Р Е Ш Е Н И Е

 

   184                              21.11.2014                       Град Стара Загора

 

 В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

Старозагорският окръжен съд                  Първи наказателен състав

На  петнадесети октомври                                                 Година 2014

в публичното заседание в следния състав:

                                                                        

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТОНЬО ТОНЕВ

ЧЛЕНОВЕ:1 КРАСИМИР РАЧЕВ

                                                                     2.МАРИАНА ХРИСТАКИЕВА

 

СЕКРЕТАР: Н.К.

ПРОКУРОР: ЮЛИАНА СТАНЕВА

като разгледа докладваното от съдията КРАСИМИР РАЧЕВ ВНОХ дело № 1122 по описа за 2014 година, прие за установено следното:

 

Производството е на основание чл. 318, ал. 1 от НПК.

 

С Присъда № 11/03.04.2014 г., постановена по НОХД № 275/2013 г. по описа на Районен съд – Гълъбово, подсъдимият И.Г.Т. е бил признат за виновен в това, че на 05.09.2013 г. в с.О., общ.Г., сам неправомерно нарушил целостта на съоръжение от електроразпределителната мрежа - електрическо табло, собственост на “ЕВН България Електроразпределение” АД – КЕЦ – Раднево, като посредством електрически кабел – 6 кв.мм. създал условия за отклоняване на ел.енергия към дома си, като деянието е извършено повторно, за което и на основание чл.216а, ал.2, във ал.1 от НК, във вр. чл.54 от НК е бил осъден на една година “Лишаване от свобода” и „Глоба” в размер на 300 лева , което наказание лишаване от свобода на  основание чл.301, ал.1, т.6 от НПК и чл.60, ал.1 във вр. чл.61, т.2 от ЗИНЗС съдът е постановил да бъде изтърпяно при първоначален “строг” режим в затворническо заведение от закрит тип.

Със същата присъда на основание чл. 68, ал. 1 от НК е било постановено подсъдимият Т. да изтърпи отделно и наложеното му със Споразумение № 64/09.04.2013г. по НОХД № 67/2013г. на Районен съд - Гълъбово, влязло в сила на 09.04.2013г., за извършено престъпление по чл.216а, ал.1 от НК, наказание 4 /четири/ месеца „Лишаване от свобода”, което на основание чл.66, ал.1 от НК е било отложено с изпитателен срок от 3 /три/ години.

 

Недоволен от постановената присъда е останал подсъдимият И.Г.Т., който чрез защитника си – адв.В.Ч., в законоустановения срок е депозирал жалба, в която излага съображения, че присъда е постановена при игнориране на съществени и безспорни доказателства събрани в хода на наказателното производство и неизяснена фактическа обстановка. Навеждат се доводи относно авторството на извършеното деяние, поради което молят настоящата инстанция да постанови решение, с което да отмени атакуваната присъда и постанови нова, с която да признае подсъдимия Т. за невинен и оправдан.

 

В съдебно заседание представителят на Окръжна прокуратура – Стара Загора изразява становище, че присъдата на първоинстанционния съд е правилна и законосъобразна и като такава следва да бъде потвърдена.

 

В съдебно заседание подсъдимият Т. и защитникът му адв.Ч. поддържат изцяло изложеното в жалбата и направените в нея искания.

 

След като взе предвид становищата на страните и извърши  цялостна служебна проверка на НОХ дело № 275/2013 год. по описа на Гълъбовски  районен съд, съгласно изискванията на чл. 314, ал. 1 от НПК настоящата инстанция стигна до извода, че жалбата е неоснователна.

 

Първоинстанционният съд е приел за установена следната фактическа обстановка:

Подсъдимият И.Г.Т. и съпругата му - св.М.Т. притежават къща с дворно място в с.О., общ.Г., ул."****" №***. Къщата е електрифицирана с доставчик на ел.енергия "ЕВН България Електроразпределение" ЕАД. Партидата на доставчика на ел.енергия към жилището в "ЕВН България Електроразпределение" ЕАД - КЕЦ - Раднево, с клиентки номер №*****, е на името на подсъдимия И.Г.Т.. Ел.таблото на абоната се намира на фасадата на съседната къща, до входната врата на дома на подсъдимия Т.. Поради неплатени сметки на абоната, ел.захранването към жилището на подсъдимия Т. било прекъснато, като от електрическото табло е премахнат електромера.

