишаване от свобода, за тежки умишлени престъпления против собствеността. Ефективното изтърпяване на наказанията не е довело до поправяне и превъзпитание на осъдения и сочи за утвърдени престъпни навици и пренебрежение към установените в обществото морални и ценностни критерии. Асоциалното поведение на осъдения и проявената безкритичност налагат извода, че за неговото поправяне и превъзпитаване е наложително той да бъде изолиран за по - продължителен период от обществото, като по този начин ще бъдат постигнати целите на чл. 36 от НК.

От приложената по делото справка за съдимост е видно, че с определение № 499/26.06.2013 год., постановено по ЧНД № 339/2013 год. по описа на ОС-Стара Загора по отношение на осъдения С.Е.С. е постановено условно предсрочно освобождаване досежно остатъка от неизтърпяното наказание лишаване от свобода в размер на седем години и шест месеца определено му по ЧНД № 967/2009 год. по описа  на РС – Казанлък, а именно една година, два месеца и дванадесет дни с определен изпитателен срок в размер на една година, в сила от 03.07.2013 год.

От така изложеното е видно, че осъденият С.Е.С. е извършил горецитираните деяния по НОХ дело № 91/2014 год. по описа на ОС - Стара Загора и НОХ дело № 242/2014 год. по описа на РС - Казанлък в рамките на изпитателния срок визиран в протоколно определение № 499/26.06.2013 год., постановено по ЧН дело № 339/2013 год.  по описа на ОС-Стара Загора, поради което и на основание чл. 70, ал. 7 от НК той следва да изтърпи отделно от определеното му общо наказание и неизтърпяната част от наказанието наложено му по ЧНД № 967/2009 год. по описа на КРС /в размер на една година, два месеца и дванадесет дни/, за която е бил условно предсрочно освободен.

 

Водим от горните мотиви и на основание чл. 338 от НПК, съдът,

Р   Е   Ш   И:

 

ПОТВЪРЖДАВА изцяло определение от 04.04.2014 год., постановено по ЧН дело № 358/2014 год. по описа на Казанлъшки районен съд, като правилно и законосъобразно.

 

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране. 

 

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

          ЧЛЕНОВЕ:1.

 

 

 

                                                                             2.