МОТИВИ към Присъда № 42, постановена на 22.10.2014 год. по ВНОХД № 1345/2013 год. по описа на Старозагорския окръжен съд.

 

С присъда № 127/16.07.2013 год. по НОХД № 1992/2012 год. по описа на Районен съд – Стара Загора, подсъдимата А.Т.Н. е била призната за виновна в това, че на 05.08.2010 год., в гр. Стара Загора, в условията на продължавано престъпление в качеството си на длъжностно лице /банков служител - касиер/ в банка ОББ, клон гр. Стара Загора е съставила официален документ - вносна бележка с № ТТ/10217/21571, в които са удостоверени неверни обстоятелства, а именно, че е внесена сумата от 98266, 94 лв. от "***" ООД от името на П. Г. Д., по сметка на “*** 07” ООД, с цел да бъде използван този документ - вносна бележка с № ТТ/10217/21571 за доказателство на тия обстоятелства, а именно, че сумата от 98 266, 94 лв. е внесена по сметка на "*** 07" ООД от "***" ООД,

както и за това, че на 05.08.2010 година, в качеството си на длъжностно лице /банков служител - касиер/ в банка ОББ, клон гр. Стара Загора е съставила официален документ – нареждане разписка с № ТТ/10217/22409, с която са удостоверени неверни обстоятелства, а именно, че Д.И.С. е получил в брой от сметка на "*** 07" ООД, сумата от 98 266,94 лв., с цел да бъде използван този документ – нареждане разписка с № ТТ/10217/22409 за удостоверяване на обстоятелства, а именно, че сумата от 98266, 94 лв. е получена в брой от Д.И.С. от сметката на "*** 07" ООД, като случаят е маловажен -престъпление по чл. 311, ал. 2, във вр. с ал. 1, във  вр.чл. 26, ал. 1 от НК, като на основание чл.78, ал.1 от НК е била освободена от наказателна отговорност за извършеното престъпление и й е било наложено административно наказание – “глоба” в размер на 2000 лв., като е била призната за невиновна и оправдана по повдигнатото й обвинение за извършено престъпление по чл.311, ал.1 във вр. чл.26, ал.1 от НК.

Недоволен от така постановената присъда е останал представителят на Районна прокуратура – Стара Загора, който в законно установения срок е депозирал протест срещу същата. В протеста взема становище, че атакуваната присъда е неправилна и постановена в противоречие със събрания доказателствен материал. Моли същата да бъде отменена и постановена нова, с която подсъдимата Н. да бъде призната за виновна по първоначално повдигнатото й обвинение за извършено престъпление по чл.311, ал.1 във вр. чл.26, ал.1 от НК и осъдена, като й бъде наложено наказание в размер на една година лишаване от свобода, изтърпяването на което на основание чл.66 от НК да бъде отложено за срок от три години, както и наказание “лишаване от право да упражнява професия или дейност” за срок от три години.

Недоволна от присъдата е останала подсъдимата А.Т.Н., която чрез защитникът си адв.Г. е обжалвала същата в законоустановения срок. В жалбата се излагат съображения, че присъдата е постановена при нарушение на материалния закон, допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, като считат, че същата се явява и несправедлива. Молят атакуваната  присъда да бъде отменена изцяло и постановена нова, с която подсъдимата Н. бъде призната за невиновна и оправдана.

В съдебно заседание:

Представителят на Окръжна прокуратура – Стара Загора поддържа протеста на Районна прокуратура – Стара Загора и изложените в него съображения.

Подсъдимата Н. и защитникът й адв.Г. поддържат въззивната жалба и изложените в нея и допълнително представени писмени възражения.

Старозагорският Окръжен съд, проверявайки правилността на обжалваната присъда, във връзка с направените оплаквания и служебно на основание чл. 314, ал. 1 от НПК, намира за установено следното:

Подсъдимата А.Н. работи на длъжност "Банков служител-Teller" в банка ОББ с адрес на клона Стара Загора бул."Р." № 50. По силата на сключения между подсъдимата и директора на банка ОББ трудов договор № 6252/02.09.2008 год. и длъжностна характеристика, неразделна част от трудовия договор, връчена й на 05.10.2008 год. на подс.Н. са възложени следните задължения и отговорности:

Да приема вноски по сметки до установения лимит, а над него след контролна оторизация; да приема касови плащания, да осъществява тегления по сметки до установения лимит, а над лимита след оторизация; да изплаща суми до установения лимит, а над него след оторизация; да извършва ежедневно приключване и равняване на физическите касови наличности със счетоводните записвания на касата.