В началото на месец Септември 2013г., подсъдимия Т. решил неправомерно да присъедини електрическата инсталация на дома си в с.О., общ.Г. към електроразпределителната мрежа на "ЕВН България Електроразпределение" ЕАД - КЕЦ - Раднево. Той направил това, като с помощта на електрически проводник със сечение 6 /шест/ кв.мм, свързал изходящият кабел към жилището си с входящата защита на ел.таблото. Чрез този кабел подсъдимия Т. създал условия за отклоняване на ел. енергия към дома си.

На 05.09.2013 г. била извършена проверка от служители на "ЕВН България Електроразпределение" ЕАД - КЕЦ - Раднево на ел.захранването към дома на подсъдимия в с.О., общ.Г. и бил съставен констативен протокол №33513 от 05.09.2013г. Проверката била извършена от св. Н.П.Н. и св.Е.С.Б. - ел.монтьори в КЕЦ - Раднево в присъствието на служителя при РУП - Гълъбово - св.Д.Н.Д.. При тази проверка е констатирано, че ел.таблото е отваряно, отстранено е стъклото му и е извършено незаконно присъединяване към електроразпределителната мрежа. Проверката била извършена в присъствието на титуляра на партидата - подсъдимия И.Т., който първоначално отричал да знае за отклонената ел. енергия към дома му, но впоследствие заявил, че той го е извършил.

Описаната фактическа обстановка се установява от събраните в хода на наказателното производство доказателства: писмени - Писмо с вх.№ 4111/2013г./12.09.2013г. на РП-Гълъбово; Уведомление с per. № 9452/12.09.2013г. на разсл.полицай П.П.; копие от Констативен протокол за техническа проверка и подмяна на средства за търговско измерване № 33513/05.09.2013г.; Доклад за установен факт и предприето действие с рег.№ ЗМ-240/05.09.2013г.; Карта състояние на наказателно производство; Карта за сформиране на екип за работа по досъдебно производство с участие на полицейски орган от същата основна структура на МВР с рег.№ 9637/17.09.2013г.; Протокол за оглед на местопроизшествие; Албум; Постановление за назначаване на защитник; Постановление за привличане на обвиняем; Протокол за разпит на обвиняем; Протокол за разпит на свидетел - 4 броя; Искане за изготвяне на справка за съдимост с рег.№ 9453/12.09.2013г. ; Справка за съдимост с рег.№ 393/12.09.2013г. на И.Г.Т.; Декларация за семейно и материално положение и имотно състояние; Искане с р.№ 10973/22.10.2013г. от П.П., разсл.полицай при РУП - Гълъбово за определяне на адвокат за осъществяване на правна помощ; Постановление за предоставяне на правна помощ; Писмо с вх.№ 4342/24.09.2013г. на С.А.-Ч., ръководител отдел "Клиентско обслужване" при "ЕВН България"; копие от Констативен протокол за техническа проверка и подмяна на средства за търговско измерване № 33513г.; Писмо с рег.№ 528/2013г. от 04.11.2013г., на РП-Гълъбово; Искане за удължаване срока на разследване ср.№399/01.11.2013г.; Писмо с вх. № 5073/11.11.2013г. на С.А.-Ч., ръководител отдел "Клиентско обслужване" при "ЕВН България"; Протокол за предявяване на разследване - 2 броя, фотоалбум и гласни - обясненията на подсъдимия И.Т., показанията на св.Е.С.Б., св. Н.П.Н., св.К.И.Д., св.Д.Н.Д., св.М.Г.Т. и св.Д.И. Г..

