О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

        / 24.07.                         Година 2014                            Град Стара Загора

 

Старозагорският окръжен съд                               Първи наказателен състав
На 24 юли                                                        Година 2014

в закрито заседание в следния състав:

                                                         

                                                                 Председател: КРАСИМИР РАЧЕВ

Членове:1. СОНЯ КАМЕНОВА

                                                                                         2.АСЕН ЦВЕТАНОВ

Секретар  Нанка Коева

Прокурор

като разгледа докладваното от съдията КРАСИМИР РАЧЕВ
ВЧН дело № 1125 по описа за 2014 година, прие за установено следното:

 

 

Производството е на основание чл. 243, ал. 6 от НПК.

 

Постъпила е жалба ЗСП „***” с.Малко Тръново, община Чирпан, представлявана от председателя Г.К.Д. от гр. Стара Загора, представляван от адв.В.Ц.В. от АК Стара Загора против определение от 04.04.2014 год.,  постановено по ЧН дело № 77/2014 год. по описа на Районен съд гр. Чирпан, с което е потвърдено постановление вх. № 281/2008 г. от 27.02.2014 год., постановено по ДП № 74 ч/2012 год. по описа на ОСлС при ОП Стара Загора, с което е прекратено воденото наказателно производство срещу Д.В.Т., ЕГН ********** за престъпление по чл. 220, ал.1 от НК като незаконосъобразно.

 

В жалбата се излагат съображения за необоснованост и незаконосъобразност на определението, с което е потвърдено постановлението на РП – Чирпан. Прави искане определението да бъде отменено и постановено ново, с което постановлението на РП – Чирпан да бъде отменено.

 

За да се произнесе първоинстанционният съд е прел за установено следното:

 

Първоначално досъдебното производство е било образувано срещу Д.В.Т. и Л.С.З., за това, че в качеството на представляващи ЗСПК “***”, с. Малко Тръново, обл. Стара Загора, съзнателно са сключвали неизгодни сделки и от това е произлязла значителна вреда за стопанството, което те са представлявали – престъпление по чл. 220, ал. 1 НК.

Понастоящем досъдебното производство се води само срещу Д.В.Т., тъй като по отношение на Л.С.З. същото е прекратено с влязло в сила постановление на РП – Чирпан, на основание чл. 24, ал. 1, т. 4 НПК – поради смърт на дееца.

С обжалваното в настоящото производство постановление досъдебното производство е прекратено на основание чл. 243, ал. 1, т. 1, вр. с чл. 24, ал. 1, т. 1, вр. чл. 199, ал. 1 НПК и по отношение на Д.В.Т., с мотиви, че в хода на досъдебното производство не са събрани доказателства, сочещи за сключени неизгодни сделки по смисъла на чл. 220, ал.1 НПК и за извършени присвоявания на средства от страна на Т..

 

Прието е, че установените по делото релевантни факти досежно Д.В.Т. са:

Не е спорно, а и от решение № 2097/19.09.2006 г. на ОС - Стара Загора по ф. дело № 2150 / 1994 г. и от решениe № 4023/18.12.2007 г. на ОС - Стара Загора по ф. дело № 2150/1994 г., се установява, че Д.В.Т. е била председател на ЗСПК “***” за периода от 19.09.2006 г. до 18.12.2007 г. Не е спорно също така, че за този период същата е изпълнявала длъжност на касиер на кооперацията.

 

Видно от Протокол № 13 от 06.11.2006 г. (стр.33 от приложената по ДП Протоколна книга на кооперацията), УС на кооперацията е взел единодушно решение да се продадат, а ако няма купувачи да се продадат на скрап две комбайни, трактор „Виржиния” и “сеялка за слята повърхност”, като по именно е определен членския субстрат на Комисията, която да извърши оценки на бракуваните стоки.

 

Видно от Протокол № 15 от 20.02.2007 г. (стр.35 от приложената по ДП Протоколна книга на кооперацията), УС на кооперацията е взел единодушно решение да се продадат за скрап следните машини и съоръжения:

1.Зърнокомбайн – брак

2. Зърнокомбайн – брак

общо за сумата 4500 лева

3. ЮМЗ  за сумата от 2500 лева

4. Сламопреса за сумата от 1200 лева

5. ТК – 80 фадрома за сумата от 4100 лева

6. Агрегат за ток за сумата от 1000 лева.