С оглед горното на подс.Н. е било възложено от работодателя и да изпълнява със заплата, постоянно, работа свързана с пазене или управление на чуждо имущество в юридическо лице - банка ОББ клон Стара Загора, като по смисъла на чл. 93, т. 1, б. б НК, същата има качество на длъжностно лице.

Основната дейност на заеманата длъжност от подс. Н. била да извършва: касови и безкасови операции в лева и валута, да отговаря за достоверността на информацията и документите отразена от нея относно автентичността и броя на изплатените и получените суми на и от клиентите. Тези свой задължения подсъдимата извършвала чрез преброяване на сумите два пъти, проверка за автентичността на банкнотите, въвеждане в информационната система на банката на сумата по транзакциите, страните по нея, сметките и основанията за плащане и дължими такси. След това тя полагала подпис срещу реквизита касиер върху представените от клиентите бланки, поставяла ги в апарат, който принтирал върху тях индетификационен номер, номер на касиера, дата и час, страни по транзакциите, основания за тях и сметки и такси.

По посочения начин подсъдимата съставяла по определения от Инструкция за касовата дейност в ОББ ред, в предвидената форма, в кръга на служебните си задължения като длъжностно лице – касиер, документи - вносни бележки или нареждане разписка, представляващи официални удостоверителни документи съставени от длъжностно лице в кръга на службата за удостоверяване на обстоятелствата отразени в тях, а именно извършените от служителя на банката действие заявено от клиентите.

Инкриминираните документи нареждане - разписка и вносна бележка са изготвени върху бланки, върху които се съдържат няколко изявления.

Във „вносна бележка ТТ/10217/21571,, се съдържат следните реквизити: в долната част на бланката е закрепена декларация по Закона за мерките срещу изпиране на пари в Р. България, където вносителя на парите в случая св. П. Д. декларира произход на средствата - заем; в средната част на бланката се съдържа частен документ с издател вносителя на парите, в случая св. П. Д., в които се съдържа изявление от лицето до служител на банка ОББ да извърши определена банкова операция, в случая вноска на сума в брой по сметка. В този частен документ се изписва на ръка получателя и сметката му, платеца, сумата, основанието за плащане,  дата и място на подаване.

Този документ не поражда действие за други лица освен банковите служители, действащи от името на банката и заявилите операцията лица; в горната част на бланката се съдържа вписани от служител на банката, в случая подс. Н., вносител на сумата, получател на парите, размер на вноската, основания за плащане дължими такси, дата и час, автоматично въведен номер на операцията и цифров код индивидуализиращ длъжностното лице служител на банката.

На посочената бланка се съдържат подписите на касиера проверил лицата, броя и автентичността на парите и извършило банковата операция, който подпис е положен до реквизит „касиер" под ръкописния текст изписан от заявителя и на лицето проверило действията на касиера счетоводно, който подпис е положен срещу цифровата индивидуализация на касиера и документа, датата и часа на операцията.

В тази си част „вносна бележка,, представлява официален удостоверителен документ съставен от длъжностното лице, служител на банката, в който удостоверява заявените от това лице обстоятелства.

В нареждане разписка "ТТ/10217/22409" се съдържат следните реквизити; в долната част на бланката е закрепена декларация по Закона за мерките срещу изпиране на пари в Р.България, където получателя на парите в случая св. Д. С. декларира произход на средствата - сделка с недвижим имот и декларация написана на ръка, в която е записано, че получените средства не са за изплащане на заплати в случая от св. Я.; в средната част на бланката се съдържа частен документ с издател наредителя на парите, в случая св. Я., в които се съдържа изявление от лицето до служител на банка ОББ да извърши определена банкова операция, в случая изплащане на сума в брой от сметка на „*** 07" ООД на физическо лице, в случая св. С.. В този частен документ се изписва на ръка наредителя, в случая дружеството "*** 07" ООД и представляващото го лице, сметката на търговеца, получателя с индивидуализиращи го белези, сумата, дата и място на подаване.

