О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

                                               07.08.2014 год.                 град  Стара Загора

 

Старозагорският окръжен съд                        Първи наказателен състав
 На седми август                                                                          Година 2014

в закрито заседание в следния състав:

                                                

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРАСИМИР РАЧЕВ

ЧЛЕНОВЕ:ИВА СТЕФАНОВА

           НИКОЛАЙ УРУКОВ

 

Секретар  

Прокурор

като разгледа докладваното от съдията КРАСИМИР РАЧЕВ
ВЧН дело № 1284 по описа за 2013 година, прие за установено следното:

 

Производството е образувано по жалба на Г.З.Г. – чрез процесуалния му представител - адв. С.Л.К. против Определение от № 537 от 10.09.2013 г., постановено по чнд № 1839/2013 год. по описа на Старозагорски районен съд, с което е оставена без разглеждане жалбата на Г.З.Г. и е прекратено производството по посоченото по-горе първоинстанционно дело

С жалбата се иска да се отмени определението на съда и постановлението на РП - Стара Загора, които считат за неправилни, необосновани и незаконосъобразни, тъй като е нарушен както материалния така и процесуалния закон.

В жалбата се излагат доводи, че определението на Районен съд – Стара Загора е неправилно и незаконосъобразно, като със същата се иска атакуваният съдебен акт да бъде отменен и постановен нов, с който да се уважи подадената жалба.

За да се произнесе, съдът взе предвид следното:

При разглеждане на първоинстанционната жалба, Старозагорският районен съд правилно и законосъобразно е приел следната фактическа обстановка.

По силата на чл.243, ал.3 от НПК право на жалба срещу постановлението на Районна прокуратура - град Стара Загора, с което се прекратява наказателното производство имат субектите изрично посочени в цитираната законова разпоредба – обвиняемият, пострадалият или ощетеното юридическо лице. Друг субект, освен посочените, няма процесуално право да подава жалба срещу постановление на Районна прокуратура за прекратяване на наказателното производство.

    Жалбоподателят в настоящия процес няма нито едно от тези качества – не е обвиняем и не е пострадал от престъплението предмет на делото /престъпление по чл.311, ал.2 вр. ал.1 от НК/, по което представителят на Районна прокуратура се е произнесъл с атакуваното постановление.

   Легално определение /дефиниция/ на понятието пострадал от престъплението в действащите нормативни актове няма. Такова може да се изведе от разпоредбите на чл.74 и следващи от НПК и константната практика на ВКС. Пострадал от престъплението е всяко лице, което е претърпяло пряко и непосредствено имуществени или неимуществени вреди от престъплението, това лице на което са накърнени законните права и интереси.  Процедурата по чл.243 ал.3 от НПК обезпечава интересите само на лице, което при предпоставките на чл.84 от НПК, може да стъпи като граждански ищец в наказателния процес.

За да встъпи лицето като граждански ищец в наказателния процес е необходимо реално настъпване на вредни последици за това лице, от което следва, че възможността от бъдещо настъпване на вредите не е достатъчна за валидното конституиране в посоченото процесуално качество. Жалбоподателят в настоящия процес не е такова лице.

    Документните престъпления се систематизират в три основни вида, съобразно различните групи обществени отношения – обект на защита по Глава 9 от НК, а именно престъпления, свързани със съставянето на документи, които от своя страна се делят на документна поправка и лъжливо документиране, престъпления свързани с използването на документи или тъй нареченото престъпно ползване на документите и престъпления, свързани с реда за съхранение на документите или тъй нареченото престъпно унищожаване, увреждане или скриване на документи по чл.319 от НК. Общото при тези групи е специфичния предмет, върху който се въздейства – документа. При осъществяването на състава на тези престъпления не съществува фигурата на пострадалия, тъй като от тях не настъпват имуществени или неимуществени вреди за лицата, причинени пряко и непосредствено от осъществяването на състава на цитираните престъпления. При друга част от престъпленията – по глава 2, 3, 4 от НК и т.н., при осъществяването на тези престъпления настъпват вреди, причинени пряко и непосредствено от осъществяването състава на престъплението и тук съществува фигурата на пострадал от престъплението.