 

Видно от Протокол № 23 от 28.10.2007 г. (стр.44 от приложената по ДП Протоколна книга на кооперацията), УС на кооперацията е взел единодушно решение да се продадат за скрап следните машини и съоръжения:

1. Сеялка за слята повърхност

2. Лозарски плуг без раб. органи

3. Плуг стар Т – 150

4. Ремаркета 2 бр. без гуми и главини

5. Цистерна елипсовидна 2 бр.

 

От данъчни фактури и приходни ордери /от л. 126 до л. 136, том І от ДП/ се установя, че са извършени продажби на машини и съоръжения, както следва:

№ Наименование                              Ф-ра №/дата  ПКО №/дата   Сума /лв/

1. ДТ-75 скрап                                      1/31.10.2007    4/30.03.2007      2500

2. Сламопреса-скрап                            2/31.10.2007    2/26.01.2007     1400

3. Комбайн Е-56 2 бр. скрап                3/31.10.2007    1/07.02.2007      5000

4. Трактор ЮМЗ – скрап                     4/31.10.2007    7/13.02.2007       2700

5. ТК-80 скрап                                      5/31.10.2007    6/13.03.2007       2400

6. Цистерна скрап                                6/31.10.2007    5/29.03.2007         950

7. Плуг скрап                                        7/31.10.2007    3/23.03.2007         220

8. Агрегат за ток                                   8/14.11.2007   - /15.11.2007       1100

9. Сеялка,култиватор,цистерна, ремаркета, като в ПКО фигурира

и лек автомобил „Лада”                        9/14.11.2007   -/15.11.2007       1971

10. Цистерна елипсовидна 1 бр.         11/15.11.2007  -/15.11.2007         500

11. ТК-80-фадромно устройство        12/17.11.2007  -/13.03.2007        1800

Общо суми от продажби/ в брой/                                                          20541

 

Гореописаните машини са били предмет на оценка на СОЕ. Видно от заключението на съдебно – оценителна експертиза от 11.10.2013 г. (л. 98-100, том IV от ДП) вещото лице е изчислило стойността на процесните бракувани селскостопански машини (предмет на продажбите, обективирани във фактурите) на общата сума от 20 936 лева, а съгласно заключение на съдебно – оценъчната експертиза от 10.12.2013 г. (л. 145 - 148, том IV от ДП) тази стойност е определена на 19 253.50 лева. И двете стойности са определени при изкупна цена на черните метали към датите на продажбите 0.35 лв./кг., като макар и да са близки, съдът възприел стойността, посочена в заключението от 10.12.2013 г. (незнайно защо наречено допълнително), а именно сумата от 19253.50 лева, тъй като счита това заключение за обосновано и ясно– в него са посочени приблизителните килограми на машините и оттам са направени съответните изчисления, докато при първото заключение не става ясно как са определени отделните стойности на машините без посочено тегло на същите.

Съдът е приел, че от събраните по делото доказателства (свидетелски показания на С.Д.П., л. 77, том III от ДП, справка за приходите и разходите на ЗСПК ”***” за 2007 г., ведно с финансов анализ, л. 66 – 74, том I от ДП, заключение на СИЕ – на л. 74 от том II от ДП) се установява, че кооперацията е реализирала за 2007 г. счетоводна печалба в размер на 8025.14 лева (приходи от 20541 лева и разходи от 12515.86). Видно пък от протокол от 29.12.2007 г. за извършване приемане на наличните средства в касата на ЗСПК ”***” (лист 171, том I от ДП) приходите и разходите за периода 2004 - 2007 г. се равняват и разликата между тях от 0,33 стотинки е била в наличност. Според заключението на съдебно – счетоводната експертиза от 31.07.2013 г.(л. 106 - 110, том IV от ДП) от счетоводна гледна точка не може да се установи липса на парични средства от касата на ЗСПК „***” за периода от приемането до предаването на касата от Д.В.Т..

 

При така установеното от фактическа страна, съдът е намерил, че правилно и обосновано прокурорът е приел, че не са установени данни за извършени престъпления от Т. по чл. 220, ал.1 НК и по чл. 201-205 НК. Съображенията в тази насока са били следните:

 

В производство по чл. 243, ал.4 НПК съдът проверява дали проведеното разследване е обективно, всестранно и пълно, дали изводите на прокурора почиват на верен и пълен анализ на събраните доказателства, без да е допуснато изопачаване на смисъла им или превратно тълкуване и дали правилно е приложен материалният закон.