Този документ не поражда действие за други лица освен банковите служители действащи от името на банката и заявилите операцията лица.

В горната част на бланката се съдържат вписани от служител на банката, в случая подс.Н., платец на сумата в случая "*** 07" ООД, чрез св.Я., получател на парите с индивидуализиращи реквизити, размер на сумата, дължими такси, дата и час, автоматично въведен номер на банковата операция и цифров код индивидуализиращ длъжностното лице служител на банката.

На посочената бланка се съдържат подписите на касиера проверил лицата, броя и автентичността на парите и извършило плащането, който подпис е положен до реквизит "касиер" под ръкописния текст изписан от заявителя и на лицето проверило действията на касиера счетоводно, който подпис е положен срещу цифровата индивидуализация на касиера и документа, датата и часа на операцията.

В тази си част "нареждане разписка" представлява официален удостоверителен документ съставен от длъжностното лице, служител на банката, в който удостоверява заявените от това лице обстоятелства.

Свидетелите Я. и С. в качеството си представляващи "*** 07" ООД Стара Загора, от една страна като продавач имали сключен предварителен договор от 10.09.2008 год. за покупко - продажба на недвижим имот в град Стара Загора със св. Н.М., от друга страна като купувач. По силата на договора, св. М. изплащал на части сумата, като парите предавал в брой на различни лица свързани с "*** 07" ООД и от тях около 98 000 лева била предадена срещу разписки на съпругата на св.С.. През 2010 год. св. М. решил да ползва ДДС за покупката на жилището, чрез дружество имащо право на данъчен кредит. За целта купувач на сделката трябвало да бъде юридическо лице регистрирано от ЗДДС. Такова било "***" ООД, собственост на майка му и баща му - св.Т.С. и М.С.. В първите дни на август 2010 год., св. М. убедил свидетелите Я. и С. дружеството "***" да встъпи в правата му на купувач. Предложил сумата предадена по разписки на св. С.а да бъде внесена в брой от "***" ООД в сметката на "*** 07" ООД, като незабавно бъде върната на физическото лице приносител, тъй като парите вече били платени от св. М.. Това било необходимо, според св. М., с оглед счетоводната документация на "***" ООД и доказване на доходите по сделката лично на него и дружеството.

Свидетелите Я. и С. се съгласили тази сума да постъпи в сметката на "*** 07" ООД и незабавно да бъде върната на приносителя и, тъй като за двете години търговски отношения със св. М. последния бил коректен платец и се ползвал с доверието им. Управляващите на "*** 07" ООД поставили условие на св. М. плащането да се извърши по банков път, тъй като сумата била значителна и се притеснявали от осчетоводяването, съхранението и обработването и.

Така двете страни се съгласили на условията и на 05.08.2010 год. бил сключен тристранен договор по силата на който "***" ООД встъпва в правата на св. М. като купувач, като за изпълнение на договорните условия следвало да отидат в обслужващата банка на продавача.

На 05.08.2010 год. преди обяд свидетелите С., Я. и М. се срещнали в банка ОББ клан Стара Загора, бул. "***" 50. С тях били и св. П. Д., Е.В. и Б.С.. Там представител на "***" ООД трябвало да внесе от сметка на "*** 07" ООД сума пари и в последствие получи обратно в брой същата сума от представител на "*** 07" ООД.

"***" ООД било представлявано в банката от счетоводителя св. П. Д.. В салона на банката св. Д. след няколко уточнявания със св. В. и св. С., попълнила вносна бележка за внасяне на сумата в размер на 98 266, 94 лв. Св. Д. настоявала представителите на "*** 07" ООД да поемат всички разходи по банковите операции. За тази цел, свидетелите седнали в пред касовата зона и съставили следните частни документи:

Вносна бележка с издател П. Д., с която се нареждало на служител на банка ОББ да внесе по сметка на "*** 07" ООД сумата от 98 266,94 лв., предадени на касиера в брой от св. Д. от името на "***" ООД и декларация за произход на средствата.