Съдът правилно е кредитирал с доверие показанията на св.Е.С.Б.. Показанията му са логични, последователни и кореспондират с останалия доказателствен материал. Свидетелят Б. е категоричен, че при извършената проверка на 05.09.2013 г. в дома на подсъдимия Т. *** е констатирал неправомерно нарушаване на целостта на съоръжение от електроразпределителната мрежа и посредством ел. кабел се отклонява ел. енергия към дома на подс.Т., която не се отчита. Св.Б. е категоричен, че свързването е извършено посредством инструмент: „Трябва да се развъртят болтчетата и да се вкара проводника, който е към къщата и после да се стегне".

Съдът правилно е кредитирал с доверие показанията на св.Н.П.Н.. Показанията му са подробни, логични, непротиворечиви и кореспондират с останалия доказателствен материал. Св.Н. заявява, че при извършената проверка в дома на подсъдимия Т. *** е установил следното: „ Този адрес се води изключен заради неплащане. Отворих таблото и електромерът беше свален, входящия кабел минаваше през автоматичния предпазител и след него е вързан към кабела, който минава към инсталацията на къщата, т.е. има директно свързване". Св.Н. бе категоричен, относно механизма на свързването: „За това присъединяване към изхода на предпазителя трябва да се ползва отвертка. Болтчето беше затегнато. Спряхме напрежението от предпазителя и тогава извършихме прекъсването".

Съдът правилно е кредитирал с доверие показанията на св.Д.Н.Д.. Показанията му са пълни, подробни, логични, непротиворечиви и кореспондират с останалия доказателствен материал. Св.Д. заяви, че при извършената на 05.09.2013г., проверка е констатирано незаконно присъединяване към електроразпределителната мрежа и в дома на подс.Т. е имало ток, въпреки липсата на електромер. Св.Д. е категоричен, че подс.Т. е заявил, че той лично е направил свързването.

Съдът правилно е кредитирал с доверие и показанията на св.К.И.Д.. Показанията й са кратки, тъй като тя е извършила проверка само по документи и не е очевидец, но същите са логични, непротиворечиви и кореспондират с останалия доказателствен материал. Св.Д. е категорична, че партидата се води на подс.Т. и същия към 05.09.2013г. не би следвало да има ток, тъй като е изключен, поради неплащане и електромерът му е свален.

Относно показанията на св.М.Г.Т. - съпруга на подс.Т. и на св.Д.И. Г. - син на подсъдимия, съдът основателно е счел, че те са насочени към подкрепяне на лансираната в хода на съдебното производство, версия от подс.Т., съгласно която не той е осъществил деянието, а сина му - св.Д. Г..

Съдът правилно не е кредитирал с доверие показанията на св.М.Т. и Д.Г., като е приел, че:

Показанията на св.М.Т. са изключително противоречиви - тя е заявила, че синът й - св.Д.Г. е извършил деянието, а баща му - подс.Т. първоначално е поел вината. Св.Т. не е пояснила защо бащата е направил това, т.е. какво се е променило. Св.Т. нееднократно разяснява, че са имали нужда от ток, защото в дома им е било много студено: „Беше много студено, имахме електрическа печка и я включихме за да стане топло и затуй синът ми включи тока"; „Тока го спряха, но когато стана студено, тогава синът ми свърза тока". Съдът основателно  не е дал вяра на св.Т. не само защото тя като съпруга на подсъдимия е явно заинтересована от изхода на делото, а и защото твърденията й противоречат на елементарната логика. Деянието предмет на настоящото дело е извършено на 05.09.2013г. - през лятото - когато не е „много студено" и не е налице нужда от включване на отоплителни уреди.