 

В случая, съдът правилно е намерил, че прокурорът е формирал вътрешното си убеждение въз основа на всички възможни за събиране доказателства. Изпълнил е указанията на съда, дадени в последното отменително определение на РС – Чирпан от 06.03.2013 г. по ЧНД 90/2013 г. по описа на същия съд за назначаване на допълнителни експертизи с цел изясняване на обективната истина по делото.

 

Правилно е приел, че именно от заключението на СОЕ се установява, че действителната стойност на бракуваните машини и инвентар, продадени от Т., възлиза общо на сумата от 19 253.50 лева. Тази сума е в по – нисък размер от получените цени от продажбите. Оттук следва и правилността на извода на прокурора, че няма доказателства сключените от Т. сделки да са неизгодни. Голословни са изложените в жалбата доводи, че продадените машини са били годни и че в резултат на продажбата им са причинени вреди на кооперацията над 100 000 лева. Същите се опровергават от протоколите на УС на кооперацията от 20.02.2007 г и от 28.10.2007 г., видно от които са взети решения за бракуване и продажба на процесните машини, като Т. е действала в изпълнение на тези решения. За състоянието на земеделска техника свидетелстват и редица разпитани по делото свидетели, чиито показания са в насока, че същите са били с изтекъл амортизационен срок. Няма доказателства Т. да се е разпоредила с други машини на кооперацията (извън посочените по – горе), като съдът изцяло споделя довода на прокурора при РП – Чирпан, че районната прокуратура не е органа, който следва да изследва движението на цялото налично имущество на една кооперация от създаването й до днес, каквото искане напрактика отново се прави със жалбата. В случай, че у жалбоподателя са налични съмнения и/ или разполага с данни за извършени престъпления по чл. 215 НК, то следва да ги предостави и съответно да сезира ОП – Стара Загора (арг. чл.219 НПК).

 

На следващо място,  съдът правилно е приел, че от заключението на ССЕ се установява, че за периода, през който Т. е председателствала кооперацията, не се установяват липси от касата на кооперацията. Оттук следва и неоснователността на довода на жалбоподателя, че на същата следва да се ангажира отговорността за извършено престъпление – длъжностно присвояване, позовавайки се на влязлото в законна  сила съдебно решение на ОС – Стара Загора по въззивно гражданско дело №  256/2012 г. Действително с това решение Т. е осъдена да заплати на кооперацията сумата от 9493.69 лева, представляваща липса за периода от 01.10.2007г. до 31.12.2007г. От това не следва извода, направен от жалбоподателя, че Т. е присвоила тази сума и че това е установено от граждански съд. Точно обратното. Липсата е щета с неустановен произход. Съгласно трайната съдебна практика (решение № 429 от 16.10.2001 г.  по н. д. № 382/2001 г. на ВКС, I н. о., решение № 125 от 17.09.1991г. по н.д. № 278/1991г. на ВКС, І н.о.; решение № 8 от 14.02.1990г. по н.д. № 632/1989г. на ВКС, І н.о.; решение № 460 от 12.10.1994г. по н.д. № 359/1994г. на ВКС, І н.о. и др.) липсата изключва отговорността на длъжностно присвояване, тъй като произходът на щетата от престъпление е винаги известен, доколкото действията или бездействията на длъжностното лице (част от изпълнителното деяние на присвояването) следва да са доказани по несъмнен начин. В случая такива доказателства няма, дори и да се допусне, че е била налице липса.

 

При така изложеното настоящата инстанция счита, че определението на РС – Чирпан е правилно и законосъобразно, поради което същото следва да бъде потвърдено.

 

Водим от горното и на основание чл. 243, ал. 7 от НПК съдът

 

                                 О П Р Е Д Е Л И :

 

ПОТВЪРЖДАВА изцяло определение от 04.04.2014 год., постановено  по ЧН дело № 77/2014 год. по описа на Чирпанския районен съд, с което е потвърдено постановление от 27.02.2014 г. на Районна прокуратура – Чирпан за прекратяване на ДП № 74ч/ 2012 г. по описа на ОСлО при ОП – Стара Загора, водено срещу Д.В.Т., ЕГН: ********** за престъпление по чл. 220, ал. 1 НК.

 

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.

 

 

 

 

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

                                                    ЧЛЕНОВЕ:1.

 

 

 

                                                                       2.