Нареждане - разписка с издатели свидетелите К. Я. и Д. С., с която нареждали на служител от банка ОББ от сметката на "*** 07" ООД да бъдат изтеглени и предадени в брой на Д. С. сумата от 98 266, 94 лв., декларации за произход на средствата и че средствата няма да се използват за изплащане на заплати.

Подс. Н. приела да извърши двете банкови операции и обяснила на св. М., че за незаявени преводи се дължат комисионни на банката и изрично поискала да бъде вписано във вносната бележка кой ще поеме тези разходи. След като се разбрал с подсъдимата по отношение на поисканите банкови операции, за което се съставят и необходимите за банката документи за тези обстоятелства, св. М. излязъл от банката под предлог, че бърза и има важна работа.

След като уточнили със св. М. и подс. Н. детайлите по исканите банкови операции и плащанията на таксите, св. Д. предала на касата на подсъдимата попълнените и подписани бланки - „вносна бележка" за сумата от 98 266, 94 лв., с вносител П. Д. от името на "***" ООД и получател "*** 07" ООД по сметка и "нареждане разписка" за изплащане в брой на сумата от 98266,94 лв. от сметката на "*** 07" ООД на св. С. с вече положение подписи на св. Я. и св. С..

Подсъдимата проверила поотделно правилно ли са попълнение двете изявления на страните, дали е вписано кой поема заплащането на разходите и след като се убедила, че са попълнени реквизитите на клиентите започнала да обработва бланките. В това време на касата отишли св. Я. и св. С., като пред касата на подсъдимата била вече св. Д..

В 11.14 часа подс. Н. инициирала касова операция вноска в размер на 98 266.94 лв., като е положила подписа си на реквизит "касиер", въвела в софтуера на банката данните за сумата и дължимите такси, основанието за плащането, страните по вноската, номера на сметката, поставила бланката в устройство което напечатало тези данни в едно с дата и час, индетификационнен номер на документа и служебен индетификационен номер на касиера.

По този начин съставила в тази част официален документ - "вносна бележка с № ТТ/10217/21571", в които са удостоверени обстоятелства, посочени от физическото лице, че се внася сумата от 98 266,94лв. от "***" ООД с физически вносител П. Г.Д. с ЕГН ********** по сметка на "*** 07" ООД.

След това подсъдимата занесла документа на св. Д. И., която трябвало да оторизира операцията, тъй като сумата по нея надхвърлила лимита от 5000 лв., които бил разрешения за касата лимит. Св. И. проверила дали съдържанието на документа съответства на записаното в банковия софтуер и като се убедила, че записаното съответства на въведеното в програмата от подс. Н. и заявеното от клиента, свидетелката положила подпис върху вносната бележка срещу въведения индетификационен номер и вписала в системата в 11.21 ч. действията си, с което допуснала операцията да бъде извършена. След като се върнала на касата подсъдимата предала вносна бележка с въведен № ТТ/10217/21571 на св. Д., която я прибрала.

В 11.22 ч. подсъдимата инициирала операция теглене от сметка на "*** 07" ООД сумата в размер на 98 266.94 лв. Подсъдимата положила подписа си на реквизит "касиер", върху попълнената бланка – нареждане - разписка, въвела в софтуера на банката данните за сумата, получателя, сметката и наредителя, дължимите такси и поставила бланката в устройство, което напечатало тези данни в едно с дата и час, индетификационнен номер на документа и служебен индетификационен номер на касиера.

По този начин съставила в тази му част официален документ - "нареждане разписка с № ТТ/10217/22 4 0 9", с която са удостоверени изявлението на това лице, че Д.И.С. с ЕГН ********** е получил в брой от сметка на "*** 07" ООД,  сумата от 98266,94 лв.

След това подсъдимата поискала от св. Д. С. да внесе таксите дължими на банката по транзакцията. Свидетелят С. внесъл сумата от 176.53 лв. представляващи банкова комисионна, която платил в четири банкноти на 50 лв. и получил ресто от подс. Н. от 23.47 лв.

След като получила сумата за таксите и обработила вносна бележка „FT 1-217/157000026" в 11.24 ч. подсъдимата предала на св. Я. и св. С. "нареждане - разписка" № ТТ/10217/22409", където било отразено, че св. С. е получил сумата от 98 266,94 лв. и след като приключила с клиента, продължила работа с друг клиент.