Основателно съдът е приел , че и показанията на св.Д.Г. също се характеризират с противоречиви твърдения. Св.Г. е заявил при снемането на самоличността му, че не знае на коя дата и през коя година е роден. В свидетелските си показания е обяснил, че разбира от електричество, защото се е научил „от телевизията". Същият потвърждава, че поради студеното време през лятото на 2013г. се е наложило да осъществи свързването. Св.Г. е разяснил, че е направил това без инструменти, само с ръцете си. Св.Г. е разказал за „шалтер", в който е „мушнал" кабела, като явно е визирал автоматичния предпазител в таблото. Безспорно е установено по делото, че без инструмент - отвертка - е обективно невъзможно да се осъществи деянието. Ел. таблото е можело да бъде отворено единствено чрез сваляне на капака му, който е закрепен с болт. Освен това, свързването на ел. кабелите в таблото /по начина, по който е направено - чрез вкарването им в автоматичния предпазител/, е било възможно единствено чрез развиване на болтовете с инструмент и последващото им завиване.

Посочените несъответствия и липсата на последователност и логичност в показанията, противоречието с формалната житейска логика и противоречията с останалите доказателства, основателно са мотивирали съда да не кредитира с доверие показанията на св.М.Т. и св.Д.Г..

Съдът е обсъдил и обясненията на подсъдимия И.Г.Т., отчитайки обстоятелството, че същите, освен че са доказателствено средство са и средство за защита, което той упражнява по свое усмотрение - както и когато намери за нужно. Затова съдът правилно е приел, че достоверността на обясненията му, относно фактите от предмета на доказване следва да бъде оценявана на общо основание - в светлината на всички други доказателства и доказателствени средства, възприети непосредствено.

Обясненията подс.Т., дадени в хода на съдебното следствие, в настоящия случай изцяло са насочени към отричане на извършване на деянието. Подс.Т. е заявил, че не той е автор на процесното деяние, а синът му.

Съдът правилно е приел, че обясненията на подсъдимия Т. - в насока отричане извършване на деянието, се явяват изолирани от останалите писмени и гласни доказателства по делото, не се подкрепят от тях, напротив, напълно са оборени, поради и което съдът основателно приема, че са изцяло негова защитна позиция по делото. Версията лансирана от подсъдимия Т., в с.з., че не той е автор на деянието, а синът му, основателно не се споделят от съда. Същата действително е нелогична, недостоверна и противоречаща на всички останали доказателства и доказателствени средства. Ето защо, съдът правилно не е кредитирал с доверие обясненията на подс.Т., дадени в хода на съдебното следствие и е приел, че те са изцяло негова защитна позиция по делото.

Съдът е обсъдил и обясненията на подсъдимия Т., дадени в досъдебното производство - в присъствието на защитник - адвокат, отново, отчитайки обстоятелството, че същите, освен че са доказателствено средство са и средство за защита, което той упражнява по свое усмотрение - както и когато намери за нужно. Тези обяснения са  прочетени в с.з., на основание чл.279, ал.2, вр. ал.1, т.З НПК. В тези обяснения, подс.Т. заявява, че признава вината си, изказва съжаление за постъпката си и подробно разказва за причините за извършване на деянието и механизма на извършване на същото. Правилно съдът е кредитирал с доверие обясненията на подс.Т., дадени в хода на досъдебното производство, в присъствието на защитник. Същите са подробни, конкретни, логични и кореспондират с останалите писмени и гласни доказателства.

Цитираните доказателства и доказателствени средства са дали основание на съда да направи единствения възможен извод относно главния факт в процеса - има ли извършено престъпление и кой е неговият автор, а именно, че подсъдимия И.Г.Т. е извършител на процесното деяние, което е мотивирало съда да приеме, че обвинението срещу него е доказано по несъмнен начин.

 

С оглед гореизложените съображения и тъй като настоящият съдебен състав не констатира допуснати от районния съд съществени нарушения на материалния и процесуалния закон, които биха могли да доведат до отмяна или изменение на постановената присъда, то същата следва да бъде потвърдена изцяло.

 

Водим от горното и на основание чл. 338 от НПК, съдът

 

                         Р   Е   Ш   И:

 

ПОТВЪРЖДАВА Присъда № 11/03.04.2014 г., постановена по НОХД № 275/2013 г. по описа на Районен съд – Гълъбово.

 

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.

 

 

 

 

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ: 1/

 

 

 

                   2/