    С атакуваното постановление Районна прокуратура - Стара Загора е прекратила частично наказателното производство спрямо обвиняемия З.Г.Г. за престъпление по чл.311 ал.2 вр. ал.1 от НК. Имайки предвид обекта на цитираното престъпление, както и конструкцията на състава на чл.311 ал.2 вр. ал.1 от НК съдът приема, че това престъпление принадлежи към престъпления, от които е невъзможно да настъпят имуществени или неимуществени вреди, претърпени пряко и непосредствено от извършването на това престъпление. Това води и до следващия извод, че при тези престъпления не съществува фигурата на пострадалия. От престъплението по чл.311 ал.2 вр. ал.1 от НК, което е формално престъпление, засегнатите лица не могат да се конституират като страни в съдебното производство. Съгласно закона и практиката на ВКС  престъплението по чл.311 от НК е формално и е насочено към спазване реда и правната сигурност на документооборота. Умишленото изпълнение на признаците на престъплението по чл.311 ал.1 от НК води само до реализиране на наказателна отговорност за дееца. Ето защо, при престъплението по чл.311 от НК, а и при останалите документни престъпления, не съществува фигурата на пострадалия, а от тук и липсва процесуална правоспособност за подаване на жалба срещу постановлението на Районна прокуратура - град Стара Загора за частично прекратяване на наказателното производство по отношение на обвиняемия З.Г.Г. за престъпление по чл.311 ал.2 вр. ал.1 от НК.

В този смисъл подадената жалба се явява процесуално недопустима, поради което и производството по настоящото дело следва да се прекрати. В тази насока е и практиката на ВКС – Решение  301/20.05.2003 година на Първо н.о. - книжка 3/2003 година от Бюлетин на ВКС; Определение на Окръжен съд Стара Загора по вчнд № 419/2009 г. и други/.

 

Обстоятелството, че след жалба на Г.З.Г.  до Районна прокуратура /вх.№ 4828/05.11.2012 година на РП Стара Загора – виж лист 7-8 от ДП/ е образувано наказателното производство – Досъдебно производство № 690/2012 г. по описа на ОД МВР Стара Загора, само по себе си не обосновава фигурата на пострадал от престъплението по смисъла на чл.74 и следващите от НПК и не отнема правомощието на прокурора да реши по-нататъшния ход на наказателното производство - да изготви или не обвинителен акт, да прекрати или не наказателното производство, която изцяло се споделя от настоящия съдебен състав. 

Водим от гореизложеното и тъй като изцяло споделя съображенията на първоинстанционния съд, настоящата инстанция 

 

                            О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

ПОТВЪРЖДАВА изцяло Определение № 537/10.09.2013 г., постановено по ЧНД № 1839/2013 г. по описа на Районен съд – Стара Загора, с което е ОСТАВЕНА БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Г.З.Г.  против постановление на Районна прокуратура – град Стара Загора от 02.08.2013 година - № 4828/05.08.2013 г. за частично прекратяване на наказателното производство по досъдебно производство № 690/2012 г. по описа на ОД МВР Стара Загора спрямо обвиняемия З.Г.Г. за престъпление по чл.311 ал.2 вр. ал.1 от НК, като недопустима.

ПРЕКРАТЕНО е производството по ч.н.дело № 1839/2013 година по описа на Районен съд - град Стара Загора.

След влизане в сила на настоящото определение заверен препис от същото ведно с досъдебното производство да бъде изпратен на Районна прокуратура – град Стара Загора.

 

Определението не подлежи на обжалване и протестиране.

 

 

 

                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

                                                                  1.       

 

 

                                                 ЧЛЕНОВЕ:

 

 

                                                                   2.