Следващата банкова операция подс. Н. инициирала под лимита в 11.30 ч. като захранила сметка с 1100 лв. в банкноти 2 по 50 лв. и 50 по 20 лв., без да връща ресто. Това действие и отнело пет минути, като следващата операция инициирала в 11.35 ч.

По-късно подсъдимата отишла при св. Д. И., където свидетелката оторизирала в 11.56 ч. извършването на операция - незаявено теглене на сума от сметка на "*** 07" ООД на стойност 98 266,94 лв., с получател Д. С.. Св. Д. И. не проверявала реално движение на парите, а само сверявала отразеното от касиера отговаря ли на залисаното в системата на банката. След като установила, че въведеното в софтуера от подсъдимата съответства на документа пред нея свидетелката положила подписа си срещу въведения от софтуера номер и разрешила операцията.

След касовата зона св. Д. убедила св. С. и св. Я., че всичко е наред, тъй като по този начин двете дружества уредили взаимоотношенията си счетоводно и представителите на "*** 07" ООД не трябвало да се притесняват. Разяснила им, че св. М. е издал документ с който заявява, че е получил сумата от 98 266,94 лв. от "*** 07" ООД и този документ е предаден на св. В.. Свидетелите Я. и С. не се усъмнили в казаното от св. Д. поради добрите им двугодишни търговски отношения със св. Н. М..

Съставените от подсъдимата "нареждане-разписка" с № ТТ/10217/22409" и "вносна бележка" с № ТТ/10217/21571" са съставени по определения от Инструкция за касовата дейност в ОББ ред, в предвидената форма, в кръга на служебните и задължения като длъжностно лице-касиер, поради което същите представляват в тази им част официален документ по см.на чл.93,  т.5 от НК.

Изложената фактическа обстановка се установява по безспорен начин от обясненията на подсъдимата А.Т.Н., показанията на свидетелите П. Д., К. Я., Е.В., Д. С., Б.С., А.И., Т.С., Д. И., Г.И., Н.С., С.М., Г.А. и Р.Ж., както и от доказателства, събрани на досъдебното производство и приобщени към доказателствения материал по реда на чл. 283 от НПК.

В хода на проведеното съдебно следствие подсъдимата А.Т.Н. дава подробни обяснения досежно извършените от нея действия.

От показанията на свидетелката П. Д. се установява, че след направеното уточнение на договорената между представителите на двете дружества сума , същата в качеството си на пълномощник на "****" ООД е попълнила вносната бележка и е подписала същата. След изготвянето на вносната бележка, св. Г.И. проверила "автентичността на подписите на упълномощеното лице, дали има право да се разпорежда със сметката" и ги е насочила към касата, след като е подписала разписката "като тези лица имат право да се разпореждат и ги изпратих на касата", едва след проверка на представените й документи и при условие, че същите са изрядни. Във връзка с изготвената вносна бележка св. Д. С. установява, че същата е "проверила сумата, банковата сметка, основанието, абсолютно всичко, след което полагам подписа си. Проверявам дали е деклариран произхода на парите с текст и подпис, като преди това касиера по тази бележка си въвежда данните. По процедура при съставяне на нареждане-разписка за теглене на пари в брой, трябва да се потвърди документа, като в случая проверявам софтуера дали е въведено правилно, ако има достатъчно наличност още на софтуера на касиера ще посочи, че такава операция не може да се отпусне, когато потвърдя в софтуера реално сумата излиза, операцията излиза и тогава аз подписвам. За този период абсолютно всички бележки минаваха през мен". Св. А.И. в дадените си показания изяснява начина, по който се работи в банката при осъществяване на дадена операция - "касиера потвърждава какво иска клиента и технически пренася данните от клиента изписано саморъчно в ръкописен вид".

При съвкупния анализ на събраните по делото гласни доказателства, съдът дава вяра на обясненията на подсъдимата, тъй като същите са последователни и безпротиворечиви. Вярно е, че обясненията на подсъдимата имат едновременно и защитна и доказателствена стойност. Това обаче не позволява тяхната достоверност да бъде изключена от доказателствения материал по делото. За разлика от обясненията на подсъдимата, показанията на свидетелите К. Я., Д. С. и Б.С. са непоследователни и противоречиви по факти, касаещи извършване на самото деяние. Същите не са единни, както по отношение на това кой, кога и колко души са се приближили до касата, както и това кой, кога, какво е внесъл и съответно разпоредил да се изтегли от наличните в банката сметки.

За съставомерността на деянието като престъпление по чл. 311, ал.1 от НК е необходимо документът да се издава от длъжностно лице в кръга на службата му, по установен ред и форма, да е официален удостоверителен за факти (обстоятелства и изявления) с правно значение и тези факти да са неверни, а от субективна страна - при пряк умисъл у издателя му, със съзнанието за неверността на отразяваните в документа факти с цел чрез този документ да се удостовери тяхната истинност. Престъплението е довършено с факта на изготвяне (съставяне) на документа при наличието на специална цел за използването му. В конкретния случай, в съставените документи - вносна бележка с № ТТ/10217/21571, удостоверяваща обстоятелството, че е внесена сумата от 98266,94 лв. от "***" ООД от името на П. Г. Д., по сметка на "*** 07" ООД и нареждане- разписка с № ТТ/10217/22409, удостоверяваща обстоятелството, че Д.И.С. е получил в брой от сметка на "*** 07" ООД, сумата от 98 266,94 лв. не са отразени неверни обстоятелства, което прави и деянието на подсъдимата Н. несъставомерно. В случая се касае само за една удостоверителна функция от страна на подсъдимата, няма воля от нейна страна, същата удостоверява направеното изявление от частни лица чрез полагане на подпис. Деянието е несъставомерно и от друга страна. В случая подс. Н. не е съставител на посочените в обвинителния акт документи, съставени от длъжностно лице, дори същите да са с невярно съдържание, в случая нямаме официални документи съставени от длъжностно лице. Волеизявленията отразени в посочените вносна бележка и нареждане-разписка изхождат от частни лица. Документа е само писмено изразено волеизявление, касае се до проява на писмена реч, до използване чрез писмеността на езиковата форма на изрично обективиране на мисловни съдържания, качествено различна от другите възможни способи на мълчаливо, символично изразяване (жестове, мимика, знаци и др. ). Тъкмо поради това не може да има място за смесване между документа - като изрично езиково изразена мисъл и знака-като средство за мълчаливо, символично изразяване. Изявлението обективирано във вносна бележка и нареждане-разписка е от частно лице, като самата заверка от страна на подсъдимата на отразените в документите обстоятелства, не отразява изявление на самата нея и по този начин не прави изготвените от св. Д. вносна бележка и от св. С. и Я. нареждане-разписка в тази им част официални документи. В случая самото полагане на подпис под реквизит "касиер" от подсъдимата на посочените документи, не я прави съставител на същите. Подсъдимата в качеството си на длъжностно лице, което извършва съответна проверка и полага подпис въз основа на волеизявлението на страните обективирано в посочените документи удостоверява достоверността на документа и подписите на страните. С полагането на подпис от страна на подсъдимата не се засяга по никакъв начин самото изявление, направено от частни лица, поради което тя не превръща частния документ в частта касаеща волеизявленията им в официален.

Изложените до тук съображения мотивират съда да направи единствения възможен извод, че подсъдимата А.Н. не е осъществила изпълнителното деяние.

След като не е осъществено изпълнителното деяние, то не е налице основен обективен признак от състава на престъплението, поради което съдът приема, че подсъдимата А.Т.Н. не е извършила деяние, което да съставлява престъпление, поради което и на основание чл.302 от НПК същата следва да бъде оправдана.

При така изложеното съдът счита, че протестът на Районна прокуратура – Стара Загора е неоснователен и същият следва да бъде оставен без уважение.

При тези обстоятелства, съдът прие, че подсъдимата А.Т.Н. не е извършила престъпление и постанови оправдателна присъда.

 

Водим от горните мотиви съдът постанови присъдата си.

 

 

 

 

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                              1.

 

                                          ЧЛЕНОВЕ:

 

 

                                                              2.